О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

                                          18.03.2013 година                     град Стара Загора

 

 

СТАРОЗАГОРСКИЯТ ОКРЪЖЕН СЪД      НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

На 18 март                                                                                         2013 година

В закрито заседание в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 Секретар:

 Прокурор:

 

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ЧН дело 138 по описа за 2013 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.243, ал.4 от НПК.

 

         Образувано е по жалба на М.Б.С., в качеството на наследник по закон на починалият й син Б.Д.С. против Постановление от 18.02.2013 г. на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с което е прекратено досъдебно производство № 445/2012 г. по описа на РУ “Полиция” гр. Р. срещу неизвестен извършител.

 

         В жалбата се излагат доводи за необоснованост и незаконосъобразност на обжалваното постановление, с искане до съда за  отмяната му и връщане на делото на прокурора със задължителни указания относно прилагането на закона.

 

         Постъпили са писмени възражения против жалбата от наблюдаващия досъдебното производство прокурор. Развиват се съображения за неоснователност на жалбата.

 

Жалбата е депозирана в съда в срок и от лице имащо право да обжалва постановлението, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

 

         Досъдебното производство е образувано с постановление от 15.10.2012 г. срещу неизвестен извършител затова, че в периода 28.04.2012г. - 24.07.2012г. в гр.Раднево поради незнание или немарливо изпълнение на занятие – лекарска професия, представляваща източник на повишена опасност, причинил смъртта на Б.Д.С. – престъпление по чл.123, ал.1 от НК.

        

         От извършената проверка на постановлението въз основа на материалите събрани в хода на досъдебното производство, съдът намира, че със същото необосновано и незаконосъобразно е прекратено наказателното производство по делото, поради следното:

 

Оплакването в частната жалба за непълнота на доказателствата, въз основа на които е постановено прекратяването на досъдебното производство е основателно.  Обжалваното постановление е постановено  при непълнота на доказателствата и без да са изследвани обективно, всестранно и пълно всички обстоятелства, имащи значение за правилното решаване на делото. Решението на прокурора за прекратяване на досъдебното производство е взето въз основа на заключението на изготвената Съдебномедицинска експертиза по писмени данни № 108/2012 г., като експертизата е изготвена въз основа на приложената по досъдебното производство медицинска документация и въз основа на “гласни доказателства”, като за такива са ползвани дадените писмени сведения – имащи характер на писмени обяснения от лица с отношение към случая.  Като свидетел в хода на разследването е разпитана единствено М.Б.С. – майка на починалия Б.С., имаща качеството на наследник на пострадалия. Разпита е проведен след изготвяне на експертизата и непосредствено преди предявяване на разследването. Не са разпитани в качеството на свидетели лицата, имащи непосредствени впечатления за обективното състояние на починалия С. и за здравословното му състояние на 27/28.04.2012 г. при отказа да бъде хоспитализиран на лечение в *** гр. Р., а именно - близките му, които са го придружавали въпросната вечер и дежурния медицински персонал в лечебното заведение. От друга страна, не е проверено твърдението на пострадалата за проведен разговор по телефона между д-р Б. – лекуващ лекар на починалия С. от “***” ЕООД и д-р Т. – дежурен лекар в ДПБ гр. Р. по време на отказа за хоспитализация на Б.С. и за съдържанието му. Това е необходимо за изясняване на изхода от проведеното му лечение от фиброзно-кавернозна белодробна туберкулоза, както и дали с оглед етапа, до който е стигнало лечението, Славов е съставлявал опасност за медицинския персонал и другите болни в психиатричната болница в гр. Р..

По ДП са снети единствено писмени обяснения на горепосочените лица, които не са годно доказателствено средство по НПК, тъй като нямат характер нито на писмено доказателство, нито на свидетелски показания, дадени по предвидения в НПК процесуален ред. При изготвяне на назначената Съдебномедицинска експертиза по писмени данни вещите лица са се позовали именно на тези писмени обяснения, които нямат характер на годно доказателствено средство, поради което възниква съмнение за правилността на изготвеното заключение. От своя страна заключението на така изготвената СМЕ е изцяло възприето от прокурора и е послужило за изграждане на вътрешното му убеждение за прекратяване на досъдебното производство. 

С това, че не са разпитани свидетели по делото, неизяснени са останали фактите и обстоятелствата имащи отношение към случая.

С оглед на гореизложеното съдът намира, че прокурорът и разследващите органи не са взели всички мерки за да осигурят разкриването на обективната истина по случая, което съгласно разпоредбата на чл.13, ал.2 от НПК следва да стане по реда и със средствата, предвидени в процесуалния закон. Прокурорът е нарушил и изискванията на разпоредбата на чл.14 от НПК да взема решенията си по вътрешно убеждение, основано на обективното, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона.

 

Освен гореизложеното, от Протокола за предявяване на разследване от 23.01.2013 г. е видно, че при предявяването му на пострадалата М.Б.С., лично и в присъствието на повереника й – адв. Д.Ж.К.а, нейна внучка, са направени устни възражения и искания по чл.229, ал.2, предл. 2 от НПК, които са вписани в протокола. Пострадалата и повереника й са възразили срещу обосноваността на заключението на изготвената съдебномедицинска експертиза по писмени данни и са направили искания за разпит на свидетели – медицински лица и близки на починалия Б.С., които имат впечатление за обективното му здравословно състояние към момента на постановения отказ да бъде хоспитализиран на 27/28.04.2012 г. на лечение в *** гр. Р..

         По направените искания и възражения съгласно разпоредбата на чл.229, ал.3 от НПК мотивирано се произнася наблюдаващият прокурор, с нарочен акт – постановление.

         Съдията – докладчик констатира, че в случая липсва произнасяне на прокурора по така направените искания по чл.229, ал.2 от НПК, както с нарочно постановление след предявяване на разследването, така и с обжалваното постановление от 18.02.2013 г., с което е прекратил наказателното производство, без да вземе отношение по направените от пострадалата доказателствени искания и възражения.

Допуснатото нарушение на процесуалните правила по естеството си е съществено, тъй като е довело до ограничаване на процесуалните права на наследничката на починалия пострадал Б.Д.С., тъй като й е отнета възможността да реализира защитата си в пълнота.

          Освен изложеното, в мотивите на обжалваното постановление липсват изводите и правното основание за прекратяване на наказателното производство.  Посочено е текстово, че се прекратява на основание чл.24, ал.1, т.1 от НПК, която визира две хипотези за прекратяване на наказателното производство – деянието не е извършено или не съставлява престъпление, поради което в мотивите на постановлението следва да бъде посочено, на което от двете основания се прекратява.  

 

           Водим от гореизложеното съдът намира, че обжалваното постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно и необосновано, а делото върнато на прокурора за продължаване на действията по разследването /разпит на свидетели и назначаване на повторна или допълнителна СМЕ, съобразно преценката на прокурора/ и за  произнасяне с нарочно постановление, в случай, че намери някои от доказателствените искания на пострадалата, направени при предявяването на разследването за неоснователни.

 

По тези мотиви и на основание чл.243, ал.5, т.3 от НПК, Окръжен съд – Стара Загора

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

         ОТМЕНЯ Постановление от 18.02.2013 г. на Окръжна прокуратура - Стара Загора, с което е прекратено досъдебно производство № 445/2012 г. по описа на РУ “Полиция” – Р., водено срещу неизвестен извършител за престъпление по чл.123, ал.1 от НК.

 

         ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура - Стара Загора със задължителни указания съобразно обстоятелствената част на определението.

 

         Определението може да се обжалва и протестира в 7 – дневен срок от съобщаването му до страните.

 

 

       ПРЕДСЕДАТЕЛ: