О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

    120                                  05.02.2018 г.                      град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, V ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На пети февруари                                   две хиляди и осемнадесета година

В закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                                           СЪДИЯ :  МАРИАНА МАВРОДИЕВА  

 

като разгледа докладваното от съдията  МАВРОДИЕВА

гражданско дело № 14 по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е образувано по искова молба от Р.Ж.С. против К.Г.К. и Д.Г.П. – К. по предявени обективно съединени искове с правно основание чл.108 от ЗС и чл.59, ал.1 от ЗЗД, с цена 48 662.50 лв. за първия иск и  792 лв. за втория.

 

Съгласно чл. 103 от ГПК, на районния съд са подсъдни всички граждански дела, с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд. В разпоредбата на чл. 104, ал.1 от ГПК изрично и изчерпателно са изброени исковете, подсъдни на окръжния съд като първа инстанция. Съгласно ал.1, т.3 на тази норма, Окръжният съд е компетентен да разглежда искове за собственост и други вещни права върху имот с цена на иска над 50 000 лв.

 

Цената на иска по чл. 108 ЗС, следва да се определи по данъчната оценка на имота, предмет на иска, съобразно чл. 69, ал.1, т.2 ГПК. От представеното от ищеца Удостоверение от 23.01.2018г.  на Община Стара Загора се установява, че данъчната оценка на процесния имот е в размер на 48662.50 лева, която съответства и на цената на иска.

 

Предвид данъчната оценка на процесния недвижим имот, предмет на иска за собственост и съобразявайки разпоредбите на чл. 103 и чл. 104, т.3 ГПК, компетентен да разгледа предявените искове се явява Старозагорския районен съд, на когото делото следва да се изпрати. Образуваното производство по гр. дело № 14/2018 г. по описа на Старозагорския окръжен съд следва да се прекрати, а делото да се изпрати на Старозагорския районен съд, който е родово компетентния съд.

 

Предвид изложеното и съгласно  чл. 118, ал.2 ГПК във вр. чл. 104, ал.1 и чл. 103 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 14/2018г.  по описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Изпраща делото по подсъдност на Старозагорския районен съд.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Пловдивския апелативен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

СЪДИЯ: