О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 1016                                            11.11.2019г.                           гр.Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД, ГРАЖДАНСКО отделение, ІІ състав  

на единадесети ноември две хиляди и деветнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПЛАМЕН ЗЛАТЕВ                                     

ЧЛЕНОВЕ :  МАРИАНА МАВРОДИЕВА

         ВЕСЕЛИНА МИШОВА                              

Секретар : Катерина Маджова

като  разгледа  докладваното  от  съдията- докладчик ЗЛАТЕВ

в.гр.дело N 1575 по описа за 2019 година по описа на ОС- Ст.Загора,

за да се произнесе, съобрази следното :

 

            Производството е на основание чл.240, ал.1, т.1, ал.2 и 3 във вр. с чл.422 и чл.306, ал.3 от ГПК.

 

          Производството по настоящото в.гр.д. е образувано въз основа на първоначално подадена молба вх.№ 11877/22.04.2019г./наименувана от нея Искова молба/ от пълнолетната българска гражданка Т.П.Н./*** с искане за отмяна на постановеното против нея неприсъствено Решение № 959/29.09.2014г. по гр.д.№ 6014/2013г. по описа на РС- Ст.Загора, като твърди, че не са й били надлежно връчени Исковата молба и призовката за откритото съдебно заседание, като развива подробно своите фактически и правни аргументи в тази насока.

 

          След като се запозна с направените в Молбата искания, твърдения и оплаквания, като обсъди постановените съдебни актове по приложените 2 бр. приключени гр.дела № 6014/2013г. и № 2202/2019г./и двете по описа на РС- Ст.Загора/ и като се съобрази с приложимите по казуса процесуални норми, настоящия въззивен съд констатира, че е бил преждевременно сезиран с това искане по реда на чл.240, ал.1, т.1 от ГПК- освен иницииращата това производство за отмяна писмена молба, наречена от подателката й Искова молба/л.2- 3 от по- рано образуваното и впоследствие прекратено гр.д.№ 2202/2019г. по описа на РС- Ст.Загора/ е налице и последваща нейна писмена Молба вх.№ 9185/11.07.2019г./л.34 от първоначално образуваното и прекратено в.гр.д.№ 1201/2019г. по описа на ОС- Ст.Загора/, с която тя е поискала от съда да конституира наред с първоначалния ответник „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД, с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул.„Гогол" № 18- 20, също и още 2 бр. нови ответници „ЕНЕА"- АД, гр.Варна и К.П.М. ***, като и тримата са били ответници по постановеното против тях неприсъствено Решение № 959/29.09.2014г. по гр.д.№ 6014/2013г. по описа на РС- Ст.Загора. По новата молба първоинстанционния съд не се е произнесъл до настоящия момент, и е извършил само размяна по реда на чл.306, ал.3 от ГПК, с постъпил писмен Отговор вх.№ 30511/28.10.2019г./л.14 от настоящото повторно образувано в.гр.д. № 1575/2019г. по описа на ОС- Ст.Загора/ само от първоначалния ответник „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/” ЕАД- гр.София, но не и от поисканите за конституиране и неконституирани 2 бр. нови ответници „ЕНЕА"- АД и К.П.М./***/.

 

Поради което производството по настоящото новообразувано и висящо в.гр.д.№ 1575/2019г. по описа на ОС- Ст.Загора следва изцяло да се прекрати пред настоящия въззивен ОС- Ст.Загора, като нашето дело ведно с всички приложени общо3 бр. приключени гр.дела следва да се върнат обратно на първоинстанционния съд за администриране на тази нова уточняваща Молба за отмяна вх.№ 9185/11.07.2019г./л.34 от в.гр.д.№ 1201/2019г. по описа на ОС- Ст.Загора/, по чл.240, ал.1, т.1 във вр. с чл.306, ал.3 от ГПК.

 

          Тъй като настоящото постановено в закрито заседание въззивно съдебно Определение не препятства по- нататъшното движение на делото, същото не подлежи на самостоятелно обжалване пред по- горен съд.

 

Ето защо водим от горните мотиви и на основание чл.240, ал.1, т.1, ал.2 и 3 във вр. с чл.422 и чл.306, ал.3 от ГПК, въззивният Окръжен съд- гр.Стара Загора     

  О П Р Е Д Е Л И :

           

            ПРЕКРАТЯВА изцяло пред себе си производството по в.гр.д.№ 1575/2019г. по описа на ОС- Ст.Загора.

 

ВРЪЩА делата обратно на РС- гр.Стара Загора за извършване администриране на уточняващата Молба за отмяна вх.№ 9185/11.07.2019г./л.34 от в.гр.д.№ 1201/2019г. по описа на ОС- Ст.Загора/.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване пред по- горен съд.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                      

 

 

ЧЛЕНОВЕ :