ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 21                                                  09.01.2018 г.                                гр.С.

ОКРЪЖЕН СЪД - С., гражданско отделение, I- ви въззивен състав в закрито съдебно заседание, проведено в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ

АТАНАС АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов в.гр.д. № 1370 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по молба на адв.Р.Г. - пълномощник на М.И.И. *** за изменение на реш.№ 369/09.11.2017 г. в частта за разноските.

Твърди се, че с посоченото решение съдът неправилно е възложил присъденото на основание чл.38, ал.2 от ЗА адвокатско възнаграждение в полза на адв.Р.Г., която е била преупълномощен пълномощник-адвокат, вместо на адв.П. К., която е била упълномощения от страната адвокат.

В законоустановения срок насрещната страна не е изразила становище по искането.

Съдът намира молбата за изменение на реш.№ 369/09.11.2017 г. в частта за разноските за допустима, т.к. е подадена в срок и от процесуално - легитимирана страна, а по същество - за основателна, по следните съображения.

С реш.№ 369/09.11.2017 г., постановено по в.гр.д.№ 1370/2017 г. по описа на СтЗОС е било потвърдено реш.№ 566/19.06.2017 г., постановено по гр.д.№ 1449/2016 г. по описа на СтЗРС, а на основание чл.78, ал.З от ГПК вр. с. чл.38, ал.2 от ЗА въззивника „К." ЕООД - гр.С. е бил осъден да заплати на адв.Р.Г. *** сумата от I 054,00 лв. - адвокатско възнаграждение пред въззивната инстанция, с начислен ДДС.

От приложенията към исковата молба /стр.5 от делото/ се установява, че за образуването и воденето на делото М.И.И. *** е упълномощил за свой пълномощник адв.П. К. от АК-София, а в последствие на 19.09.2016 г. адв.П. К. е преупълномощила адв.Р.Г. *** с всички дадени й от доверителя й права по гр.д.№ 1449/2016 г. по описа на СтЗРС /л. 73 от делото/.

1


С оглед, че упълномощаването на адвоката за пълномощник на страна в гражданския процес важи за всички съдебни инстанции, освен ако е посочено друго, то същото правило е в сила и за преупълномощаването на един адвокат от друг.

Предвид това и факта, че във въззивното производство е било осъществено процесуално представителство на въззиваемия М.И.И. от преупълномощения адвокат Р.Г., то адвокатското възнаграждение по чл.38, ал.2 от ЗА следва да се присъди на адвоката, осъществил безплатната правна помощ на страната, а този адвокат по силата на упълномощаването и законовата разпоредба се явява адв.П. К..

Ето защо исканото изменение на решението в частта за разноските следва да се допусне.

По изложените съображения и на основание чл.248, ал.4 от ГПК Окръжен съд - С.

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗМЕНЯ реш.№ 369/09.11.2017 г., постановено по в.гр.д.№ 1370/2017 г. по описа на СтЗОС както следва:

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.З от ГПК вр. чл.38, ал.2 от ЗА „К." ЕООД, ЕИК №…, със седалище и адрес на управление: гр.С., ул."А..Б."№ ., офис ., представлявано от законния си представител Г. М. С. да заплати на адвокат П. К. от АК - София сумата от 1 054,00 лв. / хиляда петдесет и четири лв„/ - адвокатско възнаграждение пред настоящата инстанция, с начислен ДДС.

Определението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд на Република България в едномесечен срок от връчването му на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                           ЧЛЕНОВЕ: 1/