О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                                 23.01.2013 г.                              град Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД, наказателно  отделение,  в  закрито заседание на  двадесет и трети януари,  две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СОНЯ КАМЕНОВА

КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

                      

като разгледа докладваното от  съдията КАМЕНОВА  ВНЧД № 1003 по описа за 2013  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството  е по чл.243, ал.7 от НПК.

 

С Определение № 615/24.10.2011 г.  по ЧНД № 709-Д/2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд е потвърдено Постановление от 17.06.2011 г. на Районна прокуратура - Казанлък, с което е прекратено наказателното производство по ДП  № ЗМ - 442/10 г. на РУ “Полиция” Казанлък, водено срещу Л.С.П., ЕГН ********** за престъпление по чл.211, предложение първо във връзка с чл.210, ал.1, т.3, предложение второ във връзка с чл.209, ал.1 от НК.

 

В срока по чл.243, ал.6 от НПК горепосоченото определение е обжалвано пред Окръжен съд - Стара Загора  от Г.Ж.П..

В  жалбата са изложени доводи за неправилност, поради необоснованост на обжалвания съдебен акт.

ИСКАНЕТО в жалбата е за отмяна определението на Районен съд – Казанлък и постановяване на ново, с което да бъде отменено постановлението за прекратяване на наказателното производство срещу Л.С.П. и делото върнато на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.

 

С Определение № 37/24.02.2012 г., постановено по ВЧНД № 1359/2011 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, е  потвърдено Определение № 615/24.10.2011 г.  по ЧНД № 709-Д/2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд.

 

С Решение № 460/19.12.2012 г. по НД № 1517/2012 г. на ВКС на РБ,  на основание чл.425, ал.1, т.1 от НПК  е възобновено ВЧНД № 1359/2011 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, като е отменено постановеното по това дело Определение № 37/24.02.2012 г. и  делото е върнато на Окръжен съд – Стара Загора за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

 

Въз основа на данните по делото и закона,  съобразявайки се с указанията на ВКС на РБ в горепосоченото отменително решение, Окръжен съд – Стара Загора прие следното:

С Постановление за привличане на обвиняем от 03.02.2011 г., предявено в деня на съставянето му, е изменено първоначално повдигнатото  по ДП ЗМ № 422/2010 г. по описа на РУ “Полиция” Казанлък обвинение за престъпление по чл.209, ал.1 от НК (с постановление от 10.11.2010 г. – л.96 ДП),  като  обвиняемата Л.С.П. е привлечена към наказателна отговорност за престъпление  по чл.210, ал.1, т.3, предложение второ във връзка с чл.209, ал.1 от НК за това, че на   17.08.2009 г. в град Казанлък,  област Стара Загора,  с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала у Г.Ж.П. и Ж. П.  М. заблуждение и с това им причинила имотна вреда в размер на 10 097,50 лева, като измамата  е извършена от пълномощник в кръга на неговото пълномощие – на основание пълномощно от 17.08.2009 г., заверено от  М.П. – *** с район на действие Казанлъшки районен съд, вписана под № 445 в *** камара – София с упълномощители Г.Ж.П. и Ж. П.  М..

 

Производството по НОХД № 115/2011 г. по описа на Районен съд – Казанлък, образувано въз основа на внесен обвинителен акт, с който Л.С.П. е предадена на съд за престъпление по чл.210, ал.1, т.3, предложение второ във връзка с  чл.209, ал.1 от НК,  е прекратено с протоколно определение в с.з.  от 18.05.2011 г. – поради допуснати в хода на досъдебното производство отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, за отстраняване на които е постановено връщане на делото  на Районна прокуратура – Казанлък.

 

След връщане на делото на прокуратурата, с Постановление за привличане на обвиняем от  08.06.2011 г. – л.152 ДП, предявено в деня на съставянето му,  срещу обвиняемата Л.С.П. е  повдигнато обвинение за престъпление  по чл.211, предложение първо във връзка с чл.210, ал.1, т.3, предложение второ във връзка с чл.209, ал.1 от НК за това, че на   17.08.2009 г. в град Казанлък,  област Стара Загора,  с цел да набави за себе си имотна облага, възбудила и поддържала у Г.Ж.П. и Ж. П.  М. заблуждение и с това им причинила имотна вреда в размер на 37 160 лева, като измамата  е извършена от пълномощник в кръга на неговото пълномощие – на основание пълномощно от 17.08.2009 г., заверено от  М.П. – *** с район на действие Казанлъшки районен съд, вписана под № 445 в *** камара – София с упълномощители Г.Ж.П. и Ж. П.  М..

 

С Постановление на Районна прокуратура - Казанлък от 17.06.2011 г., на основание чл.243, ал.1, т.1  във връзка с чл.24, ал.1, т.1 от НПК е прекратено наказателното производство по ДП № ЗМ - 442/2010 г. по описа на РУ “Полиция” Казанлък, водено срещу   Л.С.П. за престъпление по чл.211, предложение първо във връзка с чл.210, ал.1, т.3, предложение второ във връзка с чл.209, ал.1 от НК.

 

С обжалваното в настоящото производство определение – № 615/24.10.2011 г.  по ЧНД № 709-Д/2011 г. – Районен съд – Казанлък е потвърдил горепосоченото постановление.

 

 

Основните фактически положения по делото, приети  в  постановлението за прекратяване на наказателното производство и в обжалвания съдебен акт,  са следните:

 

В деня, в който била упълномощена от свидетелите Г.Ж.П. и Ж. П. М. (пълномощно – л.31 ДП), с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 95, том ІІ, рег. № 1725, нот. дело № 249/2009 г. по описа на нотариус М.П. – с район на действие Районен съд – Казанлък, вписана в регистъра на Нотариалната  камара под № 445 – л.23 ДП -  на 17.08.2009 г. обвиняемата Л.С.П., като пълномощник на продавачите,  продала на свидетелите Д.К.А. и Х.Л.А.,  следния недвижим имот – 1/4  идеална част от УПИ ХХІV-5850 от 561 кв.м., в кв.167 по плана на град Казанлък, ведно с обособено в източната половина на построената в североизточната му част  едноетажна масивна жилищна сграда самостоятелно жилище  със самостоятелен вход от юг, както и принадлежащото му избено помещение от същата сграда към него  с данъчна оценка от 10 097.50 лв., за сумата от 10 097.50 лв., която сума  - съгласно нотариалния акт - продавачите, чрез пълномощника си, са заявили че са получили напълно и в брой от купувачите преди подписване на договора.

Няма спор по делото, че обвиняемата – позната на продавачите от дълго време преди извършване на сделката, помогнала на същите да се снабдят с документите, необходими за осъществяването й, както и че им  обещала да намери купувач за  имота и помогне при осъществяване на сделката.

Чрез заключение на съдебно-оценъчна техническа експертиза  - назначена в хода на прекратеното НОХД № 115/2011 г. по описа на Районен съд – Казанлък, е установено, че по средни пазарни цени към време на извършване на горепосочената сделка (17.08.2009 г.), стойността на недвижимия имот, предмет на същата, е била 37 160 лв.

Въпреки горепосочената средна пазарна цена на имота, Г.Ж.П. и Ж. П. М.  искали да го продадат за 140 000 лв., което било известно на обвиняемата още преди  да бъде упълномощена от тях.

Непосредствено след сключване на горепосочения договор, е извършена от същия нотариус нотариална заверка – рег. № 1726/2009 г. – на подписа на пълномощника по договора  - обвиняемата Л.С.П.,  положен под запис на заповед от 17.08.2009 г. – л.24 ДП – с която същата се  задължила безусловно пред Г.Ж.П.  със сумата от 140 000 лв., платима на 17.09.2009 г. Посочената запис на заповед била изготвена, за да бъдат сигурни  продавачите, че след като обвиняемата продаде имота им за 140 000 лв., ще получат от нея покупко-продажната му цена.

Тезата на пострадалия Г.Ж.П., сезирал Районна прокуратура – Казанлък с жалба вх. № 4045/27.09.2009 г., е, че макар и да бил в нотариалната кантора на нотариус М.П. по време на сключване на горепосочената сделка, тъй като не присъствал в помещението, в което била изповядана, реално не разбрал за извършената продажба на притежавания от него и баща му - Ж. П.  М., недвижим имот,  както и че никой от тях двамата не е получавал като продавач  пари  от обвиняемата срещу прехвърлената собственост на недвижимия имот.  Нещо повече, след изповядване на сделката, обвиняемата поддържала у  него и приживе у баща му заблуждение, че не е извършила продажба на имота.

Обвиняемата Л.С.П., която първоначално е отричала въобще участието си като пълномощник на продавачите при извършване на сделката (наложило назначаването на графическа експертиза – л.134 ДП, чрез заключението на която е установено, че подписът, изписан срещу “продавачи” в нотариалния акт, е изпълнен от нея), в целия ход на производството отрича да е получавала каквито и да е пари от купувачите на имота срещу прехвърлената собственост на същия.

Свидетелите Д.К.А. и Х.Л.А. - купувачи на имота, твърдят, че  малко след изповядване на сделката, зад пощата в град Казанлък, предали  на обвиняемата  сумата от 10 000 лева, явяваща се покупна цена на имота, като при предаването на парите присъствал  свидетелят Д.С.Г..  Разписка при получаването на парите не била съставена.

 

Цялостното поведение на обвиняемата – веднага след като е упълномощена, извършва  продажба на имота за сумата от 10 000 лв. (по-ниска повече от три пъти от пазарната му цена)  на първите реално появили се кандидат - купувачи,  без да уведоми продавачите  за сделката и въпреки знанието, което има, че същите търсят много по-висока цена; след продажбата на имота не уведомява за това продавачите; не предава на продавачите получената покупно-продажна цена; продължително време след сделката заблуждава упълномощителите си, че не е извършила продажба на имота – не позволяват направата на извод (какъвто е изложен в обжалвания съдебен акт и в постановлението за прекратяване на наказателното производство),  че в случая се касае за неизпълнение на договорни отношения между обвиняемата и продавачите на имота, изразяващо се в това, че е задържала получената при продажбата на имота сума.  Тъкмо обратното – установените на този етап от наказателното производство обстоятелства, позволяват направата на заключение, че обвиняемата,  мотивирайки  своите познати да я упълномощят да продаде от тяхно име и за тяхна сметка имота им,  е  действала с  намерение след като бъде упълномощена  бързо да го продаде, на каквато и да е било цена, без да предава на продавачите получената срещу продажбата му цена.  Що касае обстоятелството, че непосредствено след  продажбата на имота, обвиняемата се е задължила към  продавача Г.Ж.П. със сумата от 140 000 лв. (при положение, че същата не е разполагала с имуществото с каквото би могла да удоволетвори това негово вземане - обстоятелство, останало неизследвано в производството), фактът на подписване на запис за заповед за посочената сума е възможно да съставлява само средство, използвано от обвиняемата за поддържане на заблуждение у продавачите, че ще намери купувач на имота им за посочената сума, която  след получаването й, ще им  предаде.

По изложените съображения, Окръжен съд  - Стара Загора, в настоящия си състав,  не споделя направената правна оценка на фактите по делото за липса на престъпление по чл.209, ал.1 от НК. При наказателно правната измама деецът използва договорни отношения, без намерението да се задължи по тях. В случая, мотивирайки продавачите да я направят техен пълномощник, обвиняемата не е имала намерение да изпълни задължението си да се отчете пред тях след продажбата на имота, като им предаде получената в резултат на сделката сума.  Освен, че на наличните факти по делото е  направена неправилна  оценка, същата е изведена  при неизяснени напълно фактически обстоятелства.  Следва да бъдат събрани доказателства към време на подписване на записа на заповед обвиняемата разполагала ли е с имуществото с каквото би могла да удовлетвори  вземането на взискателя по записа на заповед, както  и да бъдат изяснени  с категоричност обстоятелствата, изрично указани в отменителното решение на ВКС на РБ –  относно произхода на сумата от 10 000 лв. предвид противоречията между показанията на купувачите и тези на свидетеля Д.С.Г., който отрича да им е услужвал с пари на заем,  както и относно това присъствал ли е последният при  предаване на обвиняемата  от купувачите на сумата, за която е закупен имота.

 

Гореизложеното налага обжалвания съдебен акт да бъде отменен като постановен в нарушение на чл.13 и чл.14 НПК и постановен нов, с който Постановлението на Районна прокуратура - Казанлък от 17.06.2011 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП  № ЗМ - 442/10 г. на РУ “Полиция”  - Казанлък,  водено срещу Л.С.П. за престъпление по чл.211, предложение първо във връзка с чл.210, ал.1, т.3, предложение второ във връзка с чл.209, ал.1 от НК, да бъде отменено и делото върнато на Районна прокуратура – Казанлък с указания за извършване на правна оценка на фактите след изясняване на обстоятелствата, посочените в отменителните решения на съдилища.

 

Водим от изложеното, Окръжен съд – Стара Загора

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ Определение № 615/24.10.2011 г., постановено  по ЧНД № 709-Д/2011 г. по описа на Казанлъшки районен съд, вместо което

 

П О С Т А Н О В И:

 

ОТМЕНЯ Постановление на Районна прокуратура - Казанлък от 17.06.2011 г. за прекратяване на наказателното производство по ДП  № ЗМ - 442/10 г.  по описа на  РУ “Полиция”  - Казанлък,  водено срещу Л.С.П., ЕГН ********** за престъпление по чл.211, предложение първо във връзка с чл.210, ал.1, т.3, предложение второ във връзка с чл.209, ал.1 от НК и  ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Казанлък с указания за извършване на правна оценка на фактите след изясняване на обстоятелствата, посочени в мотивите на отменителните решения на съдилища.

 

Определението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                            ЧЛЕНОВЕ:

 

                                                            1.

 

                                                            2.