Р Е Ш Е Н И Е

 

   7                                    14.01.2013 година              град Стара Загора

 

   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                        ІІ наказателен състав

на трети октомври                                                                     2012 година

В публично съдебно заседание в следния състав:                

             

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ

           

                                                        ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                                      КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР : М.Д.

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

ВАНД № 1236 по описа за 2012 година

За да се произнесе взе в предвид следното:

         

Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.

 

С решение № 553 от 13.06.2012г., постановено по АНД № 1126/2012г. по описа на Старозагорски районен съд, М.Д.Б., ЕГН **********, е признат за виновен в това, че на 16.05.2012г. в гр. *****, без надлежно разрешително е държал високорисково наркотично вещество – марихуана с нетно тегло 0.4001 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 3.7% /теглови процента/ на стойност 2.40 лева, като случаят е маловажен – престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК е ОСВОБОДЕН от наказателна отговорност за извършено престъпление и му е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ – ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

         В тежест на М.Б. са присъдени направени по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 88.10 /осемдесет и осем лева и десет стотинки/, които следва да бъдат внесени по сметка на Районен съд – Стара Загора.

 

         Недоволен от така постановено решение е останал осъденият на първа инстанция М.Д.Б., който чрез защитника си адв. С.М.Ч. ***, е подал жалба в законоустановения срок. В жалбата са развити доводи за неправилно тълкуване на действащите НК и НПК. Изложени са доводи за това, че съдът не е съобразил събраните по делото доказателства, не е извършен пълен анализ на така посочените, като защита се позовава на хипотезата, че осъденото лице следва да бъде оправдано на основание чл. 9, ал. 2 от НК.

 

          Окръжният съд, след като се запозна с направените оплаквания в жалбата, събраните доказателства по АНД № 1126/2012г. по описа на Районен съд - Стара Загора, изразените становища на страните и провери изцяло правилността, намери за установено следното:

 

          Подадената жалба е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

 

          Срещу обвиняемия М.Д.Б. е внесено постановление на основание чл. 375 от НПК, с обвинение за извършено престъпление по чл. 453а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, с което се предлага Районният съд да признае за виновен в горепосоченото престъпление извършителят Б., като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК да бъде освободен от наказателна отговорност, респективно да му се наложи съответно административно наказание „Глоба”.

 

На 16.05.2012г. при извършена проверка от страна на полицаите и свидетели по делото Н. М. и А. Н. спрямо М.Б., последният е отведен във Второ РУ „Полиция” – *** поради неадекватното си състояние. На основание чл. 164 от НПК, в неотложен случай като единствена възможност за събиране и запазване на доказателства, бил извършен обиск и изземване от М.Б., при което процесуално-следствено действие в десния джоб на якето му бил намерен и иззет полиетиленов плик, съдържат суха зелена тревиста маса, която при тестване с полеви наркотест реагирала на канабис.

 

От заключението на физико-химическата експертиза № 223/16.05.2012г., предоставеният за изследване обект, иззет от М.Б., представлява марихуана /коноп, канабис/ с нетно тегло 0.4001 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент – тетрахидроканабинол 3,7 % /теглови процента/.

 

Съгласно Приложение № 1 на чл. 3, т. 1 от ЗКНВП, включващо „Растения и вещества с висока степен на риск за обещественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарна медицина”, марихуаната /канабис, коноп/ е наркотично средство, няма легална употреба, пазар и производство и е под контрол съгласно Единната конвенция на ООН за психотропните вещества, ратифицирана от Република България, както и съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

 

Съгласно Приложение № 2 на ПМС № 23/29.01.1998г. за определяне цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, цената на 1 грам марихуана, независимо от процентното съдържание на активен наркотичнодействащ компонент е 6.00 лева.

 

          За да приеме за безспорно установена гореизложената фактическа обстановка, първоинстанционният съд е подложил всички събрани доказателства по делото на задълбочен и прецизен анализ. Ясно е посочено кои доказателства са кредитирани с доверие и кои не. Следва да се отбележи, че фактическата обстановка не се оспорва от страните.

 

          Разпоредбата на чл. 354а, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 1 от НК предвижда наказание „Глоба” до 1000 лева. Предвид обстоятелствата, че е пълнолетно лице, неосъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, наред с това от престъплението няма съставомерни имуществени вреди, които да следва да се възобновяват или обезпечават, са изпълнени условията, следващи от императивната разпоредба на чл. 78а, ал. 1 от НК. Отчитайки горепосоченото, вземайки предвид задължителната разпоредба на чл. 78а , ал. 5 от НК, М.Д.Б. е ОСВОБОДЕН от наказателна отговорност за извършеното престъпление и му е наложено АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ в размер на минималния, установен в чл. 78а, ал. 1 от НК, а именно ГЛОБА в размер на 1000 /хиляда/ лева.

 

          Защитата пледира за приложение на разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК, за която първоинстанционния съд правилно е приел, че е неприложима за конкретния случай. Условие за прилагането на спомената разпоредба е деянието, макар и да осъществява признаците на престъпление, поради своята малозначителност да не е обществено опасно или неговата обществена опасност да е явно незначителна. Нормата на чл. 354 засяга важни обществени отношения, свързани със здравето на гражданите. От голямо значение е и зачестяването на тези престъпления в днешно време най-вече сред младото поколение, което от своя страна обуславя висока степен на обществена опасност. Предвид това, изводите на първоинстанционния съд са правилни, че в този случай не може да се касае за  малозначителност на деянието , поради което разпоредбата на чл. 9, ал. 2 от НК е неприложима.

 

          Предвид гореизложеното, решаващият съд правилно е признал М.Б. за виновен за извършеното от него престъпление по чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 НК, като законосъобразно е приложил разпоредбата на чл. 78а от НК и го е освободил от наказателна отговорност, налагайки му административно наказание. С оглед постигане на целите на специалната и генерална превенция, първоинстанционният съд, отчитайки обществената опасност на зачестилите деяния от този вид и вземайки предвид задължителната разпоредба на чл. 78а, ал. 5 от НК, му е наложил административно наказание в размер към минималния, установен в чл. 78а, ал. 1 от НК, а именно глоба в размер на 1000 лева. Решаващият съд правилно е съобразил този размер в минималния му вид предвид възрастта на дееца и възможностите му да се поправи, превъзпита, да преосмисли и коригира за в бъдеще поведението си.

 

         Предвид изложените доводи до тук, Окръжен съд – Стара Загора намира обжалвания съдебен акт за правилен и законосъобразен.

 

         Воден от горните мотиви и на основание чл. 378, ал. 5, във вр. с чл. 334, т. 6 от НПК, с ъ д ъ т

 

 

                                                      Р  Е  Ш  И:

 

          ПОТВЪРЖДАВА Решение № 553 от 13.06.2012г., постановено по АНД № 1126/2012г. по описа на Старозагорски районен съд.

 

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                          2.