П  Р  О  Т  О  К  О  Л   № 1  

 

31.01.2013  година                                                                 гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, Наказателно отделение, в публично заседание на тридесет и първи януари, две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: М.С.

Е.В.

                     

СЕКРЕТАР:   И.  Г. 

ПРОКУРОР:  НЕЙКА ТЕНЕВА

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия СОНЯ КАМЕНОВА
НОХД № 662 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в  10.30 часа се явиха:    

   

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – явява се прокурор ТЕНЕВА.

 

ПОДСЪДИМ:

И.К.К.  – лично.

Явява се адв. В.Й.В.,*** за служебен защитник на подсъдимия И.К.К. в уведомително писмо изх. № 40/08.01.2013  г. на Председателя на АК – Стара Загора.

 

ПОСТРАДАЛИ:

И.И.А. – лично.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав разясни на подсъдимия И.К.К., че на основание чл.372, ал.2 от НПК е задължително участието на защитник спрямо него и постави на същия в тази връзка въпрос в състояние ли е сам да си осигури договорна защита.

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.К.К.: Не съм в състояние сам да си осигуря адвокат, желая да имам служебен защитник. Нямам възражения адв.В.В. да бъде мой защитник в производството пред съда.

 

АДВ.В.: Запознат съм с материалите по делото, в състояние съм да осъществя защитата на подсъдимия в това производство. Готов съм да представлявам подсъдимия И.К.К. в съдебната фаза като негов защитник.

 

С оглед всичко гореизложено, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА адв. В.Й.В. ***, вписан под № 5286 в Националния регистър за правна помощ, за  служебен защитник на подсъдимия И.К.К. в настоящото производство.

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар, вещите лица, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав разясни на страните, че днешното съдебно заседание е насрочено с оглед вземане на решение за възможността съдебното следствие да протече по правилата на Глава ХХVІІ от НПК.

 

СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.В.: Нямам искания за отводи, доказателствени искания на този етап също нямам. Тъй като имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по повдигнатото обвинение са възстановени, считам, че може да бъде приключено наказателното производство по настоящото дело чрез споразумение. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим параметрите на такова с представителя на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

ПОСТРАДАЛИЯТ И.И.А.: Заявявам, че сумата от 420 лв. ми е възстановена.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че са налице законовите основания за даване ход на делото. Нямам искания за отводи. След като са възстановени имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по чл.249, ал.1 от НК, няма пречки да постигнем споразумение със защитата и подсъдимия. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим сключването на такова.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното с.з., приема, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОВЕРИ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

И.К.К., ЕГН **********, роден на *** ***, ****.

 

СЪДЪТ с оглед направеното искане от подсъдимия  и защитата му за обсъждане на възможността наказателното производство да приключи чрез споразумение, приема, че следва да прекъсне съдебното заседание и да даде възможност на страните за обсъждане на въпросите по чл.381, ал.5 от НПК и представяне на споразумението в писмена форма, тъй както изисква закона.

Явилото се в съдебно заседание пострадало лице И.И.А. – следва да бъде освободено.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА от участие в съдебно заседание пострадалия И.И.А..

 

Прекъсва съдебното заседание в 10.40 часа, като обяви на страните, че същото ще продължи в 11.00 часа.

 

В 11.00 часа съдебното заседание продължава.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – се явява прокурор Нейка Тенева.

ПОДСЪДИМИЯТ И.К.К. – лично и със защитника си – адв. В.В..

 

ПРОКУРОРЪТ: Представям споразумение, подписано от страните. Моля същото да бъде одобрено и прекратено наказателното производство срещу подсъдимия И.К.К., водено за престъпление по чл.249, ал.1 от НК.

 

АДВ.В.: Присъединявам се към искането на прокурора.

   

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия И.К.К. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                               

ПОДСЪДИМИЯТ И.К.К.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото.

 

АДВ.В.: Като защитник на подсъдимия И.К.К. съм подписал споразумението, което поддържам.

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам искането за одобряване на споразумението и за прекратяване на наказателното производство.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните споразумение относно следното:

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.К.К., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2012 г., в ТЕЦ “****” – с.М., използвал платежен документ – дебитна карта № ***, издадена от **** на И.И.А., без съгласието на титуляра И.И.А., като изтеглил сумата от 420 лв. от АТМ устройство № *** и деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради  което и на основание чл.249, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се ОСЪЖДА на  ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

 

На основание чл.66, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия И.К.К.  - с посочена по-горе самоличност – наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

 

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия И.К.К. – с посочена по-горе самоличност – не се налага кумулативно предвиденото за горепосоченото престъпление наказание глоба.

 

 

ПРОКУРОР:                                   ПОДСЪДИМ:

               /………………./                                        /И.К.К./

 

                                                                     ЗАЩИТНИК:

                                                                     /АДВ.В.В./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7  от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия И.К.К. и защитникът му адв. В.В., съгласно което:

 

ПОДСЪДИМИЯТ И.К.К., ЕГН **********, се признава за ВИНОВЕН в това, че на 31.08.2012 г., в ТЕЦ “****” – с.М., използвал платежен документ – дебитна карта № ****, издадена от **** на И.И.А., без съгласието на титуляра И.И.А., като изтеглил сумата от 420 лв. от АТМ устройство № *** и деянието не съставлява по-тежко престъпление, поради  което и на основание чл.249, ал.1 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК го ОСЪЖДА на ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. 

 

На основание чл.66, ал.1 от НК наложеното на подсъдимия И.К.К.  - с посочена по-горе самоличност – наказание лишаване от свобода се ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от днес.

 

На основание чл.55, ал.3 от НК на подсъдимия И.К.К. – с посочена по-горе самоличност – не се налага кумулативно предвиденото за горепосоченото престъпление наказание глоба.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 662/2012 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  11.40 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

            

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.

 

2.

 

СЕКРЕТАР: