Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер13                         25.01.2013 г.                         град Стара Загора

 

Окръжен съд                                                    Наказателен състав

На 28 ноември                                                             Година 2012

В  открито заседание, в следния състав:

 

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                        ЧЛЕНОВЕ:1. ИВА СТЕФАНОВА

 

                                                         2. КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

Секретар Р.Р.

Прокурор РАДОСТИН РАХНЕВ

като разгледа докладваното от  съдия  ХРИСТАКИЕВА

ВНОХ дело номер 1261 по описа за 2012 година, намери за установено следното:

 

        Производството е по реда на чл.313 и сл. от НПК.

 

            Въззивното производство е образувано по жалба на  адв. Д.Д., защитник на подсъдимия В.   П.   А., в която се излагат съображения за необоснованост и незаконосъобразност на постановената присъдата, изразяваща се в допуснати  съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон. Искането, което се прави с жалбата, е за отмяна на  присъдата и признаване подсъдимия за невинен по повдигнатото обвинение.

 

        В съдебно заседание защитникът на подсъдимия, адв. Д.,  поддържа доводите, изложени в жалбата и изразява становище, че първоинстанционният акт е необоснован, с оглед на което счита, че следва да бъде отменен и постановен нов, с който подсъдимият  бъде оправдан по повдигнатото обвинение.

 

Представителят на обвинението, в  хода на съдебните прения, изразява становище, че първоинстанционната присъда е правилна и законосъобразна и следва  да бъде потвърдена.

 

Съдът, след като обсъди оплакванията в подадената жалба,  становищата на страните, изразени в съдебно заседание и събраните доказателства по нохд №1784/2011 г. на Районен съд Стара Загора,  намери за установено следното:

 

        С Присъда №92/26.04.2012 г., постановена по нохд №1784/2011 г.  Старозагорски районен съд признал подсъдимия В.П.А.  за виновен в това, че на 27.07.2011 г., около 20.30 часа, в землището на община Стара Загора управлявал МПС - лек автомобил, марка "Сеат Алтеа", рег. № СА 7940 НК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила /в частност 1.30 промила/, установено по надлежния ред - с химическа експертиза № 496/29.07.2011 г. на сектор „БНТЛ" при ОД на МВР - Стара Загора, поради което и на основание чл.343 б, ал.1 от НК, вр. чл.54 от НК му наложил наказание „лишаване от свобода” за срок от четири месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, съдът отложил изпълнението на наказанието за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

        Със същата присъда Старозагорски районен съд, на основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1 т.7 от НК,  лишил подсъдимия В.П.А., ЕГН**********, от право да управлява МПС за срок от десет месеца, като на основание чл.59, ал.4 от НК приспаднал времето, през което бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това си право, считано от 27.07.2011 г..

 

        С постановената присъда Старозагорски районен съд осъдил   подсъдимия  В.   П.   А.,   ЕГН**********,    с посочена по-горе самоличност, да заплати сума в размер на 715.60 лева, представляваща направени по делото разноски.

 

          Настоящият състав, в изпълнение разпоредбата на чл.314 ал.1 от НПК, извърши цялостна проверка на присъдата, независимо от основанията, посочени от страните и намери, че атакуваната  присъда е постановена при спазване на материалния и процесуалния закон, поради което не са налице основания за изменение или отмяна на същата.

 

        Първоинстанционният съд, в хода на проведеното съдебно следствие, е събрал всички доказателства, необходими за обективно, всестранно и пълно разкриване на обстоятелствата по делото. Въз основа на анализа им съдът е приел за установена фактическа обстановка, която се споделя от настоящата инстанция.  

 

        От събраните писмени и гласни доказателства в хода на досъдебното производство, приобщени по реда на чл.283 НПК,  така и тези събрани в хода на съдебното следствие, преценени поотделно и в съвкупността им, от фактическа страна се установява следното:

       

        На 27.07.2011 г. подсъдимият А. управлявал лек автомобил „Сеат Алтеа", с рег. №СА 7940 НК в района на КПП "Каците" - Община Стара Загора, в посока запад-изток. Около 20,30 часа подсъдимият бил спрян за проверка от младши автоконтрольорите в сектор "ПП" при ОД на МВР - Стара Загора, свидетелите Т. Т. и Г. П.. На място бил изпробван с техническо средство „Алкотест дрегер 7410+", №0160, което отчело 1.53 на хиляда, в 20,34 часа. На подсъдимия бил съставен и връчен Акт за установяване на административно нарушение бланков №158754/27.07.2011 г., с връчването на който му е иззето свидетелството за управление на МПС. Връчен му бил талон за медицинско изследване на кръв. Подсъдимият в срока, визиран в талона, посетил ЦСМП Стара Загора, където бил освидетелстван от лекар в 22,10 часа и му била взета кръвна проба. Кръвната проба била изследвана в специализирана лаборатория за изследване на алкохол при ОД на МВР - Стара Загора по газхроматграфския метод. От протокол за химическа експертиза № 496/29.07.2011 г. на сектор „БНТЛ" при ОД на МВР - Стара Загора е видно, че в кръвта на подсъдимия е установен алкохол 1,3 на хиляда.

 

        В подкрепа на обстоятелството, че  при извършената проверка от органите на ОД на МВР Стара Загора, подсъдимият е бил повлиян от алкохол, са показанията на св. Т. и П.,  както и изложените обстоятелствени факти в акта за установяване на административно нарушение.

 

        Изводът на първоинстанционния съд, че концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия се установява от протокола за  химическа експертиза №496/29.07.2011 г. на сектор „БНТЛ" при ОД на МВР - Стара Загора е обоснован и по същността си правилен. На първо място този извод се основава на липсата на нарушения на Наредба №30/2001 г., определяща реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС -изследването на кръвната проба е проведено в специализирана химическа лаборатория за изследване на алкохол при ОД на МВР-Стара Загора, в предвидения срок и по метод, регламентиран в Наредбата. Не са констатирани и нарушения на същата при вземане на кръвната проба и транспортирането й до лабораторията.

 

        В съответствие с резултата от газхроматографското изследване е резултатът, отчетен чрез тестване с Алкотест Дрегер /1,53 на хиляда/, за който са налице доказателства за техническа годност.

 

        Първостепенният съд, отчитайки, че точното определяне съдържанието на алкохол в кръвта на подсъдимия е от съществено значение за наказателната му отговорност, е уважил направените в хода на съдебното следствие от защитника искания за събиране на доказателства в тази насока.        

               

        С оглед дадените в съдебно заседание на 31.10.2011 г. обяснения от подсъдимия е назначена комплексна експертиза, от заключението на която е видно, че към 20,30 часа на 27.07.2011 година концентрацията на алкохол в кръвта на подсъдимия е 1,525 промила, което е в границите на средна степен на алкохолно опиване и който резултат почти съвпада с този, установен с техническото средство Алкотест Дрегер.

 

        С оглед обяснения на подсъдимия, депозирани в съдебно заседание от 15.12.2011 г., е поставена допълнителна задача на вещите лица, от заключението на която е видно, че по формулата на Видмарк в кръвта на подсъдимия при дадените обяснения на подсъдимия за употреба на алкохол не следва да има алкохол в кръвта му.

 

        Първостепенният съд, отчитайки, че обясненията на подсъдимия от една страна са доказателствено средство, а от друга средство за осъществяване правото му на защита, е подложил на анализ същите и е приел, че не следва да ги приема за достоверни. Действително подсъдимият в хода на наказателното преследване дава различни данни за количеството консумиран от него алкохол, като само в хода на съдебното следствие на два пъти сочи различни количества алкохол, които от своя страна противоречат на дадените от него данни в протокола за медицинско изследване от 27.07.2011 г. в 22,00 часа.

 

        Поради оспорване резултата от кръвното изследване, съдържащ се в Протокол №496/29.04.2011 г. на БНТЛ при ОД на МВР Стара Загора, и противоречието му със заключението на съдебномедицинска експертиза №417/2011 г., изготвена от Ц. Т. и д-р Б.,  е назначена комплексна експертиза с вещи лица д-р М., Д. и Т., от заключението на която е видно, че в изследваната на 11.04.2012 година кръв на подсъдимия, т.е. повече от осем месеца след вземането на кръвната проба, в същата се установява 0,55 промила алкохолно съдържание. Резултатът от това изследване не удостоверява действителното съдържание на алкохол в кръвта на подсъдимия към момента на деянието, с оглед на това, че кръвната проба е изследвана след изтичане на предвидения в чл.19 от Наредба №30/2011 г. срок за съхраняване на  кръвните проби в съответните химически лаборатории.

 

        В хода на проведеното пред въззивния съд съдебно следствие и по искане на защитника на подсъдимия беше изискана справка от Началника на сектор БНТЛ при ОД на МВР Стара Загора относно наличие на сертификат за годност на газхроматографа, с който е извършено изследването на кръвта на подсъдимия А.. От изпратеното в отговор писмо изх. №63052/23.10.2012 г. на ОД на МВР Стара Загора е видно, че апаратът е закупен месец февруари 2011 г. от посочената фирма производител и притежава спецификация, удостоверяваща съответствието й с техническите стандарти. Писмото-отговор изх. №57-00-179/16.11.2012 г. на Български Институт по Метрология София удостоверява, че към процесната дата не е извършвано лицензиране на газхроматограф, намиращ се в БНТЛ към ОД на МВР Стара Загора, както и че Институтът не извършва дейности в областта на газовите измервания. На практика с посочените по-горе писма не се установява липса на годност на апарата – газхроматограф, с който е извършено изследването на кръвната проба на подсъдимия А..

 

         При така приетата за установена фактическа обстановка съдът е приел, че подсъдимият с деянието си е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, като на 27.07.2011 година, около 20.30 часа, в землището на община Стара Загора, по път II - 66, на км.55+0, в посока запад-изток, управлявал МПС - лек автомобил, марка "Сеат Алтеа", рег. № СА 7 940 НК, с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 промила, в частност 1.3 промила, установено по надлежния ред - с протокол химическа експертиза №496/29.07.2011 година на сектор „БНТЛ" при ОД на МВР - град Стара Загора. Правната квалификация на извършеното от подсъдимия деяние е правилна и не са налице основания за нейното изменение.

 

        При определяне вида и размера на наказанието първоинстанционният съд се е съобразил с всички обстоятелства, визирани в чл.54 от НК.

       

        Правилно съдът е отчетел като смекчаващи отговорността обстоятелства полагането на обществено полезен труд, чистото съдебно минало, семейното положение, а като отегчаващо отговорността обстоятелство наличието на предходни нарушения на правилата за движение по пътищата от подсъдимия А.  като водач на МПС.

 

        Изводът, че наказанието следва да се определи при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства се споделя от настоящия съдебен състав. С оглед изложеното наложеното на подсъдимия наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода, чието изтърпяване е отложено за срок от три години, е справедливо и същото ще съдейства за постигане целите на чл.36 НК.

 

        На основание чл.343г от НК и чл.37 ал.1 т.7 от НК първостепенният съд е  наложил на подсъдимия наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от десет месеца. Размерът на това наказание е съобразен със смекчаващите и отегчаващи отговорността обстоятелства и не са налице основания за намаляването му.  Правилно на основание чл.59 ал. 4 от НК съдът е зачел времето, през което за деянието е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 27.07.2011  г.

 

С оглед изложените по-горе съображения не са налице основания за отмяна или изменение на първоинстанционната присъда, поради което и на основание чл.338 от НПК съдът

 

 

                                  Р    Е     Ш      И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Присъда №92/26.04.2012 г., постановена по нохд №1784/2011 г. по описа на Старозагорски районен съд.

 

        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване и/или  протестиране.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:1.

                        

                 2.