О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   118                                   05.02.2018 г.                      град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, V ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети февруари                                   две хиляди и осемнадесета година

В закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                                           СЪДИЯ :  МАРИАНА МАВРОДИЕВА  

 

като разгледа докладваното от съдията  МАВРОДИЕВА

гражданско дело № 160 по описа за 2017 година,  за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е образувано по искова молба от Е.Т.И. против А.Д.А., К.А.А., А.Т.Д. и С.Д.К., по предявени субективно съединени искове с правно основание чл.60 от ЗН, във вр. чл.79 ЗЗД, с обща цена 48340 лв. или 12085 лв. за всеки един от субективно съединените искове.

 

С оглед така посочения размер на предявените искове, съдът намира, че делото не му е подсъдно съгласно правилата на родовата подсъдност.

 

Съгласно чл. 103 от ГПК, на районния съд са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд. В разпоредбата на чл. 104, ал.1 от ГПК изрично и изчерпателно са изброени исковете, подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. Съгласно ал.1, т.4 на тази норма, Окръжният съд е компетентен да разглежда спорове по граждански и търговски дела, когато се касае за суми над 25000 лв.

 

В конкретния случай предявените искове са с размер под посочения в чл. 104, ал.1, т.4 от ГПК, поради което компетентен да ги разгледа е районният съд. При субективно съединяване на исковете, родовата подсъдност се определя от цената на отделните искове, а не от сбора им. Ако всяка отделна претенция от и срещу другарите е по – малка от 25 000 лв., делото е подсъдно на районен съд, макар и сборът на отделните претенции да е над 25 000 лв.

 

Предвид изложеното и съгласно  чл. 118, ал.2 ГПК във вр. чл. 104, ал.1 и чл. 103 от ГПК, образуваното пред Старозагорския окръжен съд  дело следва да се прекрати и изпрати по подсъдност на РС-Стара Загора, поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 160/2017г.  по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Изпраща делото по подсъдност на Старозагорския районен съд.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

СЪДИЯ: