П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

Номер 10                                  27.02.2013г.                          град СТАРА ЗАГОРА

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                   НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На  двадесет и седми февруари                                                    Година 2013

В публично заседание в следния състав:

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

 

секретар Маргарита Стоянова  

прокурор  ХРИСТО МИШОВ

като разгледа докладваното от  съдия ДРАГОТИНОВА

НОХД № 279 по описа за 2012 година

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И :

       

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Д. -роден на ***г***,   с постоянен и настоящ адрес:*** с ЕГН **********, в това че в периода 01.07.2009г.– 23.07.2009г. в с.Р., общ.К., гр.М., обл.С.З. и гр.К., обл.С.З., с цел да си набави нотариален акт за собственост върху недвижим имот – представляващ УПИ ХХ-1364 в кв.121 по плана на гр.М. с площ от 5780 кв.м.  заедно с построените в него постройки, подбуждал към лъжесвидетелстване  - престъпление по чл.290 от НК, повече от две лица - К.Д.К., Н.И.Г. и Х.Н.Б., които като свидетели, по реда на чл.587, ал.2 от ГПК по нотариално дело № 394 /2009г., пред надлежен орган на властта– нотариус Б., устно и съзнателно да потвърдят неистина, а именно че: подсъдимият Д.В. през 1997г. купил същия недвижим имот, платил го изцяло, ремонтирал сградите и повече от десет години развивал там производството си на бутилки, както и че никой не оспорвал неговата собственост над имота, и случаят е особено тежък - престъпление по чл.293, ал.2, вр. с ал.1 от НК, като на основание чл.78а от НК/редакция Д.в. бр. 75/ 2006г./, във вр. с чл.2, ал.2 от НК,  го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание - ГЛОБА в размер на 2 000/две хиляди/ лева в полза на Държавата.

 

  ПРИЗНАВА подсъдимия Д.В.Д. - роден на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, в това че в периода от 03.04.2009г. до 17.02.2012г. в гр.К. и гр.М., обл.С. З., извършил приготовление за изпиране на пари, като чрез престъпления по чл.293 от НК и чл.311 от НК , се снабдил с документ за собственост върху недвижим имот – УПИ ХХ- 1364 в кв.121 по плана на гр.М., с площ от 5780 кв.м., ведно с построените в него постройки – нотариален акт № 94/ 2009г. издаден от нотариус Р.Б., рег. № 097 на нотариалната камара, като:

    - декларирал като собственост на ЕТ”М.-Д.В.”***, посочения имот като подал Декларация по чл.17, ал.1 от ЗМДТ с вх.№ 0922000022 / 28.07.2009г. по описа на Община - гр.М.;

           - подал Заявление вх.№ 94Е-163-2 /28.07.2009г. до Кмета на Община М. и Молба вх.№ 0922000471 /28.07.2009г. до Община- гр.М., отдел “МДТ” за получаване на документи /скица, удостоверение за търпимост на постройките, удостоверение за данъчна оценка/, необходими за разпореждане с посоченият имот, и по този начин създал условия за извършване на намисленото от него престъпление по чл.253 от НК /изпиране на пари/ - престъпление по чл.253а, ал.1 предл. първо, като на основание чл.78а от НК /редакция Д.в. бр. 26/ 2010 г./ го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание - ГЛОБА в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/.   

              На основание чл.53, ал.1 б.„б” от НК и чл.253а, ал.3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА имуществото, предназначено за изпирането на пари, а именно:

                   -Урегулиран поземлен имот/УПИ/  ХХ -1364 в кв.121 по плана на гр.Мъглиж, Старозагорска област, състоящ се от 5780 кв.м.при граници: улици , УПИ І-974, УПИ ХІХ -972, УПИ ХVІІІ-971, УПИ ХVІІ-970, заедно с постройките в него : Котелно –застроено на 38 кв.м.на 1 ет., метална конструкция, построено през 1996г.; Склад за готова продукция – застроен на 120 кв.м. на 1 ет., метална конструкция, построен през 1996г; Сграда- застроена на 366 кв.м., на 1 ет., метална конструкция, построена през 1984г; Метален склад- застроен на 300 кв.м. на 1 ет., метална конструкция построен през 1984г.; Машинна зала –застроена на 648 кв.м. на 1 ет., МК, построена през 1984г., целият имот с данъчна оценка 64 222,20 лв. /шестдесет и четири хиляди двеста двадесет и два лева и двадесет стотинки/.

           На основание чл.23, ал.1 от НК кумулира така определените наказания на подсъдимия Д.В.Д. с ЕГН **********, като определя едно общо най-тежко наказание в размер на по- тежкото от тях, а именно - ГЛОБА в размер на 5 000 лв./пет хиляди лева/.

 

 ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Т.Б. - родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, неосъждана към момента на деянието, в това че на 23.07.2009г. в гр.К., обл.С.З. като длъжностно лице – ……, вписан с рег. № ….. на Нотариалната камара, с район на действие Районен съд – гр.К., в кръга на службата си, съставила официален документ- протокол по нотариално дело № 394 /2009г. за извършена обстоятелствена проверка по реда на чл.587, ал.2 от ГПК/, чрез разпит на трима свидетели, посочени от Кмета на Община – гр.М./, за придобита по давност собственост на Д.В.Д. в качеството му на ЕТ”М.-Д.В.”***, върху недвижим имот УПИ ХХ- 1364 в кв.121 по плана на гр.М., с площ 5 780 кв.м., заедно с постройките в него, в който удостоверила неверни обстоятелства, а именно:

- че производството по нотариално дело № 394 /2009г. на нотариус Б. е образувано и водено по Молба-декларация от подсъдимия Д.В.Д., подадена на 23.07.2009г. чрез Кмета на Община – гр.М., в която лицата Х.Б., Н.Г. и К.К. са посочени за разпит като свидетели при проверката по чл.587, ал.2 от ГПК;

- че в молбата на подсъдимия Д.В.Д., по която е образувано н.д. 394 /2009г. на нотариус Б. и представените към нея доказателства /удостоверение за данъчна оценка, скица, решение на Окръжен съд – гр.Стара Загора/ се съдържат данни за постройките в имота – техният брой, етажност, конструкция, година на построяване;

           - че самата нотариус Б. не е била в известност за нотариален акт № 75, том І, рег.№ 4272 по дело № 409 /2001г., също издаден от нея по реда на чл.587 от ГПК, с който вече е признала правото на собственост върху същия имот, но на трето лице - “П.м.” ООД - гр.М.,

            - че всеки един от тримата свидетели - Х.Б., Н.Г. и К.К., е разпитан отделно, лично от нотариуса, съгласно чл.171, ал.1 от ГПК, без присъствието на подсъдимия Д.В.Д.. 

 - че Х.Б., Н.Г. и К.К. след разпита им от нотариус Б. при проверката на 23.07.2009г. по н.д. № 394 /2009г., не са подписали изготвения протокол, съгласно чл.585, ал.1 от ГПК, и неверни изявления, а именно:

    - св.Х.Б. да е заявявал: “….Знам имота, купувам от него/подс.Д./ бутилки пластмасови и произвеждам мляко и го пълня в тях повече от петнадесет години. Знам, че той беше първоначално наемател, но после през 1997г. си купи и го плати изцяло – даже аз му дадох пари назаем за това, но ми ги върна. Теренът е около 6-7 декара, има пет-шест сгради, той ги ремонтира и си развива там производството, всички знаят, че имота е негов, не е имал проблеми с никого, не знам защо няма нотариален акт”;

    - св.Н.Г. да е заявявал: ”...Знам имота, аз ползвам бутилките, които той произвежда за кравето мляко, което произвеждам от 17 крави, повече от ДЕСЕТ години работим заедно. Знам, че той беше първоначално наемател, но после през 1997г. си го купи и го плати изцяло, знаех че търси пари назаем, за да плати. Теренът е 6 – 7 дка, има пет-шест сгради, той ги ремонтира и си развива там производството, всички знаят че имотът е негов, не е имал проблеми с никого, не знам защо няма нотариален акт за имота”.;

   - св.К.К. да е заявявал: ”...Знам имота, аз ползвам бутилките, които той произвежда за безалкохолното, което произвеждам аз, повече от ДЕСЕТ години работим заедно. Знам, че той беше първоначално наемател, но после през 1997 година си го купи и го плати изцяло, знаех че търси пари назаем, за да плати. Теренът е 6-7 дка, има пет-шест сгради, той ги ремонтира и си развива там производството, всички знаят че имотът е негов, не е имал проблеми с никого, не знам защо няма нотариален акт за имота”, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тези изявления, поради което и на основание чл.311 ал.1, във вр. с чл.54 от НК, я ОСЪЖДА на 2/ДВЕ/ ГОДИНИ “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

На основание чл.66, ал.1 от НК  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание на подсъдимата Р.Т.Б. с  ЕГН **********, за изпитателен срок от 5/ПЕТ/ ГОДИНИ.

 

На основание чл.37, ал.1 т.6 и чл. 49, ал.2 от НК, във вр. с чл. 311, ал.1 от НК ЛИШАВА подсъдимата Р.Т.Б. с ЕГН **********, и с посочени по-горе данни от самоличността, от право да заема длъжността „нотариус” ЗА СРОК ОТ 5/ ПЕТ/ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Р.Т.Б. - родена на ***г***, с постоянен и настоящ адрес:***, с ЕГН **********, неосъждана към момента на деянието, ЗА НЕВИННА в това в периода 23.07.2009г.–  24.07.2009г. в гр.К., обл.С.З., в съучастие като помагач, с цел подсъдимия Д.В.Д. - като извършител, да придобие възможност за разпореждане с имущество, го улеснила в приготовлението за изпиране на пари, като създала условия за извършване на намисленото от него престъпление по чл.253 от НК, като в нарушение на чл.24, чл.25, ал.1 от ЗННД, чл.79, ал.1 от ЗС и чл.587, ал.2 и ал.3 от ГПК, го снабдила с н.а.№ 94, том ІІ, рег.№ 4263 за констатиране право на собственост в полза на ЕТ”М. – Д.В.”***, върху недвижим имот –  УПИ ХХ-1364 в кв.121 по плана на гр.М., с площ от 5 780 кв.м., заедно с построените в него сградипрестъпление по чл.253а, ал.1, предл.І, във вр. с чл.20, ал.4 от НК, поради което я ОПРАВДАВА по това обвинение.

 

ОСЪЖДА подсъдимия Д.В.Д. с ЕГН ********** с посочени по-горе данни от самоличността да заплати  в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт сумата от 274,50 лв./двеста седемдесет и четири лева и петдесет стотинки/ направени по делото разноски.

 

             ОСЪЖДА Р.Т.Б. с ЕГН ********** с посочени по-горе данни от самоличността да заплати  в полза на Държавата по бюджета на съдебната власт сумата от 274,50 лв./двеста седемдесет и четири лева и петдесет стотинки/ направени по делото разноски.

 

     ПРИСЪДАТА може да  се обжалва и протестира в 15-дневен срок от днес чрез Окръжен съд -гр.Стара Загора пред Апелативен съд-гр.Пловдив.

 

 

 

 

                                                         СЪДИЯ: