Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

  Номер 31     ………………….29.01.2018 година……………….Град Стара Загора

 

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД………………Първи граждански състав

На 29 януари……………………………...…………………………....Година 2018              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                               

                                             

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

 

                                                                      АТАНАС АТАНАСОВ

                        

Секретар………………………………………………………………………………

Прокурор……………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от………………съдията Д.ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА      

въззивно гражданско дело номер 1004…..по описа за 2018……………...година.

 

        Производството е по реда на чл.435 и следв. ГПК и е образувано по жалба наСТРОЙ МОНТАЖ   ГРУП"ООД, ЕИК 123632298, със седалище и адрес на

управление: гр.Стара Загора, ул."Поп Минчо Кънчев"№101, представлявано от

С.И.М. – управител;„Инвест - М"ЕООД,  ЕИК   123101881,  със  седалище   и  адрес  на управление:гр.Стара   Загора,   ул."…"№…,   представлявано   от   Х.Н.М. – управител; С.И.М.; Х.Н.М., Н.Х.М.- всички длъжници в изпълнителното производство, против: Постановление за възлагане на недвижим имот от 06.11.2017год., находящ се в гр.Стара Загора, ул. "…"№…, по изпълнително дело № 366/2017год. по описа на ЧСИ-Г.И.- рег.№765.

        Жалбоподателите обжалват действията на Частния съдебен  изпълнител- постановлението за възлагане на недвижим имот от 06.11.2017 г., с възраженията, че при извършване на проданта са извършени нарушения на Закона във връзка с установяване на действителната квадратура на имота. Твърдят, че действително в т.З на Молба-заявление №R2.792 от 08.07.1994год.по реда на чл.56 ал.З от ЗТСУ е отстъпено право на строеж на Мезонет-мансарден етаж със таван с обща площ от 65 кв.м. Тази квадратура била посочена и в  Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека №151, том.втори, рег.№2911/дело №303 от 15.08.2014год. В точка 2.1. била отразена същата квадратура от 65 кв.м., състоящ се от -дневна - столова, кухн.бокс, спалня, склад, антре, баня, тоалетна и тераса.Тази посочена квадратура според жалбоподателите фактически не отговаряла на истината и била по-голяма с приблизително 10 кв.м. или в размер на 75 кв.м.При извършване на оценката, приета от съдебния изпълнител, това обстоятелство не било взето предвид, тъй като не била назначена експертиза, тъй като не им била дадена възможност да посочат това обстоятелство. По този начин фактически продажната цена се явявала нереална, тъй като не отразявала действителната квадратура на гореописания недвижим имот.Твърдят, че при извършване на оценката вещото лице, е приело квадратура по посочените по-горе документи без да извърши измерване на посочената по-горе квадратура.Неминуемо това обстоятелство щяло да бъде отразено и съответно оценката щяла да бъде увеличена със стойността на посочените в повече 10 квадратни метра.Поради факта, че оценката на имота била извършвана при действието на стария текст на чл.468 от ГПК, нямали право да оспорят тази оценка и да искат нова оценка. С оглед на това считат, че са налице условията на чл.435, ал.2т.4 от ГПК, поради което

при условието на изменението на чл.438 от ГПК, който е в сила, заявяват, че оспорват извършената оценка и фактически отказът на частния съдебен изпълнител да извърши повторна оценка. С оглед на това намират обжалваното постановление за възлагане за незаконосъобразно, тъй като при определяне на първоначалната цена не била взета предвид нито действителната квадратура, нито реалната пазарна оценка на имота. Молят да бъде отменено постановлението и да се извърши нова оценка, съответно нова продан, по реда, предвиден в ГПК, както и да им бъдат присъдени направените    по    делото разноски.

        Взискателят „ИНВЕСТБАНК" АД, ЕИК: 831663282, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица", бул. „България" № 85, представлявана от П.Й.М.- изпълнителен директор и З.Р.Р.- изпълнителен директор, чрез юрисконсулт Б.П. взема становище, че жалбата е неоснователна  моли същата да бъде отхвърлена.  Считат, че са неоснователни доводите на жалбоподателите за това, че определената от вещото лице оценка подлежи на оспорване по реда на чл. 485 от ГПК. Причината била, че оценките подлежат на оспорване от страните по изпълнителното дело, считано от влизане в сила на изменението на тази  норма,  което станало с ДВ бр.86 от 27.10.2017г.  Имайки  предвид, че промяната на закона няма обратно действие, освен ако това изрично не е предвидено в него, а то не е, както и че оценката на недвижимия имот е извършена далеч преди промяната на закона, то не било налице основание за оспорването й по реда на чл. 485 от ГПК. На следващо място сочат, че са неоснователни твърденията, че  поради  грешка  при  изчисляване на  площта  на мезонета, имотът бил продаден на непазарни цени. Пазарна е тази цена, която купувачът е склонен да плати за съответна вещ, била тя движима или недвижима. Процесният имот е реализиран на провела се втора по ред публична Продан, като на първата (провела се в периода 05.05.2017г. до 05.06.2017г. началната цена в била 60 000 лева) не са се явили купувачи. На втората продан обаче са се явили такива, провело се е и наддаване и имотът е възложен за цена, по-висока дори от началната цена на първата публична продан. Следователно дори да е била налице техническа грешка при определяне на площта (а такава грешка всъщност няма), това по никакъв начин не е повлияло на продажбата на имота на пазарна цена. На следващо място твърдят, че не е налице техническа грешка при определяне на площта на мезонета. Жалбоподателите не оспорват, че за изграждане на сградата е отстъпено право на строеж, според което процесният имот е с площ от 65,00 кв.м. Не оспорват също така, че съгласно договорната ипотека, ипотекираният имот е посочен със същата тази площ-65,00 кв.м. Жалбоподателите твърдят, че площта на имота е с 10 кв.м. по-голяма, без обаче да доказват това с каквито и да е доказателства. Следователно разминаването в площта се оказва неоснователно като недоказано. На следващо място имотът бил закупен такъв какъвто е, купувачът е направил оглед и дали площта е 65,00 кв.м. или 75,00 кв.м. предложената цена е също такава каквато е. Илюзорно било да се смята, че ако в оценката на вещото лице имотът бе посочен с площ от 100,00 кв.м., достигнатата цена би била по-висока от предложената в наддаването от спечелилия търга купувач.Предвид изложеното считат, че жалбата, подадена от  „СТРОЙМОНТАЖ ГРУП" ООД, „ИНВЕСТ - М" ЕООД, С.И.М., Х.Н.М. и Н.Х.М. е изцяло неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Молят за присъждане на юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата за заплащане на правната помощ.

        Приложени са мотиви по обжалваните действия от Частния съдебен изпълнител съгласно чл.436, ал.3 ГПК.

        Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и законосъобразността на обжалваните действия на съдебния изпълнител,   намери за установено следното:           

        Жалбата е допустима като подадена от длъжник по изпълнителното дело против постановление за възлагане на недвижим имот, но разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

По молба с вх.№4461 от 09.02.2017 год. на взискателя „Инвестбанк" АД и приложен към същата изпълнителен лист от 25.11.2015г., изд. от РС - Стара Загора по ч.гр. дело № 5377/2016г. е било образувано изпълнително дело № 20177650400366 срещу „Строй монтаж груп" ООД с ЕИК 123632298, представлявано от управителя С.И.М., „Инвест - М" ЕООД с ЕИК 123101881, представлявано от управителя Х.Н.М., С.И.М., Х.Н.М. и Н.Х.М.. За обезпечение вземането на банката длъжниците С.И.М. и Х.Н.М. са учредили договорна ипотека, вписана в СВ — Стара Загора в том 3, акт №28/2014 год., дв.вх.рег.№ 9029/15.08.2014г. върху свои собствени недвижими имоти, измежду които и процесния недвижим имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.525.1.8 по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РА - 18 -65/30.05.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град Стара Загора, п. к. 6000 ул. „…" № …, ет. …, който самостоятелен обект е разположен на две нива в сграда № 1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 68850.503.525, с предназначение: жилище, апартамент, с площ: 65,00 кв. м, които съгласно документ за собственост представлява МЕЗОНЕТ /МАНСАРДА С ТАВАН/- източен, която мансарда се намира на четвъртия етаж от триетажна деветфамилна жилищна сграда с гаражи, находяща се в град Стара Загора,ул. „…" № …, построена в УПИ I — 2829 в квартал 71 по стар план на града, и се състои от: дневна — столова, кухненски бокс, спалня, склад, антре, баня, тоалетна, тераса, без прилежащи части, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти, съгласно кадастрална карта: за ниво 1: на същия етаж: имот с № 68850.503.525,1.7, под обекта:68850.503.525.1.6; над обекта: имот 68850.503.525.1.7, за ниво 2: на същия етаж: имот с № 68850.503.525.1.7, под обекта: 68850.503.525.1.7; над обекта: няма, ЗАЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, в който е построена сградата.

Видно от приложеното ксерокопие от изпълнително дело на 20.02.2017г. съдебният изпълнител е връчил поканите за доброволно изпълнение на длъжниците „Строй монтаж груп" ООД и С.И.М., на 21.02.2017г. на длъжника Н.Х.М., а на 27.02.2017г. па длъжниците „Инвест — М" ЕООД и Х.Н.М., с които ги е уведомила за започналото принудително изпълнение, размера на дълга, наложените обезпечителни мерки, както и за насрочения опис на недвижимите имоти, ипотекирани в полза на взпскателя. На 20.03.2017г. ЧСИ е извършил опис на ипотекираните недвижими имоти, на който е присъствало вещо лице от Списъка на вещите лица при ОС — Стара Загора и длъжника С.И.М..

По делото са проведени следните публични продажби на процесния гореописан недвижим имот: 1.Първа публична продажба, насрочена за периода от 05.05.2017г. до 05.06.2017г. при начална цена от 60 000 лева. С протокол от 06.06.2017г. за купувач на имота е бил обявен взискателя и ипотекарен кредитор „Инвестбанк" АД, предложил цена 66 000 лева.   С молба  с вх.    19436/07.06.2017г.   обаче  същият е заявил, че  не желае да придобие процесния имот и публичната продажба е била обявена за нестанала;

2.Втора публична продажба, насрочена за периода от 26.09.2017г. до 26.10.2017г. при начална цена от 48 000 лева. С протокол от 27.10.2017г. за купувач на имота е бил обявен  Г.Д.И. за  сумата  от  63   400  лева   след  проведено устно наддаване съгл. чл.492, ал.2 от ГПК. Купувачът е внесъл в срока по чл. 492, ал.З от ГПК дължимата цена за имота. ЧСИ е изготвил постановление за възлагане на недвижимия имот с изх. № 60285/06.11.2017г., което е съобщила на страните.

На 30.11.2017г. по делото е постъпила настоящата жалба от длъжниците  против изготвеното постановление за възлагане на процесния недвижим имот.

Съгласно чл.435, ал.3 ГПК, постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника поради това, че наддаването на публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най- високата предложена цена. В конкретния случай жалбоподателите навеждат доводи, че  при извършване на проданта са били извършени нарушения във връзка с установяване на действителната квадратура на продадения недвижим имот, която според тях се явява с 10 кв.м по - голяма от посочената в постановлението за възлагане. Молят съда да назначи съдебно - техническа експертиза, която да установи „действителния размер на сградата и действителната пазарна цена съгласно реалната квадратура".

Не се излагат конкретни твърдения за нарушения при наддаването, само по себе си оплакването, че постановлението е незаконосъобразно поради неустановяване на действителната квадратура на имота, не покрива предпоставките по чл. 435, ал.3 от ГПК. Безспорно е, че длъжниците могат да обжалват постановлението за възлагане, но само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена съгл. чл.435, ал.3 ГПК. В настоящият случай в жалбата не са наведени конкретни доводи за допуснати нарушения при осъществяване на публичната Продан. От данните по делото е видно, че процесния недвижим имот е възложен по най - високата предложена цена, видно от протокола за обявяване на купувач на публичната продан. Наддаването е извършено надлежно - от наддавач, внесъл задатък, с валидно наддавателно предложение, от лице с право на участие в публичната Продан, при спазени процедури при провеждане на проданта. Конкретният имот е възложен на наддавача, обявен за купувач, който в срок е изплатил пълната продажна цена след приспадане на внесения задатък.

        Предвид гореизложеното съдът намира, че  са налице предпоставките на чл.435, ал.3 от ГПК, съгласно който постановлението за възлагане може да се обжалва от длъжника на две основания — когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно и когато имуществото не е възложено на най-високата предложена цена. В първата хипотеза наддаването е надлежно, когато са спазени изискванията на чл.489 и чл.490 от ГПК. По аргумент от противното следва да се приеме, че основанията на длъжника за оспорване на постановлението за наддаване поради ненадлежно извършено наддаване визира случаи, при които е нарушена предвидената в посочените разпоредби процедура - напр. наддавателното предложение не съдържа съответните реквизити, участникът в наддаването не е внесъл задатък или не е приложил съответната квитанция, предложението му не е било отразено във входящия регистър на съда, проданта не е приключила в съответното законоустановено време, в наддаването са взели участие лица, които не са имали право да наддават. В този смисъл е и Тълкувателно решение № 2/26.06.2015г. на ВКС — „част от наддаването са действията на съда и наддавачите във връзка с подадените тайни наддавателни предложения в продължение на пълния срок за това и действията на страните с право на изкупуване, както и действията на съдебния изпълнител и наддавачите при провеждане на наддаването с явни наддавателни предложения с фиксирана стъпка. Обявяването на купувач следва наддаването, но то подлежи на проверка само доколкото е довело до възлагане не по най -високата предложена цена." Извършената продан не страда от нито един от посочените пороци, наддавателното предложение на обявения за купувач съдържа необходимите реквизити, предвидени в чл. 489 от ГПК — индивидуализация на имота, посочване на предлаганата цена с цифри и с думи, приложено е платежно нареждание за платения задатък.

На следващо място съдът намира,че не е налице допусната техническа грешка при посочване площта на имота, тъй като жилището е със застроена площ 65 кв.м съгласно приложения по делото Нотариален акт за договорна ипотека, вписана в СВ - Стара Загора в том 3, акт №28/2014 год., дв.вх.рег.№ 9029/15.08.2014г., а така също и съгласно приложено копие от кадастрална карта с данни от КРНИ на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.503.525.1.8 от 16.02.2017г. Тази квадратура е била посочена и в протокола за опис на имота, дори и в поканите за доброволно изпълнение до длъжниците. Не е без значение и фактът, че на осъществената публична продажба е било проведено устно наддаване съгл. чл.492, ал.2 от ГПК, като предложената от обявеният за купувач цена в размер на 63 400 лева надвишава дори началната цена, определена при първата публична продан на имота, която е била 60 000 лева, т.е. вследствие на проведеното устното наддаване се е постигнала една максимално висока цена на продадения имот, която отговаря на конкретното състояние на имота, местонахождение, предназначение, пазарна конюнктура, и което всъщност е в интерес на длъжниците и взискателя.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че жалба с входящ №47633/30.11.2017 год., подадена от „Строй монтаж груп" ООД с ЕИК 123632298, представлявано от управителя С.И.М., „Инвест — М" ЕООД с ЕПК 123101881, представлявано от управителя Х.Н.М., С.И.М.с ЕГН **********, Х.Н.М. с ЕГН ********** и Н.Х.М. с ЕГН ********** — длъжници по изпълнително дело № 20177650400366 по описа на ЧСИ Г.И. срещу постановление за възлагане на недвижим имот е неоснователна.

        Както бе посочено, в чл.435, ал.3 ГПК са посочени изрично случаите, в които длъжникът може да обжалва постановлението за възлагане-  при извършено ненадлежно наддаване при извършване на публичната продан и при възлагане на имота не по най- високата предложена цена. В настоящия случай, видно от изложените по- горе съображения, при извършената публична продан на процесния имот наддаването е извършено надлежно и имотът е възложен по най- високата предложена цена, поради което подадената против постановлението за възлагане на ЧСИ жалба се явява неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. На въззиваемия следва да се присъди юрисконсултско възнаграждание в размер на 100 лв. за настоящото производство – чл.78 ал.8 от ГПК.  

 

        Водим от горните мотиви, Окръжният съд

 

                                 Р  Е  Ш  И :

 

        ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  като неоснователна жалбата на „СТРОЙ МОНТАЖ   ГРУП"ООД, ЕИК 123632298, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."…"№…, представлявано от С.И.М.– управител;2„Инвест - М"ЕООД,  ЕИК   123101881,  със  седалище   и  адрес  на управление:гр.Стара   Загора,   ул."…"№…,   представлявано   от   Х.Н.М. – управител; З.С.И.М.; 4.Х.Н.М., 5.Н.Х.М.- всички длъжници в изпълнителното производство, против: Постановление за възлагане на недвижим имот от 06.11.2017год., находящ се в гр.Стара Загора, ул. "…"№…, по изпълнително дело № 366/2017год. по описа на ЧСИ-Г.И.- рег.№765.

 

        ОСЪЖДА „СТРОЙ МОНТАЖ   ГРУП"ООД, ЕИК 123632298, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул."…"№…, представлявано от С.И.М.– управител; „Инвест - М"ЕООД,  ЕИК   123101881,  със  седалище   и  адрес  на управление: гр.Стара   Загора,   ул."…"№…,   представлявано   от   Х.Н.М.– управител; С.И.М.,ЕГН **********,

 С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ."…"№…;Х.Н.М., ЕГН ********** С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ."…"№…;Н.Х.М., ЕГН ********** С ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР.СТАРА ЗАГОРА, УЛ/…"№…ДА ЗАПЛАТИ  на „ИНВЕСТБАНК" АД, ЕИК: 831663282, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица", бул. „България" № 85, представлявана от П.Й.М.- изпълнителен директор и З.Р.Р.- изпълнителен директор, чрез юрисконсулт Б.П. юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лв. /сто лева/.

 

        Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                          

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            

ЧЛЕНОВЕ: