ОПРЕДЕЛЕНИЕ   

 

Номер 126                                  06.02.2018 Година                 Град Стара Загора    

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                 ПЪРВИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На шести февруари                                         две хиляди и осемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

 

Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

 

Членове:        НИКОЛАЙ УРУКОВ

                      АТАНАС АТАНАСОВ

 

             

                                       

Секретар…………………………………………………………………………..

като разгледа докладваното от ……………………………… съдия Н.УРУКОВ

в.гражданско дело номер 1046………………………..по описа за 2018 година.  

 

 

Производството е образувано по въззивните жалби на Е.К.С., подадена чрез адв. С.Р.,***, подадена чрез юрисконсулт Д.В., против решение № 1250 от 20.11.2017 г., постановено по гр.дело № 2422/2017 г. на Старозагорския районен съд.

 

          Въззивницата Е.К.С. е останала недоволна от решението на първоинстанционния съд в отхвърлителната час, с която искът е отхвърлен за сумата над 4000 лв. до претендираните 10 000 лв. Намира, че напълно точно и правилно съдът е констатирал наличието на всички задължителни необходими елементи от състава на непозволеното увреждане като е извел задължението на ответната община да управлява вещите общинска собственост с грижата на добър стопанин и да поддържа тротоарната настилка  в изправно състояние, както и изведена правилно причинно-следствената връзка между противоправното бездействие на общината и настъпването на неимуществените вреди, изразяващи се в претърпените от нея болки и страдания. Счита, обаче, че частичната незаконосъобразност на решението се състои в неправилното определяне на дължимото обезщетение за тези вреди. Счита, че въпреки позоваването в мотивите си съдът не е отчел принципа на справедливостта, въведен с нормата на чл.52 от ЗЗД. Излага подробни съображения. За изясняване на

 

фактическата обстановка съдът е допуснал гласни доказателства и съдебно-медицинска експертиза, която не е оспорена от страните.

 

          Моли съдът да постанови решение, с което да отмени решението на първоинстанционния съд в частта, с която е отхвърлен предявения иск за сумата над 4000 лв., като уважи в цялост предявения иск, както и да й присъди направените разноски в двете съдебни инстанции.

 

          Въззивникът Община Стара Загора, чрез процесуалния си представител счита, че решението на първоинстанционния съд е неправилно поради неправилно приложение на материалния закон и необоснованост, като съдът не е изложил съответните мотиви, което съставлявало съществено процесуално нарушение. Предвид несъответствието на мотивите в съобразителната им част и правната квалификация на предявения иск, намира че решението в обжалваната му част е необосновано. Осен това, от събраните по делото писмени и гласни доказателства не се установявало по безспорен начин, че е осъществен някой от фактическите състави на непозволеното увреждане. Съдът неправилно е приел, че са налице основания за ангажиране на деликтната отговорност на Община Стара Загора, както и не са събрани безспорни  доказателства, че причината за претърпените болки и страдания е виновното поведение на ответника или на лице, на което той е възложил работа. Излага подробни съображения.

 

          Моли съдът да отмени решението на първоинстанционния съд в обжалваната част и да му присъди направените разноски за въззивната инстанция.

 

          В срока по чл.263, ал.1 ГПК е постъпил писмен отговор от Община Стара Загора чрез пълномощника си юрисконсулт Д.В., по въззивната жалба на Е.К.С., в който взема становище, че въззивната жалба е неоснователна. Намира, че в нея не се сочат пороци, които да съставляват основания за отмяна на решението в обжалваната част. Излага съображения по оплакванията в жалбата.

 

          Моли съдът да отхвърли въззивната жалба на Е.К.С., както и да я осъди да заплати направените от Община Стара Загора разноски за въззивната инстанция.

 

          В производството е постъпила и частна жалба от Община Стара Загора, чрез юрисконсулт Д.В., с която се обжалва определение на първоинстанционния съд от 14.12.2017 г. постановено по гр.д. № 2422/2017 г. по описа на Старозагорския  РС, с което по реда на чл.248, ал.1 от ГПК съдът е изменил своето решение № 1250/20.11.2017 г. в частта му относно разноските. Намира, че определението на  първоинстанционния съд е недопустимо, тъй като след като обяви решението си по делото, съдът не може сам да го отмени или измени.  В случая съдът в обжалваното определение сам преразглежда съдебния си акт, без да мотивира съображения, обосноваващи наличие на основания за изменението му.  Счита, че изложените мотиви за изменение на решението касаят неговата законосъобразност и не обосновават съображения за наличието на основания за изменение при условията  и във връзка с чл.80 от ГПК, с каквото искане е сезиран първоинстанционния съд.

 

          Моли съдът да обезсили обжалваното определение. 

 

Съгласно разпоредбата на чл.262 от ГПК проверката за редовността на въззивната жалба следва да се извърши от районния съд, съобразно изискванията на чл.260 и чл.261 от ГПК. За редовна се счита жалба, която отговаря на изискванията на чл.260 и 261 от ГПК, включително и относно необходимите приложения. Съгласно разпоредбата на чл. 261 т.4 от ГПК към жалбата се прилага документ за внесена ДТ. Според разпоредбата на чл. 263, ал.1 от ГПК след като приеме жалбата, съдът изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в двуседмичен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 - 4 , чл. 260, т. 1, 2, 4 и 7 и чл. 261 . Съобразно ал.2  в срока за отговор насрещната страна може да подаде насрещна въззивна жалба. Насрещната въззивна жалба трябва да отговаря на изискванията за въззивна жалба.

 

В случая първата въззивница Е.С. е получила препис от въззивната жалба на втория въззивник Община Стара Загора на 22.01.2018 год. чрез пълномощника си адв. Р.. Делото е изпратено на Старозагорския окръжен съд с официално писмо вх. № 1491/31.01.2018 год., без да е изтекъл срока по чл.263, ал.1 и ал.2 от ГПК за подаване на насрещна въззивни жалба и отговор.

 

Също така освен двете въззивни жалби, е подадена и частна жалба от Община Стара Загора. Съгласно Чл. 276. (1) След като приеме жалбата, съдът изпраща препис на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор. Според ал.2 след изтичане на срока по ал. 1 жалбата заедно с отговора и неговите приложения, ако такива са подадени, се изпраща на горестоящия съд. Съдът прилага препис от обжалваното определение.

 

По делото липсват данни  да е изпращан препис от частната жалба на другата страна, както и не изтекъл и срока за отговор по чл.276, ал.1 от ГПК.

Предвид гореизложените съображения въззивният съд намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено и делото върнато на районния съд за администриране на двете въззивни жалби, както втората въззивна жалба, така и частната жалба, тъй като не е изтекъл срока по чл.263, ал.1 и 2 от ГПК за отговор или евентуално депозиране на насрещна въззивна жалба, като следва да се изпрати препис от частната жалба на другата страна, както и да изтече срока за отговор по чл.276, ал.1 от ГПК и едва тогава делото да се изпрати на въззивния ОС-Стара Загора.

 

Водим от горните мотиви, окръжният съд       

                   

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И  :

 

 

ОТМЕНЯ определението си от закрито заседание на 02.02.2018 год., с което е НАСРОЧИЛ делото за 07.03.2018 г. от 09.00 часа, и за която дата съдът се е разпоредил да се призоват страните, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

 ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.дело №1046/2018г. на Старозагорския окръжен съд.

 

          ВРЪЩА делото на Старозагорския районен съд за администриране на втората въззивна жалба и частната жалба, с оглед дадените указания в обстоятелствената част на настоящото определение.                                        

 

След администриране на въззивните жалби, делото да се изпрати на Окръжен съд –Стара Загора за произнасяне по същите.

 

 

                        

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:       

 

                  

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: