О П  Р Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 80                              11.02.2013 г.                    град Стара Загора

 

                                В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Окръжен съд                                                    ІІ  Наказателен състав

На  единадесети февруари                                                       Година 2013

В закрито заседание, в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТОНЬО ТОНЕВ

 

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА                                                                                   

                                                                   2.ИВА СТЕФАНОВА

 

Секретар Минка Димитрова

като разгледа докладваното от  съдия ХРИСТАКИЕВА

ВНЧД №1379 по описа за 2012 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството има своето правно основание в чл.243, ал.7 от НПК.

 

         Делото е образувано по частна жалба на Д.В.Д. против Определение №792/31.10.2012 г., постановено по чнд №2179/2012 г. на Старозагорски районен съд, с което е потвърдено Постановление от 01.10.2012 г. на  Районна прокуратура Стара Загора за прекратяване на наказателното производство, образувано и водено срещу Д. Д. Й. за престъпление по чл.206 ал.1 от НК,  по ДП №зм 799/2012 г. по описа на първо РУ „Полиция” Стара Загора /преписка №2445/2012 г. на РП Стара Загора/. В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност  и необоснованост на определението на Старозагорски районен съд по изложените съображения, като се иска неговата отмяна и постановяване на определение за връщане делото на Районна прокуратура Стара Загора за доразследване.

 

        

        Съдът, след като обсъди изложените доводи в частната жалба, мотивите на атакуваното определение на Старозагорски районен съд и на Постановлението от 28.06.2012 г.  на Районна прокуратура Стара Загора по ДП №зм799/2012 г. по описа на първо РУ ”Полиция” Стара Загора, както и всички събрани доказателства в хода на досъдебното производство, намери за установено следното:

 

        С атакуваното определение Старозагорски районен съд е потвърдил Постановление от 01.10.2012 г. на  Районна прокуратура Стара Загора, с което е прекратено наказателното производство, образувано и водено срещу Д. Д. Й. за престъпление по чл.206 ал.1 от НК,  по ДП №зм 799/2012 г. по описа на първо РУ „Полиция” Стара Загора /преписка №2445/2012 г. на РП Стара Загора/.

 

        Досъдебното производство е образувано и водено срещу Д. Д. Й. за това, че през месец октомври 2011 г. в град Стара Загора, противозаконно е присвоила чужда движима вещ - лек автомобил марка „Фолксваген поло" с ДК№ СТ 40 22 СК, собственост на Д.В.Д., която вещ владеела - престъпление по чл.206, ал.1 от НК. След проведено разследване досъдебното производство е постъпило в РП - Стара Загора с мнение за прекратяване на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК. В хода на разследването няма привлечени към наказателна отговорност лица.

 

        Представителят на районна прокуратура Стара Загора е приел за установена фактическа обстановка, която   се подкрепя от доказателствата по делото и се споделя от настоящия съдебен състав.

 

        От събраните доказателства се установява, че свидетелят Д.В. бил управител на „ВВС -груп" ЕООД град Стара Загора, а дейността на фирмата била свързана с отдаване на автомобили под наем. На 26.10.2011 г. свидетелката Д. Д. Й., /клиент отпреди на фирмата на Д./, наела лек автомобил „Фолксваген поло" с ДК№ СТ 40 22СК, като бил изготвен и подписан договор за отдаване на автомобил под наем, приемо-предавателен протокол и платена наемна цена. Съгласно писмените договорки свидетелката следвало да върне автомобила на 28.10.2011 г. до 10,30 часа през деня. Й. закъсняла и посетила офиса на 01.11.2011 г., като доплатила 140 лв. наемна цена и заявила, че желае да ползва автомобила още два-три дни. На 10.11.2011 г. Д. Й. телефонирала на свидетеля Д. и го уведомила, че е претърпяла ПТП с наетия от него автомобил. Д. посетил местопроизшествието, което се намирало в района на аерогарата, и разбрал, че при неправилно завиване Й. отнела предимството на движещ се по главен път микробус, в резултат на което предният капак, предните калник, фарове и мигачи на лекия автомобил „Фолксваген   поло"   били   деформирани и той не бил в движение. За ПТП на Й. бил съставен Акт №4712/10.11.2011 г. за установяване на адм. нарушение. След проведен разговор с Д., Й. поела ангажимент да отремонтира за своя сметка нанесените по автомобила повреди и до 3 седмици да го предаде на свидетеля Д..  В уговорения срок свидетелят Д. не получил превозното средство. Впоследствие Д. многократно разговарял с Й. и всеки път получавал уверение, че ще му върне автомобила отремонтиран, в най-кратки срокове. След като Й. разбрала, че евентуалният ремонт на „Фолксвагена", /подмяната на счупените части, изчукването и боядисването на ламарините/ би струвал по-скъпо отколкото закупуването на употребяван автомобил в добро техническо състояние, предложила на Д. да закупи на името на „ВСС—груп" употребяван автомобил от същите модел и марка. Д. заявил, че предпочита да получи своя автомобил, съответно отремонтиран, и след като това не се случило, през месец май 2012 г. подал жалба срещу Й. за извършено престъпление по чл.206 ал.1 от НК.

 

        За да прекрати производството по делото прокурорът е приел, че  не са налице доказателства, установяващи, че Йорданова  е имала намерение да присвоява, да задържа за себе си или за другиго автомобила, или части от него. Действително от събраните гласни доказателствени средства се установява, че през периода от време, през който св. Й. е държала автомобила, е поддържала връзка със свидетеля Д. и последният е знаел на кое място се намира автомобила му, вкл.  че на същия са нанесени щети в резултат на ПТП и не е в движение.  В случая, за да е осъществен съставът на престъплението „обсебване", е необходимо деецът да демонстрира намерение да се разпореди като със своя с движимата вещ, предоставена му от собственика й на основание договор за наем.  Действията на свидетелката Й. не сочат на такова намерение. От показанията на свидетелите В. Д., З. И., работещи във фирма “ВВС-Груп” ЕООД, се установява, че св. Й. е поддържала връзка със св. Д.Д. след сключване на договора за наем на процесния автомобил, не се е укривала, съобщила е за настъпилото ПТП, договаряла е със собственика за начина на отстраняване на нанесените щети и връщане на автомобила и на практика не са налице данни да се е разпоредила с автомобила. Видно от показанията на св. Д.Д. от 31.07.2012 г. тези обстоятелства не се оспорват и от св. Д.Д.. Последното обстоятелство се потвърждава от подадената нот. покана от св. Й.. Действително едва след подаването на жалба за извършено престъпление от св. Д. през месец май 2012 г., св. Й. е отправила покана към собственика – на 06.08.2012 г., като го е поканила на посочен адрес ***, на определена дата, да получи вещта си. Несъстоятелни са твърденията на жалбоподателя в подадената въззивна жалба, че не му е известно местонахождението на процесния автомобил, след като в цитираната нот. покана се сочи, че адресът на който се намира автомобилът и от който може да бъде получен от собственика е гр. Стара Загора, “Курбанова чешма”, до магазин “Зора”. От показанията на св. Й., дадени пред органа на досъдебното производство на 06.08.2012 г., които не могат да бъдат игнорирани като доказателствено средство, се установява, че между нея и св. Д. съществува спор относно заплащане разходите по ремонта на автомобила след ПТП. Свидетелката сочи още, че автомобилът се намира в автосервиз, чието име не може да назове, но местонахождението му, което уточнява, съвпада с адреса, посочен в нот. покана. Следователно, безспорно установено е, че вещта не е била във владение на собственика, но у свидетелката, владееща същата на основание договор за наем, не е бил налице умисъл за разпореждане с вещта.

 

        Посоченото във въззивната жалба Определение от 25.05.2011 г. по внчд №1124/2011 г. по описа на Окръжен съд Стара Загора, препис от което е приложен към жалбата, за което се твърди, че е по аналогичен казус, не обвързва настоящия съдебен състав. Касае се за друг случай, между други страни, при който съдът, след анализ на събраните доказателства  е приел, че същите не са достатъчни, за да обосноват липса на субективния елемент от състава на чл.206 НК.

 

        В заключение следва да се отбележи, че от събраните в хода на досъдебното производство доказателства не се установява по несъмнен начин, че Й. е осъществила от субективна страна престъпния състав на чл.206, ал.1 от НК с оглед на това, че  действията й не сочат на умисъл за извършване на престъпление, респ. за разпореждане с имуществото, което е държала на основание договора за наем. Налице са неизпълнени договорни отношения, които следва да бъдат уредени по гражданскоправен ред.

 

        С оглед изложеното по-горе изводите на районна прокуратура Стара Загора за прекратяване на наказателното производство са правилни и решението на старозагорски районен съд, с което е потвърдено Постановлението на районна прокуратура Стара Загора следва да бъде потвърдено.

                              

        Водим от гореизложеното и на основание чл.243, ал.7 от НПК, съдът

 

                               О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА  Определение №792/31.10.2012 г., постановено по чнд №2179/2012 г. на Старозагорски районен съд.

 

        Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                        2.