РЕШЕНИЕ 

 

 

Номер…….1.......…..03…януари…....Година 2013…..…Град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Старозагорският окръжен съд……….……………. ..Наказателно отделение

На………трети..… януари………………..Година две хиляди и тринадесета

В публичното заседание в следния състав:

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

          ЧЛЕНОВЕ: ТАТЯНА ГЬОНЕВА

 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар Даниела Хопчева.……………………………………………………..

Прокурор…Митко Игнатов ………….………………………………………...

като разгледа докладваното от съдията …………...…..ТАТЯНА ГЬОНЕВА

ЧН дело…………….…номер 659……..………….…по описа за 2012 година

 

 

Производството е по реда на чл.45 от Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест /ЗЕЕЗА/.

 

Представителят на Окръжна прокуратура Стара Загора изразява становище, че са налице законовите предпоставки за предаване на исканото лице при изразено от същото съгласие.

 

Защитникът на исканото лице адв. М.Т. счита, че искането е основателно. Моли съда да постанови изпълнение на заповедта за предаване на К. при изразено съгласие за това от негова страна.

 

Исканото лице Я.И.К. изразява съгласие да бъде предаден на италианските власти за провеждане на наказателно преследване срещу него, като прави отказ от принципа на особеността.  

 

В последната си дума исканото лице Я.И. моли да бъде незабавно предаден на италианските власти.

 

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите и становищата на страните, намери за установено следното:

 

Производството по делото е образувано за разглеждане по същество на ЕЗА от 19.11.2012г., издадена от съдия по предварителното следствие при съда в гр. Акуила Р Италия Джузепе Романо Гаргарела за предаване на  българския гражданин Я.И.К. за провеждане на наказателно преследване срещу него.

С влязло в сила определение от 13.12.2012г., постановено по ЧНД №649/2012г. по описа на Старозагорски окръжен съд, спрямо К. е взета МН “Задържане под стража”. По същото дело се съдържа изпратената за разглеждане ЕЗА на италиански език и в легализиран превод на български, както и актуална справка за съдимост на исканото лице.

Съдът намира, че ЕЗА е издадена при спазване изискванията на чл.37 от ЗЕЕЗА. В нея се съдържат данни относно самоличността и гражданството на исканото лице, наименованието, адреса, телефон и факс и електронен адрес на издаващия орган. След установяване самоличността на исканото лице не остава съмнение, че това е именно българският гражданин Я.И.К.  ЕГН **********. Отразено е основанието за направеното искане за предаването му - нареждане на съдията по предварителното разследване на Съда в гр. Акуила от 25.10.2012г. за налагане на мярка за неотклонение задържане в затвора. В заповедта се излагат обстоятелствата, при които е извършено престъплението, за което му е наложена тази мярка, като се сочи време, място и степента на участие на К.. Отразена е и правната квалификация на деянието, като са цитирани конкретните правни норми цифрово и текстово, под които същото е подведено. Заповедта е представена в оригинал, придружен с превод на български език.

 

          Съдът намира, че са налице основанията, визирани в чл.36 ЗЕЕЗА. Видно от изложеното в ЕЗА, извършеното от исканото лице деяние е наказуемо съгласно правото на издаващата държава с лишаване от свобода до девет години и четири месеца. В ЕЗА е отразено престъплението, за  разследването на което се иска К., както и че същото представлява участие в организирана престъпна група, информационна престъпност и фалшифициране на разплащателни средства. Тези престъпления попадат в списъка на престъпленията по чл.36 ал.3 ЗЕЕЗА /съответно т.1 т.11 и т.24/, наказуеми са до девет години и четири месеца лишаване от свобода при изискуем минимум в същата разпоредба от три години лишаване от свобода, при което за същите не се изисква двойна наказуемост и по правото на Р България.

 

          Настоящата ЕЗА е издадена за предаване на К. с цел провеждане на наказателно преследване срещу него от италианските власти. Ето защо бяха служебно изискани гаранции от издаващата държава, съобразени с разпоредбата на чл.41 ал.3 ЗЕЕЗА и такива бяха предоставени и съответно приети като доказателство по делото. Така Р Италия се задължава след приключване на наказателното производство срещу поисканото лице Я.И.К., същото да бъде върнато на територията на Р България при поети разноски от издаващата държава.

 

          При така установеното съдът намери, че в случая не са налице законовите условия за задължителен отказ за изпълнение на ЕЗА, уредени в чл.39 от ЗЕЕЗА. На първо място съдът отчете, че Я.К. не е съден за същото престъпление, за което е издадена заповедта, нито с влязла в сила присъда на български съд, нито на съда на трета държава членка. Престъплението, за което е издадена заповедта, не е амнистирано в Р България и не попада под нейната наказателна юрисдикция. Съответно лицето не е и малолетно.

          В проведеното съдебно производство исканото лице Я.И.К. даде съгласието си да бъде предаден на италианските власти за провеждане на наказателно преследване за престъпленията, описани в ЕЗА, както и за което и да е друго престъпление, като се отказа от принципа на особеността. Същото не беше оттеглено в предвидения от закона тридневен срок. При това положение настоящият съдебен състав прие, че следва изпратената ЕЗА на италианските власти да бъде изпълнена, за да се осигури чрез разпита на исканото лице фактическата обстановка по описаните в заповедта трансгранични престъпни деяния. При това бяха дадени гаранции от издаващата държава, че след приключване на наказателното производство, при постановяване на осъдителна присъда, К. ще бъде върнат на територията на Р България за изтърпяването й.

          В настоящето производство беше представена справка от УИС на Прокуратурата на Р България, установяваща наличието на висящо ДП срещу К. под №30/2011г. по описа на ОД на МВР Стара Загора. В съдебно заседание представителят на ОП Стара Загора представи Постановление от 15.12.2012г. на същата прокуратура, с което се прекратява наказателното производство срещу К. по това ДП. Към днешна дата постановлението е влязло в законна сила, при което няма налични висящи наказателни производства срещу исканото лице, които да налагат отлагане на предаването му при условията на чл.52 ЗЕЕЗА. От представената справка за съдимост се установява, че е изтекъл изпитателният срок на наложеното наказание лишаване от свобода по НОХД №515/2008г. на Окръжен съд Благоевград, след което липсва друго осъждане. Ето защо не е налице и подлежащо на изпълнение наказание лишаване от свобода от К. на територията на Р България.

 

          По изложените съображения съдът намери, че следва да допусне изпълнението на представената Европейска заповед за арест на съдия по предварителното следствие при съда в гр. Акуила Р Италия, с която се иска предаването на българския гражданин Я.И.К..

 

           Водим от горните мотиви и на основание чл.45 ал.3 ЗЕЕЗА, Окръжният съд

                   

Р  Е  Ш  И:

 

    ПОСТАНОВЯВА българският гражданин Я.И.К. ЕГН ********** ДА БЪДЕ ПРЕДАДЕН на италианските власти в изпълнение на Европейска заповед за арест от 19.11.2012г., издадена от съдия по предварителното следствие при съда в гр.Акуила Р Италия Джузепе Романо Гаргарела за провеждане на наказателно преследване срещу него.

 

          Решението е окончателно.

 

          Препис от решението да се изпрати на Окръжна прокуратура Стара Загора, на ВКП Отдел “Международноправно сътрудничество”, както и на Началника на Следствен арест Стара Загора.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:          1.

 

 

 

           2.