П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

Номер 2                                         14.01.2013 г.                        град СТАРА ЗАГОРА

 

          В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На четиринадесети януари                                                                   Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                    СЪДЕБНИ ЗАСЕД`АТЕЛИ:  1. ВЕСЕЛИНА  КЪЛВАЧЕВА

                                                                                   2. СИЙКА МАТЕВА

 

секретар Маргарита Стоянова

окръжен прокурор  ПЛАМЕН СТЕФАНОВ при ОП – гр.Сливен,

като разгледа докладваното от съдия ДРАГОТИНОВА

НОХД 433 по описа за 2011 година

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

 

                 ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Л.Я. – роден на ***г***,  с постоянен адрес:***, неосъждан, ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че  на 14.09.2007г. в гр.Сливен, в качеството му на длъжностно лицеКмет на гр.Сливен, съзнателно сключил неизгодна сделкадвустранен договор между Община-гр.С., като възложител и ГД "С." – гр.С. представлявано от Г.И.С., като изпълнител на строително-монтажни работи на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв.”Дружба–Сливен", въз основа на който Община - гр.Сливен e поела задължение за заплащане на 30 % за допълнителни и непредвидени строително- монтажни работи вместо 10 %, и от това е произлязла значителна вреда за представляваната от него община- гр.Сливен- в размер на 571 783, 45 лева/ петстотин седемдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и три лева и четиридесет и пет стотинки/ с ДДС, като случаят е особено тежък, поради което и на основание чл.220 ал.2 вр. ал.1/ред.Д.в. бр. 75/2006 г./, вр. с чл.2, ал.2, и чл.54 от НК, му налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 2/ДВЕ/ ГОДИНИ/, което на основание чл.61 т.3, във вр. с чл. 59, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от „открит” тип,  като ГО ОПРАВДАВА за разликата над тази сума до сумата 1 054 201, 46 лв./ един милион и петдесет и четири хиляди двеста и един лева и четиридесет и шест стотинки.

         На основание чл.220, ал. 2 пр.2, във връзка с чл. 37, ал.1 т.6 от НК ЛИШАВА подсъдимия Й.Л.Я. с ЕГН ********** и посочена самоличност ОТ ПРАВОТО ДА ЗАЕМА административно- управленска длъжност-длъжността „Кмет на населено място” за срок от 3/ТРИ/  ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия Й.Л.Я. – роден на ***г***,  с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през м.март и м. април 2009г. в гр.С., при условията на продължавано престъпление, направил опит да принуди служител от Данъчната администрация – П.И.Д., в качеството му на Директор на ТД на НАП – гр.С.,  да извърши нещо противно на волята му – да спре извършваната ревизия и разпореди възстановяването на поисканата със справка-декларация за възстановяване на ДДС само с данъчна проверка, без извършването на ревизия на ГД "С." –гр.С., с управител Дияна Л., както и да укрие издадения ревизионен акт на "Б." ЕООД – гр.С., с управител Р.Д.Р., като употребил за това заплаха, че ще направи всичко възможно П.И.Д. да бъде уволнен, и злоупотребил с властта си на Кмет на Община-гр.Сливен, настоявайки пред Директора на Национална агенция по приходите за уволнението на П.Д., поради което и на основание чл.143, ал.3 вр. ал.1, вр. чл.18 ал.1, вр. чл.26 ал.1, във вр. с чл. 54 от НК му налага наказание от 2/ДВЕ/ ГОДИНИ “Лишаване от свобода”, което на основание чл. 61 т.3, във вр. с чл. 59, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от „открит” тип.

 

На основание чл. 23, ал.1 от НК КУМУЛИРА наложените по-горе наказания на подсъдимия Й.Л.Я. с ЕГН ********** като НАЛАГА по- тежкото от тях, а именно  “Лишаване от свобода”за срок от 2/ДВЕ/ ГОДИНИ/, което на основание чл. 61 т.3, във вр. с чл. 59, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от „открит” тип.

 

            На основание чл.23, ал.2, вр. с ал.1 от НК ПРИСЪЕДИНЯВА към така определеното общо най- тежко наказание лишаване от свобода наложеното на основание чл.220, ал. 2 пр.2, във връзка с чл.37, ал.1 т.6 от НК на подсъдимия Й.Л.Я. с ЕГН ********** с посочена по делото самоличност, допълнителното наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВА, а именно ПРАВОТО ДА ЗАЕМА административно- управленска длъжност- длъжността „Кмет на населено място” за срок от 3/ТРИ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в законна сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Е.Д.Х. - родена на ***г***, с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, ЗА НЕВИННА в това, че през периода 13.08.2007г. – 14.09.2007г. в гр.Сливен, при условията на продължавано престъпление, в качеството й на длъжностно лице - началник отдел "Правно-нормативно и експертно-техническо обслужване" към Община-гр.С. не е изпълнила служебните си задължения, визирани в т.5 - 2 в длъжностната й характеристика като не изпълнила функциите си на гл.юрисконсулт при съгласуване на поканите към ГД "С." –гр.С., "Г." ЕООД – гр.С., и "Б. ТД"- гр.С., и при сключване на договора от Община- гр.С. с ГД"С."–гр.С. за обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв.”Д. С.", като е допуснала да започне процедура по избор на изпълнител в нарушение на чл.142, ал.2 от ЗУТ преди съгласуване на обекта "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа” на кв.”Д.- С.” от Община-гр.С. и преди издаване на разрешение за строеж, както и да не бъде спазено изискването на раздел ІV чл.5, т.1 от "Рамковото споразумение", при което са били определени допълнително възникнали и непредвидени строително-монтажни работи от 30% от общата стойност на договора, а не както е следвало – 10% от общата стойност на договора, с цел да набави за ГД "С." –гр.С. имотна облага и да причини на Община-гр.С. вреда,  и от това са настъпили значителни вредни последици в размер на 1 054 201, 46 лв./ един милион и петдесет и четири хиляди двеста и един лева и четиридесет и шест стотинки/ с ДДС,  и   деянието е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, поради което я ОПРАВДАВА по повдигнатото и обвинение по чл.282, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.26 ал.1 от НК.

 

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Н.Ш. - роден на ***г. в гр.С., управител на "Н." ЕООД – С., с постоянен адрес:***, с ЕГН **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 17.07.2008г. – 05.08.2008г. в гр.Сливен, при условията на продължавано престъпление, като представител на Община-гр.С., извършващ инвеститорски контрол на строеж на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв.”Д.” - гр.С., съгласно договор за инвеститорски контрол от 14.09.2007г. между Община-гр.Сливен и "Новел" ЕООД–гр.Сливен, съзнателно е действал против законните интереси на Община-гр.С., като е съставил и подписал актове и протоколи по време на строителството на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв.”Д.”-гр.С., в които се дублират строително-монтажни работи в допълнителните и непредвидени строително-монтажни работи, дублиране, уплътняване на насипи, и вписвани неизпълнени актувани дейности от ГД "С."–гр.С., от което са последвали значителни щети за Община - гр.Сливен в размер на  1 054 201, 46 лв./ един милион и петдесет и четири хиляди двеста и един лева и четиридесет и шест стотинки/ с ДДС, поради което и на основание чл.217, ал.4, предл.1, вр. ал.2, предл.1, вр. ал.1, вр. с чл.26 ал.1, във вр. с чл.54 от НК му налага наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 1/ЕДНА/ ГОДИНА, което на основание чл. 61 т.3, във вр. с чл. 59, ал.1 от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален „общ” режим в затворническо общежитие от „открит” тип, както и кумулативно предвиденото в закона наказание- „ГЛОБА” в размер на 300/ТРИСТА/ ЛЕВА/ в полза на ДЪРЖАВАТА.

 

На основание чл.112, ал.4 от НК иззетите като ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА документи, писма, книжа, и други писмени актове, приложени по ДП в папки с твърди корици № 2 и № 3 съгласно описа към тях, както и по настоящото дело, след влизането в сила на присъдата да бъдат оставени към делото или предадени на заинтересованите учреждения, юридически или физически лица.

 

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, внесени в Окръжен съд- Стара Загора от Окръжна прокуратура- Сливен с писмо на Окръжна прокуратура - Сливен с рег. № 160/ 14.12.2011г., съдържащи класифицирана информация, след влизане на присъдата в законна сила ДА СЕ УНИЩОЖАТ при условията и по реда на Закона за специалните разузнавателни средства, както следва:

-ВДС №1

1. Протокол за изготвяне на ВДС с рег. № .. ./ 01.11.2010 г. по описа на МВР-СД „ОТО”- 17 листа- „Поверително”- екз.1 и екз. 2

2. Материален носител на  CD- ROM с рег. № …/ 01.11.2010 г. по описа на МВР-СД „ОТО”- „Поверително”-екз.1 и екз. 2.

и ВДС №2

1. Протокол за изготвяне на ВДС с рег. № .. …../ 01.11.2010 г. по описа на МВР-СД „ОТО”- 48 листа- „Поверително”- екз.1 и екз. 2

2. Материален носител на  CD- ROM с рег. № …../ 01.11.2010 г. по описа на МВР-СД „ОТО”- „Поверително”-екз.1 и екз. 2.

 

   ОСЪЖДА подсъдимия Й.Л.Я. с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ДЪРЖАВАТА по сметката на Висшия съдебен съвет – гр.София в обслужващата го “Корпоративна търговска банка”АД – клон - гр.Стара Загора направените по делото разноски в размер на сумата от 5 137, 50 лв./  пет хиляди сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.

 

ОСЪЖДА подсъдимия С.Н.Ш. с ЕГН ********** с посочена по-горе самоличност, ДА ЗАПЛАТИ в полза на ДЪРЖАВАТА по сметката на Висшия съдебен съвет – гр.София в обслужващата го “Корпоративна търговска банка”АД – клон - гр.Стара Загора направените по делото разноски в размер на сумата от 5 137, 50 лв./ ./  пет хиляди сто тридесет и седем лева и петдесет стотинки/.

 

         ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес чрез Окръжен съд град Стара Загора пред Апелативен съд- град Пловдив.

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

 

                                                                                     2.