ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 24                                               09.01.2018 г.                                    гр.С.

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, гражданско отделение, I - ви въззивен състав, в закрито съдебно заседание, проведено в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА - ЯНЧЕВА ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ УРУКОВ                                                                       АТАНАС АТАНАСОВ

като разгледа докладваното от съдия Атанас Атанасов ч.гр.д. № 1006 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.23, ал.З от Граждански процесуален кодекс/ ГПК/ и сл.

Образувано е по искане на административния ръководител-председател на Районен съд - Ч. за определяне на друг равен по степен районен съд от съдебния район на Окръжен съд - С., който да разгледа образуваното първоинстанционно дело, предвид отвеждането на всички съдии от състава на Районен съд- Ч. от разглеждането му.

Настоящият съдебен състав намира искането за допустимо и основателно, т.к. от материалите по приложеното гр.д„№ 843/2017 г. по описа на Районен съд -Ч. се установява, че всички съдии, правораздаващи в този съд, са се отвели на основание чл.22, ал.1 т.6 от ГПК от разглеждането на правния спор, с който съдът е бил сезирай.

Ето защо следва да бъде определен друг равен по степен първоинстанционен съд от съдебния район на Окръжен съд -С., който да разгледа делото, а този съд следва да бъде Районен съд - Г., предвид идентичната натовареност на правораздаващите в този съд съдии с натовареността на правораздаващите в Районен съд-Ч. съдии и географската близост на двете населени места.

По изложените мотиви и на основание чл.23, ал.З от ГПК Окръжен съд - С.

ОПРЕДЕЛИ:

ИЗПРАЩА първоначално образуваното гр.д.№ 843/2017 г. по описа на Районен   съд   -   Ч.   за   разглеждането   му   от   друг   равен   по   степен


първоинстанционен съд от съдебния район на Окръжен съд - С. на Районен съд - Г..

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване .


ПРЕДСЕДАТЕЛ


ЧЛЕНОВЕ