РЕШЕНИЕ 

 

 

Номер.…88……23 юни……..…..Година 2009….…….…Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд………………………  наказателно отделение

На……………….10 юни..…………………….…Година две хиляди и девета

В публичното заседание в следния състав:

 

Председател:        Спасена Драготинова

       Членове:        1. Татяна Гьонева

2.     Красимира Дончева

 

Секретар Маргарита Стоянова……………………………………………….

разгледа докладваното от съдията …………….……...Татяна Гьонева

ВНЧХ дело…………….…номер 355………………по описа за 2009 година

 

 

    С Решение №187/21.04.2008г. по НД №170/2009г. на ВКС е възобновено производството по ВНЧХД №514/08г. по описа на Старозагорски окръжен съд, като е отменено Решение №166/03.11.2008г. по същото дело само в частта му относно определяне на наказателната отговорност на подсъдимия и делото е върнато на Окръжен съд Стара Загора за ново разглеждане от друг състав от стадия на съдебното заседание само в отменената му част. В мотивите на отменителното решение на ВКС е посочено, че съдът – както първоинстанционният, така и въззивният не е изискал свидетелство за съдимост на подсъдимия Д.С., поради което не е извършена преценка за възможността да се приложи разпоредбата на чл.78а НК. С оглед на наказанието, предвидено от текста на чл.148 ал.2 пр.1 вр. ал.1 т.2 и 3 във вр. с чл.147 ал.1 НК, по който текст подсъдимият Д.С. е признат за виновен, съдът е бил длъжен да прецени възможността за прилагане на горната разпоредба, поради което е прието, че с необсъждането на тази императивна норма е допуснато съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване правата на подсъдимия.

 

Частният тъжител Е.Д. лично и чрез повереника си адв.Д. пледира да бъде приложена разпоредбата на чл.78а НК с оглед на дадените задължителни указания в решението на ВКС и установеното от изисканото в актуалното свидетелство за съдимост обстоятелство, че подсъдимият е реабилитиран по право, поради което няма пречка за прилагане на горната разпоредба.

 

Защитата на подсъдимия адв.Г. моли съда да признае подсъдимия Д.С. за невинен по предявеното му обвинение за клевета, независимо от указанията на ВКС, като счита, че настоящата инстанция има тези правомощия. В този смисъл навежда доводи, че подсъдимият Д.С. е изразил мнение по обществени въпроси, поради което не е извършил престъплението, за което е признат за виновен. Защитата счита, че в проведеното частно наказателно производство е следвало частният тъжител да докаже изложените в тъжбата факти, а не подсъдимият да доказва тяхната истинност.

Подсъдимият Д.И.С. заявява, че не се чувства виновен за нито една дума, която е изрекъл и публикувал, като счита, че това са общественоизвестни факти, които хората знаят и оценяват, но не смеят да ги кажат.

 

В последната си дума подсъдимият Д.И.С. заявява, че зададените от него въпроси изразяват обществено поведение и моли съдът да прецени справедливо.

         

                Съдът, като обсъди изисканото в настоящото производство свидетелство за съдимост на подсъдимия Д.С. в изпълнение на указанията на ВКС във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

С Присъда №18/14.05.2008г., постановена по НЧХД №317/2008г. по описа на Чирпански районен съд, изменена частично и потвърдена частично с Решение №166/03.11.2008г. по ВНЧХД №514/08г. на Старозагорски окръжен съд, подсъдимият Д.И.С. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.148 ал.2 пр.1 вр. ал.1 т.2 и 3 във вр. с чл.147 ал.1 НК. С въззивното решение подсъдимият е признат за невинен и е оправдан по повдигнатото с частната тъжба обвинение по чл.148 ал.2 пр.1 вр. ал.1 т.1 НК и по чл.148 ал.2 пр.2 НК.  В тази си част присъдата е влязла в сила, като въззивното решение е отменено и производството е възобновено само в частта му, касаеща наказателната отговорност на подсъдимия. В тази връзка са дадени задължителни указания след служебно изискване на актуално свидетелство за съдимост на подсъдимия С. съдът да прецени възможността за прилагане на разпоредбата на чл.78а НК.

 

Настоящият съдебен състав не споделя доводите на защитата относно правомощията, които има при новото разглеждане на делото. Въззивното решение е отменено само в описаната по-горе част по реда на Глава Тридесет и трета НПК. Ето защо при новото разглеждане на делото въззивният съд е обвързан да се произнесе само в тази част на производството, в която същото е висящо. В останалата част – досежно вината на подсъдимия Д.С. производството е приключило с влязла в сила присъда, като това се отнася и до правната квалификация на деянието. Ето защо в този случай въззивният съд няма процесуални правомощия да пререшава тези въпроси.

 

В изпълнение на дадените указания от ВКС беше изискано и прието като доказателство актуално свидетелство за съдимост на подсъдимия Д.С.. В същото е отразено осъждане от 1978г. за престъпление от общ характер с прилагане разпоредбата на чл.66 НК с посочен изпитателен срок от три години, при което в свидетелството е отразена и настъпилата реабилитация по право. В този случай съобразно чл.85 ал.1 НК подсъдимият Д.С. към момента се счита за неосъждан. Текстът на чл.148 ал.2 пр.1 във вр. с ал.1 т.2 и 3 НК, по който подсъдимият С. е признат за виновен, предвижда наказание глоба от пет хиляди лева до петнадесет хиляди лева и обществено порицание. Съдът намира, че в случая са налице всички предпоставки, които разпоредбата на чл.78а ал.1 НК визира: подсъдимият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел, за престъплението, за което е признат за виновен, се предвижда наказание по-леко от лишаване от свобода, както и от престъплението не са настъпили имуществени вреди. Това налага подсъдимият Д.С. да бъде освободен от наказателна отговорност по реда на цитираната разпоредба и му бъде наложено административно наказание.

 

Административното наказание, предвидено в разпоредбата на чл.78а ал.1 НК, е от петстотин до пет хиляди лева. В конкретния случай при определяне размера на това наказание съдът взе предвид следните смекчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства. На първо място съдът съобрази преклонната възраст на подсъдимия – на ***. Същият е *** и събраните по делото доказателства не сочат на висока степен на обществена опасност на неговата личност. Не на последно място съдът отчете мотивите и подбудите, водили подсъдимия при извършване на деянието. Установи се по делото, че въпреки високата си възраст, Д.С. е обществено ангажирана личност и при извършване на инкриминираното деяние е участвал в организираната в с. *** предизборна кампания. Печатните материали, предмет на тъжбата, същият е изготвил и разпространил в хода на провеждана предизборна агитация, като за себе си е смятал, че в тях изразява обществено наболели въпроси, вълнуващи съселяните му. Всички тези обстоятелства мотивираха съда да приеме, че за поправянето на подсъдимия е достатъчно да бъде наложено административно наказание към предвидения от закона минимум – а именно петстотин лева.

 

С оглед на изложеното съдът намира, че следва да измени обжалваната присъда, с която подсъдимият Д.И.С. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.148 ал.2 пр.1 вр. ал.1 т.2 и 3 вр. чл.147 ал.1 НК, в частта досежно определяне на наказателната отговорност на подсъдимия, като на основание чл.78а ал.1 НК следва да освободи същия от наказателна отговорност и му наложи административно наказание в размер на петстотин лева.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.337 ал.1 т.4 НПК, Окръжният съд

                                                   Р  Е  Ш  И:               

 

ИЗМЕНЯ Присъда №18/14.05.2008г., постановена по НЧХД №317/2008г. по описа на Чирпански районен съд, с която подсъдимият Д.И.С. е признат за виновен за извършено престъпление по чл.148 ал.2 пр.1 вр. ал.1 т.2 и 3 вр. чл.147 ал.1 НК, в частта досежно определяне на наказателната отговорност на подсъдимия, като на основание чл.78а ал.1 НК ОСВОБОЖДАВА подсъдимия Д.И.С. ЕГН ********** от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание в размер на петстотин лева.

                                                                                                          

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:            1.

 

 

          2.