Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  15                                         12.01.2018 Година               Град С.В ИМЕТО НА НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,    ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На 12 януари  ……………………….……….две хиляди и осемнадесета  година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                                 Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                          Членове: НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                          АТАНАС АТАНАСОВ

 

Секретар………………………...………………………………….………………

като разгледа докладваното от     зам.председателя ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА 

въззивно гражданско дело номер 1537………...…..по описа за 2017 година         

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. ГПК и е образувано по жалба на “С. Б.“ ЕООД гр.С.- длъжник по изп.дело № 740/2017г. по описа на ЧСИ И. С., рег.№ ., против разноските, приети с постановление от 03.11.2017 г. и посочени в покана за доброволно изпълнение №15050 от 03.11.2017г.

 

        Жалбоподателят счита, че обжалваното постановление е незаконосъобразно. Счита, че не дължат на ЧСИ каквито и да било разноски – такси и адвокатски хонорар, тъй като е следвало да бъде оставена без движение молбата за образуване на изпълнително дело защото същата е нередовна и едва след отстраняване на недостатъците по молбата СИ можел да извършва действия. Незаконосъобразни били действията и поради това, че са извършени след като било представено доказателство за заплащане на дълга. Прави и възражение за прекомерност на адвокатския хонорар. Излага подробни съображения в жалбата си.  Претендира за разноските по делото в настоящото производство, за което представя списък с разноските.

 

        Взискателят С.Д.Х., чрез пълномощника си адв.И.М., счита, че обжалваното постановление е правилно и моли жалбата да бъде отхвърлена изцяло като неоснователна и недоказана. Подробни съображения излага в писмено възражение. Моли да му бъдат заплатени направените разноски в настоящото производство, за което представя списък с разноските.

 

        Приложено е становище относно действията на ЧСИ И. С., извършени по изп.д.№ 20178700400740  съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

 

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:

 

        Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, срещу подлежащо на обжалване от длъжника действие на съдебния изпълнител в хипотезата на чл. 435, ал.2, т. 7 от ГПК. Следователно, подадената жалба е допустима.

       В кантората на ЧСИ И. С. с рег. № 870 и район на действие - района на ОС-С.е образувано изп.дело № 20178700400740 със страни- С.Д.Х. като взискател и   “С.” ЕООД гр. С.като длъжник на 30.10.2017 г. на основание изп.лист, издаден от Районен съд С.по гр.дело 4207/2017 г. по описа на РС-С.и в.гр.д.№ 1253/2017г. по описа на ОС-Стара Загора.

На 31.10.2017 г. е изготвена сметка по чл. 79 от ЗЧСИ за дължимите авансови такси в общ размер от 54 лева. С молбата за образуване на делото е представено пълномощно за процесуално представителство и договор за правна защита, в който е отбелязано, че упълномощеният адвокат И.М. е получила в брой договореното възнаграждение в размер от 500 лева.

ЧСИ е изискал справки за банкови сметки на длъжника, но реално не са предприемани изпълнителни действия  и не са налагани запори па вземания.

         ПДИ   е изпратена до длъжника на 03.11.2017г. и връчена   на   длъжника   на    10.11.2017 г.   с   писмо   с обратна   разписка   /стр. 42   от делото/

На 03.11.2017г. по електронен път е изпратена и получена от ЧСИ молба с приложения към нея, с която длъжникът прилага доказателства, че дълга към взискателя е погасен чрез плащане по неговата банкова сметка ***телни или обезпечаващи вземането действия. Прилагат и съдебно решение, по силата на което взискателя дължи на тях суми. С оглед на това молят да не се изплащат никакви суми на взискателя. Молят също така да се прекрати изпълнителното дело. На 06.11.2017 г. по делото е постъпила горецитираната молба от длъжника, представляван от адв. С. В. по пощата в оригинал, в която се заявява, че претендираната сума по изпълнителния лист, в размер от 164 лева е заплатена по банкова сметка ***.  Представено е копие от платежно нареждане, от което е видно,   че   на   01.11.2017 г.    е   нареден   банков   превод   за   посочената   сума   в   полза   на С.Х.. Поискано е потвърждение от взискателя, че действително е получил сумата, посочена в копираното платежно нареждане.

На 14.11.2017 г. взискателят е депозирал молба с вх.№ 15782, в която потвърждава, че сумата от 164 лева е получена от него, по претендира да бъдат събрани от длъжника и направените във връзка с изпълнителното дело разноски, а именно: заплатения адвокатски хонорар и дължимите такси. Твърди, че плащането към взискателя е направено след образуването на изпълнителното дело, поради което длъжникът следва да заплати, направените от взискателя разноски за завеждане на делото.

На 16.11.2017 г. по делото е постъпила жалба, депозирана от длъжника, предмет на настоящото дело.

        Обжалваното постановление е постановено от ЧСИ на 03.11.2017г. С него ЧСИ е посочил, че приема следните разноски по делото: разноски по изп.д. платени авансови такси в размер на 54 лв., от които по т.1 за образуване – 24 лв. с ДДС; т.4 за връчване на ПДИ – 12лв. с ДДС; т.3 за три броя справки – 18 лв. с ДДС. Разноски по изп.д. претендирания адвокатски хонорар   в размер на 500лв.; както и допълнителни разноски таксите за административни и пощески услуги в размер на 4.30 лв.

        Съгласно разпоредбата на чл.426 ал. 1 от ГПК съдебният изпълнител пристъпва към изпълнение по молба на заинтересованата страна на основание представен изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение. Съгласно алинея втора на посочената разпоредба в молбата си взискателят посочва начина на изпълнението. Той може да посочи едновременно няколко начина, само ако това е нужно за удовлетворяване на вземането му. В течение на производството той може да посочва и други начини на изпълнение. Алинея трета посочва, че редовността на молбата по ал. 1 се проверява по чл. 129.

        В конкретния случай взискателят е депозирал при ЧСИ молба, в която обаче не е посочил начин на изпълнение, не е заплатил и дължимите такси. Взискателят е заплатил дължимите авансови такси едва на 10.11.2017г. с банков превод.

Настоящата инстанция намира, че в конкретния случай молбата за образуване на изпълнително производство е нередовна. При нередовна молба съгласно по член 426 ГПК, в която взискателят не е посочил начин на изпълнение, съдебният изпълнител дължи да му даде указания в съгласие с  член 426, ал.3 от ГПК. Едва след отстраняване на недостатъците по молбата за образуване на изпълнителното производство ЧСИ може да извършва действия. В този смисъл изготвянето на покана за доброволно изпълнение, извършването на справка в имотния регистър, изпращане на искане до БНБ за информация от регистъра на банковите сметки на “С. Б.” ЕООД, изпращане на съобщение до ТД НАП - С.са действия, които ЧСИ не е имал право да извърши, респ. за това не се дължи плащане на разходи. В понятието „остава без движение" законодателят е вложил смисъл, че по нередовна молба за образуване на изпълнително производство не могат да се извършват каквито и да било действия.

От платежно нареждане с дата 01.11.2017г. се установява, че дължимата сума 164 лв. е изплатена на взискателя на тази дата. Следователно, ако ЧСИ беше спазил стриктно задълженията си да остави молбата без движение като нередовна, то нямаше да направи ненужни разходи. Постоянна е практиката на ВКС, че на ЧСИ се дължат необходимите разходи. ОСГТК на ВКС в Тълкувателно решение 3/10.07.2017г. в т. 2 е приело, че само по себе си авансовото плащане на такси и разноските по изпълнителното дело не е достатъчно основание, за да бъдат събрани те от длъжника - необходимо е да бъде установено, че внесените суми са действително дължими, за да бъдат претендирани от длъжника. Нещо повече, в мотивите на тълкувателното решение в т. 2 ОСГТК е приело, че поканата за доброволно изпълнение съдържа произнасяне по отношение на размера на разноските, които не са удостоверени в изпълнителното основание, поради което тяхното установяване и дължимост трябва да бъде установена.

Окръжният съд намира, че действията на ЧСИ са незаконосъобразни и защото са извършени след като е представено доказателство за заплащане на дълга.  С молба вх, № 15249/3.11.2017г. на ЧСИ Стръмски жалбоподателите са приложили платежно нареждане от 01.11.2017г. за заплащане на дълга, а с последващи входящи номера № 15261/3.11.2017г., вх. № 15262/3.11.2017г. са извършени справки от ЧСИ. Извършването на справки при платен дълг представляват недобросъвестни действия на ЧСИ, които следва да бъдат отменени, а разноските да се понесат от ЧСИ или взискателя.

Предвид горните съображения съдът намира, че жалбоподателят не дължи на ЧСИ каквито и да било разноски -такси и адвокатски хонорар. Ето защо обжалваното постановление за разноските от 03.11.2017г. следва да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно.

С оглед изхода на делото - основателност на жалбата следва да бъдат присъдени на жалбоподателя направените от същия разноски в настоящото производство, които съобразно представения списък с разноските възлизат общо на  314.13 лв., от които 240 лв. платено адвокатско възнаграждение по настоящото дело, 48 лв. съгласно фактура на ЧСИ И. С. по изп.д.№ 740/2017г. и 26.13 лв. ДТ за настоящото производство.

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

                                      Р   Е   Ш   И :

        ОТМЕНЯ изцяло постановление от 03.11.2017 г. на ЧСИ И. С., рег. № 870, издадено по изп.дело № 740/2017г. по описа на ЧСИ И. С., с което съдия-изпълнителя е определил разноски по изп.д. както следва: 54 лв. платени авансови такси; 500 лв. претендиран адвокатски хонорар и 4.30 лв. допълнителни разноски таксите за административни и пощенски услуги.  

 

        ОСЪЖДА С.Д.Х.,с ЕГН:**********, взискател по изп. дело №20178700400740по описа на ЧСИ И. С., рег. №870 на КЧСИ,

с район на действие - Окръжен съд - гр. Стара Загора,със съдебен адрес:*** Димитър Асенов №86, ет. 2, да заплати на "С." ЕООД, ЕИК-…, със седалище гр. С., община С., адрес на управление: бул. "П. Ц. Л." N0., представлявано от И. Й. Л. – управител чрез пълномощника

Адвокатско дружество „В.и п." с Булстат-…и седалище и адрес на управление: гр. С., ул. П. № ., ет.., представлявано от В.В.- адвокат от САК, член на Управителния съвет направените в настоящата инстанция разноски по делото в размер на 314,13 лв. /триста и четиринадесет лева и 13 ст. /.

 

        Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                          2.