Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 37                                 31.01.2018 г.                    град Стара Загора

 

                                        В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, II състав

На тридесет и първи януари 2018 год.              

В закрито заседание в следния състав:                                            

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                         ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА 

                                                                                    ВЕСЕЛИНА МИШОВА                                                                                  

Секретар Стойка Стоилова

като разгледа докладваното от съдията- докладчик Златев      

въззивно гражданско дело номер 1041 по описа за 2018 г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

         Производството е по реда на чл.437, ал.4, изр.1 и 2 във вр. с чл.435, ал.2, т.3, пр.2 от ГПК.

 

Делото е образувано по подадена въззивна жалба вх.№ 535/15.01.2018г. от длъжника М.Ж.М. от гр.С.против действията по изп.д.№ 1222/2013г. по описа на ЧСИ М. Д.- Ст.Загора, като обжалва насроченото му за 16.01.2018г. отстраняване от недвижим имот- апартамент в гр.С., ул.“Ген.Ст.Тошев“ № 8, вх.Б, ет.3, ап.48, тъй като не бил уведомен надлежно за изпълнението, понеже за това бил уведомен по телефона от служител в кантората на ЧСИ едва на 15.01.2018г. Моли за незабавно спиране на изпълнението относно това изп.действие по реда на чл.438 от ГПК.

 

Срещу жалбата в законния 3- дневен срок по чл.436, ал.3, изр.1 от ГПК не е постъпило писмено Възражение от взискателя “Р./- ЕАД, гр.С..

 

Постъпили са писмени Мотиви по реда на чл.436, ал.3, изр.2 от ГПК от страна на ЧСИ М. Д.- С., рег.№ .на КЧСИ, в които подробно излага своите фактически и правни становища по спора.

Приложено е заверено копие от цялото изп.дело № 1222/2013г. по описа на ЧСИ- ЧСИ М. Д.- С., рег.№ .на КЧСИ.

 

Въззивният ОС- С., след като обсъди направените в жалбата оплаквания и искания, като прецени доказателствата по настоящото в.гр.дело и по приложеното копие от цялото изп.д.№ 1222/2013г., като обсъди становищата на всяка от страните и на ЧСИ, и като взе предвид приложимото материално и процесуално право по казуса, намира за установено следното :

 

Изпълнителното дело № 1222/2013г. по описа на ЧСИ- М. Д.- гр.С.е било образувано по молба на взискателя “Р./- ЕАД, гр.С., въз основа на приложен към нея изпълнителен лист от 04.10.2013г. по приключеното ч.гр.д.№ 4673/2013г. по описа на РС- Ст.Загора, против двамата солидарни длъжници- юридическото лице „БГМ“- ООД, гр.С.и физическото лице- жалбоподателя М.Ж.М. от гр.С.за сумата 16 170, 65 евро главница, заедно със съответните лихви и разноски.

 

         Старозагорският окръжен съд, като извърши проверка по изпълнителното дело и взе в предвид доводите на страните по изпълнението, както и становището на ЧСИ намира, че подадената жалба е процесуално допустима, тъй като е подадена от лице/длъжник/, което има правен интерес от обжалването на посоченото насрочено опразване на недвижим имот на 16.01.2018г. по смисъла на чл.435, ал.2, т.3, пр.2 от ГПК, с  жалбата се атакува обжалваем акт на ЧСИ, жалбата е по висящо срещу жалбоподателя изп.дело и това насрочено действие евентуално би засегнало негови права и интереси, предвид късното и ненадлежно негово уведомяване от ЧСИ само 1 ден/15.01.2018г./ преди самото действие/16.01.2018г./, и е подадена с вх.№ от 15.01.2018г.- само 1 ден преди самото насрочено принудително действие- за 16.01.2018г. Поради което жалбата се явява процесуално допустима пред съответния ОС/какъвто е настоящия/ от длъжника/жалбоподател/, и той следва да се произнесе по съществото на направените в нея оплаквания.

 

         Жалбата е с вх.№ 1371/29.01.2018г. в ОС- С., разпределена е по компютърен път с приложение принципа на случайното разпределение на делото, в.гр.д.№ 1041/2018г. е образувано с Протокол от 30.01.2018г.- 15, 48 ч. в ГО на ОС- С. и е връчена на съдията- докладчик днес- на 31.01.2018г. в 10, 00 ч.

 

Разгледана по същество жалбата към днешната дата/31.01.2018г./ жалбата се явява вече безпредметна, тъй като видно от Мотивите изх.№ 1118/29.01.2018г. на ЧМИ/л.21 от настоящото в.гр.д./, самият ЧСИ междувременно е пренасрочил това негово изп.действие за друга, по- късна близка дата/за днес- 31.01.2018г./, срещу която по настоящото дело и до момента не е налице оплакване от страна на жалбоподателя М.. В тази връзка към днешната дата/31.01.2018г./ е вече безпредметно произнасяне на ОС по особеното искане на жалбоподателя за спиране на изпълнението по реда на чл.438 от ГПК.

 

Поради което съдът счита, че жалбата се явява вече неоснователна и недоказана и следва да се остави без уважение, ведно със законните последици от това.

 

Предвид императивната разпоредба на чл.437, ал.4, изр.2 от ГПК, настоящото съдебно Решение е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо, предвид гореизложените мотиви и на основание чл.437, ал.4, изр.1 и 2 във вр. с чл.435, ал.2, т.3, пр.2 от ГПК, ОС- С.

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ въззивна жалба вх.№ 535/15.01.2018г. от длъжника М.Ж.М.- ЕГН ********** *** против насроченото за 16.01.2018г. негово отстраняване от недвижим имот- апартамент в гр.С., ул.“Г..С. Т.“ № ., вх.., ет.., ап.. по изп.д.№ 1222/2013г. по описа на ЧСИ М. Д.- с район на действие района на ОС- С..

 

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ :        

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ :