Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  586    /01.11.2019г.                                                   Град С.З.

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД                               Граждански състав

На 09.10.                                                                                      Година 2019

в открито заседание, в следния състав:

                                                         

                                           Председател: ДАНИЕЛА ТЕЛБИЗОВА-ЯНЧЕВА

                                                                  

                                                                   Членове: 1. Н. УРУКОВ

 

                                                                                    2. АТАНАС АТАНАСОВ

 

Секретар  ПЕНКА ВАСИЛЕВА…………………………………………………

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Н. УРУКОВ

въззивно гражданско дело № 1298 по описа за 2019 година

 

 

Производството е на основание чл. 435, ал. 4 от ГПК, във вр. с чл. 400, ал.1 и ал.2 и чл.401 от ГПК.

 

Постъпила е жалба от „Г.” ЕООД – гр. С.З., представлявано от управителя У.Р.Д.Н., срещу опис съгласно протокола от 15.05.2019 г. и опис съгласно протокол от 16.05.2019 г. извършени по ИД 2019**0401430 по описа на ЧСИ Г.И.и „А.” ЕООД – гр. С.З., представлявано от У.Р.Д.Н., подадена чрез адв. Н.Р.,  и частна жалба против разпореждане инкорпорирано в съобщение изх. № 21938/27.05.2019 г. по описа на ЧСИ Г.И..

 

          Жалбоподателят обжалва цитираните протоколи, с които по изпълнителното дело е наложен запор и е извършен опис на готовата продукция находяща се в помещенията на длъжника „А.” ЕООД и след което са запечатани  хладилните помещения, която продукция заявява, че е собственост на „Г.” ЕООД и че между двете дружества  са налице сключени договори. Изразява подробни съображения в същата писмена жалба.

 

          Моли съдът да постанови определение, с което да отмени извършените от ЧСИ действия, а именно опис на движими вещи съгласно протоколи от 15 и 16 май 2019 г. и по ИД № 2019**0430, а именно готова продукция, която е във владение на трето лице за ИД – „Г.” ЕООД, а не са във владение на длъжника „А.” ЕООД, срещу когото е образувано и насочено изпълнителното дело.

 

         

         

          По частната жалба на „Г.” ЕООД – гр. С.З. е постъпило становище от „А.” ЕООД – гр. С.З. чрез пълномощника им адв. Н.Р., в което  изразяват съображения, че нямат възражения във връзка със същата. Съобщават, че сред описаната готова продукция, която е запорирана и която се намира в помещенията, които са запечатани, има готова продукция, която не е собственост на „А.” ЕООД, а на „Г.” ЕООД.

 

Считат, че частната жалба е основателна и следва да бъде уважена от съда.

 

По частната жалба на третото лице  „Г.” ЕООД – гр. С.З. са постъпили възражения от „М.” ЕООД – гр. П., представлявано от И.А.К., чрез адв. Г.М., в които изразяват становище, че следва жалбата да се остави без разглеждане, а евентуално без уважение. Считат, че жалбата е недопустима, т.к. това т.нар. „трето лице” не е държало и не е владяло посочените движими вещи, поради което не са налице изискванията на чл.435, ал.4 от ГПК и намират, че тези изисквания касаят допустимостта на жалбата, но евентуално следва да се отнесат и срещу основателността й.  Излагат подробни съображения. Намират, че нито по договора за наем, нито по договора за съвместна дейност няма издаден счетоводен документ доказващ тяхното реално изпълнение. При това има назначен временен синдик, а по-рано описаната стока на 08.04.2019 г. е идентична с описаната последствие.

 

Категорично оспорват достоверността на датата на договора за съвместна дейност, както и съдържанието на договора за наем и договора за стопанска дейност.

 

Представят протокол за опис по ИД № 1013/2019 г. по описа на ЧСИ Г.И., с който също са извършени изпълнителни действия по допуснати обезпечителни мерки.

 

В производството е постъпила и частна жалба от „А.” ЕООД – гр. С.З. против разпореждане, инкорпорирано в съобщение изх. № 21938/27.05.2019 г. по описа на ЧСИ Г.И., с  което е отказано вдигане на запора, наложен на продукцията им, както и разпечатване на производствените му помещения и оборудване, поради липса на законова основа за това. Съобщават, че сред описаната готова продукция има такава, която не е собственост на „А.” ЕООД, а на „Г.” ЕООД. Подробно цитират документите, които са представени на ЧСИ.

 

Молят, съдът да постановите Определение, с което да: отмени отказ, съгласно Разпореждане, инкорпорирано в Съобщение изх.№21938/27.05.2019г, по описа на ЧСИ Г.И., да бъде освободена продукцията, произведена от „А." ЕООД за
„Г." ЕООД съгласно представения Технологичния дневник на „А." ЕООД, респективно съгласно Протокол за извършен опис от 15.05.2019 и 16.05.2019 по изп.д.№1013/2019г. по описа на ЧСИ Г.И. и изнасянето й от помещенията на „А." ЕООД, включително при необходимост разпечатване на запечатаните помещения на „А." ЕООД, където се намира готова продукция и последващото им
запечатване при наличие на продукция, собственост на „А." ЕООД и да постанови освобождаване на продукцията, произведена от „А." ЕООД за „Г." ЕООД, съгласно представения Технологичния дневник на „А." ЕООД, респективно съгласно Протокол за извършен опис от 15.05.2019 и 16.05.2019 по изп.д.№1013/2019г. по описа на ЧСИ Г.И. и изнасянето й от помещенията на „А." ЕООД, включително при необходимост разпечатване на запечатаните помещения на „А." ЕООД, където се намира готова продукция и последващото им запечатване при наличие на продукция, собственост на „А." ЕООД.

 

В условие на евентуалност, съдът да върне и.д. № 2019**0401430 с указания за извършване на необходимите действия във връзка с освобождаване продукцията, произведена от „А." ЕООД за „Г." ЕООД съгласно представения Технологичния дневник на „А." ЕООД, респективно съгласно Протокол за извършен опис от 15.05.2019 и 16.05.2019 по изп.д.№1013/2019г. по описа на ЧСИ Г.И. и изнасянето й от помещенията на „А." ЕООД, включително при необходимост разпечатване на запечатаните помещения на „А." ЕООД, където се намира готова продукция и последващото им запечатване при наличие на продукция, собственост на „А." ЕООД.

 

По жалбата на „А.” ЕООД са постъпили писмени възражения от „М.” ЕООД – гр. П., представлявано от И.А.К. чрез адв. Г.М., в които изразяват становище, че следва жалбата да се остави без разглеждане, а евентуално без уважение. Считат, че това разпореждане не подлежи на обжалване и не попада в кръга на актовете подлежащи на обжалване, съгласно чл.435, ал.2, т.6 от ГПК. Намират, че посоченото разпореждане не представлява акт, с който се отказва да се приключи принудителното изпълнение. Излагат съображения. Считат, че настоящото изпълнително дело и производството по частната жалба трябва да се спре, за да може синдикът да прекрати договорите между „Г.” ЕООД и „А.” ЕООД, които намира, че освен, че са между свързани лица и са с дата доста след датата на несъстоятелността , са явно неизгодни за „А.” ЕООД, т.к. по тях несъстоятелното дружество няма никакво вземане.

Намират, че извършеното от ЧСИ Г.И.е в пълен унисон с постановените обезпечения, съгласно принудителното изпълнение.

Молят, съдът да не допуска подобен опит с процесуално шиканиране на права.

 

Прилагат съдебно решение по т.д. № 97/2019 г. по описа на СтОС.

 

В производството са постъпили мотиви на ЧСИ Г.И., в които прави анализ на постъпилите жалби и възражения по тях. Счита, че постъпилата жалба от „Г.” ЕООД – трето лице в производството по ИД е недопустима и като такава моли, съдът да я остави без разглеждане, а в случай, че допусне същата до разглеждане, да я остави без уважение като напълно неоснователна. А жалбата от „А.” ЕООД – длъжник в производството по ИД е недопустима и като такава моли, съдът да я остави без разглеждане.

 

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено следното:

 

I. Относно жалба с вх.№ 20289/23.05.2019г., подадена от „Г.“ ЕООД — трето лице в производството по изп. дело № 2019**0401430 съдът възприема следното:

Съдът счита по допустимостта на подадената жалба, че същата се явява процесуално допустима съобразно специалната разпоредба на чл. 435, ал.4 от ГПК която гласи, че третото лице може да обжалва действията на съдебния изпълнител само когато изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице. Жалбата не се уважава, ако се установи, че вещта е била собствена на длъжника при налагане на запора или възбраната.Жалбоподателят трето лице разполага с процесуалното право на жалба съобразно възведените с жалбата твърдения, че  изпълнението е насочено върху вещи, които в деня на запора, възбраната или предаването, ако се отнася за движима вещ, се намират във владение на това лице.

 

По съществото си жалбата се явява неоснователна и недоказана, поради следните съображения:

 

По писмена молба с вх. № 19036/15.05.2019г. на „М.” ЕООД с ЕИК115757708, ведно с приложена към нея обезпечителна заповед от 14.05.2019г., издадена по търг. д. № 97/2019г. по описа на Окръжен съд - С.З., е било образувано изпълнително дело с №2019**0401430 по описа на ЧСИ Г.И., съответно с peг. №** срещу „А.“ ЕООД с ЕИК 203989284, със седалище и адрес на управление: град С.З., ул. „Индустриална“ № 50, представлявано от управителя Уили Р. Де Нееф. Съгласно приложената обезпечителна заповед на осн. чл.629 от ТЗ, Окръжен съд — С.З. е допуснал предварителни обезпечителни мерки по отношение на „А.“ ЕООД чрез налагане на запор на цялата произведена продукция на „А.“ ЕООД и запечатване на производствените помещения и оборудване на длъжника, в които се намират движими вещи на длъжника - готова продукция, включително описани и запорирани по изп. дело № 2019**0401013 по описа на ЧСИ Г. И., per. № **.

Предвид характера на постъпилата молба и приложената към нея обезпечителна заповед, ЧСИ незабавно е образувала изпълнително дело под № 2019**0401430 и с цел изпълнение на допуснатите от съда обезпечителни мерки, е насрочила за 15.05.2019г. от 12.15 часа опис на цялата произведена продукция на длъжника „А.“ ЕООД и запечатване на производствените помещения и оборудване на длъжника, в които се намират движими вещи на длъжника — готова продукция, включително описани и запорирани по изп. дело № 2019**0401013 по описа на ЧСИ Г.И., peг. № **. В съответствие с чл.400 от ГПК, ЧСИ е изготвила и връчила на ответника съобщение с изх. № 20256/15.05.2019г. за наложените обезпечителни мерки, което е връчила на управителя на ответното дружество Уили Р. Де Нееф, заедно с подлежащия на изпълнение съдебен акт - обезпечителна заповед от 14.05.2019г., издадена по търг. д. № 97/2019г. по описа на Окръжен съд — С.З..

На датата 15.05.2019г., в присъствието на лицето У.Р.Д.Н.— управител на „А.“ ЕООД, адв. Г.М. — пълномощник на взискателя „М.“ ЕООД, инж. С.Н. и инж. Г.Т., и двамата вещи лица от списъка на ОС — С.З., В.Т. — служител на дружествотоответник, ЧСИ е извършила описа на движимото имущество и запечатването на производствените помещения и оборудване, за което е съставила и нарочен протокол. При привеждане в изпълнение на допуснатата от съда обезпечителна мярка по изп. дело № 2019**0401430, ЧСИ е констатирала, че към момента в производствените помещения на длъжника е налице размразен гъши дроб, маншон, гъше месо и др., като протича процес по приготвяне на гъши дроб и гъше месо (варене) и същите в този вид не представляват годна готова продукция, а запечатването на производствените помещения и оборудване на длъжника, в които се намират движимите вещи на длъжника, в т.ч. наличната полуготова продукция, по данни на длъжника, е възможно да доведе до тяхната бърза развала и унищожаване, за което е уведомила Окръжен съд — С.З. с нарочно съобщение с изх. № 20309/15.05.2019г., заведено в деловодството на съда с вх. №6444/15.05.2019г. Във връзка с уведомлението на съдебния изпълнител, Окръжният съд е издал и ново Определение с №625/15.05.2019г. по т.д. под № 97/2019г., с което е изменил Определението си с №614/14.05.2019г. по същото търговско дело, като е допуснал допуснал предварителни обезпечителни мерки в производството, както следва: запечатване на помещенията на длъжника, в които се намират движими вещи на длъжникаготова продукция, включително описани и запорирани по изп. дело № 2019**0401013.

Предвид необходимостта от охлаждане на изготвената на 15.05.2019г. продукция и по постигнато съгласие между страните, както и в изпълнение на Определение с № 625/15.05.2019г., издадено по търг. дело под № 97/2019 г. по описа на Окръжен съд — С.З., ЧСИ е разпоредила тази продукция да бъде запечатана на датата 16.05.2019г. в 16.30 часа, което обстоятелство е отразено в изготвения протокол, и за което е уведомила страните и Окръжен съд — С.З..

На 16.05.2019г. ЧСИ отново е съставила протокол за опис на движимо имущество и запечатване на производствените помещения и оборудване, в който подробно е описала извършените действия.

 На датата 23.05.2019г. е постъпила молба от „А.“ ЕООД чрез пълномощник адв. Н.Р., в която длъжникът твърди, че сред описаната готова продукция, която е запорирана и се намира в запечатаните помещения, има такава, която не е собственост на „А.“ ЕООД, а на третото лице „Г.“ ЕООД. Представил е и договора за съвместна дейност от 04.04.2019г. между двете дружества и е поискал съдебният изпълнител да освободи продукцията, произведена от „А.“ ЕООД за „Г.“ ЕООД и да разреши изнасянето й от запечатаните помещения, които са били надлежно приети от Окръжен съд С.З. с Определението на съда постановено по реда на чл.437, ал.2 от ГПК

Със съобщение с изх. №21938/27.05.2019г. ЧСИ е уведомила длъжника „А.“ ЕООД че отказва вдигане на запора, наложен в изпълнение на Обезпечителна заповед от 14.05.2019г. на Окръжен съд — С.З., издадена по търг. д. № 97/2019 г., изменена с Определение № 625/15.05.2019г., изд. по търг. дело № . № 97/2019 г. по описа на същия съд, тъй като липсва законово основание за това.

На 23.05.2019г. е постъпила и жалбата с вх.№ 20289/23.05.2019г,, подадена от „Г.“ ЕООД — трето лице в производството, насочена срещу извършените от ЧСИ описи, за които са били съставени протоколи на 15.05.2019г. и 16.05.2019г. по изп. дело № 2019**0401430.

Настоящият съд намира също така, че с Решение под № 293 от 13.06.2019г., постановено по т. д. с № 74 по описа на Старозагорски окръжен съд за 2019 година, е обявена неплатежоспособността на „А.“ ЕООД – гр.С.З. с начална дата 31.12.2017 година, открито е производство по несъстоятелност за дружеството “А.” ЕООД. Със същото решение е наложен запор върху цялото движимо имущество и вземания на дружеството-длъжник „А.“ ЕООД – гр.С.З., както и обща възбрана върху недвижимите му имоти, както и обезпечителната мярка: запечатване на помещенията на длъжника, в които се намират движими вещи на длъжника — готова продукция, включително описани и запорирани по изп. дело № 2019**0401013.

 

Със същото Решение е назначен и временен синдик на дружеството МИРОСЛАВА ГОСПОДИНОВА СТРЪМСКА, на която е определено и съответното месечно възнаграждение.

 

Съдът намира, видно от изложеното в жалбата, същата е насочена срещу действията на съдебен изпълнител по чл. 400 ГПК — 401 ГПК по налагане на обезпечителна мярка, допусната от съда със съответното му определение. Дейността на съдебния изпълнител по налагане на допуснати от съда обезпечителни мерки е уредена в ГПК в Част Четвърта "Обезпечително производство” и е различна от дейността му по принудително изпълнение, уредена в Част Пета "Изпълнително производство". Действията по налагане на допуснатите обезпечителни мерки са регламентирани чрез специалните правила на гл. тридесет и пета от ГПК, като има изрично извършено препращане към конкретни норми от Глава Пета на ГПК за отделни хипотези. С нормата на чл. 401 ГПК е извършено препращане в частта за допустимо обжалване действията на съдебния изпълнител по налагане на обезпечителни мерки единствено към разпоредбата на чл. 435, ал. 4 ГПК, не и към останалите алинеи на същата норма. В ал. 4 на чл. 435 ГПК е уредено правото на жалба на трето за изпълнението лице по насочване на принудителното изпълнение върху собствена нему вещ, когато към датата на запора, възбраната или предаването вещта се намира в негово владение. Предоставената защита на третите лица чрез обжалване действията на съдебния изпълнител в тази хипотеза се основава на обстоятелството, че същите са владелци и на идентификацията им като лица, които не са обвързани от пределите на обезпечителната заповед, а същевременно и оспорват правата на длъжника върху вещите. В настоящото производство жалбата с вх.№ 20289/23.05.2019г. е подадена от „Г.“ ЕООД — трето лице, което обаче към деня на извършване на описа не владее описаното движимо имущество, следователно не може да се ползва с правата, предоставени му от хипотезата на чл.435,ал.4 ГПК, поради което Окръжният съд счита, че първата жалба се явява  неоснователна и като такава съдът следва да я остави без уважение.

 

Освен на горното основание, жалбата на „Г.“ ЕООД е неоснователна и на друго, второ основание, а именно: Жалбоподателят представя документи, с които желае да докаже, че процесните движими вещи не принадлежат на длъжника. Сами по себе си тези твърдения и приложените в тяхна подкрепа договор и счетоводни документи, са представени седмица след извършване на описа и запечатването, не могат да обосноват незаконосъобразност на действието на ЧСИ в настоящото изпълнително производство и не могат да бъдат законова предпоставка съдебният изпълнител да преустанови изпълнението. Съдебният изпълнител е длъжен и следва да се подчини ИЗЦЯЛО на издадената ОТ СЪДА обезпечителна заповед във вида, в който същата му е връчена за изпълнение.

 

          Процесуалната законосъобразност на принудителното изпълнение, а в случая и НА ДОПУСНАТОТО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ОТ СЪДА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНСТТА е НАПЪЛНО несъвместима с разрешаване на спор за дълга или за валидността на обезпечението, без значение дали подобни възражения са въведени, ДОРИ И ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ ПО ДЕЛОТО, което е със същия представител и на това търговско дружество-жалбподател.

 

        Настоящата съдебна инстанция намира, че извършените и обжалвани действия по изпълнението на допуснатите от съда по несъстоятелността ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ, а именно налагането на ЗАПОР чрез опис на движими вещи съгласно протоколи от 15 и 16 май 2019 г. и по ИД № 2019**0430,  и готовата продукция, за която жалбподателя и трето лице за ИД – „Г.” ЕООД, твърди, че не са във владение на длъжника „А.” ЕООД, срещу когото е образувано и насочено изпълнителното дело, са извършени изцяло в съответствие с изискванията на материалния и процесуалния закон.

 

Налага се извода, че процесните обжалвани протоколи за изпълнението на допуснатите от съда ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ, обжалвани като изпълнително действие на ЧСИ  Г. И. от 15.05.2019г. и от 16.05.2019г. се явяват правилни и законосъобразни и като такива следва да бъдат потвърдени, ведно с всички законни последици от това.

 

Предвид изложеното, съдът намира, че жалба вх. № 20289/23.05.2019г. подадена от жалбоподателя Г.” ЕООД гр. С.З., **, ул. “****с ЕИК ****, представлявано от управителя У.Р.Д.Н., срещу действията на ЧСИ Г.И., с рег. № **, с район на действие Окръжен съд – С.З., изразяващи се в извършване на опис съгласно протокол от 15.05.2019 г. и опис съгласно протокол от 16.05.2019 г. извършени по ИД 2019**0401430 по описа на ЧСИ Г.И.с рег. № **, с район на действие Окръжен съд – С.З., се явява неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение, ведно с всички законни последици от това.

 

II. Относно частна жалба с вх. № 21870/05.06.2019г, подадена от длъжника „А.“ ЕООД:

Окръжният съд счита, че подадената жалба е процесуално недопустима поради следните основания:

Длъжникът „А.“ ЕООД обжалва отказ на съдебния изпълнител да вдигне запора, наложен върху продукция на длъжника "А." ЕООД както и разпечатване на производствените му помещения и оборудване. В случая описът и запечатването са били извършени от съдебния изпълнител в хипотезата на чл.400 ГПК, като изпълнение на допуснато от съда по НЕСЪТОЯТЕЛНОСТТА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ и като такива не са сред изчерпателно изброените действия в чл.435, ал.2 от ГПК. Не се касае за насочване на принудително изпълнение върху имущество на длъжника по искане на взискател с признато парично вземане, нито за отнемане на движима вещ от длъжника по реда на чл.521 ГПК. Видно от изложението в жалбата, същата е насочена срещу действията на съдебен изпълнител по чл. 400 ГПК — 401 ГПК по налагане на обезпечителна мярка, допусната от съда с обезпечителна заповед, издаден по търг. д. № 97/2019г. по описа на Окръжен съд — С.З..

В случая е неприложима и разпоредбата на чл.435, ал.2, т.6 от ГПК, тъй като не се касае за принудително изпълнение, а става въпрос за изпълнение на допуснати от съда по несъстоятелността обезепечителни мерки именно във връзка с откритото производство по несъстоятелност по отношение на длъжника и частен жалбподател обявен в неплатежоспособност “А.” ЕООД гр.С.З..

 

 В тази връзка, съдът счита, че частна жалба с вх. № 21870/05.06.2019г, подадена от длъжника „А.“ ЕООД се явява процесуално недопустима и като такава следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 78, ал.3 от ГПК, във вр. с чл. 273 във връзка с чл.278, ал.4 и чл.463 от ГПК въззивникът-жалбоподател следва да бъде осъден да заплати на въззиваемия взискател направените от последните разноски по делото пред въззивната инстанция, но тъй като съдът намира, че такива разноски не са поискани от въззиваемия “М.” ЕООД гр.П., а и не са представени доказателства от този въззиваем в тази насока, то такива разноски не следва да бъдат присъждани от настоящия съд.

        

Водим от горното, Окръжен съд – гр.С.З. в настоящият си състав и на основание чл. 435, ал. 4 и чл.437, ал. 4, във вр. с  чл.400, ал.1 и ал. 2 и чл.401 от ГПК

 

   Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ частна жалба вх. № 20289/23.05.2019г. подадена от жалбоподателя Г,” ЕООД гр. С.З., **, ул. “****с ЕИК ****, представлявано от управителя У.Р.Д.Н., срещу действията на ЧСИ Г.И., с рег. № **, с район на действие Окръжен съд – С.З., изразяващи се в извършване на опис съгласно протокол от 15.05.2019 г. и опис съгласно протокол от 16.05.2019 г. извършени по ИД 2019**0401430 по описа на ЧСИ Г.И.с рег. № **, с район на действие Окръжен съд – С.З., като НЕОСНОВАТЕЛНА и НЕДОКАЗАНА.

 

 ПОТВЪРЖДАВА         действията на Частен съдебен изпълнител Г.И.с  рег. № **, с район на действие Окръжен съд – С.З.,  обективирани в протокол за опис от 15.05.2019г., и протокол за опис от 16.05.2019г., изготвени по изпълнително дело 2019**0430 по описа на Частен съдебен изпълнител Г.И.с рег. № **, с район на действие Окръжен съд – С.З., както и запор на готовата продукция, за която жалбподателя и трето лице за ИД – „Г.” ЕООД, твърди, че не са във владение на длъжника „А.” ЕООД, срещу когото е образувано и насочено изпълнителното дело, като ПРАВИЛНИ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ в тази им част.

 

Решението в тази му част е окончателно и не подлежи на обжалване пред по-горен съд съгласно чл.437, ал.4 от ГПК.

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба с вх. № 21870/05.06.2019г, подадена от длъжника „А.“ ЕООД гр. С.З., представлявано от У.Р.Д.Н., подадена чрез адв. Н.Р., С КОЯТО молят, съдът да постановите Определение, с което да: отмени отказ, съгласно Разпореждане, инкорпорирано в Съобщение изх.№21938/27.05.2019г, по описа на ЧСИ Г.И., да бъде освободена продукцията, произведена от „Агротека" ЕООД за„Г." ЕООД съгласно представения Технологичния дневник на „Агротека" ЕООД, респективно съгласно Протокол за извършен опис от 15.05.2019 и 16.05.2019 по изп.д.№1013/2019г. по описа на ЧСИ Г.И. и изнасянето й от помещенията на „Агротека" ЕООД, включително при необходимост разпечатване на запечатаните помещения на „А." ЕООД, където се намира готова продукция и последващото им
запечатване при наличие на продукция, собственост на „А." ЕООД и да постанови освобождаване на продукцията, произведена от „А." ЕООД за „Г." ЕООД, съгласно представения Технологичния дневник на „А." ЕООД, респективно съгласно Протокол за извършен опис от 15.05.2019 и 16.05.2019 по изп.д.№1013/2019г. по описа на ЧСИ Г.И. и изнасянето й от помещенията на „А." ЕООД, включително при необходимост разпечатване на запечатаните помещения на „А." ЕООД, където се намира готова продукция и последващото им запечатване при наличие на продукция, собственост на „А." ЕООД
с посочени данни, като  процесуално недопустима.

 

 

РЕШЕНИЕТО в тази му част подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Апелативен съд - гр. П., чрез Окръжен съд – гр. С.З..

 

 

           

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

 

 

                              

 

 

      ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

 

 

 

 

 

                                                                                    2.