ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

  64                         17 януари 2018 година                гр. Стара Загора

 

        СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ІІ граждански състав,  в закрито заседание на 12 януари 2018 година в състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                     ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

                                                                           ВЕСЕЛИНА МИШОВА

 

при секретаря …………………………………………………. и с участието на прокурор ………………………………………………………като разгледа  докладваното……. от съдията МИШОВА………………в. гр. дело №  1008  по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                   Производството е по чл.435 ГПК и е образувано по жалба от  „Ю.“ АД срещу действията на ЧСИ А. по изп.д. № 278/2017 г., извършени на 24.10.2017 г., а именно: отваряне на пликове и обявяване на постъпили наддавателни предложения за недвижими имот, изнесен на публична продан в периода 23.09.2017 г. – 23.10.2017 г.; провеждане на явен търг с устно наддаване и разпореждане за обявяване на купувач на имота, инкорпорирано в протокол от 24.10.2017 г. Искането е тези актове и действия да бъдат обявени за нищожни или да бъдат обезсилени като недопустими или отменени като незаконосъобразни.

                   Жалбоподателят твърди, че атакуваните актове и действия са извършени извън правомощията на ЧСИ А. – при спряно изпълнително дело. Счита, че щом в съдебната практика се приема, че съдебен акт, постановен при наличие на предпоставки за спиране на производството,  е недопустим, то, предвид общите принципи на гражданския процес и по аналогия с общото исково производство, и актовете на съдебния изпълнител, постановени при спряно изпълнително дело, са недопустими и следва да бъдат обезсилени. Счита, че разпоредбата на чл.435 ГПК не ограничава възможността да се обжалват актове на частен съдебен изпълнител, които са нищожни и недопустими. По същество твърди, че с определение от 23.10.2017 г. по т.д. по несъстоятелност № 92/2017 г. по описа на Окръжен съд – Г., образувано по негова молба срещу „А. “ ООД, съдът допуснал предварителни обезпечителни мерки чрез спиране на изпълнението по изп.д. № 278/2017 г. по описа на ЧСИ Кр. А.. Твърди, че частният съдебен изпълнител бил уведомен за съдебния акт няколкократно – на 23.10.2017 г. в 17,39 ч. по електронен път; на 24.10.2017 г. с молба с рег. № 11023, депозирана по делото в 9,06 ч., както и от представител на „Ю.“ АД в сградата на РС К.на 24.10.2017 г. преди отварянето на пликовете и обявяване на постъпилите наддавателни предложения, което не било отразено в протокола. Твърди, че ЧСИ е извършил действия и постановил актове по осъществяване на публичната продан, след като е узнал за постановения съдебен акт за спиране на изпълнението. 

                   В срока по чл.436, ал.3 ГПК е постъпило възражение от „Т.“ АД – взискател по изп.д. № 278/2017 г. по описа на ЧСИ Кр. А., в който се излага становище относно процесуалната недопустимост и неоснователност за изложените в жалбата оплаквания с молба за оставянето ѝ без разглеждане.

                   По делото са приложени мотиви на частния съдебен изпълнител по обжалваните действия, както и копие от изп.д. № 278/2017 г.

                   Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и възраженията на взискателя, намери за установено следното:

                   Изп.д. № 278/2017 г. е образувано по молба от „Т.“ АД и приложен изпълнителен лист, издаден по ч.гр.д. № 67257/2016 г. по описа на СРС, по което „П.“ АД е осъдено да заплати на банката-взискател сумата от 102 258 евро – част от дължима изискуема главница по договор за банков кредит от 21.07.2008 г., заедно с лихва от 3 046,32 евро за периода от 07.10.2016 г. до 23.11.2016 г. и разноски по делото. За обезпечаване на вземането на взискателя са учредени договорни ипотеки върху УПИ-парцел III, кв.3а по плана на гр. Павел баня с площ от 7 415 кв.м, с граници от четири страни улици, заедно с построената в имота почивна станция „Княз Павел“, който имот принадлежи на ипотекарния длъжник по изпълнителното дело „А.“ ООД. Върху имота е наложена възбрана и е насрочен опис, за който са уведомени присъединените по право ипотекарни кредитори „Ю.“ АД и „Б.“ АД. Продажбата на имота е обявена за времето от 05.05.2017 г. до 05.06.2017 г. и е регистрината с протокол от 25.04.2017 г. на РС К.. По молба от 02.06.2017 г. на взискателя „Т.“ АД проданта е спряна. Такава молба е била подадена на 02.06.2017 г. и от жалбоподателя. С молба от 27.06.2017 г. на „Токуда банк“ АД е поискано насрочването на нова продан. Такава е насрочена за времето от 10.07.2017 г. до 10.08.2017 г. С протокол от 11.08.2017 г. продажбата е обявена за нестанала, поради неявяване на наддавачи. С молба от 17.08.2017 г. взискателят е поискал нова продан. Такава е насрочена за времето от 23.09.2017 г. до 23.10.2017 г. при начална цена 4 800 000 лв. и е разгласена по реда на чл.487, ал.2 ГПК. В протокол от 24.10.2017 г. за обявяване на наддавателните предложения са записани подадените наддавателни предложения  и е обявен за купувач един от  участниците, предложил най-високата цена. С молба от 24.10.2017 г., постъпила в деловодството на частния съдебен изпълнител в 9,06 ч., жалбоподателят е представил заповед № 505 от 23.10.2017 г. по т.д. № 92/2017 г. по описа на ОС Габрово, с която са допуснати предварителни обезпечителни мерки за запазване имуществото на длъжника по т.д. /несъстоятелност/ № 92/2017 г. по описа на ОС Габрово, образувано по подадена от „Ю.“ АД молба за откриване на производство по несъстоятелност против „А.“ ООД чрез спиране на изпълнението по изп.д. № 278/2017 г. по описа на ЧСИ Кръстьо Ангелов срещу имуществото на търговското дружество. С разпореждане от 24.10.2017 г. ЧСИ спира изпълнението по делото на основание чл.432, т.1 ГПК. Предишния ден, 23.10.2017 г., в 17,39 ч. по имейла на ЧСИ е постъпило известие с приложена посочената по-горе заповед.

                   При така установените факти, съдът намира от правна страна следното:

                   Подадената жалба е насочена, както се посочва изрично, срещу извършените на 24.10.2017 г. действия от ЧСИ К. по изп.д. № 278/2017 г., а именно: отваряне на пликове и обявяване на постъпили наддавателни предложения за недвижим имот, изнесен на публична продан в периода 23.09.2017 г. до 23.10.2017 г.; провеждане на явен търг с устно наддаване и разпореждане за обявяване на купувач на имота, инкорпорирано в протокол от 24.10.2017 г. Жалбата е недопустима. В нормата на чл.435, ал.1 и 2 ГПК са посочени конкретните действията и отказите на съдебния изпълнител, които могат да бъдат обжалвани, както и лицата, които разполагат с право на жалба за всяко от тях. В случая жалбоподателят има качеството на присъединен взискател и има право да обжалва отказа на съдебния изпълнител да извърши исканото изпълнително действие, както и спирането и прекратяването на принудителното изпълнение /ал.1 в редакция към ДВ, бр.86/2017 г./. Видно  от съдържанието на жалбата обаче, тя няма за предмет посочените допустими за обжалване действия. Не се твърди от жалбоподателя и това, че съдебният изпълнител е отказал спирането на изпълнението.

                   Освен горните правомощия, нормата на ал.3 на чл.435 изрично предвижда и възможността взискателят да обжалва и постановлението за възлагане, но ако е участвал като наддавач, без да дължи задатък и то само поради това, че наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. Други оплаквания за допуснати нарушения при извършване на публичната продан са без значение. Затова отварянето на пликове и обявяване на постъпили наддавателни предложения, като подготвителни за възлагането на имота при публичната продан действия, а не като част от наддаването, остават извън предмета на този специфичен контрол. Що се отнася до проведения явен търг с устно наддаване  и разпореждането за обявяване на купувач на имота, инкорпорирано в протокол от 24.10.2017 г., то тези действия подлежат на контрол само доколкото са довели до възлагане не по най-високата предложена цена. Проверката обаче се извършва, ако е налице финалният обжалваем акт – постановление за възлагане, който в случая не е изготвен поради спиране на изпълнението. Затова позоваването на пороци по публичната продан е преждевременно.

                   Неоснователно жалбоподателят претендира, че разпоредбата на чл.435 ГПК е относима към актове, постановени по действащо изпълнително дело при спор относно тяхната законосъобразност, и че не ограничава възможността да се обжалват актове  извън изброените в чл.435 ГПК, които частният съдебен изпълнител не е имал правомощие да постанови, защото с нормата на чл.435 ГПК законодателят ограничава възможността за обжалване на действията на съдебния изпълнител, като я свежда до лимитативно изброени актове, подлежащи на обжалване от лимитативно изброен кръг от лица и на лимитативно посочени в закона основания, което изключва всяко разширително тълкуване на разпоредбите относно обжалването на действията и отказите на съдебния изпълнител – ТР № 2/26.06.2015 г., т.8. Независимо дали са нищожни, недопустими или незаконосъобразни, на обжалване подлежат само изрично посочените в закона действия и на посочените основания.

                   С оглед на изложените съображения съдът приема, че жалбата е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане.

                   Воден от горните мотиви, съдът

 

О       П       Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Ю.“ АД, ЕИК …, със седалище и адрес на управление в гр. С., бул. О., № ., представлявано от П.Н.Д. и Д. Б. Ш. – присъединен взискател по изп.д. № 278/2017 г. по описа на ЧСИ К. А. с рег. № ., срещу отваряне на пликове и обявяване на постъпили наддавателни предложения за недвижими имот, изнесен на публична продан в периода 23.09.2017 г. – 23.10.2017 г.; провеждане на явен търг с устно наддаване и разпореждане за обявяване на купувач на имота, инкорпорирано в протокол от 24.10.2017 г. по изпълнително дело № 278/2017 г., като процесуално недопустима.

 

           ПРЕКРАТЯВА производството по в. гр. д. № 1008/2018 г. по описа на ОС – С..            

 

          Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаване на съобщението до страните, че е изготвено пред АС- П..

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                       

 

 

 

                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                   2