Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                                            07.02.2013 г.                    град Стара Загора

 

Старозагорски окръжен съд,    наказателно    отделение,   първи състав, в открито заседание на шести февруари, две хиляди и  тринадесета година, в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

СОНЯ  КАМЕНОВА

 

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР: РАДОСТИН РАХНЕВ

                

като разгледа докладваното от съдия КАМЕНОВА  ВНОХД № 1021 по  описа за 2013  година,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по глава ХХІ на НПК.

 

С Присъда от 27.11.2012 г., постановена по НОХД № 625/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, подсъдимият Д.Д.Р., ЕГН **********  е признат за невинен в това на 19.01.2012 г., в с.Б., обл.Стара Загора, да е  отнел чужди движими вещи – 1 бр. LCD-телевизор, марка “Панасоник”, 42 инча, на стойност 807 лв. и ключ за лек автомобил м.”***”, с рег.№ ***, с дистанционно управление, на стойност 20 лв., всичко на обща стойност 827 лв. от владението на собственика им Б.Ж.Б., с ЕГН **********, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за кражбата е  извършена в условията на опасен рецидив и чрез използване на МПС – лек автомобил м.”***” с рег. № ***,  поради което е оправдан по обвинението  за престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във връзка с чл.195, ал.1, т.4 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК.

Със същата присъда подсъдимият Д.Д.Р. е признат за виновен в това, че на 19.01.2012 г., в с.Б., обл.Стара Загора, чрез използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство – лек автомобил м.”***”, с рег.№ ***, на стойност 1310 лв., от владението на собственика Б.Ж.Б., ЕГН **********, без негово съгласие, с намерението да го ползва, като деянието е извършено в условията на повторност и при условията на чл.195, ал.1, т.4 от НК, поради което и на основание чл.346, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.346, ал.1  във връзка с чл.28, ал.1 от НК е осъден на лишаване от свобода за срок от една година, което наказание  да се изтърпи при първоначален “строг” режим, в затворническо общежитие от закрит тип.

На основание чл.59, ал.1 от НК е зачетено времето през което подсъдимият Д.Д.Р. е бил с мярка за неотклонение “задържане под стража”, считано от 22.01.2012 г.

Подсъдимият Д.Д.Р. е осъден да заплати на Държавата, по бюджетната сметка на съдебната власт, сумата от 387.45 лв. – разноски по делото.

 

В срока по чл. 319 от НПК  горепосочената присъда е протестирана от Районна прокуратура – Стара Загора.

Оплакването в протеста е, че  оправдателната част на присъдата по отношение на престъплението по чл.196, ал.1, т.2 от НК е неправилна, тъй като правната преценка на съда не съответствала на доказателствата по делото. По отношение на осъдителната част на присъдата е повдигнат довод за неоснователно занижаване  размера на наложеното на подсъдимия наказание за престъплението по чл.346, ал.1, т.2 от НК,  което не съответствало на степента на лед обществената опасност на дееца.

ИСКАНЕТО в протеста е протестираната присъда да бъде отменена  в оправдателната й част  и постановена нова, с която подсъдимият Д.Д.Р. бъде признат за виновен по обвинението   за престъпление по чл.196, ал.1, т.2 във връзка с чл.195, ал.1, т.4 във връзка с чл.194, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК,  за което да му бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от четири години и шест месеца при първоначален “строг” режим в затворническо заведение от закрит тип. 

ВТОРОТО ИСКАНЕ в протеста е за изменение на присъдата в осъдителната й част  като бъде увеличен размера на наложеното на подсъдимия наказание за престъпление по чл.346, ал.2, т.2 и т.3 от НК  - на две години лишаване от свобода, при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

В срока по чл.319 от НПК горепосочената присъда е обжалвана от подсъдимия Д.Д.Р..

Оплакванията в жалбата  са срещу осъдителната част на присъдата, като са повдигнати доводи  за неправилност на присъдата, поради доказателствена необоснованост на  фактически приетото.

ИСКАНЕТО в жалбата е  присъдата в осъдителната й част да бъде отменена и постановена нова, с която подсъдимият Д.Д.Р.  да бъде оправдан по повдигнатото  срещу му обвинение за престъпление по чл.346, ал.2, т.2 и т.3 във връзка с чл.346, ал.1  във връзка с чл.28, ал.1 от НК.

 

Окръжна прокуратура – Стара Загора поддържа протеста и оспорва въззивната жалба.

 

Подсъдимият Д.Д.Р. оспорва протеста.

 

Окръжен съд – Стара Загора, при извършена цялостна служебна проверка на атакуваната присъда – съгласно чл.314 от НПК, установи следното:

 

Обжалваната и протестирана присъда е постановена при съществено нарушение на процесуалните правила,  изразяващо се в следното:

Обявената от първоинстанционния съд присъда е постановена при особено мнение на единия от съдебните заседатели, видно от отбелязването до подписа на втория съдебен заседател. Съгласно чл.310, ал.2 от НПК подписването на мотивите от съдебните заседатели е задължително, когато присъдата е подписана при особено мнение. В случая посоченото процесуално правило е нарушено – мотивите към постановената при особено мнение присъда са подписани единствено от районния съдия – председател на съдебния състав.

Гореизложеното процесуално нарушение е съществено и е от категорията на абсолютните.  Процесуалният регламент  на 310, ал.2 от НПК не е случаен и създава гаранции, че решението, вкл. и формирането на мнозинство, е взето с участието на всички членове на съдебния състав. Ето защо, липсата на подпис на мотивите към присъдата на съдебния заседател, заявил особено мнение по делото, сочи по същество на липса на мотиви. В този смисъл Решение № 604/18.04.2011 г. на ВКС по н. д. № 594/2010 г., III н. о., НК.

Изложеното изключва обсъждането на доводите в жалбата и протеста и налага на основание чл.335, ал.2 във връзка с чл.348, ал.3, т.2 от НПК  атакуваната присъда да бъде отменена и делото върнато за ново разглеждане на първоинстанционния съд.

 

Поради и на основание изложеното, Окръжен съд – Стара Загора

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ Присъда от 27.11.2012 г., постановена по НОХД № 625/2012 г. по описа на Районен съд –  Стара Загора и ВРЪЩА делото на същия  съд за ново разглеждане от друг състав.

 

Решението не подлежи на жалба и/или протест.

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                  

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 1.

 

 

 2.