Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  25/22.01.2018г.                                                   Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 22.01.                                                                                      Година 2018

в закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                  

                                                Членове: 1. МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                   2. НИКОЛАЙ УРУКОВ

Секретар  ……………………………………………………………………………………….

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1545 по описа за 2017 година.

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Постъпила е частна жалба вх. № 4572/13.11.2017г. подадена от Г.П. Господинова чрез пълномощника си адв. Л.Д. *** – длъжник по делото, против действията на Държавен съдебен изпълнител С.Х. по изпълнително дело № 236/2017г. на ДСИ Ст.Х., съдебен изпълнител при Районен съд – Казанлък, с която в предвидения от закона срок обжалва  пред въззивния съд извършените действия от ДСИ Ст. Х., касаещи постановление от 26.10.2017г. относно налагането на глоба на жалбподателката от 200 лева по изпълнението.

 

Въззивницата Г.П. Г. твърди, че същото постановление относно наложената й глоба на ДСИ Х. се явява неправилно и незаконосъобразно и счита, че глобата по изпълнението е неоснователно наложена в размер на 200 лева. Твърди, че е глобена за това че не е изпълнила указанията на ДСИ за предоставяне на информацията по чл.528, ал.2 от ГПК, указание което било дадено с ПДИ изх. № 4297/10.10.2017 год. Твърди, че същата покана е действие на ДСИ, предприето в нарушение на диспозитивното начало в процеса. Счита също, че с представеното становище вх. № 3561 от 31.08.2017г. длъжницата е изпълнила задължението по чл. 528 ал.2 от ГПК.

Подробни съображения относно всички оплаквания са изложени в частната жалба на жалбоподателката Г..

 

Предвид изложените съображения въззивницата моли да бъдат отменени действията на Държавен съдебен изпълнител Ст. Хиновска по изпълнително дело № 236/2017г., като бъде отменена изцяло наложената й глоба по същото изпълнително дело, с Постановление от 26.10.2017 год. издадено от ДСИ при РС гр.Казанлък ведно с всички законни последици от това.

 

В законоустановения срок по ГПК по делото не е постъпило писмено възражение от въззиваемия и взискател А.П.П..

 

На основание чл. 436, ал. 3 ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от Държавен съдебен изпълнител Хиновска, като моли жалбата на жалбоподателката да бъде оставена без уважение по съображенията подробно изложени в  същите мотиви.

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

Съдът намира, че в СИС при Казанлъшки районен съд посоченото изп. дело под № 236/2017 год. е образувано по молба на взискателя А.П.П. и въз основа на изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 17094/2016г. на Софийски районен съд за режима на лични отношения на бащата А.П. с детето И.П., както следва: до навършване на четири години и половина от детето, бащата има право да го вижда и взима при себе си без преспиване, всяка първа и трета събота и неделя от месеца, за времето от 10 до 20 часа на съответния ден, в населеното място по местоживеенето на детето, като първите шест срещи са в присъствието на майката или определено от нея друго пълнолетно лице. Макар и да не е упомената изрично в изпълнителния лист, представен от взискателя П., жалбоподателката се явява майка на детето и същевременно с това упражнява и родителските права върху него, поради което се явява и единствената надлежна длъжница, която дължи изпълнение именно по процесния изпълнителен лист.

На основание чл. 528, ал. 1 от ГПК ДСИ е изпратил покана за доброволно предаване на детето, връчена на длъжницата чрез майка й на датата 28.08.2017г. На основание чл. 528 ал.2 от ГПК, в законоустановения тридневен срок длъжницата е представила становище, че никога не е препятствала контактите на детето с баща му и че същият може да заповяда в дните, определени от съда на адреса и в гр. Казанлък и ще може да осъществи личен контакт с детето, както е описано в съдебното решение. За становището взискателят е надлежно уведомен.

 

На 09.10.2017г. е постъпила молба от взискателя А.П., с която твърди, че на 07.10.2017г. длъжницата отново е отказала да предаде детето, с оглед на което моли ДСИ да сигнализира полицейските органи и дирекция „Социално подпомагане" съгласно ал. 4 на чл. 528 от ГПК, след което да реализира предвидената възможност в ал. 5 на същия член.

Във връзка с направеното искане ДСИ Х. е изпратил писмо за съдействие до дирекция „Социално подпомагане", като на основание чл. 528, ал.1 от ГПК е изпратил отново Покана за доброволно предаване на детето за датите 4 ноември и 5 ноември от 10.00 ч. в дома на длъжницата. Поканата е връчена на Г. Г. чрез майка й на 16.10.2017. Въпреки, че с поканата длъжницата е изрично предупредена, че ако не отговори в тридневен срок, ще и бъде наложена глоба до 400 лв., същата не е изпълнила задължението си по чл. 528 ал.2 от ГПК, предвид което с Постановление от 26.10.2017г. и е наложена глоба в размер на 200лв.

 

Въззивният съд намира жалбата на жалбоподателката Г. за неоснователна поради следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 528, ал.1 от ГПК когато пристъпва към изпълнение на задължение за предаване на дете, съдебният изпълнител кани длъжника да изпълни доброволно в определеното място и време. Нормата е императивна, предвид което спазването и не зависи от постъпило искане от взискателя и не е налице нарушение на диспозитивното начало на процеса. Задължението за предаване на детето при режим на лични контакти има периодичен характер, поради което и изпращането на покана за доброволно предаване на дете с посочване на конкретни дати и място има такъв характер. Становището на длъжницата с вх. № 3561 от 31.08.2017г. касае изпратена ПДИ от 25.08.2017г. с дата за доброволно предаване на детето -15.09.2017г. За ПДИ от 10.10.2017г., връчена на 16.10.2017г. с дати за предаване 4.11. и 5.11 не е налице изпълнение на задължението по чл. 528, ал. 2 от ГПК, поради което съдът приема, че наложената на основание чл. 528 ал. 3 от ГПК глоба е законосъобразна, а жалбата- неоснователна.

 

Въззивният съд счита, че постановление от 26.10.2017 г. е правилно и обосновано, тъй като ДСИ в конкретния случай правилно е приложила разпоредбата на чл.528, ал.3 във връзка с ал.1 и ал.2 от същата разпоредба и поради това, че длъжницата Г. не е изпълнила в срок вмененото й от закона задължение по чл.528, ал.2 от ГПК.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че  жалбата на жалбоподателката се явява неоснователна и недоказана и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

          

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 2 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ без уважение жалбата на Г.П. Г. със съдебен адрес *** чрез пълномощника адв. Л.Д. *** против действията на Държавен съдебен изпълнител С.Х. при Районен съд – Казанлък, обективирани в постановление от 26.10.2017г. по изпълнително дело № 236/2017г., по описа на СИС при РС-Казанлък, с което й е наложена на глоба от 200 /двеста/ лева по същото изпълнително дело, като НЕОСНОВАТЕЛНА.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

           

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                                                                                  2.