ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Номер 97…………...29.01.2018 година................................... град Стара Загора

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД..................... втори граждански състав

На двадесет и девети януари..................................................... 2018 година, в

закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

ЧЛЕНОВЕ:          ВЕСЕЛИНА МИШОВА

НИКОЛА КЪНЧЕВ

Секретар..............................................................................................................

Прокурор.............................................................................................................

като разгледа докладваното от...................................... съдията В. МИШОВА

частно гражданско дело номер 1031.......... по описа за 2018.................... година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по частна жалба, подадена от Д.А. ***, чрез пълномощника й адв. С.Ч., против определение от 20.11.2017 г.} постановено по гр.дело № 745/2016 г. на Чирпанския районен съд.

Съгласно разпоредбата на чл.262 ГПК проверката за редовността на въззивната жалба следва да се извърши от районния съд, съобразно изискванията на чл.260 и чл.261 ГПК. За редовна се счита жалба, която отговаря на изискванията на чл.260 и 261 ГПК, включително и относно необходимите приложения. Съгласно разпоредбата на чл.261, т.4 ГПК към жалбата се прилага документ за внесена такса.

Тъй като към частната жалба не е приложен документ за внесена държавна такса по сметка на въззивната инстанция Окръжен съд – С., неправилно нередовната частна жалба е била изпратена на разпореждане на ОС –С..

По изложените по- горе съображения въззивният съд намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на районния съд за администриране на частната жалба.


Мотивиран от гореизложеното, Окръжният съд

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА    производството    по    ч.гр.дело        1031/2018    г.    на С.окръжен съд.

ВРЪЩА делото на Ч. районен съд за администриране на частната жалба съобразно дадените в настоящото определение указания.

Определението не подлежи на обжалване.


 


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.