О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер №  11                                    09.01.2013 г.                   град  Стара Загора

 

 

Старозагорският окръжен съд,наказателно отделение на девети януари 2013  година

в закрито заседание в следния състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

                                                 ЧЛЕНОВЕ:КРАСИМИР РАЧЕВ

                                                                      СОНЯ КАМЕНОВА

като разгледа докладваното от съдията-докладчик Тоньо Тонев вчнд №1388 по описа за 2012 г.,за да се произнесе съобрази следното:

 

Постъпил е протест на Районна прокуратура гр.Стара Загора против определение №859 от 20.11.2012 год. по чнд №2457/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство  №зм 285/2011 год. по описа на ОДМВР - гр.Стара Загора от 30.10.2012 год.

С протеста се иска отмяна определението на съда и потвърждаване постановлението за прекратяване на наказателното производство против Д.Я.Д. за престъпление по чл.209,ал.І  НК. Според наблюдаващия прокурор определението  на районния съд е неправилно и незаконосъобразно. И това е така, защото липсвали доказателства за намерение от страна на обвиняемия да не изпълни поети задължения/стоката е била реално налице/, а и липсват конкретни действия, с които св.Ж. К. е бил “въведен в заблуждение”

Въззивният съд, след като се запозна със становището на РП-Стара Загора  и материалите на делото намира, че протестът е неоснователен.

Първоинстанционният съд е приел, че е необоснован извода в постановлението на РП-Стара Загора, че деянието на обвиняемия е несъставомерно. Правните и фактическите изводи на РС-Стара Загора се възприемат изцяло от настоящият състав на въззивната инстанция.

 Тук следва да се добави следното: Предприетите действие за репариране на част от вредите по гражданскоправен ред по никакъв начин не изключва наказателната отговорност на дееца, ако доказателствата сочат на това. Дори  изявления, че признава задълженията си и  направени частични плащания не променят статуса на обвиняемия. Преценка на поведението, респ. наказателната отговорност, произтича не от изявленията, а от конкретните действия и приложените към делото писмени доказателства към момента на извършване на деянието, а не в последствие. Според съда в хода на разследването са събрани „достатъчно” доказателства, за да се обоснове наличие на всички признаци на престъпния състав на чл.209,ал.І НК, резултат от поведението на обв.Д.

Действията на обвиняемия, предхождащи получаването на сумата от 42240 лева сочат на желание да създаде у св.Ж. Караиванов невярна представа, че с фактуриране на сделката като доставчик “****”ООД , деклариране произход на зърното и вписване като бенефициент същото дружество, ще се извърши плащане на заявеното и декларирано количество слънчогледово зърно.Тези действия на обвиняемия са мотивирали и решението на св.Ж. Караиванов да извърши превода на сумата по сметките на представляваното от обвиняемия дружество.

 Оценката на доказателствата води  до извода, че е налице начална липса на намерение за извършване на посредническа дейност от страна на обвиняемия и представляваното дружество.

      Водим от това и на основание чл.243, ал.VІІ вр. с ал.V,т.3 НПК, съдът    

 

                             О П Р Е Д Е Л И :

           

      ОСТАВЯ В СИЛА   определение №859 от 20.11.2012 год. по чнд №2457/2012 год. по описа на Старозагорски районен съд, с което е отменено постановление за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство  №зм 285/2011 год. по описа на ОДМВР - гр.Стара Загора от 30.10.2012 год.

 

         Определението не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                      1.   

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                                      2.