Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№13                                                  11.01.2018 г.                                 гр.С.З.

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,  гражданско отделение, І-ви въззивен състав,

в открито съдебно заседание, проведено на двадесети декември две хиляди и седемнадесета година,

в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА

       ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                             АТАНАС АТАНАСОВ

 

Секретар: Пенка Василева

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов в.гр.д. № 1438 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

         

            Производството  се води по реда на  чл.435, ал.3 от Граждански процесуален кодекс /ГПК/ и сл.

Образувано е по подадена от Т.Х.Д. жалба срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 23.08.2017 г. по изп.д.№ 20077650400143 на ЧСИ Гергана Илчева, с рег.№ 765 по регистъра на КЧСИ и район на действие при Окръжен съд – С.З..

Жалбоподателката твърди, че е участвала като наддавач с внесен задатък в проведената за периода от 12.05.2017 г. до 12.06.2017 г. публична продан на недвижим имот на длъжника Б.М. Б., приключила с обявяването на участвалия като наддавач в проданта М.Ц.М.за купувач на имота и възлагането му на същия с обжалваното постановление за възлагане.

Претендира се отмяна на постановлението за възлагане от 23.08.2017 г. като незаконосъобразно.

            С жалбата е направено искане за спиране на изп.д.№ 20077650400143 на ЧСИ Гергана Илчева, с рег.№ 765 по регистъра на КЧСИ и район на действие при Окръжен съд – С.З. до постановяване на решението по жалбата.

            В срока по чл.436, ал.3 от ГПК нито една от страните в изпълнителното производство – взискателят „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД и солидарните длъжници Б.М.Б., М.К.К.-Н. и Т.И.К.,***, не е подала писмено възражение против жалбата.

            В своите мотиви по чл.436, ал.3 от ГПК ЧСИ Гергана Илчева изразява становище за неоснователност на жалбата.

В проведеното открито съдебно заседание нито една от страните не се явява и не се представлява, независимо от редовните си призовавания.

След запознаване със становищата на страните и мотивите на съдебния изпълнител, въз основа на събраните доказателства, съдът намира за установено от фактическа страна следното:

            От материалите по приложеното копие на изп.д.№ 20077650400143 на ЧСИ Гергана Илчева се установява, че изпълнителното производство е било образувано по молба от „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД – гр.София срещу солидарните длъжници Б.М.Б. ***, Т.И.К. *** и М.К.К.-***, въз основа на изпълнителен лист, издаден на 02.02.2007 г. на основание определение от 02.02.2007 г. по ч.гр.д.№ 339/2006 г. по описа на СтЗРС, с което длъжниците са били осъдени да заплатят солидарно на банката сумата от 11 160,41 лв. – главница, 52,08 лв. – лихва за просрочена главница, 1 068,50 лв. – просрочена лихва, законната лихва върху главницата, считано от 31.01.2007 г. до окончателното изплащане на сумата, както и съдебно-деловодни разноски от 245,62 лв. – платена държавна такса и от 386,00 лв. юрисконсултско възнаграждение.

           В хода на предприетото принудително изпълнение за събиране на вземането е била насрочена публична продан на недвижим имот – нива в землището на ***, на длъжника Б.М.Б., проведена за периода от 12.05.2017 г. до 12.06.2017 г.

          В срока на публичната продан наддавателни предложения за участие в проданта са били подадени от жалбоподателката Т.Х.Д., участвала с едно наддавателно предложение и от М.Ц.М.от гр.С.З., участвал с три наддавателни предложения.

          С протокол от 13.06.2017 г. за купувач на имота е била обявена жалбоподателката Д. за устно предложената от нея най-висока цена от 50 180,00 лв.

          Най-високата цена с валидно писмено наддавателно предложение е била направена от наддавача М.Ц.М., предложил цена от 50 000,00 лв.; следващата най-висока цена отново е била направена от  наддавача М.Ц.М., предложил цена от 5 001,00 лв.; третата най-висока цена с валидно писмено наддавателно предложение е била направена от  наддавача М.Ц.М., предложил цена от 2 001,00 лв. и последната най-висока цена с валидно писмено наддавателно предложение  е била направена от жалбоподателката Т.Д., предложила цена от 2 000,00 лв.

          В законоустановения срок по чл.492, ал.3 от ГПК, в редакцията на закона, обнародвана в Д.В. бр.59/2007 г., действала към момента на провеждане на публичната продан, обявената за купувач Т.Д. не е внесла предложената от нея най-висока цена, поради което с протокол от 03.07.2017 г. за купувач на имота е бил обявен М.Ц.М.за цена от 50 000,00 лв.

         В срока по чл.493, т.2 от ГПК, в посочената релевантна редакция на закона, обявеният за купувач М.М.не е внесъл предложената от него цена от 50 000,00 лв., след приспадане на платения задатък за участие в проданта, поради което с протокол от 26.07.2017 г. за купувач на имота е бил обявен М.Ц.М.за предложената от него цена от 5 001,00 лв.

         Обявеният за купувач М.М.отново не е внесъл предложената от него цена от 5 001,00 лв., след приспадане на платения задатък за участие в проданта, поради което с протокол от 17.08.2017 г. за купувач на имота е бил обявен М.Ц.М.за предложената от него цена от 2 001,00 лв.

         В законоустановения срок обявеният за купувач на имота наддавач М.М.е внесъл по сметката на ЧСИ Гергана Илчева разликата от 1 821,00 лв. между предложената от цена от 2001,00 лв. и внесения задатък от 180,00 лв. за участие в публичната продан, поради което с постановление за възлагане от 23.08.2017 г. имотът му е бил възложен в собственост.

          При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:

          Настоящият съдебен състав намира, че жалбата е редовна, т.к. отговаря на законовите изисквания за съдържание, и е допустима, т.к. е подадена е от процесуално легитимирано лице, срещу подлежащо на обжалване действие на съдебния изпълнител, в предвидения в закона срок за обжалване.

          Разгледана по същество намира жалбата за неоснователна, поради следните  съображения:          

          По силата на чл.492, ал.3 от ГПК, ред. Д.В. бр.59/2007 г., купувачът е длъжен в едноседмичен срок от приключване на проданта да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък.

          Съгласно чл.493, т.2 от ГПК, ред. Д.В. бр.100/2010 г., действала към момента на провеждане на публичната продан, съдебният изпълнител обявява за купувач на имота наддавача, предложил следващата най-висока цена, а ако този наддавач не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач, съдебният изпълнител обявява за купувач наддавача, направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната.

          В редакцията си от Д.В. бр. 59 от 2007 г., в сила от 1.03.2008 г., нормата на чл.493, т.2 от ГПК гласи, че съдебният изпълнител поканва наддавача, който е предложил следващата най-висока цена и не си е изтеглил задатъка, да купи имота, като ако този наддавач се съгласи, той се обявява за купувач на имота, а ако не се съгласи или ако не внесе цената в едноседмичен срок от обявяването му за купувач,

съдебният изпълнител предлага имота на следващия по реда на предложените цени наддавач и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната.

          Разпоредбата на чл.489, ал.2, изр.ІІ-ро от ГПК, ред. Д.В. бр. 59 от 2007 г., в сила от 1.03.2008 г., действала към момента на провеждане на проданта, предвижда възможността наддавачът на публичната продан да може да направи повече от едно наддавателно предложение, като всяко едно наддавателно предложение следва да се направи поотделно.

          Систематичното и историческото тълкуване на посочените относими законови норми сочи на извода, че при предвидена процесуална възможност за едно лице, участващо като наддавач в публична продан, да прави повече от едно наддавателно предложение, всяко от което следва да бъде оформено самостоятелно, по смисъла на чл.493, т.2 от ГПК, в ред. ред. Д.В. бр.100/2010 г., действала към момента на провеждане на публичната продан по изп.д.№ 20077650400143 на ЧСИ Гергана Илчева, наддавач, предложил следващата най-висока цена, може да бъде и същото лице, което е било обявено за купувач и не е внесло в законовия срок предложената от него цена, след приспадане на задатъка.

         С оглед на това при съответното трикратно обявяване на М.М.за купувач на продадения на публичната продан имот и възлагането му в собственост на купувача на предложената от последния с третото му по-големина наддавателно предложение от 2 001,00 лв., ЧСИ Гергана Илчева е действала законосъобразно, поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение.

          Относно разноските:

          При този изход на делото, на основание чл.78, ал.3 от ГПК въззиваемите -  ответници по жалбата имат право на съдебно-деловодни разноски.

          Разноски обаче не се присъждат предвид липсата на направени искания в тази насока и представени доказателства за направени такива от имащите право на разноски страни.

         

          Водим от изложените мотиви и на основание чл.437, ал.4 от ГПК Окръжен съд – С.З.

                                                   

                                                            Р Е Ш И:

        

          ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Т.Х.Д., ЕГН – **********, адрес: *** срещу постановление за възлагане на недвижим имот от 23.08.2017 г. по изп.д.№ 20077650400143 на ЧСИ Гергана Илчева, с рег.№ 765 по регистъра на КЧСИ и район на действие при Окръжен съд – С.З..

       

          Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

                           

 

                                                                                                       

 

                                                                                                           2.