О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

Номер 102                                   19.02.2013 г.                             град Стара Загора

Окръжен съд                                                                    Наказателен състав

На 19.02.                                                                                                Година 2013

В закрито заседание в следния състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОНЬО ТОНЕВ

                                                              ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА  ХРИСТАКИЕВА

                                                                                   ИВА  СТЕФАНОВА

Секретар …. ……                   

Прокурор ……….

като разгледа докладваното от  съдия ИВА СТЕФАНОВА

ВЧН дело номер 1044 по описа за 2013 година,

и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.243, ал.7 от НПК.

С определение № 980 от 27.12.2012 г., постановено по ч.н.д. № 2623/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, е потвърдено постановление № 3469/2008 г. от 16.11.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора в частта относно  частичното прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора против Н.А.Х. за престъпление по чл.201 от НК.

Недоволно от това определение е останало ощетеното юридическо лице „Б.П.” ЕАД, гр. София, което го е обжалвало в законния срок. Според жалбоподателя определението е неправилно, поради което не е съгласен с изложените в него правни изводи. Моли въззивния съд да отмени горното определение в обжалваната му част. Подробни съображения в този смисъл са развити в жалбата.

Окръжният съд, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, събраните доказателства по д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, с постановление № 3469/2008 г. от 16.11.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора и провери изцяло правилността на обжалваното определение, намери за установено следното:

Жалбата на „Б.П.” ЕАД, гр. София, е основателна.

Д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора е образувано срещу Н.А.Х. за това, че на неустановена дата в периода 23.06.2008 г. – 27.06.2008 г. в гр. Стара Загора, в качеството си на длъжностно лице – касиер ПТТ станция - клон 4, е присвоила чужди пари – сумата от 2 050 лв., собственост на „Б.П.” ЕАД, гр. София, поверени й да ги пазипрестъпление по чл.201 от НК.

В хода на досъдебното производство Н.А.Х. не е привлечена като обвиняема за престъпление по чл.201 от НК, нито за друго престъпление.

                                                  - 2 -

По делото са разпитани свидетелите Н.А.Х. /касиер/, Ч.П.И. /началник-поща/ и С.И.Г. /районен счетоводител/, събрани са многобройни писмени доказателства /приходни касови ордери, молби, заповеди, ревизионен протокол, приемо-предавателен протокол, копие от касовата книга, длъжностна характеристика и др./.

С мнение на основание чл.235 от НПК от 12.10.2012 г. /л.90 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/ разследващият орган е изпратил делото на Районна прокуратура – Стара Загора с мнение да бъде прекратено наказателното производство спрямо Н.Х. на основание чл. 24, ал.1, т.1 от НПК – тъй като липсват достатъчно данни, от които да се направи извод, че Х. е извършила престъпление по чл.201 от НК, и да бъде спряно същото срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК.

С постановление № 3469/2008 г. от 16.11.2012 г. Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила частично наказателното производство срещу Н.А.Х. по отношение на извършено престъпление по чл.201 от НК – поради липса на доказателства, че Н.Х. е присвоила липсващата сума. Със същия акт прокурорът е постановил наказателното производство да продължи срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.194, ал.1 от НК и същото е спряно.

С обжалваното определение № 980 от 27.12.2012 г., постановено по ч.н.д. № 2623/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, е потвърдено постановление № 3469/2008 г. от 16.11.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора в частта относно  частичното прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора против Н.А.Х. за престъпление по чл.201 от НК.

Въззивният съд счита, че изводът на районния съд, изложен в обжалваното определение, че деянието, предмет на  д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, не осъществява признаците на престъпление по чл.201 от НК или друго престъпление от общ характер, извършено от Н.Х., е неоснователен.

От установената по делото фактическа обстановка е видно, че свидетелката Н.А.Х. от 1989 г. до 29.07.2008 г. работила в ТП „Б.П.” – Стара Загора /понастоящем „Б.П.” ЕАД, гр. София/, като от 2006 г. заемала длъжността „касиер, гише в съобщенията /ПС ІV категория/, видно от допълнително споразумение към трудов договор № 272/10.01.2007 г. /л.27 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/. Местоработата й била ПТТ станция - клон 4, гр. Стара Загора.

От 23.06.2008 г. до 27.06.2008 г., включително, свидетелката Ч.П.И., началник на пощенския клон, излязла в платен годишен отпуск /л.43 – л.44 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/. Замествала я свидетелката Н.А.Х., касиер, за което нямало изрична заповед.

Старозагорски окръжен съд                      - 3 -                          в.ч.н.д. № 1044/2013 г.

 

На 20.06.2008 г. /петък/ бил съставен приемо-предавателен протокол, с който И. предала на Х. касовата наличност /л.21 – л.22 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/.

При завръщането от отпуск на И., на 30.06.2008 г. /понеделник/, в присъствието на К.Н. и Д.Ж., свидетелките И. и Х. отново проверили касовата наличност, която била 109, 76 лв. Била констатирана липса в размер на 2 050 лв., за което бил съставен приемо-предавателен протокол от 30.06.2008 г. /л.11 – л.12 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/. В него било отбелязано, че касовата наличност по дневен отчет от 27.06.2008 г. е била 2 159, 96 лв.

За случая свидетелката И. веднага сигнализирала в счетоводството на ПТТ станция - клон 4, гр. Стара Загора.

На 01.07.2008 г. била извършена вътрешна ревизия на касата на ПТТ станция - клон 4, гр. Стара Загора, от свидетелката С.И.Г. /районен счетоводител/. Била потвърдена липсата от 2 050 лв., като за ревизията бил изготвен протокол от 01.07.2008 г. /л.9 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/.

С докладна записка от 02.07.2008 г. свидетелката Ганева уведомила за установената липса от 2 050 лв. в касата на ПТТ станция - клон 4, гр. Стара Загора, Директора на ТП „Б.П.” – Стара Загора /л.8 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/.

Със заповед № 55 от 25.07.2008 г. на Директора на ТП „Б.П.” – Стара Загора свидетелката Х. била уволнена дисциплинарно на основание чл.330, ал.2, т.6, във връзка с чл.190, ал.1, т.4 и чл.187, т.8 и т.9 от КТ  /л.28 – л.29 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/.

Тъй като се страхувала от наказателно преследване, свидетелката Х. на 16.09.2008 г. напуснала Република България, което довело до обявяването й за ОДИ и до спиране на досъдебното производство /л.46, л.51 и л.58 – л.59 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/.

Видно от два приходни касови ордера /от 30.10.2008 г. и от 25.11.2008 г./ и от служебна бележка № 2919/28.08.2012 г. от „Б.П.” ЕАД /съответно, л.41, л.42 и л.80 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/, през 2008 г. Н.А.Х. е внесла по сметката на фирмата 950 лв., като към 28.08.2012 г. остатъкът е бил 1 100 лв.

От квитанция към приходен касов ордер № 108 от 11.10.2012 г. се установява, че Н.А.Х. е внесла по сметката на ОПС – Стара Загора сумата в размер на 1 100 лв. – „За възстановена сума по липса” /л.82 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/.

Прокурорът, както и първоинстанционният съд, са приели, че лошата организация на съхраняването на паричните средства в ПТТ станция - клон 4, гр. Стара Загора, е основната причина за констатираната липса от 2 050 лв. в касата.

                                                  - 4 -

Действително, от показанията на свидетелките Х. и И. се установява, че касите били разположени в отделно помещение от това, в което се намирали касиерките, а вратата на коридора между тях не се затваряла постоянно, тъй като посетителите на пощата ползвали тоалетната. Недобрата организираност на работните помещения и изводът, че не са събрани достатъчно доказателства, че именно свидетелката Х. е присвоила инкриминираната сума и се е разпоредила с нея в свой или чужд интерес, са обосновали становището на районния съд, че наказателното производство срещу Н.Х. следва да бъде прекратено.

Въззивният съд не може да сподели този извод, който противоречи както на установената в хода на досъдебното производство и изложена по-горе фактическа обстановка, така и на констатацията, направена от районния съд, че служителките били длъжни да заключват касите и затварят вратите на отделните помещения /което в процеса на работа често не спазвали, особено в дните за изплащане на пенсии/.

Следва да се отбележи и това, че от разпоредбата на чл.201 от НК са отпаднали думите „като се разпореди с тях в свой или в чужд личен интерес”, тъй като са обявени за противоконституционни от Конституционния съд на Република България /ДВ, бр.97/1995 г./.

Видно от т.2.1 т.2.17 от длъжностната характеристика на длъжността „касиер, гише в съобщенията /пощенска станция ІV категория/” /л.23 – л.44, т.ІІ от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/, свидетелката Х. имала задължения да „съхранява парични средства” и „да отговаря за опазване на паричните средства”. Тази длъжностна характеристика била връчена на свидетелката Х. на 27.02.2007 г.

Според приемо-предавателен протокол от 30.06.2008 г. /л.11 – л.12 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/, касовата наличност по дневен отчет от 27.06.2008 г. /петък/ е била 2 159, 96 лв. Това се вижда и от приложения лист от касовата книга – дневен отчет № 20/27.06.2008 г. /л.20 от д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора/. А на 30.06.2008 г. /понеделник/, когато се върнала от отпуск свидетелката И., касовата наличност била 109, 76 лв. Т.е. – от посочените документи се установява, че липсата в размер на 2 050 лв. не би могла да бъде констатирана по-рано, на предхождаща 30.06.2008 г. дата, както твърди свидетелката Х., защото 28. и 29.06.2008 г. са били събота и неделя.

Поради това въззивният съд не възприема изложения в обжалваното определение извод, че свидетелката Х. сама е констатирала липсата – ден по-рано преди завръщането на И., и е уведомила за това колежката си.

Неубедително е и кредитирането на показанията на свидетелката Х., че липсата на 2 050 лв. се дължи на техническа грешка /тъй като не се чувствала добре по време на отсъствието на И./ или на действията на недобросъвестен клиент.

Старозагорски окръжен съд                      - 5 -                          в.ч.н.д. № 1044/2013 г.

 

Въззивният съд изцяло споделя възражението на жалбоподателя „Б.П.” ЕАД, гр. София, че съгласно нормативните разпоредби, касиерите са длъжни да осигурят безопасно съхранение на паричните средства, които следва да се съхраняват в каси. А касите следва да се заключват както през работно време, така и по време на работа с тях – след приключване на съответните парични операции – за да няма достъп до касите никой друг, освен касиера. А безспорно по делото е, че достъп до ключа на касата на ПТТ станция - клон 4, гр. Стара Загора, през периода 20.06.2008 г. /петък, когато Х. е приела касовата наличност от И./ до 30.06.2008 г. /понеделник, когато Х. е предала касовата наличност на И. и е установена липсата от 2 050 лв./ е   имала само касиерката Н.Х..

Основателни са и възраженията на жалбоподателя „Б.П.” ЕАД, гр. София, че от прокурорското постановление не става ясно защо е прието, че друго лице /а не Х./ е присвоило липсващите от касата пари, и има ли данни по досъдебното производство за извършена кражба.

Видно от материалите по д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора, не е установено свидетелката Х. да е подала сигнал за констатираната липса преди изготвянето на приемо-предавателен протокол от 30.06.2008 г., нито пък е извършено разследване за престъплението кражба.

Поради това въззивният съд не възприема становището на районния съд, че дори и да е допуснато нарушение на установената практика за отчитане и съхраняване на касовата наличност от страна касиера Х., то това би могло да обоснове носене на дисциплинарна и имуществена отговорност, но не и на наказателна такава, тъй като липсват безспорни доказателства за умишлено поведение на конкретното лице.

Икриминираната сума е в размер на 2 050 лв. /към м. юни 2008 г. размерът на минималната работна заплата за страната е бил 220 лв./, Х. е напуснала Република България с цел да избегне наказателно преследване /което е довело до спиране на наказателното производство за три години и седем месеца/, обявена е за ОДИ и е възстановила цялата липса едва на 11.10.2012 г. Ето защо будят недоумение разсъжденията на районния съд за евентуална съставомерност на деянието по чл.205, ал.1, т.5, във вр. чл.204, б.”а”, във вр. чл.201 от НК /маловажен случай на присвояване, като сумата е внесена до приключване на разследването/, за което е настъпила абсолютната погасителна давност.

С оглед на това и на изложените по-горе съображения, въззивният съд не приема извода на районния съд, че деянието на свидетелката Х. не осъществява признаците на престъпление по чл. 201 от НК или на друго престъпление от общ характер.

От изложената фактическа обстановка Районна прокуратура – Стара Загора и районният съд са направили необосновани правни изводи и неправилно са приложили закона.

                                                                     - 6 -

В правомощията на прокурора по чл.246, ал.1 от НПК на досъдебната фаза  е да прецени дали да състави обвинителен акт /ако са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда/, дали да прекрати или да спре наказателното производство.

Според чл.24, ал.1, т.1 от НПК образуваното наказателно производство се прекратява, когато деянието не е извършено или не съставлява престъпление.

Въззивният съд счита, че в случая не е налице хипотезата на чл.24, ал.1, т.1 от НПК и е неправилен изводът на районния съд, че наказателното производство срещу Н.А.Х. следва да бъде прекратено поради липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление от общ характер.

Би следвало показанията на свидетелката Х. да не се приемат безкритично, а да се преценят в съвкупност с останалите доказателства, събрани в хода на досъдебното производство /свидетелски показания и писмени доказателства/, като се направи и задълбочен анализ на поведението на Х. както в периода 20.06.2008 г. – 30.06.2008 г., така и след това.

Според въззивния съд, следва да се обмисли правната възможност дали с действията си свидетелката Х. не е осъществила престъпление по чл.201 от НК, или друго престъпление от общ характер, свързано с неполагането на достатъчно грижи за запазването на повереното й имущество.

Прокурорът и разследващите органи са били длъжни да вземат всички мерки за разкриване на обективната истина, с оглед задължението им по чл.13, ал.1 от НПК за това.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че са налице основанията по чл.243, ал.7, във връзка с ал.5, т.3 от НПК по отношение на определение № 980 от 27.12.2012 г., постановено по ч.н.д. № 2623/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено постановление № 3469/2008 г. от 16.11.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора в частта относно частичното прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора против Н.А.Х. за престъпление по чл.201 от НК. Поради това горното определение, в обжалваната му част, следва да бъде отменено като необосновано и незаконосъобразно.

Следва да бъде отменено и постановление № 3469/2008 г. от 16.11.2012 г. Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила частично наказателното производство против Н.А.Х. по отношение на извършено престъпление по чл.201 от НК.

Делото следва да бъде върнато на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона, а именно – продължаване на наказателното производство за доизясняване на фактическата обстановка и разкриване на обективната истина по делото по реда и със средствата, предвидени в НПК, както беше изложено по-горе.

Воден от горните мотиви и на основание 243, ал.7, във връзка с ал.5, т.3 от НПК, съдът

Старозагорски окръжен съд                      - 7 -                          в.ч.н.д. № 1044/2013 г.

 

О     П     Р     Е     Д     Е     Л     И  :

 

ОТМЕНЯ определение № 980 от 27.12.2012 г., постановено по ч.н.д. № 2623/2012 г. по описа на Старозагорския районен съд, с което е потвърдено постановление № 3469/2008 г. от 16.11.2012 г. на Районна прокуратура – Стара Загора в частта относно частичното прекратяване на наказателното производство по д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора против Н.А.Х. за престъпление по чл.201 от НК.

ОТМЕНЯ постановление № 3469/2008 г. от 16.11.2012 г., с което Районна прокуратура – Стара Загора е прекратила частично наказателното производство по д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора против Н.А.Х. за престъпление по чл.201 от НК.

ВРЪЩА д.п. № зм 323/2008 г. по описа на ОД на МВР – Стара Загора за продължаване на наказателното производство и разкриване на обективната истина по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

      

                                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                         2.