О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1004                                                            07.11.2019г.                               гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД,                   ІІ  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ   

на седми ноември                                                          две хиляди и деветнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

           

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ          

           

                                                                          ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МАВРОДИЕВА

 

                                                                                                ВЕСЕЛИНА МИШОВА

Секретар  ………………….……………

Прокурор  ……………………………...

като  разгледа  докладваното  от  съдията  -  докладчик   МАВРОДИЕВА

частно гр.   дело  № 1528 по  описа  за  2019 година.

 

Производството е образувано по частната жалба на М.Д.Н., чрез адв. П.К. против определение № 1927 от 05.09.2019г., постановено по гр.д.№ 3293/2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд, с което се отхвърля искането за изменение на решението в частта за разноските.

 

Частният жалбоподател е останал недоволен от обжалваното определение, поради което го обжалва в срока, като неправилно. Излага съображения, че делото се отличава с правна сложност, макар и да не е с фактическа сложност. Сочи, че пълномощникът на ищцата извършил множество фактически и правни действия, които обосновавали хонорар в договорения размер. Излага съображения, че съдът не съобразил разпоредбата на §2а от Наредбата за МРАВ, като не е начислил ДДС върху определеното в наредбата възнаграждение. Моли да се отмени обжалваното определение в частта, в която адв. възнаграждение е намалено под 360 лв., с ДДС като неправилно и да се измени решение № 451 от 01.07.2019г. по делото в частта за разноските, като се присъди адв. възнаграждение в размер на 360 лв. с вкл.ДДС.  

 

В срока не е постъпил писмен отговор от другата страна „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.

 

Съдът, след като обсъди направените в жалбата оплаквания и провери допустимостта й намери за установено следното:

           

Жалбата е допустима, като подадена в срока за обжалване, срещу подлежащ на обжалване акт, внесена е дължимата държавна такса за въззивното производство.             

 

С обжалваното определение, районният съд е отхвърлил искането на М.Н. за изменение на Решение № 457/01.07.2019г., постановено по гр.д.№ 3293/2018г. в частта му за разноските. Изложил е съображения, че уговорения размер на адв. възнаграждение - 420 лв. е прекомерен, съобразно действителната фактическа и правна сложност на делото, както и извършените в производството процесуални действия, поради което го е намалил до 300 лв., съобразно чл.7, ал.2 от Наредбата и цената на иска -137.80 лв. Съдът е счел, че регистрацията на адв. дружество по ЗДДС няма отношение към размера на разноските, с които следва да бъде натоварена страната, която не е договаряла с дружеството, тъй като начинът на формиране на крайната цена на услугата не е предмет на разглеждане в това производство. Приел е също, че съгласно чл.67 от ЗДДС, когато при договаряне на доставката не е изрично посочено, че данъкът се дължи отделно, приема се че той е включен в договорената цена. Приел е също, че възнагражденията по Наредбата за МРАВ, са крайни цени и задължението за ДДС не увеличава минималните размери на посочените в наредбата възнаграждения с размера на дължимия от извършващия субект данък.

 

Гр.д. № 3293/2018г. по описа на КРС е образувано по постъпила искова молба от 17.12.2018г. от М.Д.Н., чрез процесуален представител чрез адв. дружество „К. и Стоянова“, представлявано от управителя адв. П.К. против „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, за установяване, че ищцата не дължи на ответника сумата 137.80 лв. по фактура от 05.12.208г. По делото е проведено едно съдебно заседание, на което не са се явили страните и е постановено решение на 01.07.2019г. С решението КРС е уважил иска. По възражение на ответника за прекомерност на разноските на ищцата, съдът е намалил размера на адв. възнаграждение до минималния размер в НМРАВ – 300 лв. и е присъдил разноски 350 лв., от които 300 лв. за адв. възнаграждение и  50 лв. ДТ.

С молба от 09.07.2019г. пълномощника на М.Н., адв. П. К. е поискал изменение на решението в частта за разноските, като се присъди адв. възнаграждение в размер на 420 лв., евентуално 360 лв. , минимално възнаграждение с  вкл. ДДС.

Въззивната инстанция намира, че районният съд правилно е приложил разпоредбата на чл.78, ал.5 от ГПК, като е намалил заплатения от ищцата адвокатски хонорар до определения в НМРАВ минимум – 300 лв., предвид действителната правна и фактическа сложност на делото и извършените от пълномощника на ищцата процесуални действия. Съгласно разпоредбата на § 2а от ДР на Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения обаче за регистрираните по ДДС адвокати, дължимият ДДС се начислява върху възнагражденията по тази наредба и се счита за неразделна част от дължимото възнаграждение. Предвид тази разпоредба, върху минимално дължимото съгласно Наредба № 1/09.07.2004 г. възнаграждение следва да се прибавят 20 % ДДС, които да се присъдят в полза на другата страна. В конкретния случай адвокат П.К. е регистриран по ДДС, поради което неправилно районния съд съд не е присъдил съответния размер на дължимия ДДС или допълнително сумата в размер 60 лв., представляваща 20% върху дължимото адвокатско възнаграждение в размер 300 лв.

Въз основа на изложените съображения обжалваното определение на КРС следва да бъде отменено и вместо това ответникът „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД следва да бъде осъден да заплати на другата страна още сумата 60 лв., представляваща ДДС върху дължимото адвокатско възнаграждение в размер 300 лв.

Доколкото в жалбата не се съдържа искане за присъждане на разноски за настоящото производство, въпреки представените доказателства за извършени такива и списък, разноски на частния жалбоподател не следва да се присъждат.

 

Мотивиран от изложеното, Окръжният съд,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение № 1927 от 05.09.2019г., постановено по гр.д.№ 3293/2018г. по описа на Казанлъшкия районен съд и вместо това постановява:

 

ИЗМЕНЯ решение № 457 от 01.07.2019 г. по гр. дело № 3293/2018 г., по описа на Казанлъшкия районен съд в частта за разноските като ОСЪЖДА „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, ЕИК 123526430, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив 4000, ул. Хр. Г. Данов № 37 да  заплати на М.Д.Н., ЕГН **********,*** допълнително сума в размер 60 лв. /шестдесет/, представляваща ДДС върху присъденото адвокатско възнаграждение в размер 300 лв., на основание чл. 78, ал. 1 ГПК, във връзка с § 2а от ДР на Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

 

Определението не подлежи на обжалване.

                                                 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                            

 

       

        

 ЧЛЕНОВЕ: