Р Е Ш Е Н И Е

 

№14                                               11.01.2018 г.                         гр. С.З.  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

Нa единадесети януари                                 две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                          ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                              АТАНАС АТАНАСОВ

Секретар …………………………………………………………………………….

Прокурор…………………………………………………………………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1530 по описа за 2017 година.

 

 

          Производството е по реда на чл. 435, ал.2 ГПК.

Образувано е по жалба на И.В.С. срещу Постановление за възлагане от 16.10.2017 г. на частен съдебен изпълнител /ЧСИ/ Гергана Илчева с peг. № 765, с район на действие Старозагорски окръжен съд по изпълнително дело № 20168680400121. Жалбоподателят твърди, че в законоустановения 7-дневен срок от получаване на уведомлението на датата 19.10.2017 год. за изготвеното постановление за възлагане обжалва пред съда същото по отношение на недвижимия имот, подробно описан в жалбата и съответно в постановлението за възлагане от 16.10.2017 год. Жалбоподателят твърди в жалбата си подадена по реда на чл.435, ал.3 от ГПК, че са налице нарушения при наддаването при публичната продан, като имота не бил възложени на купувача, предложил най-високата цена. Освен това според него наддаването при публичната продан не било извършено надлежно. Търгът бил спечелен от купувач който не изписал с думи и цифри точно наддавателното си предложение.

Твърди, че е обжалвана е самата публична продан и всички последващи нейни действия, които били незаконосъобразни. Моли за отмяна на постановлението за възлагане от 16.10.2017 год. на ЧСИ Гергана Илчева.

 

Взискателя по изпълнителното дело „Банка ДСК“ ЕАД, гр.София не са взели становище по подадената жалба и не са депозирали писмени възражения по същата.

 

ЧСИ Гергана Илчева с рег. № 765 на КЧСИ излага мотиви по обжалваните действия в срока по чл. 436, ал. 3 ГПК. Поддържа, че не са налице нарушения при провеждане на публичните продани, поради което намира жалбата за неоснователна.

 

          Приложено е фотокопие от изпълнителното производство.

 

Старозагорски окръжен съд, след като взе предвид доводите в жалбата и прецени данните по делото, намира за установено следното:

 

Изпълнителното производство под № 20147650400789  по описа на ЧСИ Гергана Илчева е образувано по молба на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД, гр.София

По молба с вх.№ 11776 от 23.05.2014 год. и приложен към същата изпълнителен лист от 11.09.2013г., изд. от РС - С.З.по ч.гр. дело № 4201/2013г. срещу длъжника И.В.С. с ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: ***. За обезпечение вземането на банката длъжникът и ипотекарният длъжник Г.Д.С. са учредили договорна ипотека, вписана и СВ - С.З.в том 8, №°179/2008 год., дв. вх. рег.№ 8827/11.08.2008г. върху следния свой собствен недвижим имот, представляващ Поземлен имот с площ от 600 кв. м, находящ се в землището па град С.З., ЕКАТТЕ 68850, е местността „Съборената кюприя”, съставляващ Новообразуван имот № 258.21 по плана на новообразуваните имоти на гр. С.З., одобрен със Заповед № 329 от 15.04.2003 година на Областния управител на град С.З., с начин па трайно ползване: жилищни територии, при граници на имота: Имот № 258.8 —. лозе на насл. На Д.Д.К., Имот А: 258.7 — Нива на Л.М.Ч. и др., Имот № 258.319 - Овощна градина на П.П.Б., Имот № 258.9502 —улица на Община С.З.и др. и имот № 258.320 — Овощна градина на И.В.С., ЗАЕДНО с построената в гореописания имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 157,02 кв. м и РЗП 291,94 кв. м, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С.З., одобрени със Заповед РЛ-1843125.05.2ОО9 год. на Изп. директор на АГКК, изменена със заповед 18-1676/27.02.2015 год. на Началника на СГКК - С.З., съставлява Поземлен имот с идентификатор 68850.258.21, с адрес на поземления имот: гр. С.З.(Пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Съборената кюприя", с площ от 600 кв. м, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; с номер по предходен план: 258021, при съседи: имоти с идентификатори 68850.258.9502; 68850.258.320; 68850.258.432; 68850.258' и 68850.258.319, ВЕДНО с построената в имота (града , идентификатор 68850.258.21.3, със застроена а. ми/ от 157 кв. м, брои етажи 2, с предназначение - жилищна сграда, еднофамилна, която сграда е в незавършен вид, се./, и В и К инсталации.

 

 

На датата 01.08.2014г. съдебният изпълнител е връчила покана за доброволно изпълнение лично на длъжника И.С., а на 29.07.2014г. е връчила на ипотекарния длъжник Г.С. съобщение за доброволно изпълнение, с които ги е уведомила за започналото принудително изпълнение, за размера на дълга, наложените обезпечптелни мерки, както и за насрочения опне на недвижимия имот, ипотекиран в полза на взискателя.

Окръжният съд намира от данните по изп. производство, че на датата 10.12.2015г. в град С.З.ЧСП е извършила опис на ипотекирания недвижим имот, на който са присъствали длъжника И.С. и вещото лице от Списъка на вещите лица при ОС — С.З..

С оглед спазване на разпоредбата на чл.485 от ГПК съдебният изпълнител е изискала от Община С.З.удостоверение за данъчна оценка преди първата публична продан.

По   делото   са   проведени   следните   публични   продажби   на   процесния   недвижим   имот, представляващ Поземлен имот с площ от 600 кв. м, находящ се в землището на град С.З., Поземлен имот с площ от 600 кв. м, находящ се в землището па град С.З., ЕКАТТЕ 68850, е местността „Съборената кюприя”, съставляващ Новообразуван имот № 258.21 по плана на новообразуваните имоти на гр. С.З., одобрен със Заповед № 329 от 15.04.2003 година на Областния управител на град С.З., с начин па трайно ползване: жилищни територии, при граници на имота: Имот № 258.8 —. лозе на насл. На Д.Д.К., Имот А: 258.7 — Нива на Л.М.Ч. и др., Имот № 258.319 - Овощна градина на П.П.Б., Имот № 258.9502 —улица на Община С.З.и др. и имот № 258.320 — Овощна градина на И.В.С., ЗАЕДНО с построената в гореописания имот ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 157,02 кв. м и РЗП 291,94 кв. м, който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. С.З., одобрени със Заповед РЛ-1843125.05.2ОО9 год. на Изп. директор на АГКК, изменена със заповед 18-1676/27.02.2015 год. на Началника на СГКК - С.З., съставлява Поземлен имот с идентификатор 68850.258.21, с адрес на поземления имот: гр. С.З.(Пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), местност „Съборената кюприя", с площ от 600 кв. м, с трайно предназначение на територията:урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; с номер по предходен план: 258021, при съседи: имоти с идентификатори 68850.258.9502; 68850.258.320; 68850.258.432; 68850.258' и 68850.258.319, ВЕДНО с построената в имота (града , идентификатор 68850.258.21.3, със застроена а. ми/ от 157 кв. м, брои етажи 2, с предназначение - жилищна сграда, еднофамилна, която сграда е в незавършен вид, се./, и В и К инсталации:

Първа публична продажба, насрочена за периода от 18.03.2016г. до 18.04.2016г. при начална цена от 180 000 лева. Публичната продажба е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

Втора публична продажба, насрочена за периода от 21.0б.201бг. до 21.07.2016г. при начална цена от 144 000 лева. Публичната продажба е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

Първа публична продажба, насрочена за периода от 24.03.201 ?г. до 24.04.2017г. при начална цена от 147 000 лева. Публичната продажба е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

Втора публична продажба, насрочена за периода от 27.0б.2017г. до 27.07.2017г. и\т начална цена от 117 600 лева. Публичната продажба е обявена за нестанала поради неявяване на купувачи;

Първа публична продажба, насрочена за периода от 12.09.2017г. до 12.10.2017г. при начална цена от 118 200 лева. При тази публична продам с протокол от 13.10.2017г. за купувач на имота е обявен М.М.З.за сумата от 143 760 лева. Купувачът е внесъл в срока по чл. 492, ал.З от ГПК дължимата цена за имота. ЧСИ е изготвила постановление за възлагане на недвижимия имот с изх. .№ 54688/16.10.2017 год. което е съобщила и на страните.

 

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

Подадената жалба е процесуално допустима – подадена е в преклузивния срок по чл. 436, ал.1 от ГПК, обжалването изпълнително действие подлежи на съдебен контрол, длъжникът обжалва постановлението за възлагане /чл. 435, ал. 3 ГПК /.

 

Разгледана по съществото си жалбата се явява неоснователна.

В разпоредбата на чл. 435, ал. 2 и ал. 3 ГПК изчерпателно са посочени изпълнителните действия, които подлежат на обжалване от длъжника, като в чл. 435, ал. 3 ГПК е предвидена възможността му да обжалва и постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена.

 

Освен това съдът съобразява и задължителните указания, дадени с т. 8 от Тълкувателно решение № 2/ 26.06.2015 г., постановено по тълк. д. № 2/2013 г. по описа на ОСГТК на ВКС, съгласно които част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. На проверка при обжалване на постановлението за възлагане подлежи и действието на съдебния изпълнител по обявяването на купувач, но само по отношение на това дали имотът е възложен на лицето, предложило най-високата цена. С други думи казано обхвата на съдебната проверка, когато длъжника обжалва постановлението за възлагане е следната: 1/ действията на наддавачите и на съдебния изпълнител при във връзка с подадените тайни наддавателни предложения /чл. 489 и чл. 490 ГПК/, 2/ действията на съдебния изпълнител при обявяването на купувач /чл. 492 ал. 1 ГПК/, 3/ действията на съдебния изпълнител при провеждането на търг с явно наддаване /чл. 492, ал. 2 ГПК/.

 

Наддаването досежно цитираните по-горе имоти е извършено надлежно, обявен е съответния купувач, който е вписан надлежно в протокола за обявяване на наддавателните предложения от 13.10.2017 год. За процесния имот обявен за купувач е втория наддавач М.М.З..  

 

Съгласно изготвения от съдебния изпълнител протокол от 13.10.017г. за обявяване на купувач, при отваряне на постъпилите наддавателни предложения са присъствали и тримата наддавачи, както и длъжникът в производството И. В. С.. Видно от приложените по делото книжа, всяко от наддавателните предложения е постъпило в запечатай плик, придружено от документ за внесен задатък, в законоустановения срок, заведено е в деловодството на Районен съд - С.З., като процесния имот е ясно конкретизиран и всеки наддавач е посочил предложената от него цена цифром и словом. След отваряне на писмените наддавателни предложения, съдебният изпълнител е провела устно наддаване и на осн. чл.492, ал.2 от ГПК е обявила за купувач М.М.З., предложил най-високата цена в размер на 143 760 лева (сто четиридесет и три хиляди седемстотин и шестдесет лева), който е внесъл в срок предложената от него цена и таксата за изготвяне на постановление за възлагане по т.23 ТТРЗЧС11.

 

Досежно твърденията на длъжника и жалбоподател, че участника в наддаването Змеев, обявен за купувач не е посочил с цифри и думи предложената от него цена , съдът следва да има предвид че в представеното от него наддавателно предложение в писмен вид, същият е посочил предложената от него първоначална цена както с цифри, така и с думи /лист 299 от изп. Дело/ , а именно 120 120 лв. /сто и двадесет хиляди и сто и двадесет лева/. Още повече че и другите участници в наддаването са посочили предложена от тях цена в писмен вид, както с цифри, така и с думи. Поради което и това второ оплакване на жалбподателя в жалбата му се явява неоснователно.

 

На основание изложеното по-горе съдът намира, че всички оплаквания в жалбата на жалбоподателя се явяват неоснователни, поради което съдът следва да остави без уважение подадената жалба от И.С. против действия на ЧСИ Гергана Илчева.

Съгласно чл. 437, ал. 4, изр. 2 ГПК решението не подлежи на обжалване.

Така мотивиран, Старозагорски окръжен съд

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба вх. № 42312/26.10.2017 год., подадена от длъжника И.В.С. ЕГН ********** *** срещу постановление за възлагане на недвижими имоти, изх. № 54688 постановено на 16.10.2017 г. по изпълнително дело № 20147650400789 по описа на ЧСИ Гергана Илчева, с рег. № 765 в КЧСИ, с район на действие Старозагорски окръжен съд, като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:   1.

 

             2.