Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 587                                           01.11. 2019 г.                          ***

 

 В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,  ІІ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осми октомври                                 две хиляди и деветнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                    ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛИНА МИШОВА

 

                                                                         БОРЯНА ХРИСТОВА

 

Секретар КАТЕРИНА МАДЖОВА

Прокурор…………………….

Като разгледа докладваното от съдията - докладчик МАВРОДИЕВА въззивно гражданско дело № 1337 по описа за 2019 година.

        

Производството е образувано по въззивна жалба на С.П.Г., чрез адв. Д.Д., против Решение №719 от 28.05.2019 г., постановено по гр.дело № 1034/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което се поставя в дял на С.П.Г.: дворно място от 330 кв.м., находящо се в ***, представляващо УПИ XIV- 392 в квартал 483 по плана на ***, при граници: север-УПИ ХХ - 398, УПИ VІІІ - 386, изток - УПИ XІІІ - 391, юг - ***, запад – УПИ - ХV-393, заедно със западната част от двуетажна жилищна сграда - близнак и навес с оградни стени, находящ се в същото дворно място, което представлява Поземлен имот с идентификатор 68850.525.392, ***, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: ***, площ 343 кв.м., Трайно предназначение на територията:  Урбанзирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 метра. Номер по предходен план: 392, квартал 483, парцел XIV, при съседи: 68850.525.393, 68850.525.1514, 68850.525.391, 68850.525.386, 68850.525.398, Заедно със сградите, които попадат върху имота: Сграда 68850.525.392.2, Застроена площ 26 кв.метра, брой етажи-1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; Сграда 68850.525.392.3, застроена площ: 55 кв.метра, брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; празно дворно място с площ от 1020 кв.м., а по Скица № 27 от 08.02.2016г. на община *** с площ от 1110 кв.м., находящо се в ***, при граници: запад - улица, север - УПИ XII-438, изток-УПИ VIII-22, юг - УПИ-XІV-437 XV-437, представляващо УПИ XІІІ- тринадесет-439 - четиристотин тридесет и девет, в квартал 15 - петнадесет по плана на селото.;  поставят се в дял на Г.П.Г. следните недвижими имоти: нива в местността „***" с площ от 4.861 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 068043, в землището на ***, с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №068042-нива на ***, имот №000110 жил. територия на ***, имот №068018 нива на ***. Имотът е образуван от имот №068037. Имотът има договор за аренда;  нива в местността „***"с площ от 6.500 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 062009 в землището на *** с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №062010 нива на С.Г.П., имот №062004 нива на Г.М.С., имот №062002 нива на насл. на Д.Р.Ж., имот №000413 полски път на община ***. Имотът е образуван от имот №062003. Имотът има договор за аренда; нива в местността „***" с площ от 12.501 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 063036, в землището на ***, с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №063037 нива на С.Г.П., имот №000240 полски път на община ***, имот №000279 полски път на община ***, имот №063013 нива на В.Б.Б..Имотът е образуван от имот №063014. Имотът има договор за аренда;  нива в местността „***" с площ от 4.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 044041, в землището на ***, с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №044042 нива на С.Г.П., имот №044052 нива на Градус- 3 АД, имот №000181 полски път на община ***, имот №000177 полски път на община ***. Имотът е образуван от имот №044015. Имотът има договор за аренда;  нива в местността „***" с площ от 5.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 033007, в землището на ***, с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №033004 нива на Р.Р.Е., имот №033006 нива на В.Б.Б., имот №000096 полски път на ***, имот №033008 нива на Б.Р.Б., имот №033005 нива на Ж.Б.Е.и др. Имотът има договор за аренда;  нива в местността „***" с площ от 5.499 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 042029, в землището на ***, с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №042031 нива на Г.И.И., имот №042028 нива на Г.К.И.и др., имот №042027 нива на С.М.Л., имот №042026 нива на Г.И.М., имот №042030 нива на В.Б.Б., имот №000174 полски път на ***; осъжда се С.П.Г. да заплати на Г.П.Г. за уравнение дела му от недвижимите имоти сумата от 98,20 лева, както и сумата от 625,60 лева, представляваща направени разноски по делото съобразно уважените претенции; осъжда се С.П.Г. да заплати на Г.П.Г. сумата от 16954,71 лева, представляваща обезщетение за направените подобрения в имота в ***, съобразно квотата й в процесния имот, като се отхвърля претенцията в останалата й част до размера на претендираните 25 151,53 лв., като неоснователна и недоказана; осъжда се С.П.Г. да заплати на Г.П.Г. сумата от 548 лева, представляваща обезщетение за лишаване от ползване на идеалната му част от имота в *** за периода от 04.04.201бг. до 11.12.2018г., ведно със законната лихва, считано от 11.12.2018г. до окончателното й изплащане, като отхвърля претенцията в останалата й част до размера на претендираните 1650 лева; отхвърля се предявената от С.П.Г. против Г.П.Г. претенция по сметки за обезщетение за лишаване от ползване на имота в *** за сумата от 1 668,37 лева за периода от 01.03.2016г. до 11.12.2018г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от деня на предявяването й - 11.12.2018г. до окончателното й изплащане; присъдени са държавни такси върху стойността на дяловете и върху уважената част от исковете.

 

Въззивницата обжалва решението изцяло. На първо място, прави оплаквания по отношение способа за извършване на делбата – направеното от съда разпределение на делбените имоти, като изтъква, че съделителите не са получили еднакви по вид имоти, а напротив, единият от тях е получил само земеделски земи, докато в дела на другия са поставени само урегулирани поземлени имоти. На второ място, изтъква, че решението е незаконосъобразно, неправилно и необосновано в частта му, в която е уважена претенцията на ответника за присъждане на обезщетение за лишаването му от ползване на съсобствен имот празно дворно място в ***. Сочи, че неправилно първоинстанционният съд е приел, че единствено ищцата ползва посочения имот, както и че в същия се намира притежавана и обитавана от нея сграда. Твърди, че е ползвала единствено своите 2/3 ид.ч. от имота, а както се установявало от заключението на съдебно-техническата експертиза, останалата 1/3 ид.ч. от него била оградена с мрежа и неизползвана. На трето място, излага оплаквания срещу решението в частта му, в която е отхвърлена претенцията й за присъждане на обезщетение за лишаването ѝ от ползване на съсобствен имот - дворно място с къща в ***. Твърди, че изводите на съда по този въпрос не кореспондират със събраните доказателства и установените по делото факти. На следващо място, излага съображения против решението в частта, с която ѝ е възложен в дял имотът в *** с твърдения, че не са били налице законовите предпоставки за това. На следващо място излага съображения за неправилност на решението относно уважената претенция на ответника за обезщетение за направени подобрения в имота в ***, както приживе на наследодателите, така и след смъртта им. За част от подобренията твърди, че е останало недоказано по делото, че именно ответникът, сам и със свои средства е изградил същите, за други от тях сочи, че са били изградени от наследодателя им, присъдената стойност не отговаря на действителната или нямат пазарна стойност. По отношение на една част от подобренията излага становище, че могат да бъдат взети от ответника, тъй като не са трайно закрепени в имота. Обжалва решението и в частта му за разноските като неправилно. Моли съдът да отмени изцяло решението на първоинстанционния съд и да постанови ново, с което: Да бъдат разпределени в дялове делбените имоти, така че всеки от съделителите да получи еднакви по вид имоти; Да бъде отхвърлена изцяло претенцията на ответника за обезщетение за лишаването му от ползване на съсобствен имот - празно дворно място в ***; Да бъде осъден ответника да ѝ заплати обезщетение за лишаването ѝ от ползване на съсобствен имот - дворно място с къща в ***; Да бъде изнесен на публична продан недвижимия имот дворно място с къща в ***; да бъде отхвърлена претенцията на ответника за заплащане на направени подобрения в имота в ***. Претендира редуциране на присъдените разноски във втората фаза на делбеното производство и за разноските в настоящото въззивно такова.

 

Въззиваемият Г.П.Г., чрез пълномощника си адв. М.Г., изразява становище за валидност, допустимост, правилност и обоснованост на атакуваното първоинстанционно решение. Сочи, че делбата е извършена при съобразяване приетото и неоспорено от страните заключение на съдебно-техническата експертиза, както и становищата на страните, заявени в съдебните прения, включително и относно поставянето в дял на въззивницата на недвижимия имот, намиращ се в ***. По отношение на уважената му претенция за лишаване от право на ползване, счита, че изводите на съда са правилни, като ограждането на имота от страна на ищцата представлява самоволни действия при липса на реални дялове от съсобствеността и съгласие за разпределение на ползването. По отношение претенцията на ищцата за лишаването ѝ от право на ползване на съсобственото дворно място с къща твърди, че е поканил ищцата за връчване на ключ от имота, както и че не е препятствал по никакъв начин ползването ѝ. Излага подробни съображения за основателността на претенцията си по сметките – за извършени в делбения имот в ***подобрения приживе и след смъртта на наследодателите. Моли съдът да потвърди изцяло обжалваното решение. Претендира за разноски.

Съдът, като обсъди направените в жалбата оплаквания и становището на другата страна, предвид събраните по делото доказателства, намери за установено следното:

Предявен е иск за делба на съсобствени недвижими имоти, с правно основание чл.69 от ЗН, във връзка с чл.34 от ЗС, във връзка с чл.341 и сл. от ГПК, като производството е във фаза след допускане на делбата.

 

С решение № 177/23.02.2017г., постановено по делото и Решение № 122 от 22.102018г., постановено по гр.д.№ 4190/2017г. по описа на ВКС е допусната съдебна делба по отношение на следните недвижими имоти: дворно място от 330 кв.м., находящо се в ***, представляващо УПИ XIV-392 в квартал 483 по плана на ***, при граници: север - УПИ ХХ - 398, УПИ VІІІ - 386, изток - УПИ XIII-391, юг- ул***, запад – УПИ - ХV-393, заедно със западната част от двуетажна жилищна сграда - близнак и навес с оградни стени, находящ се в същото дворно място, което представлява Поземлен имот с идентификатор 68850.525.392, ***, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: ***, площ 343 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанзирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 метра. Номер по предходен план:392, квартал 483, парцел XIV, при съседи:68850.525.393, 68850.525.1514, 68850.525.391, 68850.525.386, 68850.525.398, Заедно със сградите, които попадат върху имота:  Сграда 68850.525.392.2, Застроена площ 26 кв.метра, брой етажи-1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; Сграда 68850.525.392.3, застроена площ: 55 кв.метра, брой етажи: 2,предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна; празно дворно място, с площ от 1020 кв.метра, а по Скица №27 от 08.02.2016г. на община О. с площ от 1110 кв.метра, находящо се в ***, при граници: запад-улица, север УПИ XII-438, изток-УПИ VIII-22, юг-УПИ- XІV-437XV-437, представляващо УПИ XIII- тринадесет-439, в квартал 15, по плана на селото;  нива в местността „***" с площ от 4.861 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 068043, в землището на ***, с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №068042-нива на В.Б.Б., имот №000110 жил. територия на ***, имот №068018 нива на Г.Д.В.. Имотът е образуван от имот №068037. Имотът има договор за аренда; нива в местността „***"с площ от 6.500 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 062009, в землището на *** с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №062010 нива на С.Г.П., имот №062004 нива на Г.М.С., имот №062002 нива на насл. на Д.Р.Ж., имот №000413 полски път на община ***. Имотът е образуван от имот №062003. Имотът има договор за аренда; нива в местността „***" с площ от 12.501 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 063036, в землището на ***, с ЕКАТТЕ 68312, ***, при граници и съседи: имот №063037 нива на С.Г.П., имот №000240 полски път на община ***, имот №000279 полски път на община ***, имот        №063013 нива на В.Б.Б.. Имотът е образуван от имот №063014. Имотът има договор за аренда; нива в местността „***" с площ от 4.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 044041, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №044042 нива на С.Г.П., имот №044052 нива на Градус- 3 АД, имот №000181 полски път на община О., имот №000177 полски път на община О.. Имотът е образуван от имот №044015. Имотът има договор за аренда; нива в местността „***" с площ от 5.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 033007, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ. О., ***, при граници и съседи: имот №033004 нива на Р.Р.Е., имот №033006 нива на В.Б.Б., имот №000096 полски път на община О., имот №033008 нива на Б.Р.Б., имот №033005 нива на Ж.Б.Е.и др. Имотът има договор за аренда; нива в местността „***" с площ от 5.499 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 042029, в землището на с. С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №042031 нива на Г.И.И., имот №042028 нива на Г.К.И.и др.,имот №042027 нива на С.М.Л., имот №042026 нива на Г. И.М., имот №042030 нива на В.Б.Б., имот №000174 полски път на община О., при квоти: 5/6 ид.ч. за С.П.Г. и 1/6 ид.ч. за Г.П.Г. по отношение на първия недвижим имот: дворно място, с къща в *** и при квоти 2/3 ид. части за С.П.Г. и 1/3 ид.ч. за Г.П.Г. за незастроено дворно място, в с. С., общ. О., ***и за земеделските земи.


От заключението по назначената съдебно-техническа експертиза се установява, че процесните недвижими имоти – дворно място с къща в *** и незастроено дворно място в с.С. са неподеляеми, съобразно квотите на страните.  Съобразно разпоредбата на чл. 69, ал. 2 ЗН и с оглед спазване на равенството между съделителите при разпределението по чл. 353 ГПК, във всеки дял трябва да се включат по възможност еднакви по количество и вид и приблизително равни по стойност имоти, респ. максимално съответстващи по стойност на дяловете на съделителите, като неравенството на дяловете се изравнява в пари. Допустимо е разпределение на различни по вид самостоятелни имоти само, ако между страните липсва спор относно обособяването им в самостоятелни дялове. При наличието на спор обаче, за да е приложим способът на чл. 353 ГПК е необходимо да се образуват еднородни дялове от делбеното имущество. В този смисъл са Решение № 258 от 25.10.2011 г. на ВКС, по гр. д. № 144/2011 г., II г. о., ГК и Решение № 165 от 8.05.2012 г. на ВКС по гр. д. № 900/2011 г., II г. о., ГК. Доколкото ищцата е изразила несъгласие да получи в дял двата урегулирани парцела – застроено и незстроено дворно място, а другата страна – земеделските земи, както и обстоятелството, че двата УПИ са неподеляеми, съдът намира, че първите два допуснати до делба УПИ, следва да бъдат изнесени на публична продан, при съответните квоти на страните.    

 

 

 

 

Що се отнася до допуснатите до делба 6 броя ниви, въззивната инстанция намира, че е налице възможност за обособяването им в два еднородни дяла, съобразявайки квотите на страните. Първи дял включва: 1. нива в местността „***"с площ от 6.500 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 062009, в землището на с.С. с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №062010 нива на С. Г.П., имот №062004 нива на Г.М.С., имот №062002 нива на наел. на Д.Р.Ж., имот №000413 полски път на община О.. Имотът е образуван от имот №062003. Имотът има договор за аренда; пазарна оценка на вещото лице - 4550 лв.; 2. нива в местността „***" с площ от 12.501 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 063036, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №063037 нива на С. Г.П., имот №000240 полски път на община О., имот №000279 полски път на община О., имот         №063013 нива на В.Б.Б.. Имотът е образуван от имот №063014.  Имотът има договор за аренда; Пазарна оценка – 8750.70 лв. и 3. нива в местността „***" с площ от 5.499 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 042029, в землището на с. С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О.,***, при граници и съседи: имот №042031 нива на Г.И.И., имот №042028 нива на Г.К.И.и др.,имот №042027 нива на С.М.Л., имот №042026 нива на Г. И.М., имот №042030 нива на В.Б.Б., имот №000174 полски път на община О.; пазарна оценка – 3849.30 лв. Трите ниви са с обща площ 24.499 дка и обща стойност – 17150 лв. 

Дял втори включва следните земеделски имоти: 1. нива в местността „***" с площ от 4.861 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 068043, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи : имот №068042-нива на В.Б.Б., имот №000110 жил. територия на с.С., имот №068018 нива на Г.Д.В.. Имотът е образуван от имот №068037. Имотът има договор за аренда; Пазарна оценка според вещото лице – 3402.70 лв.; 2. нива в местността „***" с площ от 4.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 044041, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №044042 нива на С. Г.П., имот №044052 нива на Градус- 3 АД, имот №000181 полски път на община О., имот №000177 полски път на община О.. Имотът е образуван от имот №044015. Имотът има договор за аренда; Пазарна оценка – 2800 лв. и 3. нива в местността „***" с площ от 5.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 033007, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ. О., ***, при граници и съседи: имот №033004 нива на Р.Р.Е., имот №033006 нива на В.Б.Б., имот №000096 полски път на община О., имот №033008 нива на Б.Р.Б. ,имот №033005 нива на Ж.Б.Е.и др. Имотът има договор за аренда; Пазарна оценка – 3500 лв. Трите имота са с обща площ 13.861 дка и обща стойност – 9702.70 лв.

 

Дяловете на страните от допуснатите до делба земеделски земи  2/3 ид. ч. за С.П.Г. и 1/3 ид.ч. за Г.П.Г. обуславят извода, че делбата следва да бъде извършена по реда на чл.353 ГПК, чрез разпределение на делбените имоти между страните, съобразно квотите им, без да се тегли жребий, тъй като съставянето на дялове или тегленето на жребий е много неудобно. 

Съобразно квотата на съделителя С.П.Г. – 2/3 ид.ч. от общата стойност на земеделските земи - 26 852.70 лв. – 17 901.80 лв., същата следва да получи обособения дял първи на обща стойност 17 150 лв., а съделителят Г.П.Г. с квота – 8950.90 лв. следва да получи дял втори на стойност 9702.70 лв. При това положение, съделителят Г.П.Г. следва да заплати на другия съделител за уравнение на дела сумата 751.80 лв.

Обжалваното решение в тази част е неправилно и като такова следва да бъде отменено. Вместо това следва да се извърши делбата по реда на чл.353 ГПК. Съделителят С.П.Г. следва да получи дял първи – ниви – 3 бр. на обща стойност 17 150 лв., а съделителят Г.П.Г. – дял втори – ниви – 3 бр. на обща стойност 9702.70 лв. и следва да заплати на С.Г. за уравнение на дела й сумата 751.80 лв.

 

По претенциите по сметки:

 

Предявена е претенция от ищеца против ответника на основание чл.31 ал.2 от ЗС за сумата от 1 668,37 лева /допуснато изменение в последното открито съдебно заседание /, представляваща обезщетение за лишаването му от ползването на процесния имот в ***, считано от 01.03.2016г. до 11.12.2018г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от деня на предявяването й - 11.12.2018г. до окончателното й изплащане.

Ответникът също е предявил претенция против ищеца на основание чл.31 ал.2 от ЗС за сумата от 1 650 лева, представляваща обезщетение за лишаването му от ползването на делбения имот в с.С., общ.О., считано от 04.04.2016г. до 11.12.2018г., ведно със законната лихва върху сумата, считано от деня на предявяването й - 11.12.2018г. до окончателното й изплащане.

Съгласно чл.31, ал.2 ЗС, когато общата вещ се ползва лично само от някой от съсобствениците, той дължи обезщетение на останалите за ползата, от която са лишени от деня на писменото поискване. За уважаването на този иск, ищецът следва да докаже, че е лишен от ползване на общата вещ от страна на съсобственика, че е направил искане да ползва вещта, съобразно правата си, което искане е съобщено на съсобственика и последният не е направил нищо за да осигури съвместното ползване на общата вещ или е създал пречки за ползването и. Следва да установи и размера на дължимото обезщетение за лишаването му от ползване на съсобствената вещ, съобразно притежаваната от него идеална част.

Във връзка с тази претенция по делото са събрани гласни доказателства. Свидетелката Д.Д. установява, че от около 10 години ищцата С.П. ***. Преди това е ползвала само първия етаж на наследствената къща в ***. Брат й ползва втория етаж на къщата. Свидетелката И.Ж.Д.установява, че Г. е ползвал втория етаж от имота в ***. С. е ползвала първия етаж, който бил заключен от нея. Никой не й е пречил да ползва втория етаж.

 

От доказателствата по делото е видно, че е налице “писмено искане“ по смисъла на закона от страна на ищцата до ответника за заплащане на обезщетение за лишаването й от ползване на общата вещ, съобразно правата й. С исковата молба, която е връчена на ответника на 22.03.2016г., ищцата е направила искане за заплащане на обезщетение за лишаване от ползване на нейната идеална част от имота в *** в размер на 50 лв. месечно. С писмено предизвестие от 30.03.2016г./л.359 от делото на районния съд/ ответникът е поканил ищцата при Нотариус на 11.04.2016г., в 15.00 ч., за да й предостави ключ от имота, за ползването му, съобразно правата й. Съобщението до ищцата е получено на 04.04.2016г.  лично и на 01.04.2016г. от *** – неин пълномощника по делото към онзи момент. Видно от съставения протокол от 11.04.2016г. в 15.23 ч. от нотариус Р.П., Г.П.Г. е представил на нотариуса 1 бр. ключ за входната врата на втория етаж на къщата в ***, ***. До 15.33. ч. в кантората на нотариуса П. не са се явили С.П.Г., за да получи ключ за втория етаж, не се е явил и пълномощника й ***. При това положение, съдът намира, че ищцата не е била лишена от възможността да ползва втория етаж на делбения имот в ***, ***, от брат си Г.П.. Същата е имала възможност, считано от 11.04.2016г. да получи ключ и да ползва имота според правата си в съсобствеността, но не се е възползвала от тази възможност.  

Тъй като не е налице фактическия състав на разпоредбата на чл.31, ал.2 ЗС, ищцата е имала възможност да получи ключ и да ползва втория етаж от съсобствения имот, съобразно правата си, претенцията й на това основание е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

Решението на Старозагорския районен съд, в което претенцията на С.П. против Г.П., с правно основание чл.31, ал.2 ЗС е отхвърлена като правилно следва да бъде потвърдено в тази част.

 

По отношение на претенцията на ответника за обезщетение за лишаване от ползване на имота в с.С., съдът намира за установено следното: Налице е “писмено искане“ от страна на ответника за заплащане на обезщетение. С покана, с обратна разписка от 30.03.2016г., връчена на ищцата на 04.04.2016г., Г.П. е поискал от С.П.  заплащане на обезщетение за лишаване от ползване на неговата идеална част от имота в с. С.. От заключението на вещото лице се установява, че имота в с. С. е бил разделен на две части, с телена мрежа надлъжно, съобразно правата на страните в съсобствеността. С.П. ползва и обработва част от имота, съответстваща на 2/3 ид. части, а останалата част от имота 1/3 ид.ч. не се обработва. В този смисъл са показанията и на свидетеля Т., който установява, че дворното място в с. С. е разделено на две части с телена мрежа и колове и С. обработва част, съответна на размера й в съсобствеността. Останалата част от дворното място не се ползва от никой. Не се установява, кои е разделил дворното място с ограда на две части, съобразно квотите на страните.

При това положение, въззивната инстанция намира, че Г.П. не е лишен от възможността да ползва дворното място в с. С., съобразно правата си. Част, съответна на неговата идеална част – 1/3 ид.ч. е необработваема и същият има възможност да я ползва, тъй като никой не пречи на ползването й.

Ето защо тази претенция също е неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена. Решението на Старозагорския районен съд, с което претенцията на Г.П. против С.П. с правно основание чл.31, ал.2 ЗС е уважена е неправилно и следва да бъде отменено в тази част, като вместо това тази претенция следва да бъде отхвърлена.

 

По претенцията на ответника против ищеца за извършени подобрения приживе на наследодателите в имота в *** за следните суми: сумата от 12 614,44 лева- стойността на пристройката и покрива; 2 550 лева - извършени подобрения в пристройката; 300 лева - поставен облицовъчен камък; 200 лева - изградена козирка; 800 лева- поставената изолация; с 1000 лева - построен в имота гараж; 287 лева - метална конструкция за асма, 1 900 лева - засадените лози; 500 лева - поставените в стаите корнизи и розетки; 400 лева - извършен ремонт на покрива; 200 лева – построена сграда за гълъби;  За имота в с. С., общ.О. за следните суми: сумата от 980 лева за посадени дръвчета. Общата стойност на тези подобрения е 21 731,44 лева, а припадащата се част на ищцата е 18 109,53 лева, съдът намира за установено следното:

Съгласно чл.12, ал.2 ЗС, сънаследници, които приживе на наследодателя са спомогнали да се увеличи наследството, могат, ако не са били възнаградени по друг начин, да искат при делбата да се пресметне това увеличение в тяхна полза. От събраните по делото писмени доказателства: Разрешение за строеж от 14.09.2005г., проектно- сметна документация, обяснителна записка – 2 бр. /л.355-357 от делото на РС/, съдът намира за установено, че възложители на строежа – пристройка към жилищна сграда са С. Г.П. и П. Г.П.. Обстоятелството, че строежът на пристройката към сградата в градския имот на съделителите е извършен от наследодателя на страните П. Г. се потвърждава от показанията на св. Д.Д.. В показанията си св. Н. Г. установява, че пристройката се прави 2006-2007г. - кухня и баня на втория етаж, колони, керемиди, каменна облицовка на сградата, гараж, постройка за гълъби. Свидетелят твърди, че лично той не е участвал в ремонтите през 2005 – 2006г., но от Г. знае, че той е правил ремонта. Заявява, че не знае кой е построил гаража и кой е давал парите за ремонта. Свидетелката И.Ж.също твърди, че не знае кой е правил банята и пристройката, когато е дошла в къщата, те вече са били построени.

         Съдът намира, че следва да даде вяра на показанията на посочените по – горе свидетели, тъй като същите са непротиворечиви по между си и установяват факти, които са известни на страните от личните им наблюдения. Изключение прави твърдението на св. Г., че от Г. знае, че ремонтите били правени от него. В тази част съдът намира, че не следва да кредитира показанията му, тъй като не почиват на преки впечатления на свидетеля, а на твърдения на едната от страните по делото.

          

         С оглед на посоченото по - горе, съдът намира, че всички подобрения, които Г.П. твърди, че е направил приживе на родителите си, са извършени от наследодателя П. Г.. Това е така, предвид събраните писмени документи за строежа на пристройката и гласни доказателства на свидетелите Г., Ж. и Д.в този смисъл.   Не са налице доказателства в обратния смисъл, поради което претенцията на Г.П. против С.П. с правно основание чл.12, ал.2 ЗН е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

         От друга страна, от заключението на вещото лице се установява, че

паянтов навес, полуразрушен, покрит с керемиди с площ 32.80 кв.м., изграден от прогнил дървен материал и негоден за употреба, няма пазарна стойност. Постройката за гълъби, със застроена площ 5.75 кв.м., също няма пазарна стойност. Гараж, чието изграждане е започнало през 1988 г. със застроена площ 16.80 кв.м. , открит от запад и от север, също няма пазарна стойност. При това положение, тези постройки в имота, за които Г.П. претендира да му бъде заплатено от другия съделител като подобрения, не представляват подобрения, защото не увеличават стойността на имота. Това е самостоятелно основание за отхвърляне на претенцията за тези обекти.    

         Решението на Старозагорския районен съд в тази част като неправилно следва да бъде отменено, а вместо него тази претенция следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

 

По претенцията на Г.П.Г. против С.П.Г. за извършени подобрения след смъртта на наследодателите в имота в *** за следните суми: сумата от 250 лева за поставена външна щора на прозорец на втория етаж; 800 лева - стойността на поставения ламиниран паркет на втория етаж от къщата; 400 лева - поставената дограма на втория етаж; 500 лева - стойността на поставения ламиниран паркет с лайсни в коридора на втория етаж от къщата; 2000 лева - поставената облицовка в коридора от талашит; 150 лв. - за теракот в антрето на втория етаж; 500 лева - стенен гардероб в коридора на втория етаж;  900 лева, от които поставена дървена дограма на прозорци и врата – 400 лв. и 500 лв. - теракота в пристройка на втория етаж; 1 500 лева - поставено кухненско обзавеждане; 450 лева, от които 200 лв. за ширм, 100 лв. - кухненски плот, 150 лв. – врата между кухненски бокс и хол на втория етаж; 1 000 лева - стойността на подменени ВиК тръби и ел. инсталация на втория етаж, на общата стойност - 8 450 лева, а припадащата се част на ищцата - 7 042 лева., съдът намира за установено следното: От показанията на свидетелите Н. Г. и И.Ж.се установи, че Г. е поставил ламинат в коридора на втория етаж, кухненското обзавеждане, алуминиева дограма, теракот, ламперия в коридора на втория етаж и стенен гардероб.

В заключението на вещото лице е установен размера на всяко едно от тези подобрения, които като цяло увеличават стойността на имота. Според вещото лице, стойността на външната щора на прозореца в антрето е 212 лв.; ламиниран паркет, в южна стая всекидневна на втория етаж – 389.69 лв.; дограма на прозорците на всекидневната – 310.61 лв. с остъкляване 90.34 лв. – 400.95 лв.; ламиниран паркет с лайсни в коридора на втория етаж – 187.62 лв.; облицовка в коридора с талашит – 283.06 лв.; теракот в антре – 150 лв. ; стенен гардероб – 525 лв. ; вратопрозорец в кухненски бокс втори етаж- 152.40 лв. с остъкляване 32.87 лв. -185.27 лв.; теракот на пода кухненски бокс – 73.44 лв. ; кухненско обзавеждане – 1080 лв. ; ширм – 100 лв.; огнеупорен плот – 111.90 лв. ; дървена врата – 182.86 лв. 

От тези подобрения, въззивната инстанция намира, че трайно прикрепени към имота са единствено следните: дограма на прозорците на всекидневната – 310.61 лв., с остъкляване 90.34 лв. – 400.95 лв., за което ищецът по тази претенция Г. претендира 400 лв.; теракот в антре – 150 лв., в какъвто размер е претенцията на Г.; теракот на пода на кухненски бокс – 73.44 лв., /ищецът претендира 500 лв. /; вратопрозорец в кухненски бокс втори етаж- 152.40 лв. с остъкляване 32.87 лв. -185.27 лв.,/ претенция 400 лв./ и дървена врата – 182.86 лв., за която ищецът претендира 150 лв. В този смисъл претенцията за подобрения, извършени от съделителя Г.П.Г. е основателна до размера на общата сума от 958.71 лв. или за сумата 798.93 лв. за ищцата, притежаваща 5/6 ид. части от имота. Там където претенцията на ищеца е в по – нисък размер от установения в заключението на вещото лице, същата следва да бъде уважена, така както е претендирана.  

Останалите подобрения: външна щора на прозореца в антрето- 212 лв.; ламиниран паркет, в южна стая всекидневна на втория етаж – 389.69 лв.; ламиниран паркет с лайсни в коридора на втория етаж – 187.62 лв.; облицовка в коридора с талашит – 283.06 лв.; стенен гардероб – 525 лв.; кухненско обзавеждане – 1080 лв. ; ширм – 100 лв. и огнеупорен плот – 111.90 лв. не са трайно прикрепени към имот, могат лесно да бъдат отстранени и взети от Г.П.Г.., поради което претенцията за тези вещи е неоснователна.  

Решението на Старозагорския районен съд, в тази му част,  следва да бъде частично отметено от сумата 798.93 лв. до уважения размер 16 954.71 лв., като в тази част искът за подобрения следва да бъде отхвърлен като неоснователен. В останалата обжалвана част решението по тази претенция следва да бъде потвърдено.  

Оплакванията на въззивника за неправилност на присъдените разноски във втората фаза на делбата в решението на районния съд, съдът намира за основателни. Съгласно разпоредбата на чл.355 ГПК страните заплащат разноските съобразно стойността на дяловете им. При присъединените искове в делбеното производство разноските се определят по чл.78 ГПК.

 

Съделителят С.П. следва да заплати държавна такса върху дела си в размер на 4112.07 лв.. Същата дължи държавна такса и върху отхвърлената претенция по сметки по чл.31, ал.2 ЗС за сумата 1668.37 лв. в размер на 66.73 лв., която ДТ районният съд е пропуснал да определи. Следва да заплати държавна такса върху стойността на уважената претенция на другата страна за подобрения в размер на 798.93 лв. - 31.96 лв.

 

Съделителят Г.П.Г. следва да заплати държавна такса върху дела си в размер на 1078.04 лв. Същият дължи държавна такса върху отхвърлените части от претенциите му за подобрения 24352.60 лв. в размера на 974.10 лв., както и върху отхвърлената част от претенцията му по чл.31, ал.2 ЗС за сумата 1650 лв. - държавна такса 66 лв.

Доколкото в решението на районния съд са определени различни по размер държавни такси, същото следва да бъде отменено и в тази част, както и в частта за разноските.    

С оглед на изложените съображения, въззивната инстанция намира, че въззивната жалба е основателна. Решението на районния съд следва да бъде отменено в частта, в която е уважена претенцията по чл. 31, ал.2 ЗС на Г.П., като вместо това претенцията по сметки по чл.31, ал.2 ЗС следва да бъде отхвърлена като неоснователна, а претенцията по сметки за подобрения е основателна до размера 798.93 лв.. В останалата й част, претенцията с правно основание чл.12, ал.2 ЗН и претенцията с правно основание чл. 72 ЗС до уважения от районния съд размер - 16 954.71 лв., решението следва да бъде отменено, а претенциите - отхвърлени. Решението в частта за разноските, следва да бъде отменено изцяло, като вместо това въззивната инстанция следва да присъди държавна такса върху стойността на дяловете на страните и съразмерно на уважената и отхвърлена част от претенциите.

В полза на въззивника следва да се присъдят направените разноски за въззивната инстанция в размер на 2408.05 лв. за държавна такса и 800 лв. разноски за един адвокат.            

Водим от горните мотиви, Окръжният съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №719 от 28.05.2019 г., постановено по гр.дело № 1034/2016 г. по описа на Старозагорския районен съд, в частта, с която е извършена  реално делбата и е присъденото уравнение на дяловете, уважена е претенцията на Г.П.Г. против С.П.Г. за присъждане обезщетение за направени подобрения в имота в *** за размера над 798.93 лв. до размера на 16 954.71 лв.; уважена е претенцията по чл.31, ал.2 ЗС на Г.П. против С.П. за 548 лв. обезщетение за лишаване от ползване на ид. му част от имота в с. С., за периода 04.04.2016г. до 11.12.2018г., ведно със законната лихва, определените държавни такси върху дяловете и по претенциите по сметки, като вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижи имоти: ДВОРНО МЯСТО от 330 кв.м., находящо се в ***, ***, представляващо УПИ XIV- 392 в квартал 483 по плана на ***, ***, при граници: север-УПИ ХХ-398, УПИ VIII-386, изток-УПИ XІІІ-391, юг- *** запад-УПИ-ХV-393, заедно със западната част от двуетажна жилищна сграда- близнак и навес с оградни стени, находящ се в същото дворно място, което представлява Поземлен имот с идентификатор 68850.525.392, ***, ***, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/19.11.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: ***, п.к.6000, ***, площ 343 кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанзирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 метра. Номер по предходен план: 392, квартал 483, парцел XIV, при съседи: 68850.525.393, 68850.525.1514, 68850.525.391, 68850.525.386, 68850.525.398, Заедно със сградите, които попадат върху имота: Сграда 68850.525.392.2, Застроена площ 26 кв. метра, брой етажи-1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване; Сграда 68850.525.392.3, застроена площ: 55 кв.метра, брой етажи: 2, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, като получената при проданта цена се разпредели при съотношение 5/6 идеални части за С.П.Г. и 1/6 ид.ч. за Г.П.Г.. 

 

ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО с площ от 1020 кв.метра, а по Скица №27 от 08.02.2016г. на община О. с площ от 1110 кв.метра, находящо се в с.С., община О., ***, при граници: запад- улица, север УПИ XII-438, изток-УПИ VIII-22, юг-УПИ-XІV-437, XV-437, представляващо УПИ XIII- тринадесет-439-четиристотин тридесет и девет, в квартал 15- петнадесет по плана на селото, като получената при проданта цена се разпредели при съотношение 2/3 ид. ч. за С.П.Г. и 1/3 ид.ч. за Г.П.Г..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.П.Г. *** ***, с настоящ адрес:***, ЕГН **********,*** 56, чрез адвокат Д.Д. следните недвижими имоти:  нива в местността „***"с площ от 6.500 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 062009, в землището на с.С. с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №062010 нива на С. Г.П., имот №062004 нива на Г.М.С., имот №062002 нива на насл. на Д.Р.Ж., имот №000413 полски път на община О.. Имотът е образуван от имот №062003. Имотът има договор за аренда; пазарна оценка на вещото лице - 4550 лв.;  нива в местността „***" с площ от 12.501 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 063036, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №063037 нива на С. Г.П., имот №000240 полски път на община О., имот №000279 полски път на община О., имот  №063013 нива на В.Б.Б.. Имотът е образуван от имот №063014. Имотът има договор за аренда; Пазарна оценка – 8750.70 лв. и нива в местността „***" с площ от 5.499 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 042029, в землището на с. С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №042031 нива на Г.И.И., имот №042028 нива на Г.К.И.и др.,имот №042027 нива на С.М.Л., имот №042026 нива на Г. И.М., имот №042030 нива на В.Б.Б., имот №000174 полски път на община О.; Пазарна оценка – 3849.30 лв. Трите ниви са с обща площ 24.499 дка и обща стойност – 17150 лв. 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.П.Г. *** ***, с ЕГН ********** следните недвижими имоти: нива в местността „***" с площ от 4.861 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 068043, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи : имот №068042-нива на В.Б.Б., имот №000110 жил. територия на с.С., имот №068018 нива на Г.Д.В.. Имотът е образуван от имот №068037. Имотът има договор за аренда; Пазарна оценка– 3402.70 лв.; нива в местността „***" с площ от 4.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 044041, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ.О., ***, при граници и съседи: имот №044042 нива на С. Г.П., имот №044052 нива на Градус- 3 АД, имот №000181 полски път на община О., имот №000177 полски път на община О.. Имотът е образуван от имот №044015. Имотът има договор за аренда; Пазарна оценка – 2800 лв. и нива в местността „***" с площ от 5.000 дка, четвърта категория, съставляваща имот с номер 033007, в землището на с.С., с ЕКАТТЕ 68312, общ. О.,***, при граници и съседи: имот №033004 нива на Р.Р.Е., имот №033006 нива на В.Б.Б., имот №000096 полски път на община О., имот №033008 нива на Б.Р.Б., имот №033005 нива на Ж.Б.Е.и др. Имотът има договор за аренда; Пазарна оценка – 3500 лв. Трите имота са с обща площ 13.861 дка и обща стойност – 9702.70 лв.

ОСЪЖДА Г.П.Г. *** ***, с ЕГН ********** да заплати на С.П.Г. *** ***, с настоящ адрес:***, ЕГН **********,*** ***, чрез адвокат Д.Д. за уравнение дела й от съсобствеността сумата от 751.80 лв. /седемстотин петдесет и един лв. и 80 ст./

 

ОТХВЪРЛЯ претенциите на Г.П.Г. с п.а. против С.П.Г. с п.а. за заплащане на обезщетение за направените подобрения в имота в ***, *** с правно основание чл.12, ал.2 ЗН и с правно основание  чл.72 ЗС, съобразно квотата й от съсобствеността за размера над 798.93 лв. до уважения размер 16 954.71 лв. като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана част до размера 798.93 лв., представляващи обезщетение за направените подобрения в имота в ***, ***, с право основание чл.72 ЗС, съобразно квотата й от съсобствеността.

 

ОТХВЪРЛЯ претенцията на Г.П.Г. с п.а. против С.П.Г. с п.а. за заплащане на сумата 548 лв., представляващи обезщетение за лишаване от ползване на ид. му част от имота в с. С., за периода 04.04.2016г. до 11.12.2018г., ведно със законната лихва като неоснователна.

 

ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му обжалвана част относно претенцията на С.П.Г. с п.а. против Г.П.Г. с п.а. за размера 1668.37 лв., представляващи обезщетение за лишаване от ползване на имота в ***, ***, ***, съобразно правата й, за периода 01.03.2016г. до 11.12.2018г., ведно със законната лихва.

 

ОСЪЖДА Г.П.Г. *** ***, с ЕГН ********** да заплати на С.П.Г. *** ***, с настоящ адрес:***, ЕГН **********,*** ***, чрез адвокат Д.Д. сумата от 3208.05 лв. /три хиляди, двеста и осем лв. и 5 ст./, представляващи направените разноски за въззивната инстанция, от които 2408.05 лв. - държавна такса и 800 лв. - разноски за един адвокат.        

 

ОСЪЖДА С.П.Г. *** ***, с настоящ адрес:***, ЕГН **********,*** ***, чрез адвокат Д.Д. да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт по сметка на Окръжен съд - Стара Загора държавна такса в размер на 4 112.07 лева / четири хиляди, сто и дванадесет лв. и 7 ст./, държавна такса в размер 66.73 лв. / шестдесет и шест лв. и 73 ст./, върху отхвърлената претенция по сметки по чл.31, ал.2 ЗС за сумата 1668.37 лв., както и държавна такса размер на 31.96 лв. / тридесет и един лв. и 96 ст./ върху стойността на уважената претенция на другата страна за подобрения в размер на 798.93 лв.

ОСЪЖДА Г.П.Г. *** ***, с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по бюджета на съдебната власт, по сметка на Окръжен съд - Стара Загора държавна такса върху стойността на дела си от съсобствеността в размер на 1 078,04 лева / хиляда, седемдесет и осем лв. и 4 ст./, държавна такса в размер на 974.10 лв. /деветстотин, седемдесет и четири лв. и 10 ст./, върху отхвърлените части от претенциите му за подобрения в общ размер 24352.60 лв. в както и държавна такса в размер на 66 лв. /шестдесет и шест лв./ върху отхвърлената част от претенцията му по чл.31, ал.2 ЗС за сумата 1650 лв.

Решението може да бъде обжалвано пред ВКС с касационна жалба при условията на чл. 280, ал.1 ГПК, в едномесечен срок от връчването му на страните.

        

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                       

 

 

 

 ЧЛЕНОВЕ: