П  Р  О  Т  О  К  О  Л № 58

 

 

Година 2017                                                         гр. СТАРА ЗАГОРА                                                 

СТАРОЗАГОРСКИ  ОКРЪЖЕН  СЪД                 ГРАЖДАНСКО отделение 

На 16.01.2018 г.

В публично заседание в следния състав:

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТРИФОН МИНЧЕВ

 

СЕКРЕТАР: ПЕНКА ВАСИЛЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия МИНЧЕВ

в.гр.д. № 118 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:            

                                                           

          На второ четене, след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК.

 

          ИЩЦИ: Н.В.Г. - редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. Н.М. – упълномощен от по-рано.

 

                         Г.В.Г. – редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. Н.М. – упълномощен от по-рано.

 

                         И.Д.Ш. – редовно и своевременно призован, не се явява. Вместо него се явява адв. Н.М. – упълномощен от по-рано.

 

                         С.Д.Ш. – редовно и своевременно призована, не се явява. Вместо нея се явява адв. Н.М. – упълномощен от по-рано.

 

ОТВЕТНИК: С.Й.А. - редовно и своевременно призована, лично.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам споразумението представено по делото. Моля, съдът да го одобри.

 

ОТВЕТНИЦАТА А.: Поддържам споразумението.

 

 

 

 

                        СЪДЕБНО СПОРАЗУМЕНИЕ

 

 

Днес, 14.11.2017г. се сключи настоящото споразумение между страните по гр.д.№118/2017г. по описа на ОС Стара Загора:

1. Н.В.Г., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***,

Г.В.Г.,ЕГН:**********, постоянен адрес: ***,

И.Д.Ш., ЕГН:**********, постоянен адрес: *** и

С.Д.Ш., ЕГН:**********, постоянен адрес: ***, всички представлявани от адв.Н.М. от една страна (ищци по делото)и

II.  С.Й.А.,  ЕГН:**********   с  постоянен адрес ***, с лична карта №642503362, издадена на 27.06.2011г. от МВР - Варна Страните се споразумяха за следното:

1.С.Й.А. признава, че дължимия към нея заем е погасен изцяло, включително за дължимите лихви, по начина, описан в исковата молба по гр.д.№118/2017г. по описа на ОС Стара Загора и поради тази причина претенции към ищците за заплащане на допълнителни суми С.Й.А. няма.

2. Преди одобряването на настоящето споразумение от Окръжен съд Стара Загора по делото   С.    Й.    А.    се    задължава    да    прехвърли    обратно собствеността  на  процесния   недвижим   имот,   а  именно:   Търговски  обект  - МАГАЗИН,
находящ се в гр. Стара Загора, на бул. ,, … " № …/шестнадесет/, в поземлен имот пл.№ 2223 /две хиляди двеста двадесет и три/, в кв. 49 /четиридесет и девети/ по плана на гр. Стара Загора, на партерния етаж, с площ от 142.51 кв.м /сто четиридесет и две цяло и
петдесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от: Търговска зала, зала и санитарен възел, както и 5.112% /пет цяло, сто и дванадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се иа 22.12 кв.м /двадесет и две цяло и дванадесет
стотни квадратни метри/, заедно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху 164.63  кв.м /сто шестдесет  и четири цяло и шестдесет  и три стотни квадратни метра/, при граници на магазина /по нотариален акт/: от север - жилищен блок, от запад - бул. „ …", от юг - ул. „ …" и от изток - двор, съгласно документ за
собственост, а по кадастрално заснемане, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1 / 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК (последно  изменена със Заповед № КД-14-24-464 / 04.11.201Зг.   на Началника на СГКК - С/пара Загора) и на основание на Разрешение за строеж № 19-09-416 от
08.08.201Зг. па Община Стара Загора, реално обособен на два самостоятелни обекта в сграда, представляващи:

1.САМОСТ0ЯТЕЛЕН  ОБЕКТ  В       СГРАДА         с      дентификатор  № 68850.516.501.1.40         /шестдесет    и    осем    хиляди    осемстотин     и    петдесет;     точка; петстотин    и    шестнадесет;    точка;    петстотин     и    едно;     точка;     едно;    точка;
четиридесет/,   с  адрес  на  имота:  гр.Стара  Загора,   бул.„…"  № …/шестнадесет/, ет.О /нулев/, които самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен    имот    с    идентификатор        68850.516.501    /шестдесет    и    осем    хиляди осемстотин   и   петдесет;   точка;   петстотин   и   шестнадесет;   точка;   петстотин   и
едно/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта:  1,  посочена в документа площ:  101  кв.м /сто  и един  квадратни метра/,  със съседни  самостоятелни   обекти  в  сградата  /по   приложената   кадастрална   схема/:   на същия  етаж:   обект №  68850.516.501.1.41,  под  обекта:  няма  и  над  обекта:   обект №
68850.516.501.1.7, обект № 68850.516.501.1.6 и обект № 68850.516.501.1.5 и

2.САМОСТОЯТЕЛЕН       ОБЕКТ       В       СГРАДА        с        идентификатор       № 68850.516.501.1.41     /шестдесет     и    осем    хиляди    осемстотин     и    петдесет;     точка; петстотин    и    шестнадесет;     точка;    петстотин     и    едно;     точка;     едно;     точка; четиридесет и едно/, с адрес на имота: гр. Стара Загора, бул.„…" № …/шестнадесет/, ет.О /нулев/, които самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.516.501 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет; точка; петстотин и шестнадесет; точка; петстотин и едно/, с предназначение па самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 41,32 кв.м /четиридесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, със съседни самостоятелни обекти в сградата /по приложената кадастрална схема/: на същия етаж: обект № 68850.516.501.1.40, под обекта: няма и над обекта: обект № 68850.516.501.1.7.

3. Прехвърлянето ще се извърши на продажна цена, представляваща стойността на реално платените чрез месечните наеми парични суми, а именно сумата от 58 731,82 лв.-
петдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и един лева и осемдесет и две стотинки, която сума се счита платена по описания в исковата молба и т.1 начин и разплатена между страните по банков път .

Разноските по прехвърлянето са за сметка на Н.В.Г.,

С изпълнението на настоящето споразумение страните нямат претенция една към друга във връзка с воденото дело, както и във връзка с

дължими суми по повод на извършената покупко-продажба с нотариален акт от 05.06.2015г. №…, том …, рег….дело №…от2015г.
на   нотариус   Д.Н. с   реквизити   на  агенция   по   вписванията   вх.рег.№6289  от 05.06.2015г., акт №…, том …, дело №…от 2015г.

Разноски във връзка с настоящето производство страните не си дължат.

Страните молят, съда по гр.д.№118/2017г. по описа на ОС Стара Загора да одобри настоящата спогодба с определение по реда на чл.234 от ГПК като при одобряването и съгласно чл.78, ал.9 от ГПК, половината от държавната такса сумата от 858,55 лв. следва да
бъде възстановена на ищеца по банкова сметка *** Н.В.Г. или по банкова сметка ***.   

 

 

     

                           СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

 

 

 

АДВОКАТ М.:………………………………….

 

С.Й.А.: …………………...

 

Тъй като така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави  съдът счита, че същата следва да бъде изцяло приета и одобрена , след което да се прекрати производството по делото.

 

На основание  чл.78, ал.9  от ГПК следва половината от държавната такса да се върне на ищеца посочен в споразумението Н.В.Г..

 

На основание чл.234, ал. 1 и 3 във вр. с чл.78, ал.9 от ГПК съдът

 

                                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПРИЕМА и ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, както следва:

                

1. Н.В.Г., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***,

Г.В.Г.,ЕГН:**********, постоянен адрес: ***,

И.Д.Ш., ЕГН:**********, постоянен адрес: *** и

С.Д.Ш., ЕГН:**********, постоянен адрес: ***, всички представлявани от адв.Н.М. от една страна (ищци по делото)и

II.  С.Й.А.,  ЕГН:**********   с  постоянен адрес ***, с лична карта №642503362, издадена на 27.06.2011г. от МВР - Варна Страните се споразумяха за следното:

1.С.Й.А. признава, че дължимия към нея заем е погасен изцяло, включително за дължимите лихви, по начина, описан в исковата молба по гр.д.№118/2017г. по описа на ОС Стара Загора и поради тази причина претенции към ищците за заплащане на допълнителни суми С.Й.А. няма.

2. Преди одобряването на настоящето споразумение от Окръжен съд Стара Загора по делото   С.    Й.    А.    се    задължава    да    прехвърли    обратно собствеността  на  процесния   недвижим   имот,   а  именно:   Търговски  обект  - МАГАЗИН,
находящ се в гр. Стара Загора, на бул. ,, … " № … /шестнадесет/, в поземлен имот пл.№ 2223 /две хиляди двеста двадесет и три/, в кв. 49 /четиридесет и девети/ по плана на гр. Стара Загора, на партерния етаж, с площ от 142.51 кв.м /сто четиридесет и две цяло и
петдесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от: Търговска зала, зала и санитарен възел, както и 5.112% /пет цяло, сто и дванадесет хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 22.12 кв.м /двадесет и две цяло и дванадесет
стотни квадратни метри/, заедно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху 164.63  кв.м /сто шестдесет  и четири цяло и шестдесет  и три стотни квадратни метра/, при граници на магазина /по нотариален акт/: от север - жилищен блок, от запад - бул. „ …", от юг - ул. „ Бр. Жекови" и от изток - двор, съгласно документ за
собственост, а по кадастрално заснемане, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-1 / 07.01.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК (последно  изменена със Заповед № КД-14-24-464 / 04.11.201Зг.   на Началника на СГКК - С/пара Загора) и на основание на Разрешение за строеж № 19-09-416 от
08.08.201Зг. па Община Стара Загора, реално обособен на два самостоятелни обекта в сграда, представляващи:

1.САМОСТ0ЯТЕЛЕН  ОБЕКТ  В       СГРАДА         с      идентификатор  № 68850.516.501.1.40         /шестдесет    и    осем    хиляди    осемстотин     и    петдесет;     точка; петстотин    и    шестнадесет;    точка;    петстотин     и    едно;     точка;     едно;    точка;
четиридесет/,   с  адрес  на  имота:  гр.Стара  Загора,   бул.„…"    …/шестнадесет/, ет.О /нулев/, които самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен    имот    с    идентификатор        68850.516.501    /шестдесет    и    осем    хиляди осемстотин   и   петдесет;   точка;   петстотин   и   шестнадесет;   точка;   петстотин   и
едно/, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта:  1,  посочена в документа площ:  101  кв.м /сто  и един  квадратни метра/,  със съседни  самостоятелни   обекти  в  сградата  /по   приложената   кадастрална   схема/:   на същия  етаж:   обект №  68850.516.501.1.41,  под  обекта:  няма  и  над  обекта:   обект №
68850.516.501.1.7, обект № 68850.516.501.1.6 и обект № 68850.516.501.1.5 и

2.САМОСТОЯТЕЛЕН       ОБЕКТ       В       СГРАДА        с        идентификатор       № 68850.516.501.1.41     /шестдесет     и    осем    хиляди    осемстотин     и    петдесет;     точка; петстотин    и    шестнадесет;     точка;    петстотин     и    едно;     точка;     едно;     точка; четиридесет и едно/, с адрес на имота: гр. Стара Загора, бул.„…" № …/шестнадесет/, ет.О /нулев/, които самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.516.501 /шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет; точка; петстотин и шестнадесет; точка; петстотин и едно/, с предназначение па самостоятелния обект: За офис, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 41,32 кв.м /четиридесет и едно цяло и тридесет и две стотни квадратни метра/, със съседни самостоятелни обекти в сградата /по приложената кадастрална схема/: на същия етаж: обект № 68850.516.501.1.40, под обекта: няма и над обекта: обект № 68850.516.501.1.7.

3. Прехвърлянето ще се извърши на продажна цена, представляваща стойността на реално платените чрез месечните наеми парични суми, а именно сумата от 58 731,82 лв.-
петдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и един лева и осемдесет и две стотинки, която сума се счита платена по описания в исковата молба и т.1 начин и разплатена между страните по банков път .

Разноските по прехвърлянето са за сметка на Н.В.Г.,

С изпълнението на настоящето споразумение страните нямат претенция една към друга във връзка с воденото дело, както и във връзка с дължими суми по повод на извършената покупко-продажба с нотариален акт от …г. №…, том …, рег….дело №…от2015г.
на   нотариус   Денчо   Недялков   с   реквизити   на  агенция   по   вписванията   вх.рег.№…от …г., акт №…, том …, дело №…от 2015г.

Разноски във връзка с настоящето производство страните не си дължат.

Страните молят, съда по гр.д.№118/2017г. по описа на ОС Стара Загора да одобри настоящата спогодба с определение по реда на чл.234 от ГПК като при одобряването и съгласно чл.78, ал.9 от ГПК, половината от държавната такса сумата от 858,55 лв. следва да
бъде възстановена на ищеца по банкова сметка *** Н.В.Г. или по банкова сметка ***.   

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО има значение на влязло в законна сила осъдително съдебно решение и не подлежи на обжалване пред по-горен съд.

 

РАЗПОРЕЖДА връщане на половината държавна такса на ищеца Н.В.Г. в размер на 858,55 лв. в 3 дневен срок от днес.

 

ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 118/2017 г. по описа на Старозагорския Окръжен съд поради постигната между страните спогодба.

 

Определението за прекратяване не подлежи на обжалване.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

СЕКРЕТАР: