Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер 35                   27.02.2013 г.           град Стара Загора

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД                                                     НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На  двадесет и седми февруари                                   Година 2013

В открито заседание, в следния състав:

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ИВА СТЕФАНОВА

                                                                                                                                                                  2.КРАСИМИР Г.

 

 

Секретар М.Д.

Прокурор ВЕРОНИКА ГЬОНЕВА

като разгледа докладваното от  съдия ХРИСТАКИЕВА

ванд №1064 по описа за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

        Производството има правно основание в чл.7 ал.2 и ал.3 от Указ №904/28.12.1963 г. за борба с дребното хулиганство.

        Подадена е въззивна жалба от Д.Й.К. против Решение №170/21.02.2013 г., постановено по анд №441/2013 г. на Старозагорски районен съд. В същата  се излагат съображения  относно несправедливост на наложеното наказание, като се иска отмяна на постановеното решение и постановяване на ново, с което Д.Й.К. бъде оправдан. Алтернативно се иска съдът да наложи наказание по смисъла на чл.6 ал.1 б. ”а” вр. чл.1 ал.1 т.2 УБДХ, вр. чл.15 ал.2 ЗАНН.

        В съдебно заседание защитникът на нарушителя, адв. А.М., поддържа доводите, изложени в жалбата и направените с нея искания.

        Представителят на обвинението изразява становище относно законосъобразност на решението на Старозагорски районен съд. Счита, че наложеното наказание е подходящо за нарушителя и съответства на извършеното от него.

        Съдът, след като обсъди доводите, изложени във въззивната жалба, становищата на страните и доказателствата по анд №441/2013 г. по описа на Старозагорски районен съд, намери за установено следното:

        С Решение №170/21.02.2013 г. по анд №441/2013 г. на Старозагорски районен съд нарушителят  Д.  Й.  К. е признат за  ВИНОВЕН в това,  че на 20.02.2013 г., около 19.45 часа, в гр.Стара Загора, на кръстовището на ул.„Поп Минчо Кънчев" и ул.„Генерал Столетов", при провеждане на масово мероприятие /протест/,  извършил непристойна  проява, изразена в употреба на нецензурни думи „МВР са курви" и отправяне на неприлични жестове,  означаващи мъжки полов член, към органите на властта, в частност към полицейски инспектор Т. Г. Г., изпълняваща  служебните  си  задължения  по  охрана  на обществения ред, но която му проява поради своята по-ниска  степен на обществена опасност не представлява престъпление  по  чл.325  от  НК,  поради  което  и  на основание чл.6 ал.1 б."а" вр. чл.1 ал.2 във връзка с ал.1 т. 1 от УБДХ му е наложено административно наказание "ЗАДЪРЖАНЕ  В    СТРУКТУРНО    ЗВЕНО    НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ  РАБОТИ"  за  срок от  ЕДНО ДЕНОНОЩИЕ.

        Първоинстанционният съд, въз основа на анализ на събраните доказателства, е приел за установена фактическа обстановка, която се споделя от настоящата инстанция. 

        Безспорно установено от фактическа страна е, че на 20.02.2013 г. в гр.Стара Загора, около 19,45 часа, свидетелите Т. Г. Г. и Я. И. Я., изпълнявайки служебните си задължения, охранявали група протестиращи на кръстовището на ул.„Поп Минчо Кънчев" и ул.„Генерал Столетов". От първата им редица се отделил нарушителят Д.Й.К. и се приближил към св.Г., като започнал да свири със свирка в лицето й и да извършва неприлични движения, въртейки таза си с ръка на половия си член, след което започнал да подканя останалите протестиращи да направят същото. В отговор на направената от св. Господинова забележка, нарушителят й извикал „МВР са курви" и поставил дясната си ръка в сгъвката на лявата, свил последната и й показал „среден пръст", след което побягнал. По-късно бил задържан от св.Янков по подаден сигнал от св. Господинова и впоследствие отведен във Второ РУ „Полиция" Стара Загора.

        Първоинстанционният съд е приел, че фактическите обстоятелства по делото се установяват от показанията на свидетелите-очевидци Т. Г., Я. Я. и Г. К., които са кореспондиращи помежду си и взаимно допълващи се. Правилно съдът е отчел, че в противоречие с тях са единствено обясненията  на нарушителя Д.Й.К., с оглед на което са възприети като негова защитна позиция.

        При установените факти, се налага изводът, че нарушителят Д.Й.К. с действията си, изложени по-горе, е осъществил от обективна и субективна страна признаците от състава на дребното хулиганство по чл.1 ал.2 от УБДХ.

        При определяне наказанието на нарушителя К. първоинстанционният съд е отчел всички обстоятелства, имащи отношение към административната му отговорност за извършеното от него “дребно хулиганство”. Нарушителят е учащ, без собствени доходи. По отношение на него до момента за вземани възпитателни мерки по ЗБППМН, които не са постигнали целения с тях ефект. Отчитайки чистото му съдебно минало и младата му възраст като смекчаващи отговорността обстоятелства и проявената упоритост като отегчаващо отговорността обстоятелство, съдът на основание чл.6 ал.1 б."а"  вр. чл.1 ал.2, вр. ал.1 т.1 от УБДХ е определил и наложил на нарушителя Д.К. административно наказание "задържане в структурно звено на Министерството на вътрешните работи" за срок от едно денонощие. Това наказание е съобразено с изискванията на закона и ще съдейства за постигане целите на чл.12 ЗАНН.

        С оглед изложените съображения решението на Старозагорски районен съд е  правилно и не се налице основания за неговата отмяна или изменение, поради което следва да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.7 ал.3 от УБДХ съдът

                                  Р    Е     Ш      И:

 

 ПОТВЪРЖДАВА  Решение №170/21.02.2013 г.  по анд №441/2013 г. на Старозагорски районен съд.

 

        РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 ЧЛЕНОВЕ:1.

                

                2.