Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 9                                 14.01.2013 г.               Град Стара Загора

 

     

Старозагорският окръжен съд             ВТОРИ  наказателен състав

На  двадесет и шести септември                                       година 2012

в публично заседание в следния състав:

                                                         

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                             ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                    КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар:  М.Т.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия ГЕОРГИЕВ

ВНЧХД № 1209  по описа за 2012 година,

за да се произнесе взе в предвид следното:

 

               Производството е по глава ХХІ  от НПК.

 

 

С Присъда № 71/20.10.2010г., постановена по НЧХД № 215/2009 г. по описа на Районен съд – Елхово, подсъдимата С.Н.Д. с ЕГН **********, е призната за НЕВИНОВНА в това, че през периода от края на м. септември до средата на м.октомври 2008г. в „****************** Министъра на земеделието и горите, с  копия до **************в Народното събрание и Областна дирекция ***************,  е преписала на тъжителите  В.М.Т., В.Ж.Т., С.Д.Х., С.Г.Г. и Х.Х.К. престъпления по чл. 209 НК вр. чл. 212, ал. 5, чл. 214 вр. чл. 213, ал. 3, т. 2,3 и 6 и чл. 248а, ал. 2 НК, с твърденията, че като подставени лица и организирана от А.Я. М. група, с използването на заплахи, рекет и измами, неправомерно са се обогатили със средства от фондове, предоставени от ЕС, като клеветата е разпространена чрез печатно произведение – в-к „****”, бр. *** от 16.10.2008г., в публикувана статия под заглавие „*******” и по друг начин – чрез изпращане на „жалбата” до различни органи - престъпление по чл. 148, ал.2 във връзка с ал.1, т.2, във връзка с чл.147, ал. 1 от НК,  поради което е оправдана по предявеното обвинение.

 

 

Със същата присъда са отхвърлени предявените от тъжителите В.М.Т. с ЕГН **********, С.Д.Х. с ЕГН **********, В.Ж.Т. с ЕГН **********, С.Г.Г. с ЕГН ********** и Х.Х.К. с ЕГН ********** против подсъдимата  С.Н.Д. граждански искове за сумата от по 1500 лева за всеки един от тях - обезщетение за неимуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането до окончателното  изплащане, като неоснователни и недоказани. 

 

Всеки един от тъжителите В.М.Т., С.Д.Х., В.Ж.Т., С.Г.Г. и Х.Х.К. Е ОСЪДЕН на основание чл.190, ал.1 от НПК да заплати на подсъдимата С.Н.Д.   сумата от по 140 /сто и четиридесет/ лева, предсатвляващи приспадащата им се част от направените от нея разноски по делото.

 

В срока по чл. 319 от НПК  горепосочената присъда е обжалвана от частните тъжители В.М.Т., С.Д.Х., В.Ж.Т., С.Г.Г. и Х.Х.К. – чрез пълномощника им – адв. В.К. ***.

 

ИСКАНЕТО в жалбата е обжалваната присъда да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимата С.н.Д. да бъде призната за виновна по повдигнатите в тъжбата обвинения, гражданските искове да бъдат уважени, както и да бъдат присъдени направените по делото разноски пред двете инстанции.

 

 

Въз основа на горепосочената жалба, пред Окръжен съд – Ямбол е образувано ВНЧХД № 11/2011 г., което с  Определение № 142/15.02.2011 г.  на основание чл.43, ал.1,т.3 от НПК,  е прекратено и  делото изпратено на ВКС – за определяне на друг, равен по степен съд, който да разгледа делото.

 

С Определение № 41/21.03.2011 г., постановено по ЧНД № 1266/2011 г. по описа на ВКС, е възложено  разглеждането на делото на Окръжен съд – Сливен.

С Определение № 495/10.11.2011 г., постановено по ВНЧХД № 309/2011 г. по описа на Окръжен съд – Сливен,  е прекратено производството по делото и същото е изпратено на ВКС за определяне на съд, равен по степен за разглеждане на делото.

 

С Определение № 186/01.12.2011 г., постановено по ЧНД № 2823/2011 г. по описа на ВКС, е възложено разглеждането на делото на Окръжен съд – Стара Загора.

 

С Протоколно определение №9 от 18.01.2012г., постановено по ВНЧХД № 1368/2011г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, е отменена изцяло Присъда № 71/12.10.2010г., постановена по НЧХД № 215/2009г. по описа на Районен съд – Елхово, производството по делото е прекратено, както в наказателната, така и в гражданската му част.

 

С Решение № 186/06.06.2012г., постановено по КНД № 580/2012г. по описа на ВКС е отменено определине от 18.01.2012г., постановено по ВНЧХД № 1368/2011г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Окръжен съд – Стара Загора.

 

             Старозагорският окръжен съд, след като обсъди становищата на страните и извърши служебна проверка на обжалвания съдебен акт, намери за установено следното:

 

              Производството пред първоинстанционния съд е образувано по частна тъжба от В.Т., С.Х., В.Т., С.Г., И. Т. и Х.К. против подсъдимата С.Н.Д. за извършено деяние на   16.10.2008г. Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 3 от НК, независимо от спирането и прекъсването на давността, наказателното преследване се изключва по давност, ако е изтекъл срока, който надвишава с ½ срока, предвиден в предходния член. Към настоящия момент е изтекла абсолютната погасителна давност, изключваща наказателното преследване за престъплението, за което е повдигнато обвинение в частната тъжба. Това е така, тъй като към време на извършване на деянието, предмет на обвинението, за престъплението по чл. 148,  ал. 2 НК, действащата тогава разпоредба на чл. 80, ал. 1, т. 5 от НК в редакцията до измененията с ДВ бр. 26/2010г., е регламентирала давностен срок от две години. Този срок, увеличен с ½ - съгласно чл. 81, ал. 3 от НК – към датата на постановяване на настоящото решение е изтекъл, с оглед на което следва да се приеме, че   е изтекла абсолютната погасителна давност. Подсъдимата изрично заяви, че не желае производството по делото да продължи. Окръжен съд Стара Загора счита, че не са налице основания производството по делото да продължи и в гражданската му част, тъй като съгласно чл. 88, ал. 3 от НПК, когато съдебното производство се прекрати, гражданския иск не се разглежда, но може да се предяви пред граждански съд. Действително, съдът се произнася по граждански иск и когато признае, че наказателната отговорност е погасена – чл. 307 от НПК, но само, когато погасяването на наказателната отговорност не е довело до прекратяване на наказателното производство по аргумент на чл. 305, ал. 5 във вр. чл. 24, ал. 1, т. 3 от НПК. Прекратяването на делото лишава съда от възможността да решава други въпроси, освен свързаните със самото прекратяване.

 

             В този смисъл Решение № 425 от 06.12.2012г., постановено по касационно наказателно дело № 1522/2012г., Второ наказателно отделение на ВКС.

 

             Не на последно място следва да се отбележи, че предявените граждански искове от частните тъжители са приети за съвместно разглеждане с Разпореждане от 02.06.2009г. на съдията-докладчик в закрито съдебно заседание, т.е. първоинстанционния съд не се е произнесъл по писмените молби за конституираните като граждански ищци в производство в открито съдебно заседание след вземане на становища на страните и преди даване ход на съдебното следствие, както повелява НПК. В тази връзка Окръжен съд – Стара Загора намира, че по делото пред решаващият съд не са приети за съвместно разглеждане граждански искове.

 

             Водим от горното и на основание  чл. 81, ал. 3 във вр. чл. 80, ал. 1, т. 5 във вр. чл. 2, ал. 2 от НК във вр. чл. 317 във вр. чл. 289, ал. 2 във вр. чл. 24, ал. 4 във вр. с ал. 1, т. 3, Окръжен съд Стара Загора

 

                                          Р  Е  Ш  И:

 

            ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО Присъда № 71 от 20.10.2010г., постановена по НЧХД № 215/2009г. по описа на Районен съд гр. Елхово.

 

             ПРЕКРАТЯВА производството по делото както в наказателната, така и в гражданската му част.

 

             РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба пред ВКС в 15-дневен срок от съобщението до страните.

 

              

                              

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                     2.