Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 34 /30.01.2018г.                                                   Град Стара Загора

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                             І Граждански състав

На 30.01.                                                                                      Година 2018

в  закрито заседание, в следния състав:

                                                         

                                      Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА -ЯНЧЕВА

 

Членове:    НИКОЛАЙ УРУКОВ

                                                                  

                                                                   АТАНАС АТАНАСОВ

           

                                                                   

Секретар ……………………………………………… ……………………………………..

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1035 по описа за 2018 година

 

 

Производството е на основание чл. 435 и сл. от ГПК.

 

Производството е образувано по постъпила жалба, с правно основание чл. 435, ал. 1, т.3 от ГПК, срещу действията на ЧСИ А.П. с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, по изпълнително дело № 300/2010г., по описа на същия ЧСИ против Постановление за прекратяване на изпълнението по същото изп. дело на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК.

 

Частната жалба е подадена от жалбоподателя Юробанк България АД гр.София, която на практика се явява с правно основание чл. 435, ал. 1, т.3 от ГПК. В жалбата жалбоподателят твърди, че постановлението, с което изп. производство е прекратено на основание чл.433, ал.1, т.8 от ГПК че прекратяването на изпълнителното дело от съдебния изпълнител е неправилно и незаконосъобразно, поради което счита, че това постановление за прекратяване следва да бъде изцяло отменено.

 

Счита, че е налице съществено нарушение на процедурата по прекратяване на изпълнителното дело, по съображения подробно изложени в неговата писмена жалба с вх. № 2931/09.10.2017г.

 

 В тази връзка жалбоподателят счита, че  е нарушена и разпоредбата на чл.61 от ГПК, която гласи, че при спиране на производството се спират и всички започнали да текат, но неизтекли срокове. С оглед на гореизложеното, моли,  да бъде отменено като незаконосъобразно постановлението за прекратяване на изпълнението по горепосоченото изпълнително дело на ЧСИ А.П., рег. № 764, с район на действие Окръжен съд – Стара Загора. Подробни съображения и доводи са изложени в жалбата на жалбоподателя и взискател Юробанк България АД гр.София, депозирана чрез пълномощниците му адв. В.П. и адв. С.П. от Адв. Колегия – София.

 

В законоустановения срок не е постъпило писмено възражение от  другата страна по делото длъжника Р.Д.Д..

 

На основание чл. 436, ал. 3 от ГПК по делото са постъпили писмени мотиви по обжалваните действия от ЧСИ А.П., с район на действие Окръжен съд – Стара Загора, с които моли жалбата на жалбоподателя да бъде оставена без уважение като неоснователна и недоказана. Подробни съображения са изложени в писмените мотиви на ЧСИ А.П..

 

Въззивният съд след като обсъди събраните по делото доказателства преценени в тяхната съвкупност и същевременно всяко поотделно, намери за установено следното:

 

По допустимостта на жалбата Окръжният съд намира, че жалбата се явява процесуално допустима, поради следните съображения:

Настоящата жалба е допустима съгласно чл.435, ал.1 от ГПК, тъй като посочената разпоредба дава възможност на взискателя да обжалва прекратяването на принудителното изпълнение. В тази насока жалбата следва да бъде разгледана по съществото си относно нейната материална основателност.

 

Въззивният съд намира, че жалбата се явява основателна и доказана, поради следните съображения:

 

Изпълнително дело под № 300/2010 год. по описа на ЧСИ А. П., рег. № 764 в Камарата на Частните съдебни изпълнители е било образувано по молба с вх. № 02645 от 06.08.2010г. на основание Заповед за изпълнение на парично задължение и изпълнителен лист на Старозагорски Районен съд, издадени по ч. гр.д №2537/2010г. против Р.Д.Д. *** за заплащане на сумата от 10782,86 лв. главница, ведно със законната лихва, считано от 12.05.2010г. до окончателното изплащане, договорна лихва 1565,20лв., наказателна лихва 93,34 лв. , 847,42 лв. разноски по изпълнителен лист и разноските по изпълнителното производство.

 

Длъжникът е получил Покана за доброволно изпълнение на 24.11.2010г. чрез съпругата си Ж.Д.. На 25.08.2011г. взискателят е депозирал Молба за спиране на производството, а на 03.07.2012г. Молба за възобновяване с искане за налагане възбрана на недвижими имоти, опис на движими вещи и запор на банкови сметки . Наложени са възбрани на апартамент и 1/2 идеална част от друг апартамент в Стара Загора, запор на МПС и на банкови сметки в „Банка ДСК"ЕАД.

С Призовка изх. №4918 от 20.11.2011 г. длъжникът е уведомен за обезпечителните мерки и за насрочен опис на движими вещи. Призовката е получена от майката на длъжника след поставено уведомление. Опис не е извършван поради невнасяне на такси и доп. разноски от взискателя.

С Молба вх. №3618 от 06.12.2013г. взискателят е поискал нов опис на движими вещи , който не е насрочен, тъй като не са внесени дължимите такси и доп. разноски.

С Молба вх. №4503 от 27.11.2014г. взискателят е поискал да бъде спряно изпълнителното производство поради постигнато споразумение за извънсъдебно изплащане на дълга , а на 03.12.2014г. да бъде вдигната възбраната на един от имотите.

Съгласно правната теория /Българско ГПП с автор проф. Живко Сталев, осмо преработено и допълнено издание, стр.752, раздел ІІІ, т.3/ Спирането на изпълнението настъпва по силата на самото искане на взискателя, без да е необходимо да има съответен акт на ЧСИ, както е именно в настоящия случай /чл.432, ал.1, т.2, от ГПК /нов/ съответно чл.329, б.”б” от ГПК /отм./. Налага се извода, че след подаването на писмената молба от взискателя на 27.11.2014 год. изпълнението е надлежно спряно. През периода на спирането не текат съответните давностни и преклузивни срокове. След тази дата действително по делото не са вършени други действия и не са постъпвали други искания от взискателя „Алфа Банк" АД и от неговия правоприемник „Юробанк България" АД.

Спирано на изп. процес означава временно преустановяване на следващите изпълнителни действия, като извършените до спирането действия запазват силата си, заедно с възможността изпълнението да се възобнови, когато основанието за спиране отпадне. Спирането като правоотношение означава временна забрана да се упражняват процесуалните права и да се изпълняват съответното процесуалните задължения, образуващи съдържанието на изп. процес като правоотношение. През периода на тази забрана, изп. орган не е длъжен, но и няма право да извършва изпълнителни действия, съответно не текат и сроковете за прекратявате на изп. процес.

 

С оглед на гореизложените съображения и доводи въззивният съд счита, че жалбата на жалбоподателя се явява основателна и доказана и като такава следва да бъдат уважена, ведно с всички законни последици от това.

 

На основание чл. 437, ал. 4, изр. последно от ГПК, настоящото решение е окончателно и подлежи на обжалване пред по-горен съд.

       

Водим от горното, Окръжен съд – гр.Стара Загора в настоящият си състав и на основание чл. 437, ал. 4, във вр. с чл. 435, ал. 1, т.3 и чл.433, ал.1, т. 8 от ГПК

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ действията на Частен съдебен изпълнител А.П. с  рег. № 764, с район на действие Окръжен съд – гр. Стара Загора,  обективирани в постановление без посочена дата за прекратяване на изпълнителното производство по изпълнително дело № 300/2010г., по описа на същия ЧСИ, като  НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

ВРЪЩА изп. дело № 300/2010 на Частен съдебен изпълнител А.П. с  рег. № 764, с район на действие Окръжен съд – гр. Стара Загора.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

         

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

                                                                                  2.