П  Р  О  Т  О  К  О  Л - № 3

07.02.2013 година, град Стара Загора

ОКРЪЖЕН СЪД                                                       ГРАД СТАРА ЗАГОРА

На седми февруари 2013 година                        наказателно  отделение

В публично заседание,  в следния състав:

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР РАЧЕВ 

секретар Н.К.

Прокурор РУМЕН АРАБАДЖИКОВ

сложи за разглеждане  докладваното от зам. председателя  КР. РАЧЕВ НОХД  № 58 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:            

 

ПОДСЪДИМИЯТ  Г.Р.Р. - лично и със защитника си адв. И.М. от по - рано.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СТАРА ЗАГОРА – Окръжен прокурор Р.А.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид становищата на страните и на основание чл. 382, ал. 2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл. 382, ал. 1 от НПК сме внесли споразумение, с което сме постигнали съгласие по всички въпроси визирани в разпоредбата на чл. 381, ал. 5 от НПК, по отношение на подсъдимият Г.Р.Р.. Моля, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК да приемете същото, впишете и го одобрите, след което на основание чл. 24, ал. 3 от НПК моля да прекратите наказателното производство.

 

АДВ. М.: Съгласна съм с представеното споразумение и го поддържам. Моля съдът да го одобри и прекрати наказателното производство.

 

Съдът разясни на подсъдимия Г.Р.Р. последиците от споразумението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Г.Р.Р.: Разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно подписах споразумението. Декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

Съдът като взе предвид внесеното от Окръжна прокуратура гр. Стара Загора споразумение и процесуалните изявления на подсъдимия Г.Р.Р., защитникът му и представителят на ОП в съдебно заседание по чл. 382, ал. 4 от НПК и декларираният отказ от разглеждане на делото по общия ред, съгласно чл. 381, ал. 6 от НПК, приема за установено следното:

Обвинението срещу подсъдимия е по чл. 199, ал. 1, т. 3 пр. 2 във вр. с чл. 198, ал. 1 вр. с чл. 63, ал. 2, т. 2 от НК, т. е. за престъпление извън случаите посочени в чл. 381, ал. 2 от НПК. Споразумението е внесено незабавно след изготвянето му в първоинстанционния съд заедно с материалите от досъдебното производство, съгласно разпоредбата на чл. 382, ал. 1 от НПК. Причинените имуществени вреди са възстановени. Подсъдимият направи процесуални изявления, съгласно разпоредбите на чл. 382, ал. 4 и чл. 381, ал. 6 от НПК, поради което съдът приема, че споразумението е допустимо.

 

Съдът намира, че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, поради което следва да се впише и одобри съгласно изискванията на чл. 382, ал. 7 от НПК, като на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

Подсъдимият Г.Р.Р. - ЕГН ********** виновен за извършено престъпление по чл. 199, ал. 1, т. 3 пр. 2 във вр. с чл. 198, ал. 1 вр. с чл. 63, ал. 2, т. 2 от НК ЗА ТОВА, че на 18.11.2012 год. в гр. Ст.Загора отнел чужди движими вещи - чифт маратонки „***” на стойност 80.00 лева от владението на Г.М.Д. ЕГН ********** с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и грабежа е придружен със средна телесна повреда /избиване на първи горен десен зъб, без който се затруднява дъвченето и говоренето за срок по дълъг от 30 дни/, като макар и непълнолетен Р. е разбирал свойството и значението на извършеното от него и е могъл да ръководи своите постъпки.

 

Вид и размер на наказанието – 10 /десет/ месеца „лишаване от свобода” с приложение разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изтърпяването на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от ТРИ ГОДИНИ.

 

Разноските по делото в размер на 230 лв. да бъдат заплатени от подсъдимия Г.Р.Р. ***.

 

 

 Адв. И. М.: . . . . . . . ...       Подс. Г. Р.:. . . …. . . .

 

 

Прокурор Р.А.: . . . . . . . . .          

 

 

На основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

Одобрява постигнатото споразумение между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия Г.Р.Р..

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХ дело № 58/2013 год. от описа на Старозагорския окръжен съд.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 11.30 часа.

 

 

 

                                                            Съдия:

 

 

 

Секретар: