О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

         102                                           29.01.2018 г.                 гр. С.

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД С.                         ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На двадесет и девети януари                                                            Година 2018

в закрито заседание в следния състав:                                

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                               ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

       НИКОЛА КЪНЧЕВ

 

като разгледа докладваното от мл. съдия КЪНЧЕВ ВГД № 1512 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 248 и сл. ГПК.

На основание чл. 248 ГПК в законния срок е входирана молба от Р.Д.В., чрез адв. С.П., за допълване на Решение № 429 от 19.12.2017 г. в частта му за разноските.

В молбата се твърди, че с представяне на вносната бележка за платени държавни такси, както и молба с вх. № 5798/24.10.2107 г. страната била претендирала разноски и била представила списък за разноските на основание чл. 80 ГПК. Цитира се разпоредбата на чл. 78 ГПК и тъй като искането за отмяна на постановлението на ДСИ за налагане на глоба било изцяло отменено, следвало искането за присъждане на разноски и за допълване на решението в тази му част да бъде уважено.

На основание чл. 248, ал. 2 ГПК в законния срок е входиран отговор от страна на адв. Н.К.-Иванова, пълномощник на взискателя П.И.Г.. Взема се становище, че разноските са своевременно поискани и следва да бъдат присъдени. Прави се искане за присъждане на по-нисък размер от претендираните петстотин лева поради прекомерност.

След съвещание настоящият съдебен състав обсъди изложените в молбата доводи и намери за установено следното:

Жалбата е подадена в законния срок, от процесуално легитимирана страна, следователно е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

Въззивно гражданско дело № 1512 от 2017 г. на ОС – С. е образувано по жалба на Р.Д.В. против действията на ДСИ с вх. № 5449 от 09.10.2017 г. С уточняваща молба в вх. № 5798 от 24.10.2017 г. са изпълнени указанията на ДСИ за внасяне на съответните такси. С тази молба е представен списък за разноски на основание чл. 80 ГПК, както и договор за правна защита и съдействие. Нито в първоначалната жалба, нито в уточняващата молба или в предоставения списък по чл. 80 ГПК не е направено искане за присъждане на разноски. Представянето на списъка само по себе си не може да замести липсващото волеизявление на жалбоподателката за присъждането на разноските – в този смисъл е както посочената разпоредба, така и задължителната тълкувателна практика на ВКС – ТР № 2 от 2015 г. Необходимо е изрично искане за присъждане в полза на Р.В. на сторените от нея разноски, което да бъде отправено до съда. Молбата за приемане на списък по чл. 80 ГПК не е и не може да бъде възприета като такова искане, което е условие за произнасянето на съда. В този смисъл е и практиката на върховната инстанция – Определение № 72 от 18.03.2010 г. по гр. д. № 910/2009 г. ІІІ г.о. ВКС. Поради това молбата следва да бъде оставена без уважение.

Водим от всичко изложено и на основание чл. 437 ГПК Окръжен съд – С.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Р.Д.В. за допълване на Решение № 429/19.12.2017 г. постановено по в.гр.д. № 1512/2017 г. по описа на Окръжен съд – С., в частта му за разноските, като неоснователна.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

          

 

          2.