Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 41                               07.02.2018г.                      град  Стара Загора

 

  В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Старозагорският окръжен съд, Гражданско отделение, Втори състав

на седми февруари 2018 год.

в закрито заседание в следния състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :  ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ : МАРИАНА МАВРОДИЕВА                                                                               НИКОЛА КЪНЧЕВ

Секретар Стойка Стоилова,

като разгледа докладваното от съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

в.гражданско дело № 1450 по описа за 2017г.,

за да се произнесе съобрази следното :

 

    Производството е на основание чл.248, ал.3 във вр. с чл.78, ал.2 и чл.80 от ГПК.

         Постъпила е писмена Молба вх.№ 1047/12.01.2018г. от въззиваемия Н.К.Н. от гр.С., в която твърди, настоящия въззивен съд не се е произнесъл по искането му за присъждане на разноските по делото пред ОС в неговото въззивно Решение № 432/21.12.2017г., за които имал искане и доказателства. Моли в този смисъл ОС да допълни Решението си по реда на чл.248, ал.3 от ГПК.

         При извършената размяна на книжа по реда на чл.248, ал.2 от ГПК, в законния 1- седмичен срок другата въззивна страна е подала писмен Отговор, в който оспорва това искане, твърди, че молителят не е подал по делото писмена молба по реда на чл.80 от ГПК, и следвало искането му да се остави без уважение, със законните последици.

Предвид гореизложеното настоящия въззивен ОС- С. счита, че молбата е своевременно подадена, процесуално допустимо и относима към постановеното по делото въззивна Решение, поради което следва да се произнесе с настоящото си допълнително съдебно Решение, ведно със законните последици от това.

Въззивният ОС- С., след като се запозна с изложеното в Молбата, с  постановените атакувано първоинстанционно Решение на РС и със своето въззивното Решение на ОС, със събраните по делото  писмени и доказателства, и като взе предвид приложимите по случая материалноправни и процесуални норми, счита за изяснено и доказано по несъмнен и безспорен начин следното :

         Действително настоящият въззивен съд се е произнесъл по отношение спора между страните със своето въззивно Решение № 432/21.12.2017г.,  като не се е произнесъл по въпроса за разноските на молителя- въззиваем.  Същият е представил по делото към Отговора си на в.жалба писмено доказателство за направени от него разноски в размер на 300 лв. за възнаграждение на 1 пълномощник- адвокат, видно от писмения Договор за правна защита и съдействие № 108737/10.10.2017г./л.13 от делото/, които са били заплатени изцяло и в брой. Предвид което и с оглед постановения окончателен въззивен съдебен акт/Решението на ОС- С./, те му се дължат изцяло от въззивницата, независимо от липсата на представен по делото Списък по смисъла на чл.80 от ГПК. Поради което, предвид гореизложените мотиви и на основание на чл.248, ал.3 във вр. с чл.78, ал.2, чл.80 и чл.81 от ГПК, следва да се уважи искането на въззиваемия Н., като се измените и допълните въззивното Решение в тази му частта за дължимите разноски в размер на 300 лв., и съответно да се осъди въззивницата К. да му ги заплати, със законните последици от това.

Настоящото допълнително въззивно съдебно Решение, аналогично на постановеното вече първоначално въззивно съдебно Решение е окончателно и не подлежи на по- нататъшно обжалване пред по- горен съд предвид императивните разпоредби на чл.280, ал.2, т.1 от ГПК.

 

         Ето защо предвид всички гореизложени мотиви и на основание  чл.248, ал.3 във вр. с чл.78, ал.2 и чл.80 от ГПК, въззивният Окръжен съд- Стара Загора

Р  Е  Ш  И   :

 

ДОПЪЛВА Решение № 432/21.12.2017г. по настоящото в.гр.д.№ 1450/2017г. по описа на ОС- С. в частта му за разноските, КАТО

 

ОСЪЖДА  Г.А.К.- ЕГН ********** *** да заплати на Н.К.Н.- ЕГН ********** ***, сумата 300 лв./триста лева/ за платено възнаграждение на ангажирания му адвокат Н.К. от АК- С. пред въззивната инстанция.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                               ЧЛЕНОВЕ :