О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

      № 56                                              16.01.2018 г.              гр. с.ОКРЪЖЕН СЪД с.                  ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шестнадесети януари                                                               Година 2018

в закрито заседание в следния състав:                                  

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

     НИКОЛА КЪНЧЕВ

 

като разгледа докладваното от мл. съдия КЪНЧЕВ частно гражданско дело № 1558 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 396 ГПК.

Постъпила е частна жалба от “Ф.“ ООД, представлявано от управителя Д. Д. Г.-П., чрез пълномощника адв. И. И. против Определение № 3162 от 12.12.2017 г., постановено по гражданско дело № 6696 от 2017 г. на РС - С., V граждански състав, с което е оставено без уважение искането за обезпечение на предявения от “Ф.“ ООД, иск чрез налагане на обезпечителна мярка възбрана на недвижими имоти – собственост на ответниците по иска Д.Г.Г. и С.Р.Ж..

В жалбата се твърди, че определението е неправилно. Били представени достатъчно убедителни доказателства и изводът на съда за липсата им бил неоснователен. Искането за обезпечение било направено, поради наличието на реална опасност докато трае процеса, ответниците по иска да се разпоредят с притежаваното от тях имущество. Целяло се предотвратяване на такива действия. Обезпечителна нужда била налице винаги, когато се съществува опасност ищецът да остане неудовлетво-рен за притезанията си – предмет на делото. Изводите на съда за липса на представени доказателства за стойността на имотите били абсурдни. Моли се да се постанови определение, с което първоинстанционното определение да бъде отменено, а исканото обезпечение – допуснато.

След съвещание настоящият съдебен състав обсъди изложените в жалбата становища и след като извърши проверка на първоинстан-ционното дело намери за установено следното:

Жалбата е подадена в законния срок, от процесуално леги-тимирана страна и против подлежащ на обжалване съдебен акт, т.е. е допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

С определение № 3162, от 12.12.2017 г. РС - С., V граждански състав е оставил без уважение искането на “Ф.“ ООД за обезпечение на предявените от него евентуално съединени искове с правно основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД против Д.Г.Г. и с правно основание чл. 55, ал. 1 ЗЗД против С.Р.Ж. чрез налагане на възбрана върху недвижими имоти, собственост на последните, а именно: поземлен имот с идентификатор № 68850.208.61 и поземлен имот с идентификатор № 68850.503.150, ведно с находящите се в него сгради – собственост на Д.Г., както и ½ ид. част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.513.447.1.5, както и друг самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.509.3171.1.111 – собственост на С.Ж..

В молбата за допускане на обезпечение пред първоинстанционния съд, ищецът е посочил като цена на иска сумата от 20000 лева. Като доказателства за своите твърдения, ищецът е представил разписка, от която се установява, че С.Ж., в качеството му на пълномощник, е получил от дружеството сумата от 20000 лева и нотариален акт, от който се установява, че Д.Г. е придобила от Й. М. Й. поземлен имот с идентификатор № 68850.503.150, ведно с находящите се в него сгради за сумата от 105000 лв.

От така установените факти, съдът достигна до следните правни изводи:

Съгласно чл. 391, ал. 1 ГПК обезпечение на иск се допуска, ако без него за ищеца ще бъде невъзможно или силно ще се затрудни осъществяването на правата по решението и ако искът е подкрепен с убедителни писмени доказателства или бъде представена гаранция по чл. 180 и чл. 181 ЗЗД. В настоящия случай такава гаранция не е представена по делото, т.е., за да се приеме, че искането за обезпечение е основателно, следва да се прецени дали представените доказателства са относими и убедителни. От представения по делото нотариален акт не се установява причинна връзка между придобиването от ответницата Г. на посочените в него имоти и евентуално получена от нея сума в размер на 20000 лева. Г. е придобила имота за сумата от 105000 лева, от които реално е заплатила 30000. Представеният нотариален акт не установява спорни по делото факти и като такъв се явява ирелевантен за делото. Представената разписка сама по себе си не е достатъчно убедително доказателство, за да обоснове наличие на изискването на чл. 391, ал. 1 т. 1 ГПК.

На следващо място, настоящата инстанция счита, че стойността на имотите, чиито обезпечение се иска, многократно надхвърля обезпечителната нужда на ищеца. От представения по делото нотариален акт се установява, че поземленият имот с идентификатор № 68850.503.150, и находящите се в него сгради са с данъчна оценка на стойност 112639.10 лева, т.е. над пет пъти стойността на иска, като това представлява само един от общо четири имота, върху които ищецът иска да бъде наложена възбрана. Въпреки че стойността на другите имоти към момента не е установена по делото, без съмнение е, че съвкупната им стойност ще надвиши още повече цената на предявения иск.

Не на последно място, за да се допусне обезпечение на иска, следва да се установи невъзможност или затруднение от страна на ответника да заплати търсената сума. По делото не е представено нито едно доказателство, от което да може да се направи извод, че ответниците ще бъдат в невъзможност или в затруднение да изпълнят евентуалното си задължение да заплатят търсената сума, в случай че някой от предявените искове бъде уважен.

Поради изложеното, настоящата инстанция счита, че предявеният иск не е подкрепен с убедителни доказателства, исканото обезпечение надхвърля размера на търсената защита, а целите му са останали недоказани. Определението на РС – с.следва да бъде потвърдено.

Водим от всичко изложено и на основание чл. 396, ал. 2 ГПК Окръжен съд – с.О П Р Е Д Е Л И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Определение № 3162 от 12.12.2017 г., постановено по гражданско дело № 6696 от 2017 г. по описа на РС - С., V граждански състав.

         

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

          2.