Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 43                                    09.02.2018г.                            ***В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, Гражданско отделение, шести граждански състав,

на единадесети декември 2017 година

в закрито заседание в следния състав:

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : Н. УРУКОВ

                                               

Секретар ПАВЛИНА ГЕОРГИЕВА

Прокурор МАРГАРИТА ДИМИТРОВА

като разгледа докладваното от съдията – докладчик УРУКОВ 

Гражданско дело № 18 по описа за 2015 година, за да се произнесе съобрази следното :

 

 

          Производството е на основание чл. 28, ал.1 във вр. с чл.4, ал.1 и ал.2 и във връзка с чл.6, чл.8 и чл. 10 от ЗОПДИППД /ОТМ./.

 

Постъпило е Мотивирано искане изх.№ ЦУ-01/РД05-28/11.02.2015г. от ищеца- Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество /КОНПИ/- гр.София, с адрес за призоваване в гр.Пловдив, бул. “Санкт Петербург” № 67 в ОС- Ст.Загора, против 7 бр. ответници – М.П.П., Г.С.П., ЕТ “ЕЛИТ - М.П., “КРИСТАЛ – ЗАЛОЖНА КЪЩА” ООД, “ЕЛИТ – 63” ЕООД *** “КАЛМАНИТ” ООД С.ЧЕРНА ГОРА и  Е.И.Р., в което се заявява, че от ответниците следва да се отнеме в полза на Държавата имущество на обща стойност 1 290 267,30 лв., подробно описано в обстоятелствената част на Мотивираното искане.

То попадало в предмета на обхвата по чл.4, 7, 8 и 10 от ЗОПДИППД /отм./, ответниците притежавали имущество със значителна стойност, за придобиване на което нямало данни за законни източници на средства и се счита, че са налице предпоставките на чл.4, ал.1 и 2 и на чл.10 от ЗОПДИППД.

Комисията моли съдът да осъди ответниците и да им отнеме подробно описаното имущество на съответната обща стойност от 1 290 267, 30 лв., подробно описано на листи 41. до 48. включително от мотивираното искане, както и да й заплатят всички разноските по делото, включително и съответното юрисконсултско възнаграждение. Процесните имущества, и съответните идеални части чието отнемане се иска от ищцовата комисия са подробно описани в петитума на мотивираното искане /лист 41 от същото искане, съответно том І, лист 43 от делото до лист 48 от искането, съответно лист 50, том І от делото/.

 

Искането е процесуално допустимо, родово и местно подсъдно на настоящия ОС-Ст.Загора, мотивираното искане е редовно, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./, и не са налице пречки по смисъла на чл.129, ал.3-6 и чл.130 от общия закон- ГПК/2008г./ във вр. с чл.28, ал.1-5 и чл.30, ал.1 от специалния закон- ЗОПДИППД /отм./.

 

По делото е постъпила нова писмена молба с вх. № 3342/16.03.2015 год. от Т.Акчоолу – процесуален представител на ищеца - Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, /КОНПИ/- гр.София, с която представят 8 броя заверени копия от мотивираното искане на КОНПИ по настоящото гр. дело № 18/2015 год. по описа на ОС-Стара Загора.

 

            Действително съдът намира, че първоначално не са били връчени надлежно преписи от мотивираното искане на ищцовата комисия на всички ответници по делото, поради което на основание чл.129, ал.2 във вр. с чл.131- чл.133 от ГПК/2008г./ следва до всеки един от 7-те ответници, както и до ОП-Стара Загора да се изпрати препис от Мотивираното искане, което има действие на Искова молба съгласно чл.28, ал.1, изр.3 от ЗОПДИППД /отм./., ведно с всички приложения към него, като се укаже на всеки един от ответниците, ако желае в нов даден от съда 1- месечен срок от датата на връчването на книжата да подаде Писмен отговор в съда по номера на делото, със задължителното съдържание по чл.131, ал.2, т.1- т.6 и ал.3 от ГПК/2008г./, ведно с приложенията по чл.132, т.1 и т.2 от ГПК/2008г./.

 

Същите преписи са били надлежно изпратени и връчени до всички ответници по делото с вписването на изричното предупреждение до всеки един от тях, че в противен случай за него ще настъпи законовата преклузия по чл.133 от ГПК/2008г./.

 

В откритото съдебно заседание на датата 14.09.2016 год. съдът е ДОПУСНАЛ изменение и намаляване на иска, съобразно представената писм. молба от ищеца, както следва:

 

- Вместо 3/4 идеални части от л.а. „БМВ 730 Д" с рег. № СТ 2828 АТ в полза на държавата да бъде отнета  сумата от 2 258,33лв., която ответниците ще получат за съответните идеални части от отчуждаването му.

- Вместо   3/4 идеални части от т.а. „Мерцедес 407 Д" с рег. № СТ 7827 АР в полза на държавата  да  бъде  отнета  сумата  от  980,25лв.,  която  ответниците  ще  получат  за съответните идеални части от отчуждаването му.

- Вместо   3/4 идеални части от т.а. „Форд Транзит" с рег. № СТ 3481 ВА  в полза на държавата да бъде отнета сумата от 525,00лв.,  която ответниците ще получат за съответните идеални части от отчуждаването му, с което цената на иска намалява от 1 290 267,30 лв. на 1 281 856,88 лв.

 

След изпълнение на процедурата по размяна на книжа по чл.131, ал.1 от ГПК, Разписките от които са връчени на съответните лица като ответници по делото, и в рамките на законния 1-месечен срок по чл.131, ал.1 от ГПК,  ответниците М.П.П., лично за себе си и в качеството му на управител на ЕТ “ЕЛИТ - М.П., “КРИСТАЛ – ЗАЛОЖНА КЪЩА” ООД, “ЕЛИТ – 63” ЕООД *** и на “КАЛМАНИТ” ООД С.ЧЕРНА ГОРА са подали писмен отговор чрез адв. М.М. по реда на чл.131, ал.2-3 и чл.132 от ГПК, като са били предупредени за последиците по чл.133 от ГПК. В него те излагат своите фактически и правни аргументи относно основателността на искането, като изразяват становището, че то се базира на факти, които не са сами по себе си доказателства за придобиване на имущество със средства получени от престъпна дейност, подробно представени в отговора на исковата молба. Молят мотивираното искане на КОНПИ гр. София да бъде отхвърлено като неоснователно и недоказано поради недоказаност на твърдените обстоятелства в него. Подробни съображения относно всички възражения на ответниците са изложили в същия писмен отговор.

 

Твърдят, че за да се докаже произхода на средствата, с които са закупени процесните движими и недвижими вещи е необходимо ищцовата комисия да установи твърденията си в мотивираното искане. В тази връзка твърди, че искът е неоснователен и поради факта, че е налице законен източник на неговите доходи, за което ще представи и доказателствата че упражнява дългогодишна търговска дейност като едноличен собственик на “П. 1002” ЕООД с. Градина и притежава законни доходи.

 

В писмения си отговор ответникът П. оспорва и цената на иска и с оглед на това заявява, че мотивираното искане на ищцовата комисия е произволно и необосновано.

 

По делото е постъпило и ДОПЪЛНЕНИЕ  КЪМ ОТГОВОРА  НА ИСКОВАТА МОЛБА от  адв . М.   М. *** тел. 0888 055005, като пълномощник на М.П.П. лично и в качеството му управител на ЕТ„ ЕЛИТ- М.П." с ЕИК 123746483, на „КРИСТАЛ - ЗАЛОЖНА КЪЩА" ООД с ЕИК 200411288 , на „ЕЛИТ - 63" ЕООД с ЕИК 202163635 и на " КАЛМАНИТ „ ООД с ЕИК 202244489, ответници по гр.д. № 18 / 2015г. по описа на СтОС, с което ПОДДЪРЖАТ ПОДАДЕНИЯ ОТ тях ОТГОВОР НА ИСКОВА МОЛБА И ОСПОРВАТ ПОДАДЕНОТО ИСКАНЕ ЗА ОТНЕМАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО ИМ КАТО ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

Твърдят, че ЛИПСВАТ УБЕДИТЕЛНИ ПИСМЕНИ доказателства, които да правят ОСНОВАТЕЛЕН иска на Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество   в размер на 1 290 267, 30 лева .

В този смисъл заявяват, че Е НАЛИЦЕ ДОПУСНАТО НАРУШЕНИЕ НА МАТЕРИАЛНИЯ ЗАКОН от страна на КОМИСИЯТА ЗА ОТНЕМАНЕ
НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО    в депозираното от нея МОТИВИРАНО ИСКАНЕ,свързано с ТОЧНИЯ РАЗМЕР НА ИСКА . Видно от представеното мотивирано искане ЦЕНАТА НА ИСКА Е 1 290 267, 30 лева .

Същевременно в МОЛБАТА адресирана до съда за ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА БЪДЕЩ ИСК , въз основа на която съдът с определение е допуснал обезпечение на бъдещ иск , било ПОСОЧЕНО, че ЦЕНАТА НА БЪДЕЩИЯТ ИСК Е РАЗЛИЧНА ОТ ПОСОЧЕНАТА В НАСТОЯЩОТО МОТИВИРАНО ИСКАНЕ, а именно посочена е цена 990 238,60 лева. Твърдят, че е НЕДОПУСТИМО е да се променя ЦЕНАТА НА БЪДЕЩИЯ ИСК и тя следва да бъде такава, каквато е заявена от молителя пред съда, че ще бъде определена в бъдещия предстоящ иск.

 

Твърдят също, че в настоящия случай ЕДИНСТВЕНО ПРИДОБИТИТЕ ОТ П. ПАРИЧНА СУМА , ДВА НЕДВИЖИМИ ИМОТА И ЕДИН ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМАТ, че са придобити от ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ тъй като само тези е прието с влязлата в сила присъда, че е получил П. от престъплението си по чл.252 НК съгласно присъдата по нохд. № 573 / 2012г. на ОКРЪЖЕН СЪД - град СТАРА ЗАГОРА. ПОРАДИ ТОВА Е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ДА СЕ ОТНЕМА ИМУЩЕСТВОТО ОПИСАНО ПОДРОБНО НА СТР.41 - 48 от мотивираното искане тъй като ТОВА ОПИСАНО ИМУЩЕСТВО НЕ било ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО ПО влязлата в сила присъда по нохд. № 573 /2012г. на ОС- Стара Загора .

 

Именно поради този ПРАВЕН ИЗВОД считат , че е НЕОТНОСИМО ЗА ДЕЛОТО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОИСКАНИТЕ ОТ КОМИСИЯТА НА стр.48 СЪДЕБНО - СТРОИТЕЛНО - ТЕХНИЧЕСКА, СЪДЕБНО - АВТОТЕХНИЧЕСКА и СЪДЕБНО - ИКОНОМИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА. Точно защото ЕНЕОТНОСИМО ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ИМУЩЕСТОВ,което НЯМА НИКАКВА ВРЪЗКА С ОСЪДИТЕЛНАТА ПРИСЪДА По нохд. № 573/2012г. на СтОС. Заявяват, че ако съдът ДОПУСНЕ ТЕЗИ ЕКСПЕРТИЗИ, то МОЛЯТ ДА им бъде дадена ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРЕДСТАВЯТ И ТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО ИМ .

НЕ ОСПОРВАТ ПРИЛОЖЕНИТЕ ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА в смисъл, че НЕ СЛЕДВА ДА СЕ ОТКРИВА ПОРЦЕДУРА ПО ОСПОРВАНЕТО ИМ , НО ВЪЗРАЗЯВАТ ТЕ ДА БЪДАТ ПРИЕТИ ,тъй като са НЕОТНОСИМИ И НЕ МОГАТ ДА ДОПРИНЕСАТ ДА ИЗЯСНЯВАНЕТ НА НАСТОЯЩИЯ СПОР. Твърдят че тези ПИСМЕНИ ДОКУМЕНТИ. Твърдят, че не са ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДМЕТА НА ДЕЛОТО ПОРАДИ ЛИПСА НА ПРИЧИНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ТЯХ И ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО, ЗА КОЕТО Е ОСЪДЕН.

 

По делото е постъпил и отговор от адвокат А.Д., от Адвокатска колегия гр. Пловдив, със съдебен адрес:***, офис 11 А, тел. 0894431426, в качеството на процесуален представител на ответника Е.И.Р.. Заявяват, че депозират в законоустановения едномесечен срок настоящия отговор на мотивирано искане, имащо характер на искова молба, депозирано от КОНПИ, с който изразяват следното становище:

Считат, че предявените искове са допустими, не оспорват същите, както и изложените в исковата молба фактически обстоятелства. Оспорват претенциите, отнасящи се до ответника Е.Р. за неоснователни по размер. С настоящия отговор представят и молят да бъде приета надлежно подписана разписка, от която е видно, че задължението му по договор за заем, цитиран в исковата молба, е редуцирано по размер, като се има предвид извършеното плащане в размер на 13000 лв. Представят и съобщението от ДСИ - гр. Дупница, от което е видно, че поради извършеното плащане принудителните действия по образуваното изпълнително дело № 2033/2014 г. са спрени.

Не възразяват да се приемат представените с исковата молба писмени доказателства. Нямат други доказателствени искания на този етап.

 

Комисията моли съдът да осъди ответниците и да им отнеме подробно описаното имущество на съответната обща стойност, както и да й заплатят всички разноските по делото, включително и съответното юрисконсултско възнаграждение.

           

Така заведеното мотивирано писмено искане от КОНПИ в тази връзка се явява  процесуално допустимо, родово и местно подсъдно на настоящия ОС-Ст.Загора, отговаря на изискванията по чл.127, чл.128 и чл.129, ал.1 от ГПК/2008г./. и следва да бъде допуснато и разгледано в настоящото гражданско съдопроизводство.

 

            Ответниците М.П.П., Г.С.П., ЕТ “ЕЛИТ - М.П., “КРИСТАЛ – ЗАЛОЖНА КЪЩА” ООД, “ЕЛИТ – 63” ЕООД *** “КАЛМАНИТ” ООД С.ЧЕРНА ГОРА заявяват, че доходите им са в резултат на законна дейност на територията на Република България, твърдят, чрез пълномощника си адв.Eлена П. от Адв. Колегия – Пловдив, че мотивираното искане се явява неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено по съображенията изложени в съдебното заседание по съществото на делото от 11.12.2017 год. и в депозираната по делото подробна писмена защита.

 

            По делото е представена подробна писмена защита и от пълномощника на ищцовата комисия Т.Акчоолу, с която заема становище си, че мотивираното искане се явява процесуално допустимо, основателно и доказано и като такова следва да бъде изцяло уважено и съобразно допуснатото изменение на иска по съображенията, подробно изложени в същата писмена защита.

 

            Контролиращата страна ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА С.З. взема становище, че мотивираното искане се явява основателно и доказано и като такова следва да бъде изцяло уважено.

 

            След като се запозна с направените в Мотивираното искане  претенции, със становищата на всяка една от страните по делото, със събраните по делото писмени доказателства и с приложимите по казуса материално-правни и процесуални норми, ОС-Ст.Загора счита за изяснено и доказано следното :

 

ОТНОСНО ДОПУСТИМОСТТА НА ИСКАНЕТО:

 

Мотивираното искане е отправено от КОНПИ-София срещу 7 ответници – 3 физически лица, като първия ответник и втората ответница са съпрузи, а останалите ответници са търговци по смисъла на ТЗ, надлежно вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на РБ. По правилата на родовата и местната подсъдност, искането е подсъдно като първа инстанция на ОС- Стара Загора съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗОВДИППД.

 

ОТНОСНО ОСНОВАТЕЛНОСТТА НА ИСКАНЕТО:

 

С постановление от 11.07.2012 г. първия ответник М.П.П. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от 27.10.2005 г. - 03.12.2009 г. в ***, без съответното разрешение по чл. 11, ал. 1 и чл. 1 от Закона за банките (отм. в сила до 01.01.2007 г.) и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции, е извършил по занятие банкови сделки по смисъла на чл.1, ал. 4 вр. ал. 1 от Закона за банките и чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като е представял кредити в български лева - срещу задължение получените в заем суми да бъдат върнати ведно с договорена месечна лихва върху тях на следните лица: М.В.В.- на 27.10.2005 г. сума в размер на 5 000 лв.; В.М.В.- на 17.01.2006 г. сума в размер на 30 000 лв. и на 10.02.2006 г. сума в размер на 45 000 лв,; С.В.К. на 14.09.2006 г. сума в размер на 4 000 лв. и на 22.11.2006 г. сума в размер на 20 000 лв.; Д.Р.К. - през месец октомври 2007 г. сума в размер на 4 000 лв.; А.Х.Х.- на 03.12.2009 г. сума в размер на 12 000 лв. ~ престъпление по чл.152, ал. 1 от НК.

С присъда № 42/09.07.2013 г. по НОХД № 573/2012 г. по описа на Окръжен съд - гр. Стара Загора М.П.П. е признат за виновен за това, че в периода 27.10.2005 г. -03.12.2009 г. е извършвал банкова дейност без съответното разрешение и на основание чл. 252, ал. 1 и чл. 54 от НК е осъден на три години. Лишаване от свобода". С присъдата си Окръжен съд - гр. Стара Загора постановява конфискация в размер на 1/4 идеална част от имуществото на М.П.П. и 1/2 от дружествените дялове, притежавани от М.П.П., а именно:

Конфискация на 1/4 идеална част от недвижимо имущество, както следва:

1. Поземлен имот с пл. № 103005 с площ 4,354 дка, в *** в землището на ***, имотна партида № 67983, заедно с построената в него сграда от 810 кв.м., имотна партида №42812.

2.       Самостоятелен обект в сграда, предназначен за офис с площ 42,62 кв.м. в ***,   с   идентификатор № 68850.516.32.1.111, имотна партида № 8894.

3.       Самостоятелен обект в сграда с площ от 76,81 кв.м. в ***, с идентификатор № 77195.737.403.1.1.

4.       Масивна сграда с площ от 152 кв.м., построена в УПИ I - „За баня" с пл. № 190 с площ 880 кв.м. в ***а, имотна партида № 27650 и поземлен имот пл. № I - „За баня" с площ 880 кв.м. в ***а, имотна партида № 27649.

5.       Селскостопанска сграда с площ 1078 кв.м., представляваща сеновал, построена в имот № 019014 в ***, целият от 6,019 дка - държавна собственост, в ***, партиден № 13376.

6.       Поземлен имот с пл. 028029 с площ 6.229 дка в ***, имотна партида № 11176.

7.       Поземлен имот ~ нива от 5,498 дка - имот № 013020 в ***.

8.       Поземлен имот - дворно място в ***с площ от 1160 кв.м. - УПИ XVII - 248 в кв. 45, заедно с построените в него масивна жилищна сграда и стопанските постройки.

9. Поземлен имот - нива от 4,951 дка - имот № 020020 в ***в землището на ***а.

Конфискация на 1/4 движимо имущество, както следва:

1.       Товарен автомобил „Мерцедес 207 Д" с рег. № СТ 4269 СС.

2.   Лек автомобил „Фолксваген Голф" с рег. № СТ 3117 АХ.

3.       Лек автомобил „Фиат Браво" с рег. № СТ 0053АХ,

4.       Лек автомобил „БМВ 730 Д" с рег. № СТ 9849 АВ.

5.   Лек автомобил „БМВ 730 Д" с рег. № СТ 2828 АТ.

6.   Товарен автомобил „Мерцедес 407 Д" с рег. № СТ 7827 АР.

7.   Товарен автомобил „Форд Транзит" с рег. № СТ 3481 В А.

Конфискация на 1/2 дружествени дялове, притежавани от проверяваното лице в капитала на следните дружества:

1. „КАЛМАНИТ" ООД, ЕИК: 202244489.

2.        „ЕЛИТ - 63" ЕООД, ЕИК: 202163635.

3.        „П. - 2002" ЕООД, ЕИК: 123137920.

4.        „КРИСТАЛ - ЗАЛОЖНА КЪЩА" ООД, ЕИК: 200411288.

С решение № 175/21.10.2013 г. по ВНОХД е 322/2013г. по описа на Апелативен съд -гр. Пловдив е изменена Присъда № 42/2013 г. по НОХД № 573/2012 г. на Окръжен съд -гр. Стара Загора в частта, с която подсъдимия М.П.П. е бил признат за виновен в извършването на престъпление по чл. 252, ал. 1 от НК през целия инкриминиран период от 27.10.2005 г. -03.12.2009 г., като го признава за невинен и оправдава това да е било извършено за времето от м.октомври 2007 г. до 03.12.2009 г. и потвърждава присъдата в останалата й част.

С решение № 63/01.07.2014 г. по НД № 45/2014 г. по описа на Върховен касационен съд, второ наказателно отделение, се оставя в сила решение № 175/2013 г. по ВНОХД № 322/2013 г. по описа на Пловдивския апелативен съд.

Посоченото престъпление попада в обхвата на чл. 3, ал. 1, т. 15 от ЗОПДИППД (отм.).

С протокол вх. № ТДИХА/УВ-1366/08.11.2012 г. е образувана проверка за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност на лицето М.П.П., с ЕГН **********.

Периодът на проверката е от 01.02.1990 г. до 31.01,2015 г.

От писмо вх. № ТД11ХА/УВ-7823/14.08.2014г. от Районен съд - гр. Стара Загора и приложено свидетелство за съдимост се установява, че М.П.П. е осъждан, както следва:

- ПРИСЪДА № 293/01.09.1982 г. по НОХД № 600/1982 г. по описа на Районен съд -гр. Пловдив: М.П.П. е признат за виновен в това, че на 04.06.1982 г. - 05.06.1982 г, е извършил престъпление, поради което на основание чл. 252, ал. 1, вр. чл. 195, ал. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 54 от НК е осъден на една година ,Лишаване от свобода", която на основание чл, 66 от НК отлага изпълнението за срок от три години. Влязла в сила Присъда от 15.09.1982 г., реабилитиран по право на 03.09.2007 г.

С оглед постановеното Тълкувателно решение №7/2013 от 30.06.2014 г. по описа на ВКС е налице причинно-следствената връзка между извършеното престъпление и придобитото имущество. На основание чл. 4 от ЗОПДИППД /отм./ може да се направи основателно предположение, че придобитото от М.П.П. имущество е свързано с извършваната от него престъпна дейност, доколкото не е установен законен източник.

 

Присъдата, касаеща настоящото дело е влязла в сила на датата 01.07.2014 година. Видно, от извършената справка в НБД “Население” с вх. № ТД11ХА-УВ-1205/33.12.2012г. на *** се установява, че първия ответник М.П.П. , ЕГН ********** е роден на *** *** и е с постоянен адрес:***. настоящ адрес:***.
Текстово поле: д,

, т. 3, ап. 64. Същият има сключен граждански брак с втората ответница Г.С.П., което се установява от Акт за брак под № 22/29.03.1987 год. Същият има син: П.М.П., ЕГН **********. Дъщеря: Д.М.П., ЕГН **********. Баща: П.Д.П., ЕГН **********. Майка: Й.В. П., ЕГН **********. Брат: В. П.П., ЕГН **********, починал.

 

По данни от справки в регистъра БУЛСТАТ и Търговския регистър се установи, че проверяваното лице е регистрирано като:

Участие в търговски дружества, регистрации като ЕТ и земеделски производител: 1. „Т и М - 2002" ООД, ЕИК 123625624, регистрирано с решение № 2054/2002 г. по фирмено дело № 761/2002 г. на Окръжен съд - Стара Загора, пререгистрирано в Търговския регистър на 19.08.2010 г. със седалище и адрес на управление: ***, с капитал в размер на 5000 лв. М.П.П., ЕГН ********** е управител и съдружник с 50% участие в капитала на дружеството, като притежаваният от него капитал е разпределен в 50 дяла от по 50 лв. всеки или 2 500 лв /25 МРЗ/.

1.1. С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 28.05.2007 г. М.П.П. продава на Г.С.П., ЕГН **********, своите 50 дружествени дяла, всеки на стойност по 50 лв. или общо 2 500 лв. за сумата от 2 500 лв. /13,89 МРЗ/.

Сумата от продажбата на дружествените дялове в размер на 2 500 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата от М.П.П., тъй като същите са придобити извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

1.2.   С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 21.07.2010 г. Г.С.П. купува от В.Т.В., ЕГН **********, 50 дружествени дяла, всеки на стойност по 50 лв. или общо 2 500 лв. за сумата от 2 500 лв. /10,42 МРЗ/.

1.3.   С договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 19.03.2013 г, Г.С.П., в качеството й на едноличен собственик на капитала на „Т и М - 2002" ЕООД продава на М.З.Б., ЕГН ********** собствените си  100 дяла с номинална стойност от 50 лв. всеки от тях или общо 5 000 лв, /16,13 МРЗ/, равняващи се на 100% от капитала на „Т и М - 2002" ЕООД.

На основание чл, 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от продажбата на дружествените дялове в размер на 5 000 лв, подлежи на отнемане в полза на държавата от Г.С.П., тъй като за придобиването им не са установени законни източници на средства.

2.  „П.  -  2002"  ЕООД,  ЕИК  123137920,  регистрирано  с    решение №2324/13.03.2003 г. по фирмено дело №  1861/2002 г.  на Окръжен съд - гр.  Пловдив, пререгистрирано в Търговския регистър на 30.10.2009 г. със седалище и адрес на управление: ***

Съгласно договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 18.12.2002 г., М.П.П. купува от баща си П.Д.П. 100 дяла, всеки на стойност 50 лв. или 5000 лв. /50 МРЗ/, представляващи 100 % от капитала на дружеството, едноличен собственик и управител е М.П.П., ЕГН **********.

Равностойността на 1/2 (една втора) част от дружествените дялове в размер на 2 500 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същите са придобити извън периода на осъществяване на престъпна дейност, а другата 1/2 (една втора) част от дружествените дялове е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд -гр. Стара Загора.

3.  „ЕЛИТ  -  М.   П."   ЕТ,   ЕИК   123746483,   регистрирано   с   решение №988/23.03.2007 г. по фирмено дело № 2477/1995 г. на Окръжен съд - Стара Загора, пререгистрирано в Търговския регистър на 04.10.2010 г. със седалище и адрес на управление: ***

С договор за прехвърляне на фирма и предприятие на едноличен търговец от 11.12.2006 г., М.П.П. купува от Д.С.Д.предприятието за сумата от 5 000 лв. /31,25 МРЗ/, като собственик на търговското предприятие и управляващ е М.П.П..

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 5000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването на предприятието на едноличния търговец не са установени законни източници на средства.

4.  „КРИСТАЛ - ЗАЛОЖНА КЪЩА" ООД, ЕИК 200411288, вписано в Търговския регистър на 08.10.2008 г. със седалище и адрес на управление: ***, с дружествен капитал в размер на 5 000 лв. М.П.П. е управител и съдружник с 50% участие в капитала на дружеството, като притежаваният от него капитал е разпределен в 250 дяла по 10 лв. всеки или 2 500 лв./11,36 МРЗ/.

На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл. 6 от ЗОПДИППД /отм./ равностойността на 1/2 (една втора) част от дружествените дялове в размер на 1 250 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването им не са установени законниизточници на средства, а другата 1/2 (една втора) част от дружествените дялове е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд — гр. Стара Загора.

5.  „ЕЛИТ - 63" ЕООД, ЕИК 202163635, вписано в Търговски регистър на 25.07.2012 г. със седалище и адрес на управление: ***. М.П.П. е управител и едноличен собственик на капитала. Същият е в размер на 5 000 лв. /17,65 МРЗ/, разпределен на 50 дяла по 100 лева всеки.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 6 от ЗОПДИППД /отм./ равностойността на 1/2 (една втора) част от дружествените дялове в размер на 2 500 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването им не са установени законни източници на средства, а другата 1/2 (една втора) част от дружествените дялове е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

6.  „КАЛМАНИТ" ООД, ЕИК 202244489, вписано в Търговския регистър на 27.09.2012 г., със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Братя Даскалови, с. Черна гора, Стопански двор, с дружествен капитал в размер на 400 лв. М.П.П. е управител и съдружник с 25% участие в капитала на дружеството, като притежаваният от него капитал е разпределен в 10 дяла по 10 лева всеки или 100 лв. /0,35 МРЗ/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 6 от ЗОПДИППД /отм./ равностойността на 1/2 (една втора) част от дружествените дялове в размер на 50 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването им не са установени законни източници на средства, а другата 1/2 (една втора) част от дружествените дялове е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

7.         М.    П.    П.,    Булстат    123627904,   регистриран    като   земеделски производител от 06.08.2002 г.

8.    Г.С.П., Булстат: **********, регистрирана като земеделски производител от 07.11.2005 г.

            По отношение на дружествените дялове в горецитираните търговски дружества, които са и юридически лица по смисъла на закона отговор дава специалната радзпоредба на чл.6, ал. единствена от ЗОПДИППД /отм./ който ясно гласи, че При условията и по реда, определени в този закон, се отнема в полза на държавата и имуществото, придобито от престъпна дейност, което е включено в имуществото на юридическо лице, контролирано от проверяваното лице самостоятелно или съвместно с друго физическо или юридическо лице. Имуществото се отнема и в случаите на правоприемство на съответното юридическо лице.

Относно доходите на ЕТ „Елит-М.П." с ЕИК 123746483, съдът следва да  отбележи, че същите са включени като доходи на ФЛ още в МИ на Комисията, а така също и във СИЕ по делото, както и в допълнителните СИЕ, изпълнени от вещото лице В.Е.Н. и съответно приети като доказателства по делото.

Относно приходите от търговската дейност на капиталовите дружества „Кристал-заложна къща" ООД с ЕИК 200411288, „Елит-63" ЕООД с ЕИК 202163635 и „Калманит" ООД с ЕИК 202244489, съгласно ТЗ, същите представляват приходи на юридическите лица, а не на физическото лице М.П.. Като приход на физическото лице би могъл да бъде приет единствено и само доход от дивидент, разпределен от печалбата на кое да е от дружествата. Съгласно доп.заключение на СИЕ, прието на 11.12.2017г. вещото лице е установило, че няма разпределени дивиденти от печалбата на дружествата, изброени по-горе. Всъщност гореупоменатите търговски дружества са включени в кръга на ответниците по делото единствено във връзка с това, че към момента на придобиване на дружествените си дялове в тях, проверяваното лице не е разполагало със законни средства за придобиването им. Поради което само тези дружествени дялове или съответно сумите по тяхното отчуждаване или евентуално придобиване от първите двама ответници следва да бъдат отнети в полза на държавата.

 

Недвижими имоти:

От справка в ИКАР се установява, че проверяваното лице и членовете на семейството му са придобили чрез възмездни сделки следните недвижими имоти:

Недвижими имоти, придобити от М.П.П. в режим на СИО -налични:

1.  С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 108, том V, рег. 6573, дело № 1230/09.08.2000 г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 4233, акт № 61, том III, дело № 797/2000 г. С.Ж.Н.и М.Х.Н.продават на М.П.П.: ВТОРИ и ТРЕТИ ЕТАЖ от жилищна сграда - къща, построена в урегулиран парцел ХХ-1912 в квартал 137, целият от 465 кв.м. по плана на ***, при граници: улица, К.А., Г. И. и Т.Т., за сумата от 22 586,80 лв. /301,16 МРЗ/, при данъчна оценка на имота 22586,80 лв. /301,16 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 22 600 лв. /301,33 МРЗ/. Пазарна стойност към настоящия момент - 86 400 лв. /254,12 МРЗ/. Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

2,  С нотариален акт за учредяване право на строеж № 5, том VII, рег. № 7074, дело 1082/18.11.2004 г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 5019, акт № 110, том IX, дело № 1764/2004 г. С.Ж.Н.като собственик на гореописания поземлен имот, учредява на М.П.П. правото да построи ГАРАЖ със застроена площ 51,82 кв.м. и застроен обем от 160,64 куб.м., в югоизточната част на дворно място, находящо се в *** цялото с площ от 465 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот № ХХ-1912 в квартал 137 по подробния устройствен план на града, при граници на поземления имот: улица и поземлени имоти с № № П-1913, ХУШ-1909 и XIX-1911, съгласно утвърден архитектурен проект от 06.10.2004 г., за сумата от 825,20 лв., при данъчна оценка на отстъпеното право на строеж 825,20лв. /6,88 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на учредяване на правото на строеж - 825 лв. /6,88 МРЗ/;

Пазарна стойност към настоящия момент - 2 400 лв. /7,06 МРЗ/.

Правото на строеж за построяване на гараж не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобито извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

3.   С нотариален акт за продажба № 57, том IV, рег. № 2658, дело № 647/11.05.2007г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 1121, акт № 169, том I, дело № 605/2007 г., К.П.П.и съпругата му А.Х.П.продават на М.П.П.: ВТОРИ ЕТАЖ от масивна жилищна сграда на 4/3 етажа -западната част от калканната застройка, построена в общинско дворно място, находящо се в ***, ***, с площ на мястото от 770 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот, обозначен като 1-1670 в квартал 204 по подробния устройствен план на града, заедно с принадлежащите му избено помещение, таван и съответните идеални части от общите части на сградата, при граници: от три страни улици и имоти с №№ 11-1664 и Х-1663, за сумата от 43 400 лв., от които 8 680 лв. /48,22 МРЗ/ са получени в брой от купувачите, а остатъкът от 34 720 лв. ще бъде изплатен от купувачите М.П.П. и съпругата му Г.С.П. след отпускане на банков кредит от „УниКредит Булбанк" АД, Филиал Ч. за покупката на недвижим имот и след вписване на законна ипотека за тази сума в полза на банката с краен срок на погасяване 28.05.2026 г., при данъчна оценка на имота 14 264,60 лв. /79,25 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 43 400 лв. /241,11 МРЗ/.

Пазарна стойност към настоящия момент - 31 200 лв. /100,65 МРЗ/.

На основание чл. 4, ал, 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 8 680 лв., платена в брой на купувачите, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като проверяваното лице не е разполагало със законни средства за придобиването й.

Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като предмет на отнемане в бъдешото исково производство, посочено от ищеца, ще бъдат направените погасителни вноски по отпуснатия ипотечен кредит.

4.       С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 170, том VI, рег.№ 4485, дело № 1149/23.07.2007 г., вписан в Службата по вписванията - гр, Ч. с вх. Рег. № 1806, акт № 38, том VI, дело № 1104/2007 г. И.М.П.и съпругът й продават на М.П.П. нива, находяща се в землището на ***в ***с площ от 4,951 дка, пета категория, съставляваща имот № 020020 по плана на земеразделяне на *** при граници и съседи: имот № 000100 пасище, мера на ***; имот № 000115-канал на ***; имот №020050 стопански двор - държавна собственост; имот № 020051 - стопански двор – държавна собственост; имот № 020021 - нива на И.Г.Х.; имот № 000091 - полски път на *** и имот Хе 000106 - полски път на ***, за сумата от 400 лв., при данъчна оценка на имота 370,10 лв. /2,06 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 800 лв. /4,44 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на 3/4 идеални части от този имот към датата на оценката 18.01.2016 год. на същия е 2 303 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от имота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

5.  С нотариален акт за продажба 190, том III, рег. 3410, дело № 582/30.04.2008г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 1898, акт № 192, том III, дело № 639/2008 г., Д. Г.Д.и съпругата му З.А.Д.продават на М.П.П.: дворно място, находящо се в ***, с площ от 1160 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот, обозначен като ХУП-248 в квартал 45 по подробния устройствен план на селото, заедно с построените в него масивна жилищна сграда и стопански постройки, при граници: улица и имоти с №№ХУ1-249, XV-250, ХШ-252, ХУШ-248 и Х1Х-247, за сумата от 4 640,90 лв., при данъчна оценка на имота 4 640,90 лв./21,10 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 11 800 лв, /53,64 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на 3/4 идеални части от този имот към датата на оценката 18.01.2016 год. на същия е 3 421 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от имота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

6.  С   нотариален   акт   за   продажба      117,   том   VIII,   рег.      7402,   дело 1495/04.09.2008 г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 3662, акт № 72, том VIII, дело № 1563/2008 г„ Т.М.Г., чрез пълномощника си Ж.Г.З., продава на М.П.П.: нива, находяща се в землището на ***в *** с площ от 5,498 дка, трета категория, съставляваща имот Ха 013020 по плана на земеразделяне, при граници и съседи: имот Хе 013004 на н-ци на Т.И.В., кад. № 000174 - полски път, имот № 013021 на Д.М.Г., имот 013025 на Н.И.Д., за сумата от 565,70 лв., при данъчна оценка на имота 565,70 лв. /2,57 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 1 800 лв. /8,18 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 2 557 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от имота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

7. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. 16, акт 13, том I, дело » 13/15.01.2009 г. Х.З.Г.продава на М.П.П.: дворно място, цялото застроено и незастроено, с площ от 1380 кв.м., находящо се в Х.З.Г., съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХУ-47 в кв. 5 по регулационния план на ***, утвърден със Заповед Х° 772/1974 г., заедно с построените в него жилищна сграда със застроена площ от 77 кв.м., кухня със застроена площ от 30 кв.м. и навеси със застроена площ от 133 кв.м., при граници: улица, УПИ ХУ1-48, УПИ ІІІ-51, УПИ ГУ-52 и УПИ ХГУ-46, който имот е е жилищно предназначение и с приложени дворищна и улична регулация, за сумата от 8 600 лв., при данъчна оценка на имота 8 535,40 лв. /35,56 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 14 700 лв. /61,25 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 4 802 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

8.  С постановление за възлагане на недвижим имот от 27.04.2009 г. на ЧСИ с рег.№ 765 с район на действие Окръжен съд - гр. Стара Загора се възлага на М.П.П.; самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 68850.516.32.1.111, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68850.516.32, с предназначение на самостоятелен обект - за офис, с брой нива на обекта - 1 по кадастралната карта на ***, намиращ се на IV етаж - кота 10,50 см. в масивна сграда с обекти за стопанска дейност, находяща се в ***, построена в дворно място, цялото с площ от 1850 кв.м., находящо се в ***, представляващо УПИ -парцел I - общ. обслужване в кв. 6 по плана на С.З., при граници на УПИ: от север - ***от изток - ***; от юг - улица и ПИ № Х1-1847; от запад - ***, със застроена площ на офиса от 42,62 кв.м., а заедно с общите части с площ от 45,62 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - имот с идентификатор 68850.516.32.1.14; под обекта - имот с идентификатор 68850.516.32.1.4; над обекта - имоти с идентификатори 68850.516.32.1.109, 68850.516.32.1.110, 68850.516.32.1.25, състоящ се от работно помещение, санитарен възел с предверие, при граници: от север - асансьор и стълбище; от изток ~ офис № 9 и коридор; от юг - офис № 9 и ниско тяло; от запад - калкан, както и заедно с 0,822% идеални части от общите части на сградата съгл. чл. 38 от ЗС и от правото на строеж върху гореописаното място, в което е построен обекта, за сумата 65 000 лв. /270,83 МРЗ/, която следва да се намали от вземането по изпълнителното дело.

Постановлението е влязло в законна сила на 08.05.2009 г.

Стойност към датата на придобиване - 65 000 лв. /270,83 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на ¾ ид. части от този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 45 412 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от имота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

9. С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 126, том I, рег. № 845, дело № 61/15.04.2010 г„ вписан в Службата по вписванията - гр. Хасково с вх. рег. № 1558, акт № 120, том IV, дело № 666/2010 г„ „Мистър Мюзик" ЕООД, представлявано от И.А.И. продава на М.П.П.:

9.1.   Самостоятелен   обект   в   сграда,   изпълнен   в   груб   строеж,   в   карабина,   с идентификатор      77195.737.403.1.3,   находящ   се   в   ***,   по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изпълнителен директор на АК град София, с административен адрес ***, секция „В", а именно: апартамент № 3 с площ от 80,03 кв.м., с предназначение - жилище,  апартамент,  на едно  ниво,  който самостоятелен  обект се намира в  сграда  с идентификатор   № 77195.737.403.1,   построена  върху  поземлен   имот  с   идентификатор  с № 77195.737.403, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: № 77195.737.403.1.4, над обекта №77195.737.403.1.5, под обекта №77195.737.403.1.1, заедно с припадащите се 19,90 % ид.ч, от общите части на секция „В" и от отстъпеното право на строеж върху гореописания имот, за сумата от 24 553,10 лв. /102,30 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 32 400 лв. /135 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на ¾ ид. части от този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 61645 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

9.2.   Самостоятелен   обект   в   сграда,   изпълнен  в  груб   строеж,   в  карабина,   с идентификатор      77195.737.403.1.1,   находящ   се   в   ***,   по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изпълнителен директор на АК град София, с административен адрес: ***, ***, секция „В", а именно: апартамент № 1 с площ от 76,81 кв.м., с предназначение - жилище, апартамент, на едно ниво, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор № 77195.737.403.1, построена върху поземлен имот с идентификатор № 77195.737.403, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: № 77195.737,403.1.2, над обекта: № 77195.737.403.1.3, под обекта: няма, заедно с припадащите се 19,08% ид.ч. от общите части на секция „В" и от отстъпеното право на строеж върху гореописания имот, за сумата от 24 592,82 лв. /102,47 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 30 700 лв, /127,92 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на ¾ ид. части от този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 49935 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от имота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

10.    С нотариален акт за продажба № 37, том IV, рег. № 2140, дело № 358 от 13.05.2010 г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 1442, акт № 21, том IV, дело № 459/2010 г., И.М.И. продава на М.П.П.: Нива, находяща се в землището на *** с площ от 6,229 дка, категория пета, съставляваща имот № 028029 по плана за земеразделяне, при граници: имот Ха 028007 на наследниците на Н.М.Г., кадастрален № 000195 - полски път, имот № 028009 на И.М.И., за сумата от 555,60 лв., при данъчна оценка 555,60 лв. /2,32 МРЗ/,

Пазарна стойност към датата на придобиване - 850 лв. /3,54 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на ¾ ид. части от този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 3410 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл, 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от имота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

11.    С нотариален акт за продажба № 171, том I, рег. № 951, дело № 141/18.03.2011г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. №736, акт № 118, том II, дело №218/2011 г., С.Т.Ш.и М.Т.Ш.продават на М.П.П.: Стопанска сграда /сеновал/ с площ от 1078 кв.м., находяща се в ***, построена в имот обозначен като 019014 с площ от 6,019 кв.м. - държавна собственост, в местността „Стопански двор" с начин на трайно ползване -стопански двор, при граници: имот № 019026 - стопански двор на ДПФ, имот № 019015 -стопански двор на ДПФ, имот № 019047 - стопански двор на ДПФ, имот № 019048 на С. И.И. и имот № 019003 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за сумата от 5 000 лв„ при данъчна оценка на имота 10 427,50 лв. /43,45 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 10 500 лв. /43,75 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на ¾ ид. части от този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 6555 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от имота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

12.    С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 43, том II, рег. № 2041, дело № 157/21.10.2011 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Стара Загора с вх. рег. № 9747, акт № 85, том XXVIII, дело № 5794/2011 г., Ж.К.Ж. и съпругата му Д.К.Ж. продават на М.П.П.: Поземлен имот № 103005, находящ се в землището на ***с ЕКАТТЕ 00655, ***с площ 4,354 дка, начин на трайно ползване - стопански двор, вид собственост - частна, имотът се намира в ***, при граници: имот № 011023, имот Хе 000042, имот № 000043, имот № 103014, заедно с построения в същия имот краварник за 96 бр.крави, /сграда - 01 селскостопански обект/ със застроена площ от 810 кв.м., за сумата от 11 000 лв., при данъчна оценка на имота 10 716,40 лв. /39,69 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 11 000 лв. /45,83 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на ¾ ид. части от този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 7718 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от нмота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

13. С нотариален акт за продажба № 1, том I, рег. № 96, дело № 1/11.01.2012г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 92, акт № 18, том I, дело № 17/2012 г., ,Деко деко 2010" ЕООД, чрез управителя си Н.Х.П.продава на М.П.П.: Дворно място, находящо се в ***с площ 880 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот, обозначен като I - За баня в кв. 25 по ПУП на селото, заедно с построената в него масивна сграда /бивша баня/ с планоснимачен номер № 190, със застроена площ от 152 кв.м., при граници: улица и от три страни терен за озеленяване, за сумата от 6 000 лв., при данъчна оценка на имота 10 846,50 лв, /40,17 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 10 900 лв. /40,37 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на ¾ ид. части от този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 3761 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

 

На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл, 10 от ЗОПДИППД /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от недвижимия имот подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от имота е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

 

С оглед установената трайна съдебна практика на Върховните съдилища на Републиката, /Решения под № 607 от 29.10.2010 год. по гр. дело № 1116/2009 год., № 806/10.02.2011 год. по гр. дело под № 1335/2009 год., № 834/23.12.2010 год. по гр. дело № 1417/2009 на ВКС, както и Решение под № 17 от 26.04.2011 год. по гр. дело № 462/2010 год. на 3-то г.о. на ГК на ВКС на РБ/ за стойност на придобитото имущество, следва да се приеме стойност по приетите съдебно-техническа и комплексната съдебно-икономическа експертизи, а именно пазарната стойност на придобитите недвижими имоти от незаконна дейност към датата на придобиването им, която възлиза на стооност далеч надвишаваща сумата от 60000.00 лв. съгласно § 2 от ДР към Закона /отм./ във връзка с чл.4, ал.1 и чл.3 от Закона. Горе цитираната съдебна практика е постановена по реда на чл.290 от ГПК и в тази връзка е задължителна за всчики съдилища в Републиката.

 

Недвижими имоти, придобити от М.П.П. в режим на СИО -отчуждени:

1.  С договор от 22.03.1990 г. *** продава на М.П.П.: Правото да построи гараж № 16 от 17,06 кв.м., находящ се в ***, ***, прикрепен към цокъла на блок № 13, построен върху държавно място в кв. 203 по подробния устройствен план на града, при граници: гараж № 15 на А.Г.А.и гараж № 17 на М.П.В., за сумата от 102,30 лв., в срок от 5 години.

Имотът е продаден от проверяваното лице и съпругата му на М.Д.А.с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 104, том II, рег. № 1985, дело № 299/21.05.2002 г. за сумата от 591 лв., при данъчна оценка на имота 591 лв. /5,91 МРЗ/.

Стойност към датата на придобиване - 102,30 лв. /0,73 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 1 200 лв. /12 МРЗ/.

Сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 1200 лв., представляваща пазарната му стойност, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като недвижимият имот е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

2.  С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том I, рег. № 1258, дело № 146/23.02.2005 г.? вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 593, акт № 147, том I, дело № 154/2005 г,. Ц.В.Е.и В.Г.Е.продават на М.П.П.: 1/2 (една втора) идеална част от дворно място, находящо се в ***, цялото с площ от 2150 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот, обозначен като II, в квартал 220, по подробния устройствен план на града, ведно с 1/2 (една втора) идеална част от построената в същото дворно място стопанска постройка /краварник/, цялата със застроена площ от 1061 кв.м., при граници на имота: от север и от юг - път, от запад имот № I и от изток имот № ІІІ, за сумата от 6 680 лв., при данъчната оценка на имота 6678,85 лв. /44,53 МРЗ/.

Имотът е продаден от проверяваното лице и съпругата му на „Т и М 2002" ООД с нотариален акт за продажба № 34, том Н, рег. № 1808, дело № 232/16.03.2009 г. за сумата от 54 546,40 лв., при данъчна оценка на имота 54 546,40 лв. /227,28 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 12 800 лв. /85,33 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 27 275 лв. /113,65 МРЗ/.

Сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 27 275 лв., представляваща пазарната му стойност, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като недвижимият имот е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

3.  С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 108, том I, рег. № 617, дело № 48/10.02.2006 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Стара Загора с вх. рег. № 1484, акт № 37, том IV, дело № 809/2006 г., В.М.В.продава на М.П.П.: Дворно място от 990 кв.м., находящо се в ***съставляващо урегулиран поземлен имот ХШ-393, квартал 31 по плана на селото, утвърден със заповед № 1111/21.10.1983 г. на Община Стара Загора, при граници: УПИ ГХ-393, улица, УПИ Х1У-393, УПИ Х1-390, УПИ ХП-389, заедно с всички постройки в гореописаното дворно място, а именно: вилна сграда на етаж и половина, със застроена площ от 60 кв.м. и разгъната застроена площ 156 кв.м. и стопанска постройка със застроена площ от 54 кв.м., за сумата от 5 000 лв., при данъчната оценка на имота 4 103,10 лв. /25,64 МРЗ/.

Имотът е продаден от проверяваното лице и съпругата му на З.Б.К.с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 183, том II, рег. № 3963, дело № 280/21.12.2012 г. за сумата от 7 500 лв., при данъчна оценка 7394,80 лв. /25,50 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 31 000 лв. /193,75 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 51 000 лв. /175,86 МРЗ/. Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на тези имоти към датата на отчуждаване на същите е 98 000 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4. ал. 2 във връзка е чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 98000 лв., представляваща пазарната му стойност,, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

4.  С нотариален акт за продажба на правото на собственост върху недвижим имот № 27, том I, рег. № 578, дело № 27/02.02.2009 г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 646, акт № 45, том I, дело № 26/2009 г., Х.С.Х. и ъпругата му М.В.Х.продават на М.П.П.: Дворно място, находящо се в ***, с площ от 330 кв.м., представляващо урегулиран поземлен имот с № 1-3145, квартал 201 по подробния устройствен план на града, заедно с построената жилищна сграда, при граници: от две страни улици и имоти с №№ 11-3146, XXIII- 3144, за сумата от 8 640,30 лв., при данъчна оценка на имота 8 640,30 лв. /36 МРЗ/.

Имотът е продаден от проверяваното лице и съпругата му на В.А.Р.с нотариален акт за продажба на недвижим имот № 112, том I, рег. № 254, дело № 84/16.04.2009 г. за сумата от 8 640,30 лв., при данъчна оценка 8 640,30 лв. /36 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 21 200 лв. /88,33 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 21 200 лв. /88,33 МРЗ/. Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на тези имоти към датата на отчуждаване на същите е 40 051 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 40051 лв., представляваща пазарната му стойност, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

5.  С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот Ла 35, том I, рег.№ 625, дело № 27/04.02.2009 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Стара Загора с вх. рег. № 802, акт № 115, том II, дело № 352/2009 г., А.А.С.и Л.А.С.продават на М.П.П.: Дворно място от 830 кв.м. по нот.акт, а по скица 842 кв.м., находящо се в ***, съставляващо имот Хе 494, от кадастрален район 501, за който е образуван урегулиран поземлен имот - парцел ХУШ-494, в квартал 42 по плана на селото, с площ на УПИ 855 кв.м., при граници на същия: от север - имот № 501.486-парцел Х-486 на П.Х.П., от изток - имот № 501.493 – парцел ХУП-493 на Ц.Р.Д.и др., от юг - кад. № 501.9504 - улица на Община Стара Загора и от запад - имот № 501.495 - парцел Х-495 на А.Б.С., заедно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 45 кв.м., състояща се на първи етаж от: дневна, кухня, склад, санитарен възел и тераса и на втори етаж от две спални и тераса за сумата от 5 200 лв,, при данъчна оценка 5176,80 лв. /21,57 МРЗ/.

Имотът е продаден от проверяваното лице и съпругата му на Ж.К.Ж. с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 89, том II, рег. № 2537, дело № 187/20.12.2012 г. за сумата от 6 517,80 лв., при данъчна оценка на имота 6 517,80 лв. /22,48 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 21 400 лв. /89,17 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 20 800 лв, /71,72 МРЗ/. Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на тези имоти към датата на отчуждаване на същите е 59 485 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл, 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 59 485 лв„ представляваща пазарната му стойност, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

6.  С  нотариален  акт  за  покупко-продажба    77,  том  II,  рег.    2199,  дело № 265/25.06.2010 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Несебър с вх. рег. № 4141, акт № 159, том XV, дело № 2501/2010 г., „Прима груп" ООД, представлявано от Огнян Каменов Найденов, действащ чрез пълномощника си Д.С.Д.продава на М.П.П.:

6.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 11538.502.394.1.65 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.10.2005 г. на Изп. директор на АК-Бургас с адрес: ***, ***, изграден в сграда № 1, разположена в поземлен имот № 11538.502.394, с предназначение - жилище, апартамент, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс и трапезария, баня и тоалетна и една тераса, брой нива на обекта: 1, при граници: на същия етаж: № 11538.502.394.1.66, Х° 11538.502.394.1,64, под обекта №11538.502.394.1.39, над обекта № 11538.502.394.1.90, съгласно схема № 22401/23.06.2010 г, на СГКК-Бургас с площ от 33,25 кв.м., ведно с прилежащи части 11,66 кв.м. ид.ч.от общите части на сградата, или с обща площ от 44,91 кв.м., както и ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху прилежащия на сградата терен, който апартамент се намира в масивна сграда - апартамент хотел /секция „А"/, състояща се от четири етажа и тавански етаж с обща разгърната и застроена площ от 5415,78 кв.м. Данъчната оценка на обекта е 41 013,60 лв. /170,89 МРЗ/.

Имотът е продаден от проверяваното лице и съпругата му на Н.С.с нотариален акт № 87, том VII, рег. 7444, дело № 1239/25.11.2011 г. за сумата от 18 151 евро с левова равностойност 35 500,27 лв„ данъчна оценка на имота 25 218,10 лв. /93,40 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 35 140 лв. /146,42 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 35 500 лв. /131,48 МРЗ/. Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на този имот към датата на отчуждаване на същия е 52 087 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

 

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 52 087 лв., представляваща пазарната му стойност, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

6.2. Самостоятелен   обект  в   сграда   с   идентификатор      11538.502.394.1.66  по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД-18-48/03.10.2005 г. на Изп. директор на АК- Бургас, с адрес: ***, ***, изграден в сграда № 1, разположена в поземлен имот Хе 11538.502.394, с предназначение - жилище, апартамент, състоящ се от: входно антре, дневна с кухненски бокс и трапезария, баня и тоалетна и една тераса, брой нива на обекта: 1, при граници: на същия етаж: № 11538.502.394.1.67, № 11538.502.394.1.65, под обекта № 11538.502.394.1.40, над обекта № 11538.502.394.1.91, съгласно схема Х° 22402/23,06.2010 г. на СГКК-Бургас с площ от 33,25 кв.м., ведно с прилежащи части 11,66 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, или с обща площ от 44,91 кв.м., както и ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху прилежащия на сградата терен, който апартамент се намира в масивна сграда - апартамент хотел /секция „А"/, състояща се от четири етажа и тавански етаж с обща разгърната и застроена площ от 5415,78 кв.м. Данъчната оценка на обекта 41 013,60 лв. /170,89 МРЗ/.

Имотът е продаден от проверяваното лице и съпругата му на Л.В.Б.с нотариален акт № 126, том VI, рег. 6711, дело « 1088/10.10.2011 г. за сумата от 17 900 евро с левова равностойност 35 009,36 лв., данъчна оценка 25 925,20 лв. /96,02 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 35 140 лв. /146,42 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 35 000 лв. /129,63 МРЗ/. Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на този имот към датата на отчуждаване на същия е 52 087 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

 

На основание чл. 4. ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм/ сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 52 087 лв.. представляваща пазарната му стойност, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

 

Съгласно чл.2 целите на специалния закон са ограничаване и предотвратяване на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност, както и за предотвратяване извличането на облаги чрез разпореждането с имущество, придобито от такава дейност , като е предвидено отнемане на реално притежавани активи от съответното лице, а при разпореждане с активите – отнемане на сумите, постъпили при отчуждаването в патримониума на проверяваното лице и свързаните с него лица. В разглеждания случай, решаващият съд съобразно константната практика на ВКС не следва да постановява отнемане в полза на държаватя на сумите, придобити при отчуждаване на процесните недевижими имоти и МПС по-долу в мотивите, от ответниците съобразно цените, посочени в договорите за покупко-продажба както беше упоменато по-горе, а по отношение на реално придобитите от ответниците имоти. В тази насока, посочените цени в договорите са непротивопоставими на Държавата, която не е страна по същите договори. Посоченото налага извода, че от ответниците следва да бъдат отнети сумите, съставляващи пазарна стойност на отчуждените недвижими МПС. В този смисъл с настоящото  решение следва да бъдат отнети в полза на Държавата реалните пазарни стойности на продадените имоти и МПС към датата на отчуждаването им в съответствие със заключението на  съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. и съобразно чл.4, ал.2 от закона.

Недвижими имоти, придобити от ЕТ „Елит - М.П.", ЕИК123746483: 1.   С договор за прехвърляне на фирма и предприятие на едноличен търговец от 11.12.2006 г. Диньо Сандев Динев продава на М.П.П. фирмата и предприятието си като ЕТ „Елит - Диньо Сандев", като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, включващо следните недвижими имоти:

1.1. Портиерна, ведно с дворно място - УПИ IV, кв. 207 по плана на ***, площ на дворното място - 66,15 кв.м. /860 идеални части от УПИ IV, цялото с площ от 860 кв.м., ЗП: 12 кв.м./, представляваща едноетажна сграда, построена 1980 г, с монолитна конструкция, стоманобетонови елементи и стени от тухлена зидария, дървена дограма, стени и таван - варова мазилка, подова настилка - рувитекс, находяща се в югоизточната част на УПИ IV, кв. 207, при граници на целия имот: изток - улица, запад - УПИ III - стопански дейности; север - УПИ III - стопански дейности; север - УПИ III - стопански дейности; юг - улица.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 2 000 лв. /12,50 МРЗ/; Пазарна стойност към настоящия момент - 2 000 лв. /5,88 МРЗ/.

1.2. Компресорно отделение, ведно с дворно място - УПИ IV, кв. 207 по плана на ***, площ на дворното място - 793,85 кв.м. /860 идеални части от УПИ IV, цялото с площ от 860 кв.м., ЗП:  156 кв.м./, представляващо едноетажна сграда, построена 1980 г. със стоманобетонна носеща конструкция, оградни стени от стенни панели и метална дограма, частично липсващо остъкляване, външна мазилка - варова, подова настилка – циментова замазка, находяща се в северозападната част на УПИ IV, кв. 207, при граници на целия имот: изток - улица, запад - УПИ III - стопански дейности; север - УПИ III - стопански дейности; юг - улица.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 60 500 лв. /378,13 МРЗ/;

Пазарна стойност към настоящия момент - 60 500 лв. /177,94 МРЗ/.

Недвижимите имоти не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като са придобити от ЕТ „Елит - Диньо Сандев" преди проверяваното лице да придобие предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

2.    С нотариален акт за продажба № 87, том ІІ, рег. № 1394, дело № 248/15.04.2011г.  вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 1014, акт № 84, том 3, дело №379/2011 г., „Вълеви" ООД, ЕИК 833004900, чрез управителя си Таньо Вълев Вълев продава на ЕТ „Елит - М.П.": Търговски обект, обособена част - дискотека в партерния етаж на административна сграда, находяща се в ***, ул. „Ангел П.Стоянов" № 2, със застроена площ от 265,40 кв.м., състоящ се от входно фоайе, зала за посетители, малка зала, офис за управителя, кухня, складове за напитки и продукти и санитарни възли за посетители и отделно за персонала, заедно с 7,21% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото - общинска собственост, построена в урегулиран поземлен имот № У-1380, отреден за Община в квартал 88 по подробния устройствен план на града, при граници: от изток и север - ***, от Запад - ***от юг - ***за сумата от 122 400,60 лв., от които сумата от 22 400 лв. /93,33 МРЗ/ е изплатена в брой, а останалите 100 000 лв, ще бъдат изплатени на продавача в срок до 05.11.2015 г. на 54 равни месечни вноски в размер на 1 851,85 лв. всяка, считано от 01.05.2011 г. до 05.11.2015 г„ при данъчна оценка 193 255,60 лв. /805,23 МРЗ/. Към 01.01.2015 г. проверяваното лице е изплатило сумата в размер на 81 481,40 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 122 400,60 лв. /510 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на този имот към датата на оценката на същия 18.01.2017 год. е 24213 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл, 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ недвижимият имот подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

3.    С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 100, том XXV, рег. № 15956, дело № 4839/30.12.2009 г., вписан в Службата по вписванията - гр, Несебър с вх. рег. № 2020, акт № 79, том 42, дело № 7479/2009 г., „Прима груп" ООД, представлявано от управителя Огнян Каменов Найденов, действащ чрез пълномощника си С.А.Ч.продава  на ЕТ  „Елит  -   М.   П.":   Ателие    26-А,  представляващо
самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 11538.502.394.1.26 по кадастралната карта на ***, с адрес: ***, , с предназначение - жилище, апартамент, състоящо се от входно антре, мокро помещение, кухня, дневна, спалня, баня и тоалетна и една тераса, със застроена площ от 63,46 кв.м., ведно с 22,11 кв.м. ид.ч. от общите части на сградата, с обща площ от 85.57 кв.м., при граници на същия етаж: самостоятелен обект с идентификатор № 11538.502.394.1.25,     под     обекта:      самостоятелен     обект     с     идентификатор     11538,502.394.1.108,     самостоятелен     обект     с     идентификатор     №11538.502.394.1.107, самостоятелен   обект   с   идентификатор   № 11538.502.394.1.106,   самостоятелен   обект   с идентификатор №11538.502.394.1.110, над обекта самостоятелен обект с идентификатор № 11538.502.394.1,52, както и ведно със съответните ид.части от правото на строеж върху прилежащия   на   сградата   терен,   който   самостоятелен   обект   попада   в   сграда      1, представляваща .Апартаментен хотел - Сиибриз" /секция „А"/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 11538.502.394 по кадастралната карта на ***, за продажна цена в размер на 49 801,74 евро с левова равностойност 97 403,74 лв., при данъчна оценка на имота 81 857,70 лв. /341,07 МРЗ/.

Имотът е продаден от ЕТ „Елит - М.П." на руски граждани с нотариален акт № 55, том II, рег. № 2020, дело № 244/21.06.2010 г. за сумата от 41 073,60 евро с левова равностойност 80 332,98 лв., при данъчна оценка на имота 51 372,80 лв. /214,05 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 97 400 лв. /405,83 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 80 330 лв. /334,71 МРЗ/.

Сумата от продажбата на недвижимия имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е проследена трансформация на основание чл, 18 от ЗОПДИППД /отм./ от която се установява, че със средства от продажбата са закупени три недвижими имота, находящи се в гр. Свети Влас, представляващи самостоятелни обекти в сграда с идентификатор № № 11538,502.394.1.44. 11538.502.394.1.65 и 11538.502.394.1.66, сумите от продажбите на които са предмет на отнемане в бъдещото исково производство.

4.    С  нотариален акт за покупко-продажба № 76, том II, рег. № 2197, дело № 264/25.06.2010 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Несебър с вх. рег. № 4124, акт № 147, том 15, дело № 2491/2010 г., „Прима груп" ООД, представлявано от управителя Огнян Каменов Найденов, действащ чрез пълномощни Д.С.Д.сиродава на ЕТ „Елит    -     М.     П.";     Самостоятелен  обект  в  сграда  с  идентификатор № 11538.502.394.1.44 по кадастралната карта на ***, одобрена със Заповед № РД18-48/03.10.2005г. на Изп. директор на АК - Бургас, с адрес: ***, , ***, изграден в сграда № 1, разположена в поземлен имот № 11538.502.394, с предназначение - жилище, апартамент, състоящ се от; входно антре, дневна с кухненски бокс и трапезария, баня и тоалетна   и   една   тераса,   брой   нива   на   обекта:    1,   при   граници:   на   същия   етаж №11538.502.394.1.45,            11538.502.394.1.43,      под      обекта           11538.502.94.1.19, Хе 11538.502.394.1.18, над обекта № 11538.502.394.1.70, съгласно схема № 22400/28.06.2010 г. на СГКК-Бургас с площ от 33,25 кв.м., ведно с прилежащите части 11,66 кв.м. ид.ч. от общи части на сградата, или с обща площ от 44,91 кв.м., както и ведно със съответния процент идеални части от правото на строеж върху прилежащия на сградата терен, за сумата от 35 134,53 лв., при данъчна оценка на имота 41 013,60 лв./170,89 МРЗ/.

Имотът е продаден от ЕТ „Елит - М.П." на украински граждани с нотариален акт № 86, том VII, рег. № 7442, дело № 1238/25.11.2011 г. за сумата от 18 151 евро с левова равностойност 35 500,27 лв., при данъчна оценка на имота 37 747 лв. /139,80 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 35 150 лв. /146,46 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на този имот към датата на отчуждаване на същия 25.11.2011 год. е 52 087 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4, ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 52 087 лв., представляваща пазарната му стойност, подлежи на отнемане в полза на държаватат тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

5.    С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - сграда № 16, том I, рег. № 698, дело № 15/17.03.2011 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Стара Загора с вх. рег. № 2230, акт № 150, том 6, дело № 1206/2011 г., ,Агрогеометър - София" ЕАД - вликвидация, представлявано от ликвидатора П.Т.Т.продава на ЕТ „Елит - М.П.": Административна сграда с идентификатор № 68850.532.749.1, находяща се в ***, със застроена площ по актуална кадастрална скица от 239 кв.м., а по документ за собственост 240 кв.м., съгласно Акт за частна държавна собственост №1136/28.08.2000 г., одобрен от Областния управител на Областна администрация Стара Загора, вписан под № 111, том XXIII, вх.рег. № 8652, дело № 4940 на 25.09.2009 г. по описа на Агенция по вписванията, Служба по вписванията - гр. Стара Загора, и със застроена площ 239 кв.м., с предназначение: административна, делова сграда, съгласно скица на сграда № 1030 от 31.01.2011 г. на СГКК-Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6000, на два етажа и сутерен, масивна конструкция, построена с отстъпено право на строеж през 1962 г., в поземлен имот с идентификатор № 68850.532.749, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-43/25.05.2009 г. на Изп. директор на АГКК, с административен адрес на поземления имот гр. Стара Загора, п.к. 6000, с площ от 1465 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска с начин на трайно ползване: за стопански двор, с номер по предходен план: 001749, при съседи: имоти с идентификатор №68850.532.178, №68850.532.233, № 68850.532.1974 и № 68850.532.177, който   имот   е   собственост   на  Държавен   поземлен   фонд   -   МЗГ,   съгласно   скица  1028/31.01.2011 г. на СГКК - Стара Загора, за сумата от 108 500 лв., при данъчна оценка на имота 132 829 лв. /553,45 МРЗ/.

Имотът е продаден от ЕТ „Елит - М.П." на ЕТ „Румен Георгиев - Глобал Гео" с нотариален акт № 18, том III, рег. № 4090, дело № 354/13.04.2011 г. за сумата от 166 000 лв., при данъчна оценка на имота 158 581,60 лв. /660,76 МРЗ/.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 130 200 лв. /542,50 МРЗ/;

Видно от заключението на съдебно – техническата експертиза от 19.01.2016 год., изготвена от вещото лице инж. Ю.В.К. реалната пазарна стойност на 3/4 идеални части от този имот към датата на отчуждаване 13.04.2011 год. на същия имот е 81364 лева. /лист 1972, том 8 от делото/.

На основание чл. 4. ал. 2 от ЗОПДИППД /отм./ сумата от продажбата на описания недвижим имот в размер на 81 364 лв.. представляваща пазарната му стойност, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването му.

Недвижими имоти, придобити от „П. - 2002" ЕООД. ЕИК123137920:

1.  С договор за покупко-продажба чрез търг на общински имот, невключен в състава на общинско предприятие от 10.07,2000 г. *** продава на ,ДЕНЧЕВ - 2002" ЕООД, ЕИК  123137920 общински недвижим имот: дворно  място  от  1290 кв.м.,находящо се в *** на ***, съставляващо и оформено в парцел XV в кв. 21 по плана на ***, при граници: изток - парцел XIV, запад- ***, север - ***и юг - парцел XVI - 299 и ул. „Вит", за сумата от 12 546 лв.

Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

2.  С нотариален акт за продажба № 38, том IV, рег. № 3714, дело № 631/26.09.2002г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 2003, акт № 125, том III, дело № 583/26.09.2002 г., „РПК" Ч. продава на ,ДЕНЧЕВ - 2002" ЕООД, ЕИК 123137920: 7/10 (седем десети) идеални части от помещение за търговски обект, реално обособено със застроена площ от 86,60 кв.м., отделено в западната част от магазин № 9, находящ се на партерния етаж в пететажна жилищна сграда в ***, ***, при граници: от север - двор на жилищния блок, от изток - търговски обект, от юг - *** и от запад - Клуб на пенсионера, построен с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място, представляващо урегулиран поземлен имот, обозначен като II-1359 в квартал 61 по подробния устройствен план на града, при граници на дворното място: от север - имоти с № № ХП-1345 и 1-1358, от изток - ***, от юг - ***и от запад - ***, заедно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, за сумата от 10 613,10 лв., при данъчна оценка на целия имот 10 613,10 лв., като за 7/10 идеални части е 7 429,17 лв.

Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

3.  С договор за доброволна делба на земеделски земи от 01.04.2003 г. и въз основа на гореописания  нотариален  акт  „П.  -  2002"  ЕООД,  ЕИК   123137920  придобива  в собственост следните недвижими имоти: 1. Магазин с площ 13,50 кв.м. с вход от юг, при граници: от север - собствен склад, от запад - собствен склад и фоайе, от юг - ***и от изток - магазин; 2. Склад с площ от 10,20 кв.м. с вход от юг и север, при граници: от север - двор на жилищния блок, от запад - Клуб на пенсионера, от юг и изток - собствен склад;

3.  Склад с площ от 9,70 кв.м. с вход от север, при граници: от север - собствен склад итоалетна, от запад - собствен склад, от юг - собствен магазин и от изток - търговски обект;

4.  Склад с площ от 10,30 кв.м. с вход от юг и север, при граници: от север - двор на жилищен блок, от запад - собствен склад, от юг - собствен склад и тоалетна, от изток - търговски обект;

5.  Склад с площ от 14,20 кв.м. с два входа от изток, при граници: от север - собствен склад, от запад - Клуб на пенсионера, от юг - фоайе, от изток - собствен магазин и собствен склад;

6.  Тоалетна с площ от 2,70 кв.м. с вход от запад, при граници: от запад и юг - собствен склад и от изток - търговски обект.

 

Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

3.                         С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 29, том VI, рег. 6344, дело 1011/15.12.2003 г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 3953, акт № 155, том V, дело № 1019/2003 г., В.Д.Т.и С.Й.Т.продават на „П. - 2002“ ЕООД, ЕИК 123137920: Незастроено дворно място, находящо се в ***, цялото от 415 кв.м., представляващо УПИ XIV в кв. 21 по плана на ***, ул. „Вичо Павлов“, при граници на дворното място: улица, УПИ XV, УПИ ХШ-294 и имот пл. № 298, за сумата от 1 083,10 лв., при данъчна оценка на имота 1 083,10 лв.

Недвижимият имот не подлежи на отнемане в полза на държавата. тъй като е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

4.                         С нотариален акт за продажба № 191, том II, рег. № 2496, дело № 387/17.04.2006г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 1714, акт № 123, том III, дело № 545/2006 г. и с нотариален акт за поправка на нотариален акт за продажба 173, том IV, рег. № 3097, дело № 760/04.06.2007 г., вписан в Службата по вписванията - *** с ф вх. рег. № 1308, акт № 76, том IV, дело №719/2007 г., „Районна потребителска кооперация“ (РПК), представлявана от Г.Х.Т.продава на „П. - 2002“ ЕООД, ЕИК 123137920: 75/1412 ид.ч. от дворно място, находящо се в ***, цялото с площ от 1412 кв.м., в УПИ ХУП-246, в квартал 8 по подробния устройствен план на селото, заедно с търговски обект - пункт за изкупуване на мляко с площ от 75 кв.м., представляващ част от масивна сграда /пункт за изкупуване на мляко/, при граници на мястото: от три страни улици и имот № ХІ-224 и Х-245, за сумата от 1 212,60 лв., при данъчна оценка на имота 1 212,60 лв.

5.                         С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 65, том 111, рег. № 5205, дело № 367/26.05.2009 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Стара Загора с вх. рег. №4390, акт № 182, том XI, дело № 2429/2009 г., Г.Ж.Г., Ж.Д.Я.и С.Х.Я.продават на „П. - 2002“ ЕООД, ЕИК 123137920: обект за стопанска дейност - „Магазин за хранителни стоки и бърза закуска“, находящ се в ***, със застроена площ 45 кв.м. по нотариален акт, а по актуална схема от кадастъра с площ 47 кв.м., при граници на същия: от запад - тупик, от север - бул. „Славянски”, от изток - седеметажна жилищна сграда и от юг - жилищна сграда, който самостоятелен обект е с идентификатор Хе 68850.505.299.11, с предназначение: сграда за търговия, заедно със съответния процент идеални части от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е построен обекта, представляващо поземлен имот с идентификатор № 68850.505.299 по кадастралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-51 от 24.06.2004 г. на изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, за сумата от 69 400 лв., при данъчна оценка на имота 61 803,60 лв.

6.                         С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 191, том II, рег. № 2134, дело № 206/15.09.2010 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Хасково с вх. рег. Хе 4199, акт Хе 24, том XII, дело Хе 2002/2010 г., „ОКИ-7“ ЕООД, ЕИК 200052305, представлявано от Я.Ф.Я.продава на „П. - 2002“ ЕООД, ЕИК 123137920: Магазин Хв 3, находящ се в многофамилна жилищна сграда с магазини в ***, с площ от 32,67 кв.м., представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор X® 77195.717.145.1.42, находящ се в *** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на Изп. директор на АК град София, с административен адрес: ***, с предназначение: за търговска дейност, на едно ниво, който самостоятелен обект се намира в града с идентификатор Хе 77195.717.145.1, построена върху поземлен имот с идентификатор №77195.717.145, при съседни самостоятелни обекти на същия етаж: №77195.717.145.1.41 и №77195.717,145.1.43; над обекта №77195.717.145.1.2 и №77195.717.145.1.3; под обекта - няма, заедно с 0,93% идеални части от общите части на цялата сграда и от отстъпеното право на строеж върху гореописания поземлен имот, за сумата от 16 000 лв., при данъчна оценка на имота 26 6740 лв.

От приложените годишни данъчни деклаваиии. баланси и годишни Финансови отчети се установява, че дружеството е разполагало със законни средства за придобиване на описаните в т.5. т.6 и т. 7 недвижими имоти, поради което същите не подлежат на отнемане в полза на държавата.

Заеми, предоставени от М.П.П., ЕГН ********** и Г.С.П.. ЕГН **********:

1.                           Съгласно запис на заповед от 20.02.2007 г., Н.И.А., ЕГН ********** се задължава да върне предоставен заем от Г.С.П., ЕГН ********** в размер на 3 000 лв, /16,67 МРЗ/.

На 02.05.2007 г. е образувано изпълнително дело под № 20075540400058 на Районен съд - *** за обезпечаване вземането на Г.С.П., ЕГН **********, образувано по изпълнителен лист, издаден по гр. дело № 77/2007 г. на Районен съд - гр. ф Ч. за олихвяема сума в размер на 3 000 лв. от 15.03.2007 г., ведно със законната лихва, която към момента е 53,37 лв. и неолихвяема сума в размер на 83 лв. или общо 3 136,37 лв. /17,42 МРЗ/ и на 03.05.2007 г. е вписана възбрана върху Апартамент 14, ет. 5, бл. 1, вход „А“, находящ се в ***, построен върху държавна земя, УПИ 5 в кв. 100 по плана на *** с площ от 38,30 кв.м„ заедно с избено помещение № 14 с площ от 5,21 кв.м., както и заедно с 0,806 % от общите части на сградата, при съседи на апартамента: апартамент № 15, двор, апартамент № 13 и стълбище, а на избеното помещение: коридор, избено помещение № 13 и двор, който недвижим имот е собственост на длъжника Н.И.А.. Върнат заем в размер на 3 053,37 лв. /16,96 МРЗ/. Възбраната е заличена на 02.08.2007 г.

 

            На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗОПДИППД /отм/ сумата в размер на 3 053.37 лв, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването й не са установени законни източници на средства.

 

2. С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 2, том I, рег. № 266, дело № 2/17.01.2006 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Стара Загора с вх. рег. №336, акт № 49, том I, дело № 170/2006 г., М.П.П. като заемодател и кредитор предоставя на аемополучателя и ипотекарен длъжник В.М.В.заем в размер на 33 000 лв. /206,25 МРЗ/ при следните условия: а/срок на погасяване - 2 месеца при договорна лихва в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ за страната, като при забава длъжникът - заемополучател дължи на кредитора -заемодател неустойка в размер на 7,5% месечно върху неиздължената част от заема, включително и за времето, необходимо за осъществяване по принудително събиране на вземането по реда, предвиден в ГПК. За обезпечаване вземането на заемодателя - кредитор М.П.П. по така предоставения заем /главница; лихви; неустойки и разноски/, ипотекирания длъжник В.М.В.учредява в полза на заемодателя договорна ипотека върху следния свой собствен имот, а именно: Офис 10, намиращ се на ет. 4, кота -10,50 в масивната сграда с обекти за стопанска дейност, находяща се в ***, построена в дворно място цялото с площ от 1850 кв.м., находящо се в ***, представляващо УПИ -парцел I - Обществено обслужване, в квартал 6 по плана на ***със застроена площ на офиса от 42,62 кв.м.

Имотът е възложен на проверяваното лице въз основа на провел се публичен търг с постановление за възлагане, вписано в Службата по вписванията - гр. Стара Загора на 24.04.2009 г. и подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за отпуснатия заем срещу който е придобит не са установени законни източници на средства - това обстоятелство еотразено в частта „Недвижими имоти, придобити от М.П.П. в режим на СИО -налични".

Сумата в размер на 33 000 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като предмет на отнемане в бъдещото исково производство е придобитият от проверяваното лиие недвижим имот - офис № 10,

3. С нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 198, том V, рег. № 6749, дело № 981/07.09.2009 г., вписан в Службата по вписванията - *** с вх. рег. № 5326, акт № 36, том I, дело № 1203/2009 г., М.П.П. като заемодател предоставя на заемополучателя и ипотекарен длъжник А.И.Т., ЕГН ********** заем в размер на 12 000 лв. /50 МРЗ/ с краен срок на погасяване 07.11.2009 г. За обезпечаване на отпуснатия заем А.И.Т. учредява в полза на М.П.П. договорна ипотека върху следния недвижим имот: селскостопански обект /навес за комбайни/ с инв. № 23 с площ от 790 кв.м., построен в държавно дворно място, находящо се в ***, с площ от 3525 кв.м., представляващо УПИ У-559, в кв, 102 по ПУП на селото, при граници: от три страни - улици и имоти с № № XI - 559, VI - 559 и IV - 559.

На 10.07.2013 г. върху имота е вписана възбрана в полза на проверяваното лице. През 2014 г. е получен банков превод от А.И.Т. в размер на 17 603,04 лв.

На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 17 603,04 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването й не са установени законни източници на средства.

4.  Съгласно запис  на  заповед  от 02.08.2012  г.,  Е.  И.  Р.,  ЕГН ********** се задължава да върне предоставен заем от М.П.П. в размер на 25 000 лв. /86,21 МРЗ/. На 12.08.2013 г. е образувано изпълнително дело № 20135540400139 на Районен съд - *** за обезпечаване вземането на М.П.П., ЕГН ********** по изпълнителен лист, издаден по ЧГД № 1811/2013 г. на Районен съд - гр. Дупница за олихвяема сума - 25 000 лв. от 25.10.2013 г„ ведно със законната лихва, която до момента е 800,21 лв. и неолихвяема сума 1 550 лв. и е вписана възбрана върху следните недвижими имоти, собственост на длъжника Е.И.Р., а именно:

-       1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот, съставляващ нива с кадастрален 071033, находящ се в местността „Брежето" по картата на землището на ***, с ЕКАТТЕ 39116, цялата с площ от 5,189 дка., начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - VII, при граници и съседи: поземлен имот с кадастрален № 071032 - нива, собственост на наследници на С.З.Б.;  поземлен  имот  с  кадастрален    000589  - дървопроизводствена  площ, собственост на МЗГ - ДЛ; поземлен имот с кадастрален номер № 071034 - нива, собственост на наследници на Й.Х.С.; поземлен имот с кадастрален № 000001 - път I клас, собственост на държавата.

-       1/2 (една втора) идеална част от поземлен имот, съставляващ нива с кадастрален 071034, находяща се в местността „Брежето" по картата на землището на ***, ЕКАТТЕ 39116, цялата с площ от 5,600 дка., начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - VII, при граници и съседи: поземлен имот с кадастрален номер № 071033 - нива, собственост на наследниците на Б.И.М.; поземлен имот с кадастрален № 000589 - дървопроизводствена площ, собственост на МЗГ - ДЛ; поземлен имот с кадастрален № 071036 ~ нива, собственост на наследници на Х.К.К.; поземлен имот с кадастрален № 000178 - полски път, собственост на Община Кочериново; поземлен имот с кадастрален № 000001 - път I клас, собственост на държавата.

На основание чл. 397, ал. 1, т. 2 от ГПК във връзка с чл. 442 и чл. 507 от ГПК вземането на М.П.П. в размер на 12 000 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата от Е.И.Р.. ЕГН **********. тъй като за отпуснатия заем в тази му част не са установени законни източници на средства.

 

С писмения отговор вх. № 3841/25.03.2015 год. /лист 1859, том 7 от делото/ на ответника Р. и пълномощника му адв. А.Д. *** са представили и съдът е приел като доказателство надлежно подписана разписка /лист 1862, том 7 от делото/ , от която е видно, че задължението му по договор за заем, цитиран в исковата молба, е редуцирано по размер, като се има предвид извършеното от същия плащане в размер на 13000 лв. Представят и съобщението от ДСИ - гр. Дупница, /лист 1861 от делото том 7/, от което е видно, че поради извършеното плащане принудителните действия по образуваното изпълнително дело № 2033/2014 г. са спрени. От горецитираните два документа е видно, че действително ответника Р. е върнал на първия ответник П. същата сума от 13000 лева, поради което е останало да дължи оставащата сума от 12000 лева по този заем. Именно тази останала сума от 12000 лева следва да бъде отнета в полза на държавата от ответника Р., като в останалата му част до размера на 25 000 лева искането след9ва да бъде отхвърлено.

 

3.       От влязлата в сила присъда под №42/09.07.2013 г. по НОХД № 573/2012 г. по описа на Окръжен съд - гр. Стара Загора се установява, че М.П.П. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че в периода от 27.10.2005 г. - 03.12.2009 г. в ***, без съответното разрешение по чл. 11, ал. 1 и чл, 1 от Закона за банките (отм. в сила до 01.01.2007 г.) и чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции, е извършил по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 1, ал. 4 вр. ал. 1 от Закона за банките и чл. 2, ал. 1 от Закона за кредитните институции, за които се изисква такова разрешение, като е представял кредити в български лева - срещу задължение получените в заем суми да бъдат върнати ведно с договорена месечна лихва върху тях на следните лица:

-         сумата в размер на 5 000 лв., предоставена в заем на М.В.В.на

27.10.2005                г., с която проверяваното лице се облагодетелства.

-         сумата в размер на 45 000 лв., предоставена в заем на В.М.В.на

10.02.2006                г., с която проверяваното лице се облагодетелства.

-         сумата в размер на 4 000 лв., предоставена в заем на С.В.К. на

14.09.2006                г., е която проверяваното лице се облагодетелства.

-         сумата в размер на 20 000 лв., предоставена в заем на С.В.К. на

22.11.2006                г., с която проверяваното лице се облагодетелства.

-         сумата в размер на 4 000 лв., предоставена в заем на Д.Р.К. през ф м. октомври 2007 г., с която проверяваното лице се облагодетелства.

-                               сумата в размер на 12 000 лв,, предоставена в заем на А.Х.Х.на

03.12.2009                г., с която проверяваното лице се облагодетелства.

На основание чл. 4. ал, 1 от ЗОПЛИППД /отм./ сумата общо в размер на 90000 лв. /деветдесет хиляди лева/ подлежи на отнемане в полза на държавата.

Придобити моторни превозни средства:

От писмо с вх. № ТД11ХА/УВ-1896/14.12.2012 г. на ОД на МВР - гр. Стара Загора, сектор „Пътна полиция” се установява, че проверяваното лице и свързаните е него лица имат регистрирани следните МПС:

Движимо имущество, придобито в режим на СИО - налично:

1.       Товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит”, рег. № СТ 3481 ВА, рама № WF0LXХGВFLУУ55304, двигател № УУ55304, дата на първа регистрация 20.11.2000 г., придобит е договор от 29.03.2012 г. за сумата от 700 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 3 375 лв.

Пазарна стойност на 3/4 идеални части към момента на оценката дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 2400 лв.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ Вместо   3/4 идеални части от т.а. „Форд Транзит" с рег. № СТ 3481 ВА  в полза на държавата да бъде отнета сумата от 525,00лв.,  която ответниците ще получат за съответните идеални части от отчуждаването му, /под т.1 от настоящия раздел/, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от автомобила е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора, в съответствие с допуснатото изменение на иска от о.с.з.  на 14.09.2016 год.

          2. Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „407 Д”, рег. № СТ 7827 АР, рама №61131710703255, двигател № 61691310003754, дата на първа регистрация 09.09.1985 г., придобит с договор от 18.03.2010 г. за сумата от 1 000 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 2 475 лв.

Пазарна стойност на 3/4 идеални части към датата на оценката 15.01.2016, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 2138 лв.

На основание чл. 4. ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПЛИППД /отм./ Вместо   3/4 идеални части от л.а. „Мерцедес 407 Д" с рег. № СТ 7827 АР в полза на държавата  следва да  бъде  отнета  сумата  от  980,25лв.,  която  ответниците  ще  получат  за съответните идеални части от отчуждаването му /под т.2 от настоящия раздел/, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от автомобила е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора в съответствие с допуснатото изменение на иска от о.с.з.  на 14.09.2016 год

 

          3.Лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, рег. № СТ 3117 АХ, рама № WVWZZZ1HZNW048936, двигател № ААZ022822, дата на първа регистрация 28.11.1991 г., придобит с договор от 11.08.2005 г. за сумата от 760 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 3 100 лв. /20,67 РЗ/;

 

          4.Лек автомобил марка „БМВ”, модел „730 Д”, рег. № СТ 9849 АВ, рама № WВАGМ21050DR50387, двигател № 306D228835311, дата на първа регистрация 19.03.2003 г., придобит с договор /не се чете дата/ за сумата от 1 900 евро с левова равностойност 3716,08 лв., регистриран на 10.12.2007 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 30 094 лв.

Пазарна стойност на 3/4 идеални части към датата на оценката 15.01.2016, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 7334 лв.

На основание чл. 4. ал. 1 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППЛ /отм./ 3/4 (три четвърти) идеални части от автомобила подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй  като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от автомобила е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

         5.Лек автомобил марка „Фиат”, модел „Браво”, рег. № СТ 0053 АХ, рама № ZFА18200004291386, двигател № 182А40009678053, дата на първа регистрация 28.02.1997 г., придобит с договор от 03.10.2005 г. за сумата от 400 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 4 700 лв. /31,33 МРЗ/;

Пазарна стойност на 3/4 идеални части към настоящия момент - 1 350 лв. /4,35 МРЗ/.

3/4 (три четвърти) идеални части от автомобила не подлежат на отнемане е полза на държавата, тъй като съшият е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност, а 1/4 (една четвърт1 идеална част от автомобила е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора,

          6.Товарен автомобил марка „Мерцедес”, модел „207 Д”, рег. № СТ 4269 СС, рама № WDВ60136110826365, двигател № 6169371005542, дата на първа регистрация 27.05.1987 г.,

 регистриран на 17.07.2000 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 8 700 лв. /116 МРЗ/;

Пазарна стойност на 3/4 идеални части към настоящия момент - 1 125 лв. /3,63 МРЗ/.

3/4 (три четвърти1 идеални части от автомобила не подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като съшият е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност, а 1/4 (една четвърт) идеална част от автомобила е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

 

7. Лек автомобил марка „БМВ”, модел „730 Д”, рег. № СТ 2828 АТ, рама № WВАGМ210ХОDR47193, двигател № 306D235785182, дата на първа регистрация 07.11.2002 г., придобит с договор от 25.08.2010 г. за сумата от 3 000 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 12 900 лв. /53,75 МРЗ/;

Пазарна стойност на 3/4 идеални части към датата на оценката 15.01.2016, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 7188 лв.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОППИППД /отм./ Вместо 3/4 идеални части от л.а. „БМВ 730 Д" с рег. № СТ 2828 АТ в полза на държавата да бъде отнета  сумата от 2 258,33лв., която ответниците ще получат за съответните идеални части от отчуждаването му /под т.7 от настоящия раздел/, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства, а 1/4 (една четвърт) идеална част от автомобила е конфискувана въз основа на влязла в сила присъда на Окръжен съд - гр. Стара Загора.

 

В съответствие с допуснатото изменение и намаляване на иска, съобразно представената писм. молба от ищеца в откритото съдебно заседание на датата 14.09.2016 год. съдът следва да отнеме съответно левовата равностойност на отчуждените от ответниците леки автомобили както следва:

 

- Вместо   3/4 идеални части от л.а. „Мерцедес 407 Д" с рег. № СТ 7827 АР в полза на държавата  следва да  бъде  отнета  сумата  от  980,25лв.,  която  ответниците  ще  получат  за съответните идеални части от отчуждаването му /под т.2 от настоящия раздел/.

 

- Вместо   3/4 идеални части от т.а. „Форд Транзит" с рег. № СТ 3481 ВА  в полза на държавата да бъде отнета сумата от 525,00лв.,  която ответниците ще получат за съответните идеални части от отчуждаването му, /под т.1 от настоящия раздел/.

С което цената на иска намалява от 1 290 267,30 лв. на 1 281 856,88 лв.

 

Движимо имущество, придобито в режим на СИО - отчуждено:

1.                         Лек автомобил марка „Мазда”, модел „626”, рег. № СТ 3787 СА, рама №JMZGF12Т201195740, двигател № RF645350, дата на първа регистрация 01.10.1998 г., придобит по митническа декларация от 28.12.2002 г. за сумата от 3 700 евро с левова равностойност 7 236,57 лв. и продаден с договор от 28.10.2010 г. за сумата от 400 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 9 000 лв. /81,82 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 3 300 лв. /13,75 МРЗ/.

Сумата в размер на 3 300 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същият е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

2.                         Лек автомобил марка „Ауди’', модел „ТТ”, рег. № СТ 8844 СВ, рама № TRUZZZ8N121023940, двигател № АUМ066533, дата на първа регистрация 08.04.2002 г., придобит с договор от 23.05,2006 г. за сумата от 4 600 лв. и отчислен на 22,12.2006 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 12 400 лв. /77,50 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчисляване - 12 200 лв. /76,25 МРЗ/.

Сумата от продажбата на автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е проследена трансформация на основание чл. 18 от ЗОТТ71ИППЛ /отм./, от която се установява, че със средства от продажбата е закупен автомобил, марка „Джип”, модел „Чероки” с рег. № СТ 3205 АК. сумата от продажбата на който е предмет на отнемане в бъдещото исково производство.

3.                         Товарен автомобил марка „Форд”, модел „Транзит” с рег. № СТ 8935 СХ, рама № WF0LХХGВVLNА19375, двигател № 4DАNА19375, дата на първа регистрация 09.04.1992 г„ придобит с договор от 31.01.2006 г. за сумата от 800 лв. и отчислен на 27.05.2010 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 4 000 лв.

Пазарна стойност към датата на отчисляване 27.05.2010, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 1800 лв.

 

На основание чл. 4. ал. 2 във връзка с чл, 10 от ЗОПДИППЛ /отм./ сумата в размер на 1 800 лв.. представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

4.                         Лек автомобил марка „Мерцедес”, модел „С500”, рег. № СТ 0607 СК, рама № WDВ2200751А013035, двигател № 11396030044681, дата на първа регистрация 15.12.1998 г„ придобит с договор от 16.06.2006 г. за сумата от 38 250 лв. и продаден е договор от 23.12.2008 г. за сумата от 1 800 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 38 250 лв. /239,06 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване 23.12.2008, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 26 501 лв.

На основание чл. 4. ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЧОПЛИПТТЛ /отм./ сумата в размер на 26 501 лв„ представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

 

5.  Товарен    автомобил    марка    „Фолксваген",    модел    „Транспортер",    рег.
№СТ9184НН, рама №
WV2ZZZ70ZNH133578, двигател № ААВ126578, дата на първа регистрация 01.07.1992 г., придобит с договор от 28.03.2005 г. за сумата от 1 000 лв. и продаден с договор от 28.06.2012 г. за сумата от 400 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 4 600 лв. /30,67 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 2 100 лв. /7,24 МРЗ/.

Сумата в размер на 2 100 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъп като същият е придобит извън периода на осъществяване на престъпна дейност.

6.  Лек автомобил  марка „Рено",  модел  „Лагуна",  рег. №  СТ  4126 СК,  рама VF1В56ВК51О998669, двигател № FD720С002391, дата на първа регистрация 14.06.1994 г., придобит с договор от 14.08.2006 г. за сумата от 3 400 лв. и отчислен на 18.02.2011 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 3 600 лв. /22,50 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчисляване 18.02.2011, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 117 лв.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИПТТД /отм./ сумата в размер на 1173 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчисляване 18.02.2011 год., подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

7.  Лек автомобил марка „Мерцедес", модел „А140", рег. № СТ 2585 СМ, рама WDB1680311J439551, двигател № 16694030357403, дата на първа регистрация 16.06.2000 г., придобит на 05.02.2007 г., платен по фактура за сумата от 4 000 евро с левова равностойност 7 823,32 лв. и отчислен на 28.05.2011г.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 7 800 лв. /43,33 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчисляване 28.05.2011, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 7139 лв.

 

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 7139 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчисляване 28.05.2011 подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

8.  Лек автомобил марка „Хонда", модел „Сивик", рег. № СТ 4475 СМ, рама № JНМЕE476005003683, двигател № D16А61715470, дата на първа регистрация 19.06.1998 г., придобит с договор от 07.03.2007 г. за сумата от 800 евро с левова равностойност 1 564,66 лв. и отчислен на 18.02.2011 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 07.03.2017 год. е 9632 лв.

Пазарна стойност към датата на отчисляване 18.02.2011, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 5999 лв.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм/ сумата в размер на 5 999 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчисляване 18.02.2011 год., подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

9. Лек   автомобил   марка   „Ауди",   модел   „А   6",   рег.      СТ   9934   АВ,   рама № WАUZZZ4FХ5N006296, двигател № ВМК007044, дата на първа регистрация 06.09.2004 г., придобит с договор от 18.11.2007 г. за сумата от 20 800 евро с левова равностойност 40 681,26 лв. и отчислен на 14.09.2009г.

Пазарна стойност към датата на придобиване – 18.11.2007 46 680 лв.

Пазарна стойност към датата на отчисляване - 14.09.2009 год. дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 37992лв.

На основание чл. 4. ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИП11Д /отм./ сумата в размер на 37 992 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчисляване 14.09.2009 год., подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

10.  Лек автомобил марка „Фолксваген", модел „Поло", рег. X» СТ 7528 АМ, рама WVWZZZ6NZSY025405, дата на първа регистрация 29.11.1994 г,, придобит с договор от 11.09.2008 г. за сумата от 100 евро с левова равностойност 195,58 лв. и продаден с договор от 06.02.2009 г. за сумата от 350 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 3 200 лв. /14,55 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 2 700 лв. /11,25 МРЗ/.

На основание чл. 4. ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 2 700 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

 

 

11. Лек автомобил марка „Ситроен", модел „Берлинго", рег. № СТ 7940 АМ, рама VFFDУF65118599,   двигател    DJY10CUBD4012826,   дата  на  първа  регистрация 19.12.1997 г., придобит с договор от 26.09.2008 г. за сумата от 100 евро с левова равностойност 195,58 лв. и продаден с договор от 15.09.2010 г. за сумата от 500 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 26.09.2008 год. - 4 474 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване – 15.09.2010 год. е 3 105 лв.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл, 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 3 105 лв.. представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

12.  Лек автомобил марка „Опел", модел „Зафира", рег. № СТ 2565 АТ, рама W0L0TGF75Х2308118, двигател № Х20DТ1L744894, дата на първа регистрация 23.09.1999г., придобит с договор от 24.09.2010 г. за сумата от 1000 евро с левова равностойност 1 955,83 лв. и отчислен на 20.02.2012 г.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 5 300 лв. /22,08 МРЗ/;

Пазарна стойност към датата на отчисляване - 4 200 лв. /15,56 МРЗ/.

Сумата от продажбата иа автомобила не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е проследена трансформация на основание чл. 18 от ЗОПДИППД /отм.А от която се установява, че със средства от продажбата е закупен товарен автомобил марка „Форд", модел „Транзит", рег. № СТ 3481 ВА. който е предмет на отнемане в бъдещото исково производство.

13.  Лек автомобил марка „Джип", модел „Чероки" с рег. № СТ 3205 АК, рама № 1J4G6Е8505W648818, двигател № ГЧКТС5РУ12572, дата на първа регистрация 13.01.2006 г., придобит с договор от 02.01.2007 г. на стойност 8 000 евро с левова равностойност 15 646,64 лв. и продаден с договор от 05.12.2008 г. за сумата от 600 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 43 430 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване - 31 244 лв.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм,/ сумата в размер на 31 244 лв.т представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

14.  Лек автомобил марка „Мерцедес", модел „С320 ЦДИ", рег. № СТ 1640 АН, рама №\ WDB2200261А193180, двигател № 61396030044465, дата на първа регистрация 01.01.2001 г., придобит на 28.11.2008 г. за сумата от 9 000 евро с левова равностойност 17 602,47 лв. и продаден с договор от 04.01.2013 г. за сумата от 9 500 лв.

Пазарна стойност към датата на придобиване - 31 229 лв.

Пазарна стойност към датата на отчуждаване 04.01.2013, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 18 189 лв.

На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 18 189 лв., представляваща пазарната стойност на автомобила към датата на отчуждаване, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

 

Движимо имущество на ЕТ..ЕЛИТ- М.П.". ЕИК123746483:

Лек автомобил марка „Ланчия", модел „Капа", рег. № СТ 7863 АР, рама ZLA83800002106616, с дата на първа регистрация 19.10.1999 г., придобит с договор от 25.04.2010 г. Пазарна стойност към датата на придобиване - 6 454 лв.

Пазарна стойност към настоящия момент към датата на оценката 15.01.2015, дадена в съдебната автотехническа експертиза, изготвена от вещото лице Н.С. е 2200 лв.

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ автомобилът подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като за придобиването му не са установени законни източници на средства.

 

Движимо имущество, придобито от „ЕЛИТ- 63" ЕООД, ЕИК 202163635:

1.  Лек   автомобил   марка   „БМВ",  модел  „525Д",   рег.     СТ   3335   ВК,   рама WВАN151050В414780, двигател № 256D227896215, дата на първа регистрация 13.04.2006 г., придобито договор от 22.11.2013 г. за сумата от 11 150 лв.

От приложените годишна данъчна декларация, баланс и годишен финансов отчет се установява, че дружеството е разполагало със законни средства за придобиването на гореописания автомобил, поради което същият не подлежи на отнемане в полза на държавата.

2.       Товарен автомобил марка „Мерцедес", модел „307 Д", рег. № СТ 1270 ВМ, рама WDB60236710926702, двигател № 61693910147221, дата на първа регистрация 26.04.1995 г., придобит с договор от 26.02.2014 г. за сумата от 500 лв.

3.       Лек  автомобил  марка  „БМВ",  модел  „650И",  рег.    СТ  5999  ВК,  рама WBАЕН11050СN8345, двигател № 50454022, дата на първа регистрация 10.05.2007 г.,придобит с договорa от 08.07.2014 г. за сумата от 4 000 лв.

Към настоящия момент не може да се установи по категоричен начин дали дружеството е разполагало със законни средства за придобиването им, тъй като за дружеството все още не е настъпило задължение за подаване на годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет за съответната година и не е налице искане за отнемане, поради което същите не следва да бъдат отнемани в полза на държавата.

Данъчна информация:

От писмо изх.№ 16107#1/18.06.2013 г. на ТД на НАП - Пловдив, офис Стара Загора се установява следното:

1. Данъчна информация за проверяваното лице лично и в качеството на ЕТ"Елит-М.П.":

-      ГДЦ за 2002 г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№2410-925 3/15.04.2003 г., деклариран доход от трудови правоотношения в размер на 1 063,20 лв., доход като земеделски производител в размер на 379 лв., нетен доход в размер на 1 442,20 лв. /14,42 МРЗ/.

-      ГДЦ за 2003 г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№2410-2813/15.04.2004 г„ деклариран доход от трудови правоотношения в размер на 859,20 лв., доход като земеделски производител в размер на 2 710 лв., авансово внесен данък в размер на 111,60 лв., нетен доход в размер на 3 569,20 лв. /32,45 МРЗ/.

-      ГДД за 2007 по чл.50 от ЗДДФЛ с вх.№240Б6124/25.04.2008 г., деклариран доход от стопанска дейност в размер на 26 274,86 лв. /145,97 МРЗ/, дължим данък в размер на 5 621,97 лв,, нетен доход в размер на 20 652,89 лв. /114,74 МРЗ/.

-      ГДД за 2008г. по чл.50 от ЗДДФЛ с вх.№62000681/22.04.2009 г., деклариран доход от стопанска дейност в размер на 25 592,16 лв., дължим данък в размер на 3 838,82 лв., нетен доход в размер на 21 753,34 лв. /98,88 МРЗ/.

-      ГДД за 2009 г. по чл.50 от ЗДДФЛ с вх.№2400019723/28.04.2010 г., деклариран доход от стопанска дейност в размер на 93 421,47 лв„ дължим данък в размер на 14 013,22 лв., нетен доход в размер на 79 408,25 лв. /330,87 МРЗ/.

-      ГДД за 2010 г. по чл.50 от ЗДДФЛ с вх.№2400020733/02.02.2011 г., приходи в размер на 85 597,84 лв., разходи в размер на 145 354,15 лв., счетоводна загуба в размер на 59 753,31 лв. Получени заеми общо в размер на 142 000 лв. /591,67 МРЗ/ - 50 000 лв. от Д.Ц.; 51 000 лв. от З.К.и 41 000 лв. от С.Г..

-      ГДД за 2011 г. по чл.50 от ЗДДФЛ с вх.№244391200504315/02.05.2012 г., деклариран доход от стопанска дейност в размер на 15 136,16 лв. /60,54 МРЗ/, получен заем от М. И. в размер на 45 000 лв. /180 МРЗ/ и върнат заем от предходна година в размер на 142 000 лв. /568 МРЗ/.

Сумата в размер на 142 000 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е послужила за закупуване на недвижим имот - административна сграда с идентификатор № 68850.532,749.1, находяша се в гр. Стара Загора, сумата от продажбата на която е предмет на отнемане в бъдещото исково производство.

-   ГДД за 2012 г. по чл.50 от ЗДДФЛ с вх.№244391300480151/30.04.2013 г., деклариран доход от стопанска дейност в размер на 520,17 лв. /1,93 МРЗ/, върнат заем в размер на 45 000 лв. /166,67 МРЗ/ от предходна година.

Сумата в размер на 45 000 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като същата е послужила за изплащане на недвижим имот - дискотека, находяша се в ***, която е предмет на отнемане в бъдещото исково производство.

-   ГДЦ за 2013 г. по чл.50 от ЗДЦФЛ с вх.№62001349/30.04.2014 г., приходи в размер на 173 892,40 лв., разходи в размер на 179 226,10 лв., счетоводна загуба в размер на 5 333,65 лв.

2. Осигурителна информация за проверяваното лице:

- От м.З до м.11.2000 г. - осигурен по код 01, осигурител ЕООД „П. - 2002", ЕИК: 123137920, осигурителен доход в размер на 683 лв. /9,07 МРЗ/;

-От м.З до м.9.2001 г. - осигурен по код 01, осигурител ЕООД „П. - 2002", ЕИК: 123137920,осигурителен доход в размер на 425 лв. /4,87 МРЗ/;

-  От м.8 до м.12.2005 г. - осигурен по код 01, осигурител ЕООД „П. - 2002", ЕИК: 123137920, осигурителен доход в размер на 1 100 лв. /7,33 МРЗ/;

-  От м.1 до м.12.2006 г. - осигурен по код 01, осигурител ЕООД „П. - 2002", ЕИК: 123137920, осигурителен доход в размер на 2 640 лв. /16,50 МРЗ/;

3. Данъчна информация за съпругата на проверяваното лице:

-ГДЦ за 2004 г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№62001581/15.04.2005 г., деклариран доход като земеделски производител в размер на 75 993 лв. /633,28 МРЗ/;

-ГДЦ за 2005 г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№240А8450/20.03.2006 г., деклариран доход като земеделски производител в размер на 49 111 лв. /327,41 МРЗ/;

-  ГДЦ за 2006 г. по чл.41 от ЗОДФЛ с вх.№ 240Б8256/12.04.2007 г„ деклариран доход като земеделски производител в размер на 49 000 лв. /306,25 МРЗ/;

-  ГДЦ за 2007 г. по чл.50 от ЗДЦФЛ с вх.№240Б0588/29.04,2008 г„ деклариран доход като земеделски производител в размер на 40 000 лв. /222,22 МРЗ/;

4. Осигурителна информация за съпругата на проверяваното лице:

-      1999 г. - осигурена по код 01, осигурител „Районен Кооперативен Съюз", ЕИК: 000798915, осигурителен доход в размер на 22,34 лв. /0,35 МРЗ/.

-      От м.6 до м.09.2013 г. - осигурена по код 01, осигурител ЕООД „П. - 2002",ЕИК: 123137920, осигурителен доход в размер на 1 614,6 лв. /5,21 МРЗ/.

5.  Данни за подадени годишни данъчни декларации за ЕООД „П. - 2002", ЕИК: 123137920:

-   ГДЦ за 2003 г. по чл.51 от ЗКПО с вх.№16120618/31.03.2004 г., разходи в размер на 347 260 лв., приходи в размер на 354 128 лв., счетоводна печалба в размер на 6 868 лв., корпоративен данък в размер на 1 614 лв.

-   ГДД за 2004 г. по чл.51 от ЗКПО с вх.№160А1240/31.03.2005 г., разходи в размер на 435 420 лв., приходи в размер на 441 320 лв., счетоводна печалба в размер на 5 900 лв., корпоративен данък в размер на 1 151 лв.

-   ГДД за 2005 г. по чл.51 от ЗКПО с вх.№А1802, разходи в размер на 387 897,18 лв., приходи в размер на 409 407,91 лв., счетоводна печалба в размер на 21 510,73 лвм корпоративен данък в размер на 3 437,90 лв.

-   ГДЦ за 2006 г. по чл.51 от ЗКПО с вх.№160040000802/27.03.2007 г., разходи в размер на 525 294,7 лв., приходи в размер на 554 118,10 лв., счетоводна печалба в размер на 28 823,32 лв., корпоративен данък в размер на 4 406,42 лв.

-   ГДЦ за 2007 г. по чл,92 от ЗКПО с вх.№160040005361/29.03.2008 г., разходи в размер на 464 707,87 лв., приходи в размер на 494 077,10 лв., счетоводна печалба в размер на 29 369,23 лв., корпоративен данък в размер на 2 947,15 лв.

-  ГДД за 2008 г., по чл.92 от ЗКПО с вх.№1600И0012708/27.03.2009 г., разходи в размер на 594 365,66 лв„ приходи в размер на 525 394,03 лв., счетоводна загуба в размер на 68 971,63 лв.

-  ГДД за 2009 г., по чл.92 от ЗКПО е вх.№ 160040022255/14.03.2010 г., разходи в размер на 548 000 лв., приходи в размер на 553 000 лв., счетоводна загуба в размер на 14 000 лв.

-  ГДД за 2010 г., по чл.92 от ЗКПО с вх.№1600И0041442/19.03.2011 г., разходи в размер на 573 920,20 лв., приходи в размер на 620 880,47 лв., печалба в размер на 46 968,27 лв., корпоративен данък в размер на 4 696,83 лв.

-  ГДД за 2011 г., по чл.92 от ЗКПО с вх.№1600И0073299/26.03,2012 г„ разходи в размер на 544 759,55 лв., приходи в размер на 590 220,35 лв„ счетоводна печалба в размер на 45 460,80 лв., корпоративен данък в размер на 4 546,08 лв.

-  ГДД за 2012 г., по чл.92 от ЗКПО, разходи в размер на 475 573,86 лв., приходи в размер на 490 630,64 лв., счетоводна печалба в размер на 15 056,78 лв., корпоративен данък в размер на 1 505,68 лв.

-  ГДД за 2013 г., по чл.92 от ЗКПО, разходи в размер на 446 240,54 лв., приходи в размер на 484 791,45 лв., счетоводна печалба в размер на 38 550,91 лв., корпоративен данък в размер на 3 855,09 лв.

Няма данни за внесени лични вноски и разпределяне на дивиденти.

6. Данни за подадени годишни данъчни декларации за ЕООД „ЕЛИТ - 63", ЕИК: 202163635:

-  ГДД за 2012 г. по чл.92 от ЗКПО, разходи в размер на 83 837,64 лв., приходи в размер на 23 586,12 лв., счетоводна загуба в размер на 60 251,52 лв.

-  ГДЦ за 2013 г., по чл.92 от ЗКПО, разходи в размер на 204 000 лв., приходи в размер на 200 000 лв., счетоводна загуба в размер на 4 000 лв.

Няма данни за внесени лични вноски и разпределяне на дивиденти.

Банкова информация:

С решение № 791/01.08.2013 г. на Районен съд - гр. Стара Загора е разкрита банкова тайна по отношение движението и наличностите по банковите сметки на проверяваното лице и свързаните с него лица.

От писмо изх. № 0200/1858/30.08.2013 г. на „Ти Би Ай Банк" ЕАД се установява следното:

- разплащателна сметка в лева с 1ВА№ ВС36 \УЕВК 9310 10Р1 0030 00, открита на 16.10,2012 г. с титуляр М.П.:

За 2012 г. - на 30.11.2012 г. е отпуснат кредит в размер на 1 648 лв. /5,82 МРЗ/, на 16.10.2012 г. е отпуснат кредит по кредитна карта в размер на 6 100 лв./21,03 МРЗ/.

За 2013 г. - вноски по кредит в размер на 1 890,48 лв, /6,10 МРЗ/, вноски по кредитна карта в размер на 2 990,01 лв. /9,65 МРЗ/.

За 2014 г. - вноски по кредитна карта в размер на 1 350 лв. /3,97 МРЗ/.

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 5 988,01 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснати кредити, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването им.

С договор № 4375420045/06.12.2013 г. е отпуснат кредит на Г.П. в размер на 692,01 лв. /2,23 МРЗ/ за срок от 4 (четири) месеца с месечна погасителна вноска в размер на 184,71 лв. Кредитът е погасен на 20.05.2014 г. в размер на 738,84 лв. /2,17 МРЗ/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 692,01 лв., представляваща размера на отпуснатия кредит, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването им.

От писмо изх.№ 0000-49-010881/15.08.2013 г. на „Уникредит Булбанк" АД се установява следното:

- разплащателна сметка в лева с IВАN: ВG15 UNCR 7630 1028 8833 35, открита на 14.01.2002 г. с титуляр М.П.:

За 2004 г. - вноски на каса от проверяваното лице в размер на 1 041 лв. /8,68 МРЗ/.

За 2007 г. - отпуснат кредит в размер на 34 720 лв. /192,89 МРЗ/ за покупка на недвижим имот /нотариален акт № 57, том IV, рег. № 2658, дело № 647/11.05.2007 г. / и вноски по кредит в размер на 2 180 лв./12,11 МРЗ/.

За 2008 г. - вноски по кредит в размер на 4 127 лв. /18,76 МРЗ/.

За 2009 г. -вноски по кредит в размер на 4 382 лв. /18,26 МРЗ/.

За 2010 г, - вноски по кредит в размер на 4 250 лв. /17,71 МРЗ/.

За 2011 г. - вноски по кредит в размер на 4 340 лв. /17,36 МРЗ/.

За 2012 г. - вноски по кредит в размер на 4 445,10 лв. /15,69 МРЗ/.

За 2013 г.-вноски по кредит до 31.10.2013 г.вкл. в размер на 3 630 лв./11,71 МРЗ/.

Салдо по сметката към 19.11.2013 г.: 42,29 лв. /0,14 МРЗ/

 

Сумата в размер на 1 041 лв., внесена на каса от проверяваното лице, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

На основание чл. 4, ял. 1 от ЗОПДИПЦД /отм/ сумата в размер на 27 354,10 лв.. представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит, подлежи на отнемане в полза на държавата., тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването им.

- разплащателна сметка в лева с IВАN ВG37 UNCR7630 1076 4415 78, открита на 17.08,2004 г. с титуляр Г.П., За периода 2004 г,- 2008 г, по сметката са получени само субсидии от Държавен фонд „Земеделие", които са отразени по-подробно в частта , Друга информация". През 2011 г. е постъпил превод от митница Пловдив в размер на 2 125 лв. с основание „възстановен акциз". Салдо по сметката към 31.07.2013 г.: 0,00 лв.

-   разплащателна сметка в лева с IВАN: ВG37 UNСR 7630 1078 8794 55, открита на 27.04,2007 г. с титуляр ЕООД „П. - 2002". Салдо по сметката към 19.11.2012 г.: 30,33 лв. По сметката са извършвани плащания свързани с дейността на дружеството.

-   разплащателна сметка в лева с IВАN: ВG37 UNCR 7630 1078 8764 61, открита на 26.04,2007 г. с титуляр ЕТ „ЕЛИТ - М.П.". По сметката са извършвани плащания свързани с дейността на ЕТ и сметката не е била захранвана със суми от проверяваното лице.Салдо по сметката към 19.11.2013 г.: 13,47 лв.

-   разплащателна сметка в лева с IВАN: ВG 37 UNCR 7630 1078 8794 55, открита на 27.04.2007 г. с титуляр ЕООД „П. - 2002" с ЕИК: 123137920. По сметката са преминали суми свързани с търговската дейност на дружеството. Салдо по сметката към 19.11.2012 г.: 30,33 лв.

От изх.№01-ИСК-05612/1-18.10.2013 г. на „Банка ДСК" ЕАД се установява следното:

- спестовен влог в лева № 7587708, открит на 28.06.2001 г. с титуляр М.П.. За периода 2001   г.-  2006 г.  по сметката са получени само  субсидии  от Държавен  фонд„Земеделие", които са отразени по-подробно в частта „Друга информация".

за 2007 г. - получено обезщетение от НОИ в размер на 34,62 лв. /0,19 МРЗ/.

за 2008 г. - вноски на каса от съпругата на проверяваното лице в размер на 970 лв. /4,41 МРЗ/, вноски от трети лица без основание за превода в размер на 715 лв. /3,25 МРЗ/,

за 2009 г. - вноски на каса от съпругата на проверяваното лице в размер на 1 050 лв. /4,38 МРЗ/, вноски от трети лица без основание за превода в размер на 250 лв, /1,04 МРЗ/.

за 2010 г. - получен превод от НОИ в размер на 36,09 лв. /0,15 МРЗ/, вноски на каса от съпругата на проверяваното лице в размер на 1 001,82 лв. /4,17 МРЗ/, вноски от трети лица без основание за превода в размер на 976,50 лв. /4,07 МРЗ/.

за 2011 г. - получен превод от НОИ в размер на 12,04 лв. /0,05 МРЗ/, вноски от трети лица без основание за превода в размер на 1 576,50 лв. /6,31 МРЗ/, вноски на каса от съпругата на проверяваното лице общо в размер на 25 050 лв., от които на 20,10.2011 г. с изходящ превод са преведени по сметка на Ж.К.Ж. 11 000 лв. за закупуване на недвижим имот /нотариален акт № 43, том II, рег. № 2041, дело № 157/21.10.2011 г./ и 14000 лв. /56 МРЗ/ с основание захранване на сметка. Получен е превод от митница Пловдив в размер на 10 671,72 лв./42,69МРЗ/ с основание „възстановен акциз и лихва".

за 2012 г. - вноски от трети лица без основание за превода в размер на 600 лв. /2,12 МРЗ/.

за 2013 г. - получен кредит от „ВОТ РапЪа& Рег$опа1 Ртапсе" ЕАД в размер на 9 650 лв. /31,13 МРЗ/ и вноска от трето лице без основание за превода в размер на 1 000 лв. /3,23 МРЗ/. Салдо по сметката към 17.10.2013 г.: 14,17 лв. /0,05 МРЗ/.

За 2014 г. - получен превод в размер на 17 603,04 лв. /51,77 МРЗ/. по изпълнително дело № 106/2013 г. с длъжник Аврам Тотев. Салдо по сметката: 8,32 лв. /0,02 МРЗ/.

На основание чл. 4. ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ внесените на каса суми от съпругата на проверяваното лице в размер на 17 021.82 лв. подлежат на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването им.

Сумата в размер на 11 000 лв., внесена на каса от съпругата на проверяваното яйце, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с нея е закупен недвижим имот, който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство.

На основание чл. 4. ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 5 118 лв.. внесена от трети лица, подлежи на отнемане в полза на държаватат тъй като не е установено основанието за превода й.

-  сключен договор за кредит № 7590933 /стар № **********/ с титуляр Г.С.П.:

-  2003 г. - на 27.06.2003 г. е отпуснат кредит в размер на 7 500 лв. /68,18 МРЗ/ и вноски по кредит в размер на 750 лв. /6,82 МРЗ/.

-  2004 г. - вноски по кредит в размер на 1 620 лв. /13,50 МРЗ/.

-  2005 г. - вноски по кредит в размер на 1 194,94 лв. /7,97 МРЗ/ и вноска от трето лице в
размер 386,40 лв. /2,58 МРЗ/ с основание „вноска по кредит".

-  2006 г. - вноски по кредит в размер на 1 517,26 лв. /9,48 МРЗ/.

-  2007 г. - вноски по кредит в размер на 1 428,73 лв. /7,94 МРЗ/.

-  2008 г. - вноски по кредит в размер на 1 440 лв. /6,55 МРЗ/.

-  2009 г. - вноски по кредит в размер на 2 216,06 лв. /9,23 МРЗ/.

На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 7 417.22 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснат кредит, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването им.

Сумата в размер на 386,40 лв.. внесена от трети лица, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

- спестовен влог в лева № 8515387, открит на 28.09.2004 г. с титуляр Г.П.: За 2004 г. - вноски от съпругата на проверяваното лице в размер на 20 лв. /0,17 МРЗ/,

вноска от трето лице в размер на 20 лв. /0,17 МРЗ/. Салдо по сметката към 17.10.2013 г.: 14,88 лв. /0,05 МРЗ/.

Сумата в размер на 20 лв„ внесена на каса, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

Сумата в размер на 20 лв., внесена от трети лииа, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

-  разплащателна сметка в лева № 19195595, открита на 31.01.2011 г. с титуляр ЕТ„ЕЛИТ - М.П.":

За 2011 г. - вноски от М. И.И. в размер на 11 235 лв. /44,94 МРЗ/ с основание превод и захранване на сметка, които са преведени по сметката на „Вълеви" ООД за закупуване на имот /нотариален акт № 87, том II, рег. № 1394, дело № 248/15.04.2011 г./. Вноски от М.П. общо в размер на 108 700 лв. /434,80МРЗ/ за закупуване на имот от „Агрогеометър - София" ЕАД /нотариален акт № 16, том I, рег. № 698, дело № 15/17.03.2011 г. /нотариален акт № 150, том 6, дело № 1206/2011 г./. Вноски от М.П. в размер на 1 985 лв. /7.94МРЗ/, които са послужили за изплащане на имот, закупен от .Зълеви" ООД. На 01.12.2011 г. по сметката е постъпила сума в размер на 35 448,90 лв. /141,80МРЗ/ от продажбата на ***, отчужден с нотариален акт № 87, том VII, рег. № 7444, дело № 1239/25.11.2011 г.

Сумата в размер на 11 235 лв., внесена от М. И., не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с нея е закупен недвижим имот - дискотека, който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство.

Сумата в размер на 108 700 лв., внесена от проверяваното лиие, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с нея е закупен недвижим имот -административна сграда, сумата от продажбата на който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство.

Сумата в размер на 1 985 лв„ внесена от проверяваното лиие, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с нея е закупен недвижим имот - дискотека, който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство.

За 2012 г. - вноски от проверяваното лице в размер на 1 000 лв. /3,53 МРЗ/ и вноски от М. И.И. в размер на 15 650 лв. /55,24 МРЗ/ с основание захранване на сметка, които са преведени по сметката на „Вълев" ООД за изплащане на имот /нотариален акт № 87, том II, рег. № 1394, дело № 248/15.04.2011 г./. По сметката на „Вълев" ООД са постъпили и други преводи от М.П. за изплащане на имот, придобит с нотариален акт № 87, том II, рег. № 1394, дело Хе 248/15.04.2011 г. общо в размер на 20 270 лв. /81,08МРЗ/, която сума представлява трансформация на имущество от продажба на ***.

Сумата в размер на 1 000 лв., внесена от проверяваното лице, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с нея е закупен недвижим имот - дискотека, който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство.

Сумата в размер на 15 650 лв„ внесена от М. И., не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с нея е закупен недвижим имот - дискотека, който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство.

Сумата в размер на 20270 лв., внесена от проверяваното лиие, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като с нея е закупен недвижим имот - дискотека, който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство.

За 2013 г. - вноски от М. И.И. в размер на 15 530 лв. /50Д0МРЗ/ с основание захранване на сметка, от които са изплащани вноски за имот до м. септември, придобит с нотариален акт № 87, том II, рег. № 1394, дело № 248/15.04.2011 г. Салдо по сметката към 17.10.2013 г.: 18,66 лв./0,06 МРЗ/.

Сумата в размер на 15 530 лв„ внесена от М. И., не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е нея е закупен недвижим имот - дискотека, който подлежи на отнемане в полза на държавата в бъдещото исково производство.

-  разплащателна сметка в лева с № 7567728 /стар № 17140327105061/ с титулярМ. П.П., Няма данни за вноски, сметката е служебно закрита.

-  разплащателна сметка в лева с № 15283818 с титуляр М.П.П.. Няма данни за движение на парични средства.

-  разплащателна сметка № 21612854, открита на 12.03.2014 г. с титуляр М.П.П.. За 2014 г. вноска на каса от проверяваното лице в размер на 40 лв./0,12МРЗ/ и изтеглени 35 лв. Салдо по сметката към 08.09.2014 г.: 0,00 лв.

-  На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ вноската на каса от проверяваното лице в размер на 40 лв. подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за придобиването й.

- разплащателна сметка № 21812207, открита на 04.07.2014 г. с титуляр М.П.П.. За 2014 г. са направени погасителни вноски по отпуснат стоков кредит № 21812268 в размер на 580 лвЛ,71МРЗ/. Салдо по сметката към 08.09.2014 г.: 244,42 лв. /0,72 МРЗ/.

На основание чл. 4, ал. 1 от ЗОПДИППД /отм./ сумата в размер на 580 лв., представляваща погасителни вноски по отпуснат стоков кредит, подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като не е установен законен източник на средства за погасяването им.

- срочен депозит в евро № 7566164 /стар № 16241327105019/, открит на 06.08.2003 г. с титуляр М.П.П.. За 2003 г. - вноска в размер на 3 330 евро /6 512,91 лв. /59,21 МРЗ/. На 14.06.2005 г. натрупаната сума в размер на 3 440,05 евро /6 728,15 лв. /44,85 МРЗ/ е изтеглена на каса. Салдо по сметката към 08.09.2014 г.: 0,00 лв.

Сумата в размер на 6512,91 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

Сумата в размер на 215,24 лв., представляваща лихва по горепосочения депозит, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е натрупана върху сума, внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

срочен депозит в щатски долара № 7566222 /стар № 16243327105002/, открит на 24.06.2003 г. с титуляр М.П.:

-  2003 г. - вноска от проверяваното лице в размер на 4 630 щатски долара по курс на долара 1,69116 лв. или 7 830,07 лв. /71,18 МРЗ/.

-  2009 г. - изтеглени 4 936,31 щатски долари по курс на долара 1,46023 лв. или 7208,15 лв. /30,03 МРЗ/.

Сумата в размер на 7 830,07 ле. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност,

- едномесечен срочен влог в лева № 16140327105006, открит на 14.02.2002 г. с титуляр М.П.:

за 2002 г. - на 14.02.2002 г. вноска на каса от проверяваното лице в размер на 50 000 лв. /500 МРЗ/. На същия ден сумата е сторнирана и е прехвърлена по сметка № 16140327105012.

- едномесечен срочен влог в лева № 16140327105012, открит на 14.02.2002 г. с титуляр М.П.:

За 2002 г. - на 14.02.2002 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 55 000 лв. /550 МРЗ/, а на 03.06.2002 г. натрупаната сума в размер на 55 581,15 лв. /555,81 МРЗ/ е изтеглена и сметката е закрита.

Сумата в размер на 55 000 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

Сумата в размер на 581,15 лв., представляваща лихва по горепосочения депозит, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е натрупана върху сума, внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

-  едномесечен влог в лева № 16140327105029, открита на 14,08.2003 г. с титуляр М.П.. За 2003 г. - на 14.08.2003 г. вноска на каса от проверяваното лице в размер на 70 000 лв. /636,36 МРЗ/. Изплатени са лихви в размер на 938 лв. /8,53 МРЗ/. На 15.12.2003 г. сумата в размер на 40 938 лв. /372,16 МРЗ/ е прехвърлена по сметка № 16140327105035, а останалата част в размер на 30 000 лв. /272,73МРЗ/ е изтеглена на каса.

Сумата в размер на 70 000 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

Сумата в размер на 938 лв., представляваща лихва по горепосочения депозит, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е натрупана върху с\ма, внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

- едномесечен влог в лева № 16140327105035, открит на 15.12.2003 г. с титуляр М.П.;

За 2003 г. - на 15.12.2003 г. е направена вноска на каса от проверяваното лице в размер на 40 938 лв,/372,16 МРЗ/.

Сумата в размер на 40 938 лв., внесена от проверяваното лице, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

За 2004 г. - на 19.02.2004 г. натрупаната сума в размер на 41 177 лв. /374,34 МРЗ/ е изтеглена и сметката е закрита.

Сумата в размер на 239 лв., представляваща лихва по горепосочения депозит, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е натрупана върху сума, внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

тримесечен срочен влог в щатски долар № 16241327105025, открит на 06.08.2003 г. с титуляр М.П.:

За 2003 г. - на 06.08.2003 г. вноска на каса от проверяваното лице в размер на 330 щатски долара по курс на долара 1,71685 лв. или 566,56 лв. /5,15 МРЗ/; на 08.12.2003 г. изтеглени 331 щатски долара по курс на долара 1,60078 лв. или 529,86 лв. /4,82 МРЗ/.

Сумата в размер на 566,56 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

- тримесечен срочен влог в евро с № 16241327105031, открит на 06.10.2003 г. с титуляр М.П.:

За 2003 г. - на 06.10.2003 г. вноска на каса от проверяваното лице в размер на 7 325 евро /14 326,45 лв. /130,24 МРЗ/; на 08.12.2003 г. изтеглени 7 335 евро /14 346,01 лв. /130,42 МРЗ/.

Сумата в размер на 14 346,01 лв. не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като е внесена преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

- персонален заем № 8000569619, отпуснат на 28.01.2000 г. на М.П.:

За 2000 г. - усвоен кредит в размер на 5 000 лв. /66,37 МРЗ/ и вноски по кредит в размер на 1480 лв./19,73 МРЗ/.

За 2001 г. - вноски по кредит в размер на 1 800 лв. /20,63 МРЗ/.

За 2002 г. - вноски по кредит в размер на 1 650 лв. /16,50 МРЗ/.

За 2003 г. - вноски по кредит в размер на 1 837,08 лв. /16,70 МРЗ/.

Сумата в размер на 6 767,08 лв.. представляваща погасителни вноски по усвоения кредит, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като заемът е отпуснат и се е погасявал преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

- персонален заем № 7590085, отпуснат на 22.07.2003 г. на М.П.:

За 2003 г. - на 22.07.2003 г. усвоен кредит в размер на 10 000 лв. /90,91 МРЗ/ и вноски по кредит в размер на 800 лв. /7,27 МРЗ/.

За 2004 г. - вноски по кредит в размер на 10 930, 37 лв. /91,09 МРЗ/.

Сумата в размер на 11 730,37 лв., представляваща погасителни вноски по усвоения кредит, не подлежи на отнемане в полза на държавата, тъй като заемът е отпуснат и се е погасявал преди периода на осъществяване на престъпна дейност.

- персонален заем № 21812268, отпуснат на 11.06.2014 г. на М.П.:

За 2014 г. - на 11.06.2014 г. получен заем в размер на 529 лв. /1,56 МРЗ/ и вноски по кредит в размер на 580 лв. /1,71МРЗ/.

 

Също така по безспорен начин се установи, че за процесния период - времето от 01.01.1990г. до 31.01.2015г. първият ответник по делото П. е придобил имущество на „значителна стойност" по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД /ОТМ./, при наличието на доходи от законен източник, които са на много по-ниска стойност от придобитите имущества.

Налице е първата предпоставка, предвидена в ЗОПДИППД.

            Придобитото от ответника имущество е на "значителна стойност" - над 60 000,00 лв. /400 МРЗ/ по смисъла на § 1 т. 2 от ДР на ЗОПДИППД. С оглед установената константна съдебна практика, за стойност на придобитото имущество, се приема стойността по приетите съдебно-икономически и съдебно-технически експертизи. Налице е втората предпоставка, предвидена в ЗОПДИППД.

 

            Съдът намира също така, че представените по делото писмени доказателства подкрепят твърденията на ищцовата комисията, поради следните съображения:

 

На първо място представените с мотивираното искане /МИ/ и в съдебните заседания в хода на първоинстанционното производство писмени доказателства от КОНПИ по един категоричен начин удостоверяват придобиването на недвижимите имоти и движимите вещи от ответниците, значителната им стойност към момента на придобиване и липсата на законни средства за това. Изготвените и приети в хода на делото множество съдебни експертизи, водят до един категоричен извод, а именно, че придобитите от М.П.П. и другите ответници – търговци по смисъла на ТЗ – дружества в които той е имал дялово участие, са на значителна стойност по смисъла на §1 от ЗОПДИППД /ОТМ.//отм./ и за придобиването им лицата не са разполагали с достатъчно законни средства за това.

           Ответникът не е разполагал със законни доходи за придобиване на процесното имущество. От събраните гласни и писмени доказателствата по делото не се установява наличие на законни източници на доходи, позволяващи придобиването на процесното имущество. При констатирани от една страна - осъдителна присъда за лицето, и от друга страна - значително негово имущество, за което няма данни за законен произход, се привежда в действие процедурата на ЗОПДИППД, при което се формира законоустановеното и разумно предположение, че това имущество е  придобито от престъпна дейност.  Налице  е третата  предпоставка, предвидена в ЗОПДИППД.

4.Налице е връзка между престъпната дейност на лицето и придобитото имущество.

    Съгласно Тълкувателно решение под № 7/201Зг. на ВКС, „придобиването на имуществото от извършителя на престъплението може да е, както пряко, така и косвено от престъпната дейност /чл. 1 и § 3 от закона/, но във всички случаи тази връзка трябва да бъде установена, или да може да се направи предположение за съществуването и /арг.чл.З, ал.1, чл.4, ал.1/.

    Косвена е връзката между престъпното деяние и конкретното имуществено право, когато придобиването му е непряко от конкретното престъпление, опосредено е чрез други действия, напр. с една или няколко пълни или частични трансформации на средства чрез разпоредителни сделки."

ВКС постановява, че „ дори връзката да не е безспорно установена, ако такава може основателно да се предположи, то предположението е достатъчно за целите на закона, щом не е установен законен източник в придобиването на имуществото.".

 

Именно за релевантното за процеса установяване на действителната пазарна стойност към датите на придобиването, отчуждаването и завеждането на иска на придобито, отчуждено и налично недвижимо и движимо имущество, по делото се допуснаха, изпълниха, изслушаха и приеха шест експертизи – три съдебно-счетоводни и икономически, две съдебно-технически, и една съдебно-автотeхническа експертизи.

Съгласно заключението на съдебно-счетоводната експеретиза, вх. № 11052/07.09.2017 год., изпълнена от вещото лице В.Е.Н. /на листи 2272-2335 вкл., том № 9/ При извършените проверки, направени анализи и изчисления, във връзка с поставените въпроси се установи:

1.1.1. Приходи на първия ответник М.П.П. от трудови правоотношения за периода от 27.10.2005г. до 31.01.2015г.

Таблица №1.1.1

работодател

година

месец

Приходи от тр.правоот. -мес.обл.доход

Бр. МРЗ

 

 

Самоосигуряващо       се лице - том.4, лист 400

2005г.

10 11 12

0 0 0

 

 

1

 

общо

2005Г.

0.00

0.00

 

 

Самоосигуряващо       се лице.Няма         месечен облагаем      доход      по тр.правоотношения т.4/лист400 от делото

2006г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оооооооооооо

 

 

2

 

общо

2006г.

0.00

0.00

 

 

Самоосигуряващо       се лице.Няма         месечен облагаем     доход      по тр.правоотношения т.4/лист400 от делото

2007г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ооооооооо

 

 

 

 

 

10 11 12

0 0 0

 

3

 

общо

2007г.

0.00

0.00

 

Самоосигуряващо       се лице. Няма         месечен облагаем     доход      по тр.правоотношения т.4/лист400 от делото

2008г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оооооооооооо

 

4

 

общо

2008г.

0.00

0.00

 

Самоосигуряващо се лице. Няма месечен облагаем доход по тр.правоотношения -т.4/лист400 от делото

2009г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оооооооооооо

 

5

 

общо

2009г.

0.00

0.00

 

Самоосигуряващо се лице. Няма месечен облагаем доход по тр.правоотношения -т.4/лист400 от делото

2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оооооооооооо

 

6

 

общо

2010Г.

0.00

0.00

 

Самоосигуряващо се лице.Няма месечен облагаем доход по тр.правоотношения -т.4/лист400 от делото

2011г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ооооооооооо

 

 

 

 

12

0

 

 

7

 

общо

2011г.

0.00

0.00

 

 

Самоосигуряващо      се лице.Няма         месечен облагаем      доход      по тр.правоотношения т.4/лист400 от делото

2012г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оооооооооооо

 

 

8

 

общо

2012г.

0.00

0.00

 

 

Самоосигуряващо се лице.Няма месечен облагаем доход по тр.правоотношения -т.4/лист400 от делото

2013г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оооооооооооо

 

 

9

 

общо

2013г.

0.00

0.00

 

 

Самоосигуряващо       се лице.Няма         месечен облагаем     доход      по тр.правоотношения т.4/лист400 от делото.

По        делото        няма представени доказателства             за наличие  на доходи  от тр.  и др.   правоотн.  за второто    полугодие    на 2014г.

2014г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

о о о о о о

 

 

10

 

общо

2014г.

0.00

0.00

 

 

По делото няма представени доказ. за наличие на доходи от тр. и др. правоотн. за м.01. 2015г.

2015г.

1

 

 

 

11

 

общо

2015г.

0.00

0.00

 

1.1.2. Приходи на   втория   ответник Г.С.П. от трудови правоотношения за периода от 27.10.2005г. до 31.01.2015г.

Таблица №1.1.2

№ |            работодател

година

месец

Приходи от

Бр. МРЗ

 

 

 

 

 

тр.правоот. -мес.обл.доход

 

 

Няма тр.правоотношение - земед.производител -Т.З, лист 948

2005г.

 

0.00

 

1

 

общо

2005г.

0.00

0.00

 

Няма тр.правоотношение - земед.производител

2006г.

 

0.00

 

2

 

общо

2006г.

0.00

0.00

 

Няма тр.правоотношение - земед.производител

2007г.

 

0.00

 

3

 

общо

2007г.

0.00

0.00

 

Няма тр.правоотношение - земед.производител

2008г.

 

0.00

 

4

 

общо

2008г.

0.00

0.00

 

Няма тр.правоотношение - земед.производител

2009г.

 

0.00

 

5

 

общо

2009г.

0.00

0.00

 

Самоосигурява се - том 3, лист 845 от делото По тр. правоотношения от м.04 до м.12 с осигурител „Т и М -2002", Булстат 123625624 - т.4, лист 406от делото

201 Ог.

 

0.00

 

6

 

общо

2010г.

0.00

0.00

 

Няма доходи по тр.правоотношение -самоосигурява се - том 3, лист 846 от делото -от м.01 до м. 09

2011г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

7

 

общо

2011г.

0.00

0.00

 

Няма доходи по тр.правоотношение -самоосигурява се - том 3, лист 849 от делото

2012г.

 

0.00

 

8

 

общо

2012г.

0.00

0.00

 

Самоосигуряване от м.01 до м.ОЗ

По тр. правоотношения от м.06 /12.06./ до м.12 с осигурител „П.-2002", Булстат 123137920   -   т.4,   лист

2013г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.00 0.00 0.00

210.60 351.00 351.00 351.00 351.00

 

 

406от делото

 

11 12

351.00 351.00

 

 

9

 

общо

201 Зг.

2316.60

7.47

 

 

По       делото       не       са установенидоказателства за наличие на доходи от тр. и др. правоотн. за 2014г.

2014г.

 

 

 

 

10

 

общо

2014г.

0.00

0.00

 

 

1о делото не сг установенидоказателства за наличие на доходи от тр. V др. правоотн. за м.01.2015г.

2015г.

1

 

 

 

11

 

общо

2015г.

0.00

0.00

 

1.2.1.Доходи от фирмите на първия ответник М.П.П. за периода от 27.10.2005г. до 31.01.2015г:   Таблица №1.2.1.

работодател

година

Месец/ П-ли

Приходи. -нетен р-р лв.

Бр. МРЗ

 

 

ГДД      като     доходи     от стоп.дейност    като"П. 2002"ЕООД      с      Булстат 123137920   -  л.953/т.З   от делото: Печалба-21510.73лв. Корп.данък - 3437.90лв. Печалба след облагане -8072.73лв. : 12м. х Зм. = 4518.21

2005г.

10 11 12

1506.07 1506.07 1506.07

 

 

1

 

общо

2005г.

4518.21

30.12

 

 

ГДД като доходи от стоп.дейност като"П. 2002"ЕООД с Булстат 123137920 - Л.1018/Т.З от делото:

2006г

Печалба 28823.32лв. - Корп.данък  -4406.32лв. - Печалба след облагане -24417.00

24417.00

 

 

2

 

общо

2006г.

24417.00

152.61

 

 

ГДД като доходи от стоп.дейност като"П. 2002"ЕООД с Булстат 123137920 - л.1056/т.З от делото:

2007г

Печалба 29369.23лв. - Корп.данък   -2976.92лв. - Печалба след облагане -26392.31

26392.31

146.62

 

 

1о прил.2 от ГДД като доходи от стоп.дейност като ЕТ"Елит - М.П." с Булстат 115800497 - Л.1540/Т.1 от делото:

2007г

ЦП -31179.66 -ГДО-26274.86 -ДОД-5621.97 Нет р-р-20652.89

20652.89

114.74

 

3

 

общо

2007г.

47045.20

261.36

 

 

ГДД     като     доходи     от стоп.дейност   като"П. 2002"ЕООД      с      Булстат 123137920 - л.1081/т.З от делото:        преобразувана печалба    -    от    разходи необосновани документално за 74622.02

2008г

■ Счет.Загуба -68971.63

0.00

0.00

 

    прил.2    от    ГДД    като доходи    от    стоп.дейност като    ЕТ"Елит    -    М.П."         с         Булстат 123746483 - Л.1601/Т.1  от делото

2008г.

Д П -32406.66 ■ГДО-25592.16 -ДОД - 3838.82 Нет р-р-21753.34

21753.34

98.88

4

 

общо

2008г.

21753.34

98.88

 

ГДД     като     доходи     от стоп.дейност    като"П. 2002"ЕООД      с      Булстат 123137920 - л.1117/т.З от делото:        преобразувана печалба    -    от    разходи необосновани документално за 60616.60

2009г

- Счет.Загуба - 14488.36

0.00

0.00

 

    прил.2    от    ГДД    като доходи    от    стоп.дейност като    ЕТ"Елит    -    М.П."         с         Булстат 123746483 - Л.1636/Т.1  от делото:

2009г.

ДП -98850.27 -ГДО-93421.47 -ДОД-14013.22 Нет р-р-79408.25

79408.25

330.87

5

 

общо

2009г.

79408.25

330.87

 

ГДД     като     доходи     от стоп.дейност    като"П. 2002"ЕООД      с      Булстат 123137920 - л.1140/т.З от делото:

2010г

Счет.П-46968.27 КорпД- 4696.83 Нет.р-р-42271.44^

42271.44

176.13

 

    прил.2    от    ГДД    като доходи    от    стоп.дейност като    ЕТЕлит    -    М.П."         с         Булстат 123746483 - Л.1661/Т.1  от делото:

2010г.

ДЗаг. -59753.31 ГДО-0 ДОД-0 Нет р-р-0

0.00

0.00

6

 

общо

2010г.

42271.44

176.13

 

ГДД      като      доходи      от стоп.дейност    като"П. 2002"ЕООД      с      Булстат 123137920   -   Л.297/Т.4   от делото:

2011г

Счет.П-45460.80 КорпД- 4546.08 Нет.р-р-40914.72

40914.72

163.66

 

По   прил.2   от   ГДД   като доходи   от   стоп.дейност като    ЕТ"Елит   -    М.П."         с         Булстат 123746483 - л.1686/т.1 от делото:

2011г

П-15136.16 ГДО-0 ДОД-0 Нет р-р-0

15136.16

60.54

7

 

общо

2011г.

40914.72

224.20

 

ГДД като доходи от стоп.дейност като"П. 2002"ЕООД с Булстат 123137920 - л.301/т.4 от делото:

2012г

■Счет.П-15056.78 •КорпД-1505.68 ■Нет.р-р-13551.10

13551.10

47.83

 

ГДД като доходи от стоп.дейност като"Елит 63' ЕООД с Булстат 202163635- Л.348/Т.4 от делото: счетоводната^ загуба е същата след данъчно преобразуване

2012г

■Счет.3-60251.52 ■КорпД- 0.00

0.00

0.00

 

1о прил.2 от ГДД като доходи от стоп.дейност като ЕТЕлит - М.П." с Булстат 123746483 - л.876/т.З от делото:

2012г

ЦП-520.17 -ГДО-0 ■ДОД - 0 Нет р-р-0

520.17

1.93

8

 

общо

2012г.

14071.27

49.76

 

ГДД като доходи от стоп.дейност като"П. 2002"ЕООД с Булстат 123137920 - л.311/т.4 от делото:

2013г

■Счет.П-38550.91 ■КорпД- 3855.09 ■Нет.р-р-34695.82

34695.82

111.92

 

ГДД като доходи от стоп.дейност като"Елит 63" ЕООД с Булстат 202163635- Л.364/Т.4 от делото: счетоводната загуба е същата след данъчно преобразуване

2013г

-Счет.3-4264.36 ■КорпД- 0.00

0.00

0.00

 

1о прил.2 от ГДД като доходи от стоп.дейност като ЕТЕлит - М.П." с Булстат 123746483 - л.887/т.З от делото:

2013г

:ч.и дан.з.-5333.6 ■ГДО-0 -ДОД - 0 Нет р-р-0

0

0.00

9

 

общо

201Зг.

34695.82

111.92

 

По        делото        няма документи

2014г

 

 

 

10

 

общо

2014г.

0.00

0.00

 

По        делото        няма документи

2015г

1

 

 

11

 

общо

2015г.

0.00

0.00

Съгласно писмо от ТД на НАП Пловдив - Офис Стара Загора с вх.№1754/27.11.2012г. при ищеца по делото, относно първия отвеник, няма данни за издадени ревизионни актове и декларирани дивиденти /том I, лист 15081.

1.2.2. Приходи на втория ответник Г.С.П. от доходи от дейността като земеделски производител за периода от 27.10.2005Г. до 31.01.2015г:

Таблица №1.2.2

показател

година

месец

Приходи лв.

Бр. МРЗ

 

ГДД           2005г. регистриран доход като зем.производител        -49111лв. :12 х 3 месеца - том 3 от делото

2005г.

10 11 12

4092.58 4092.58 4092.58

 

1

 

общо

2005г.

12277.74

81.85

 

ГДД           2006г. регистриран доход като зем.производител         -49000лв. :12 месеца -   том 3 от делото

2006г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4083.33 4083.33 4083.33 4083.33 4083.33 4083.33 4083.33 4083.33 4083.33 4083.33 4083.33 4083.33

 

2

 

общо

2006г.

49000.00

306.25

 

ГДД           2007г. регистриран доход като зем.производител         -40000лв. :12 месеца - том 3 от делото

2007г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33 3333.33

 

3

 

общо

2007г.

40000.00

222.22

 

По        делото        няма документи

2008г.

 

 

 

4

 

общо

2008Г.

0.00

0.00

 

По        делото        няма документи

2009г.

 

 

 

5

 

общо

2009г.

0.00

0.00

 

Начислен           месечен облагаем    доход    като самоосигуряваща се том.З, лист 945

2010г.

9 10 11 12

420.00 420.00 420.00 420.00

 

6

 

общо

201 Ог.

1280.00

5.33

 

По делото няма документи

2011г.

 

 

 

7

 

общо

2011г.

0.00

0.00

 

По делото няма документи

2012г.

 

 

 

8

 

общо

2012г.

0.00

0.00

 

По делото няма документи

201 Зг.

 

 

 

9

 

общо

201 Зг.

0.00

0.00

 

По делото няма документи

2014г.

 

 

 

10

 

общо

2014г.

0.00

0.00

 

 

По делото няма документи

2015г.

1

 

 

 

11

 

общо

2015г.

0.00

0.00

 

Съгласно писма от ТД на НАП Пловдив - Офис Стара Загора с вх.№1754/27.11.2012г, вх.№ 1920/17.12.2012г, вх.№8091/20.06.2013г., вх.№8232/19.08.2014г. при ищеца по делото, относно втория ответник и неговите фирми, няма данни за издадени ревизионни актове и декларирани дивиденти /том I, лист 1508-1518/.

2.1.и 2.2.Размерът на приходите от продажби на МПС и недвижими имоти за периода от 27.10.2005г. до 31.01.2015г, определени съобразно пазарната стойност към датата на отчуждаване, определена от вещи лица по съдебните експертизи - отделно по години, както и равностойността им в минимални работни заплати:

 

 

за период

Недвижимо имущество

Движимо имущество

 

описание

Пазар, ст-ст

Бр. МРЗ

Паз.ст-ст

|Бр.

|мрз

 

от 27.10. 2005г

 

0.00

0

 

°

 

2006г

 

0.00

0

 

0

 

2007г

 

0.00

0

 

I   о

 

05.12.2008

 

 

 

Лек автомобил марка„ДЖИП", модел "Чероки"        с рег.№ СТ3205 АК

31244.00

 

 

23.12.2008

 

 

 

Лек автомобил марка „Мерцедес", модел   "С500" с            рег.№ СТ0607 СК

26501.00

 

 

2008г

 

0.00

0

 

57745.00

262.47

 

16.04.2009

Дворно          място ***,          ***    330 кв.м, представляващо УПИ 1-3145, кв.201

40051.00

 

 

 

 

 

14.09.2009

 

 

 

Лек автомобил марка  „Ауди", модел " А 6" с рег.         СТ 9934 АВ

37992.00

 

 

2009г

 

40051.00

166,88

 

37992.00

158,30

 

27.05.2010

 

 

 

Тов. Автомобил

1800.00

 

 

 

 

 

 

марка „ФОРД", модел "Транзит"      с рег.№         СТ 8935 СХ

 

 

15.09.2010

 

 

 

Лек автомобил марка „Ситроен", модел "Берлинго"    с рег.№         СТ 7940 АМ

3105.00

 

2010г

 

0.00

0

 

4905.00

20,44

18.02.2011