О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 10                                   09.01.2013 г.                                   град Стара Загора

Окръжен съд                                                                    ІІ Наказателен състав

На 09.01.                                                                                                     Година 2013

В закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА  ХРИСТАКИЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ: ИВА  СТЕФАНОВА

                                                                                   КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВЧН дело номер 1001 по описа за 2013 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Постъпила е жалба от А.И.Г. против определение № 885 от 27.11.2012 г., постановено по ч.н.д. № 2572/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което съдът е оставил без разглеждане жалбата на А.И.Г. против постановление от 13.11.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора, с което е прекратено наказателното производство по д.п. № 1317/2012 г. по описа на Първо РУП - Стара Загора срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.290, ал.1 от НК като недопустима. Със същото определение е прекратено производството по ч.н.д. № 2572/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд. Жалбоподателят твърди, че обжалваното определение е неправилно и незаконосъобразно и моли въззивния съд да го отмени, както развива подробни съображения за това в жалбата си.

Не е постъпило писмено възражение по жалбата от Районна прокуратура – Стара Загора.

Съдът, след като обсъди изложените доводи в жалбата и становищата на страните, намери за установено следното:

С постановление № 3712/2012 г. от 13.11.2012 г. Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 1317/2012 г. по описа на Първо РУП - Стара Загора срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.290, ал.1 от НК.

А.И.Г. е подал жалба против горното постановление.

С определение № 885 от 27.11.2012 г., постановено по ч.н.д. № 2572/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, І н.с., на основание чл.243, ал.3 от НПК съдът е оставил без разглеждане жалбата на А.И.Г. против постановление от 13.11.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора като процесуално недопустима и е прекратил производството по делото.

Настоящата инстанция напълно споделя мотивите на районния съд за оставяне на жалбата на Г. без разглеждане, тъй като тази жалба е недопустима – тя е подадена от лице, което няма качеството „пострадал” в досъдебното производство.

                                                        - 2 -

Д.п. № 1317/2012 г. по описа на Първо РУП - Стара Загора е образувано и водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.290, ал.1 от НК.

Престъплението по чл.290 е в гл.VІІІ, раздел ІІІ от НК, чийто обект на увреждане или засягане са обществените интереси, свързани с правосъдието. В обективната страна на тези престъпления не се съдържат конкретни вредни последици, относими към определени лица.

Тълкуването на чл.76 и чл.84 от НПК разкрива, че „пострадали” могат да бъдат лица, претърпели щети от деяние, за което в признаците на състава са предвидени съставомерни вредни последици, т.е. – вредите да бъдат елемент от обективната страна на престъплението, посочени в особената част на НК. Само тогава пострадалият ще може да се конституира и като страна в процеса.

Поначало липсата на съставомерни вреди при престъпленията против правосъдието предпоставя увреждане или застрашаване на обществени отношения сред по-широк кръг от правни субекти или на обществото като цяло, а не на отделни лица, каквато възможност има при резултатните престъпления. В този смисъл са Р-1081-06-ІІ н.о., Р-500-09-ІІ н.о., Р-301-03-І н.о., определение на Окръжен съд - Стара Загора по в.ч.н.д. № 419/2009 г., определение на Окръжен съд - Плевен по в.н.ч.д. № 62/2012 г., определение на Окръжен съд - Габрово по в.н.ч.д. № 169/2012 г. и др.

Жалбоподателят Г. не е от кръга на лицата, претърпели имуществени вреди от престъплението по чл.290, ал.1 от НК, които да могат да предявят граждански иск и да се конституират като граждански ищци и частни обвинители в наказателното производство. Качеството „пострадал” е задължително за активната процесуална легитимация по чл.243, ал.3 от НПК. Според тази норма един от субектите, които могат да обжалват постановлението за прекратяване на наказателното производство, наред с обвиняемия и ощетеното юридическо лице, е пострадалият. А жалбоподателят Г. няма такова качество.

Поради това за Г. не съществува процесуална възможност да подава жалба против постановление № 3712/2012 г. от 13.11.2012 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила наказателното производство по д.п. № 1317/2012 г. по описа на Първо РУП - Стара Загора срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.290, ал.1 от НК.

Жалбата на Г. против това постановление е недопустима, тъй като е подадена от лице, което няма процесуална легитимация за това.

И тъй като жалбоподателят Г. се явява лице, което няма право на жалба, районният съд правилно е оставил същата без разглеждане като процесуално недопустима.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че постановеното от районния съд определение № 885 от 27.11.2012 г., с което е оставил без разглеждане жалбата на А.И.Г. против постановление от 13.11.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора, с което е прекратено наказателното производство по д.п. № 1317/2012 г. по описа на Първо РУП - Стара Загора срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.290, ал.1 от НК като недопустима, и е прекратил производството по делото, е законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Старозагорски окръжен съд                            - 3 -                           в.ч.н.д. № 1001/2013 г.

 

Воден от горните мотиви, съдът

 

О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 885 от 27.11.2012 г., постановено по ч.н.д. № 2572/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                 

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                                    2.