Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

Номер 20                                           04.02.2013 г.                         град Стара Загора

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Окръжен съд                                                                     ІІ Наказателен състав

На 23.01.                                                                                            Година 2013

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

                                                               ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                                 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

Секретар Р.  Р.            

Прокурор  ВЕРОНИКА ГЬОНЕВА              

като разгледа докладваното от  съдия  ИВА СТЕФАНОВА

ВНОХ дело номер 1371 по описа за 2012 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на гл.ХХІ от НПК.

С присъда № 194 от 14.09.2012 г., постановена по н.о.х.д. № 1360/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, подсъдимият К.И.И. е признат за виновен в това, че на 11.03.2012 година, в гр. Стара Загора, без да има за това надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество, а именно – 0,6848 грама марихуана със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4 % /тегловни процента/ на стойност 4, 10 лв. /Съгласно ПМС № 23/1998 г., приложение 2/, като деянието представлява маловажен случай – престъпление по чл.354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1, пр.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК е освободен от наказателна отговорност за извършеното престъпление и му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 /хиляда/ лева. Подсъдимият И. е признат за невинен и оправдан по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК.

Недоволен от така постановената присъда е останал подсъдимият К.И.И., който я е обжалвал в законния срок. Според жалбоподателя присъдата е незаконосъобразна, немотивирана и неправилна, тъй като е постановена при нарушение на закона и без пълен анализ на събраните по делото доказателства. Моли съда да отмени обжалваната присъда и да го оправдае. Подробни съображения за това развива в пледоарията си защитникът му адв. С.Ч..

Представителят на Окръжна прокуратура – Стара Загора взема становище, че обжалваната присъда е законосъобразна и правилна и като такава следва да бъде потвърдена.

Пред въззивния съд не бяха направени искания за повторен разпит на подсъдимия, свидетелите и експерта, както и искания за допускане на нови доказателства.

                                                  - 2 -

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по н.о.х.д. № 1360/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, изразените становища на страните и провери изцяло правилността на обжалваната присъда, намери за установено следното:

Жалбата на К.И.И. е неоснователна.

Първоинстанционният съд при разглеждане на делото и постановяване на присъдата е приложил правилно закона за извършеното престъпление, не е допуснал съществени нарушения на процесуалните правила, изяснил е обстоятелствата, имащи съществено значение за правилното решаване на делото, и фактическите положения, приети за установени, се подкрепят от доказателствата по делото.

Жалбоподателят И. твърди, че не е извършил престъплението, в което е обвинен, а дори и да го е извършил – то това е станало на дата, предхождаща датата на повдигнатото против него обвинение.

С оглед събраните по б.п. № зм 349/2012 г. по описа на 01 РУП – Стара Загора и в хода на съдебното следствие по н.о.х.д. № 1360/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд доказателства, първоинстанционният съд обосновано и правилно е приел за доказано, че жалбоподателят И. е извършил престъплението по чл.354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1, пр.1 от НК и го е оправдал първоначално повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК.

Оплакванията за нарушаване на закона и за допускане на съществени процесуални нарушения в хода на съдебното следствие са неконкретизирани, необосновани и неоснователни.

В хода на съдебното производство са разпитани подсъдимият К.И.И. и свидетелите М.Ц.Н. и Ж.Г.К., като са прочетени и обясненията на подсъдимия и показанията на свидетелите, дадени по н.о.х.д. № 688/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.

Прието е и заключението на назначената в хода да досъдебното производство физико-химическа експертиза.

Районният съд правилно и обосновано е приел, че на 10.03.2012 г., около 22.40 ч., полицаите в сектор „ООР” при 01 РУП – Стара Загора Д. и К. /свидетел по делото/, спрели за проверка управлявания от свидетеля М.Ц.Н. лек автомобил м. „***” с рег.СТ *** АТ. На предната дясна седалка на лекия автомобил бил подсъдимият К.И.И., който казал на Неделчев, че „не е хубаво това, че ги спират”.

 Това се случило на кръстовището на ул.”П. П” и ул. „ГГ”.

Полицейските служители се легитимирали и поискали документите за самоличност на Н. и И.. По време на проверката свидетелят К. забелязал, че подсъдимият И. е притеснен. Тогава полицейските служители го попитали дали носи в себе си забранени за притежаване вещества, на което той отговорил, че няма такива.

Старозагорски окръжен съд                         - 3 -                          в.н.о.х.д. № 1371/2012 г.

 

Ст. полицай Д. извадил от джоба на суичъра на подсъдимия И. две цигари и го попитал какво е това. След като И. отговорил: „Трева”, полицаите докладвали за случая на оперативния дежурен при 01 РУП – Стара Загора.

Пристигнала ДОСГ при 01 РУП – Стара Загора, като на място, от 00.15 ч. до 00.30 ч. на 11.03.2012 г. бил извършен личен обиск на подсъдимия И.. В десния джоб на суичъра, с който бил облечен подсъдимият И., били намерени и иззети два броя саморъчно свити цигари, съдържащи суха тревиста маса. След направен полеви наркотест намерената тревиста маса реагирала положително на марихуана.

Бил съставен протокол за обиск и изземване от 11.03.2012 г., одобрен с определение от 11.03.2012 г. по ч.н.д. № 137/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд /л.13 и л.11 от б.п. № зм 349/2012 г. по описа на 01 РУП – Стара Загора/.

След извършения личен обиск на подсъдимия И. и съставянето на горния протокол, И. и Н. били отведени в 01 РУП – Стара Загора за изясняване на случая.

Видно от заключението на физико-химическата експертиза – протокол № 106/14.03.2012 г. /л.17 – л.18 от б.п. № зм 349/2012 г. по описа на 01 РУП – Стара Загора/, предоставената за изследване растителна маса, съдържаща се в намерените и иззети при обиска на подсъдимия И. два броя саморъчно свити цигари, е марихуана с нетно тегло – поотделно  - 0, 3610 грама и 0,3238 грама, или общо 0,6848 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 4,0 % /тегловни проценти/.

Марихуаната е наркотично вещество, няма легална употреба, пазар и производство и подлежи на контрол, съгласно ЗКНВП и Единната конвенция за психотропните вещества на ООН, ратифицирана от Република България. Марихуаната е включена в приложение № 1 на чл. 3, ал. 2 от ЗКНВП - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина”.

Съгласно Приложение № 2 на ПМС № 23/29.01.1998 г. за определяне на цените на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, цената на 1 грам марихуана, независимо от процентното съдържание на активен наркотичнодействащ компонент, е 6 лв.

Въззивният съд счита, че районният съд правилно е интерпретирал събраните по делото доказателства и в мотивите към обжалваната присъда детайлно ги е анализирал, като е изложил своите логически и правни изводи. Въз основа на тях е установил описаната по-горе фактическа обстановка.

Видно от обясненията на подсъдимия И. и показанията на свидетелите Н. и К.,  първоначално установените у И. 2 бр. цигари незабавно са върнати в джоба му от ст. полицай Д..

                                                   - 4 -

Същите цигари са иззети и изследвани с полеви наркотест от ДОСГ на място, за което е съставен протокол за обиск и изземване от 11.03.2012 г.

Безспорно е по делото, че двете цигари, държани от подсъдимия И., са идентични с двете цигари, иззети от него и изследвани по съответния ред. Безспорно е и това, че двете цигари са съдържали марихуана и че това е било известно на подсъдимия И..

Защитата на подсъдимия И., обаче, оспорва датата на извършването на деянието, като твърди, че наркотичното вещество е намерено у И. на 10.03.2012 г., а не на 11.03.2012 г., когато двете цигари вече не са били в джоба на подсъдимия.

Действително, при първоначалното привличане на К.И. като обвиняем за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК е била посочена датата 10.03.2012 г. /л.6 от б.п. № зм 349/2012 г. на 01 РУП – Стара Загора/. Впоследствие, след задължителни указания на наблюдаващия делото прокурор, дадени с постановление № 1138/2012 г. от 21.03.2012 г., К.И. е привлечене като обвиняем за извършено престъпление по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК на 11.03.2012 г. /л.29 – л.30 от б.п. № зм 349/2012 г. на 01 РУП – Стара Загора/.

Видно от обясненията на подсъдимия И. и показанията на свидетелите Н. и К., на мястото на произшествието е пристигнала ДОСГ при 01 РУП – Стара Загора; на място бил извършен личен обиск на подсъдимия И., при който в десния джоб на суичъра му били намерени и иззети два броя саморъчно свити цигари, съдържащи суха тревиста маса; на място бил направен полеви наркотест и намерената тревиста маса реагирала положително на марихуана.

Незабавно бил съставен протокол за обиск и изземване, в който било посочено времето, за което били извършени тези действия – от 00.15 ч. до 00.30 ч. на 11.03.2012 г.

Едва след това И. и Н. били отведени в 01 РУП – Стара Загора за изясняване на случая. За това обстоятелство са категорични в показанията си както свидетелят Н. /Дойдоха служители на Криминална полиция на място. На тези цигари направиха там на място тест … и ги взеха”; „После полицаите ни отведоха в 01 РУП – Стара Загора”/, така и  свидетелят К. /„… изчакахме идването на групата. След това те тестваха съдържанието, оказа се марихуана. След направения полеви тест, от колегите бяха изготвени на място документите и лицето беше съпроводено до Първо РУ „Полиция”, където беше задържан”/.

Поради това, обосновано и законосъобразно, след анализ на всички доказателства, събрани по делото, районният съд е приел за безспорно доказано, че деянието е извършено на 11.03.2012 г., когато е документирано намирането, тестването и изземването на двете цигари марихуана. Въззивният съд изцяло споделя този извод и счита за неоснователно твърдението на жалбоподателя И., че датата на евентуалното извършване на деянието е 10.03.2012 г., а не 11.03.2012 г., поради  което районният съд е следвало да го оправдае.

Старозагорски окръжен съд                         - 5 -                          в.н.о.х.д. № 1371/2012 г.

 

Обжалваната присъда е постановена съгласно изискването на чл.303 от НПК – тя не почива на предположения и подсъдимият И. е признат за виновен, тъй като обвинението е доказано по несъмнен начин.

Законосъбразно и правилно районният съд е приел, че подсъдимият И. е осъществил от обективна и субективна страна съставомерните признаци на престъпление по чл.354а, ал.5, във връзка с ал.3, т.1, пр.1 от НК, тъй като, с оглед малкото количество наркотично вещество, ниската му стойност и чистото съдебно минало на И., деянието представлява маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК и е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от този вид.

Тъй като законът е криминализирал и маловажните случаи на това престъпление, районният съд правилно и законосъобразно не е приложил нормата на чл.9, ал.2 от НК – приложил е чл.354а, ал.5 от НК и е оправдал подсъдимия И. по първоначално повдигнатото обвинение по чл.354а, ал.3, т.1, пр.1 от НК.

Първоинстанционният съд законосъбразно и правилно е приложжил нормата на чл.78а от НКи е освободил подсъдимия И. от наказателна отговорност. Подсъдимият И. не е осъждан, не е освобождаван от наказателна отговорност на основание чл.78а от НК, от деянието не са настъпили имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване, и за извършеното умишлено престъпление по чл.354а, ал.5 от НК се предвижда наказание глоба до хиляда лева.

Разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК предвижда наказание глоба от хиляда до пет хиляди лева, а според чл.354а, ал.5 от НК, в маловажни случаи по ал.3 и ал.4 наказанието е глоба до хиляда лева. Тъй като съгласно чл.78а, ал.5 от НК, когато за извършеното престъпление е предвидено само глоба или глоба и друго по-леко наказание, административното наказание не може да надвишава размера на тази глоба, глоба от 1000 лева удовлетворява изискванията и на двата посочени текста. Поради това районният съд законосъбразно и правилно е наложи на подсъдимия И. административно наказание глоба в размер на 1000 лева.

На основанние чл.354а, ал.6 от НК, районният съд е отнел в полза на държавата предмета на престъплението – марихуана с тегло 0,5847 грама, останала след извършването на експертизата, която следва да се унищожи след влизане на присъдата в сила.

При извършената цялостна служебна проверка на обжалваната присъда, съобразно чл.314, ал.1 от НПК, съдът не констатира основания за нейната отмяна или изменение.

Поради гореизложените съображения съдът счита, че жалбата на К.И.И. е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, а постановената присъда следва да бъде потвърдена.

Воден от горните мотиви и на основание чл.334, т.6, и чл.338 от НПК, съдът

 

Р       Е       Ш       И    :

                                                   - 6 -

ПОТВЪРЖДАВА присъда № 194 от 14.09.2012 г., постановена по н.о.х.д. № 1360/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                   

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                             2.