МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА № 13 от 05.03.2013 г.

по НОХД № 664 по описа за 2012 г. на Окръжен съд –

Стара Загора

 

 

Обвинението против подсъдимия И.Г.Р., с ЕГН ********** е в това, че:

През периода 01.08.2007 г. - 09.10.2007 г., в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление на два пъти, като управител на „ЕКО ИНДЕКСООД - Стара Загора с ЕИК по БУЛСТАТ 833170135 избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „ЕКО ИНДЕКС" ООД по ЗДДС в особено големи размери, като съставил и използвал документи с невярно съдържание - месечни справки декларации /СД / по ЗДДС и прилежащите им дневници за покупки за месец август и месец септември 2007 г., в които невярно е документирано, че са получени доставки с описаните в тях стоки и услуги и е платен начисления ДДС при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите - ТД на НАП Стара Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит, както следва:

1.3а данъчен период 01.08.2007 г. - 31.08.2007 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. 24000939022/09.09.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

ФАКТУРА

ДАТА

ДОСТАВЧИК

СТОЙ НОСТ

ДДС

1

0000000182

23.08.2007

“МОБИЛ-1” ООД

65002,25

13000,45

2

0000000185

24.08.2007

“МОБИЛ-1” ООД

74999,04

14999,81

3

0000000251

29.08.2007

“Н. БАШКОВ” ЕТ

60000,00

12000,00

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

200001,29

40000,26

 

и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 40 000.26 лева;

 

2.3а данъчен период 01.09.2007 г. - 30.09.2007 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. 24000945733/09.10.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

ФАКТУРА

ДАТА

ДОСТАВЧИК

СТОЙ НОСТ

ДДС

1

0000000006

21.09.2007

“СИЛА” ЕООД

50000,00

10000,00

2

0000000008

24.09.2007

“СИЛА” ЕООД

75000,00

15000,00

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

125000,00

25000,00

 

и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 25 000.00 лева, като данъчните задължения на „ЕКО ИНДЕКС” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 833170135 са в особено големи размери - 65 000,26 лева /шестдесет  и пет хиляди лева и двадесет и шест стотинки/ – престъпление по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.6 и т.7 във вр. с чл.26, ал.1 от НК

и за това, че:

На 31.03.2008 г. в гр. Стара Загора, като управител на „ЕКО ИНДЕКС” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 833170135, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „ЕКО ИНДЕКСООД по ЗКПО в особено големи размери - 32 500.13 лева /тридесет и две хиляди и петстотин лева и тринадесет стотинки/, като потвърдил пред ТД на НАП - Ст.Загора неистина в подадена декларация - ГДД по ЗКПО за 2007г. с вх. № 24005659/31.03.2008 г., в която декларирал дължим корпоративен данък в размер на 2 839.80 лева вместо реално дължимия в размер на 35 339,93 лева - престъпление по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2 от НК.

 

В пледоарията си прокурорът поддържа повдигнатите обвинения и описаната в обвинителния акт фактическата обстановка. Предлага на съда, като приложи императивната разпоредба на чл.373, ал.2 от НПК във връзка с чл.58а, ал.1 от НК и след като определи на подсъдимия наказание “лишаване от свобода” около средния размер на предвиденото в закона за всяко от извършените престъпления по обвинението, при баланс на смекчаващите и отегчаващите отговорността обстоятелства, да го намали с една трета. Заема становище, че по отношение на отделните наказания, наложени за престъпленията по  чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.6 и т.7 във вр. с чл.26, ал.1 от НК и по чл.255, ал.3, вр.ал.1, т.2 от НК следва да се приложи чл.23, ал.1 от НК като на подсъдимия бъде определено едно общо наказание лишаване от свобода, в размер на най-тежкото. Счита, че за поправянето на дееца не е наложително да изтърпи наказанието ефективно, поради което и с оглед наличието на предпоставките на чл.66, ал.1 от НК пледира за приложение на института на условното осъждане.  С оглед липсата на имущество, моли съда да не се налага кумулативното наказание конфискация.

 

Защитникът на подсъдимия И.Р. – адв.  Д.А. ***, в хода на съдебните прения не оспорва фактическата обстановка и правната квалификация на деянието. Моли съдът да определи на подзащитния му Р. наказание “лишаване от свобода” в минималния размер, предвиден в закона за всяко от двете престъпления по обвинението, при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, което с оглед на направеното от него самопризнание на фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и на основание чл.58а, ал.1 от НК да бъде намалено с една трета. Счита, че след като се индивидуализират двете наказания, съдът следва да ги групира на основание члл.23, ал.1 от НК. Пледира за приложението на чл.66, ал.1 от НК и отлагане изтърпяването на наказанието “лишаване от свобода”. С оглед липсата на притижавано имущество от подзащитния му моли съда да не се налага кумулативното наказание конфискация.

 

Подсъдимият И.Г.Р. поддържа пледоарията на защитника си и изразява критичност към извършеното деяние. В последната си дума моли за определяне на условно наказание “лишаване от свобода”.

 

Подсъдимият Р. в проведеното открито съдебно заседание, насрочено служебно за предварително изслушване, направи искане за разглеждане на делото по реда на глава ХХVІІ от НПК, като направи изявление, с което призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и изрази съгласие да не се събират доказателства за тези факти.

 

Съдът разгледа и реши делото по реда на глава ХХVІІ от НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК.

 

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност и взе предвид становищата и доводите на страните, намира за установена следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият И.Г.Р. е роден на *** г. в гр. Стара Загора, постоянен адрес гр. Стара Загора, ул. Българско опълчение № 5, ет.2, ап.2, българин, български гражданин, женен, с висше образование, управител на “Носталгия” ЕООД – Стара Загора, осъждан, с ЕГН **********.

Подсъдимият Р. е осъждан с присъда от 19.06.2009 г. по НОХД № 401/2008 г. на Окръжен съд – Стара Загора за извършено през периода 01.10.2004 г. до 12.03.2005 г. престъпление по чл.257, ал.1, вр. чл.256, вр. чл.26, ал.1, вр. чл.2, ал.2, вр. чл.54, вр. чл.36 от НК, като му е наложено наказание “лишаване от свобода» за срок от три години и глоба в размер на 10000 лв. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наказанието е отложено за изпитателен срок от пет години. Присъдата е влязла в сила на 21.04.2010 г.  

Дружеството „Еко индекс” ООД, ЕИК по БУЛСТАТ 833170135 е регистрирано в Старозагорски окръжен съд с Решение № 2842 от 20.09.1995 г. по фирмено дело № 2123 от 1995 г.

От 20.05.2004 г. собственици на капитала на дружеството са „НОСТАЛГИЯ" ЕООД с ЕИК по Булстат 123630888 /със собственик и управител И.Г.Р./ и Кина Йорданова Рашева. Управител и представител на "Еко Индекс" е подсъдимият И.Г.Р..

Предмет на дейност е производство и търговия с петролни продукти и техните производни, както и всяка една дейност, незабранена със закон.

Във връзка с извършена ревизия на "Еко Индекс" ООД за период от 01.01.2005 г. - 30.09.2008 г. на дружеството е издаден РА № 240900124 /30.04.2009г., с който не е признат данъчен кредит в размер на 70 142.28 лева и прилежащи лихви в размер на 17 448.38 лева, както и е определен допълнителен корпоративен данък за 2007 г. в размер на 27 500 лева и прилежащи лихви.

Основната част от установените задълженията на данъчния субект по непризнат данъчен кредит произтичат от декларирани от "Еко Индекс" ООД доставки от "Сила" ЕООД - София, "Мобил 1" ООД и ЕТ "Н. ***.

За периода от 01.08.2007 г. до 09.10.2007 г. подсъдимият И.Р., като управител на „Еко индекс” ООД,  на основание чл. 124 от ЗДДС е представил пред ТД на НАП – Пловдив, офис Стара Загора СД по ЗДДС и прилежащите им дневници на „Еко индекс”ООД както следва:

 На 09.09.2007 г. е подал СД по ЗДДС вх. 24000939022/09.09.2007г. и прилежащия й дневник за покупки, за данъчен период 01.08.2007 г. до 31.08.2007 г. с посочен в нея данъчен кредит, формиран от три данъчни фактури:  два броя фактури издадени от "Мобил 1" ООД с № 182/23.08.2007г. на стойност 65 002.25 лв. и ДДС 13000.45 лв. и № 185/24.08.2007 г. с данъчна основа 74 999.04 лв. и ДДС 14999.81 лв., както и фактура № 251/29.08.2007 г., издадена от ЕТ "Н. Башков" с данъчна основа 60 000 лева и ДДС 12 000 лева.

По описаната СД подсъдимият Р. е декларирал ДДС за възстановяване в размер на 40 063,74 лева от извършени продажби през данъчния период, от които е приспаднал данъчен кредит в размер на 40 063,74 лева от извършените покупки по цитираните фактури         

Предмет на трите гореописани доставки е покупка на „ваучери" за телефонни услуги - общо 44 131 броя „ваучери”.

По счетоводни данни на "Еко Индекс"ООД, ваучерите са заприходени по дебита на сметка 302 – „Материали” и към 30.09.2007 г. са изписани по дебита на сметка 601 – „Разходи за материали”, т.е. към 30.09.2007 г. не са били налични и са вложени в основната дейност на дружеството.

В обясненията си, дадени в хода на досъдебното производство подсъдимият Р. заявява, че е закупил всички ваучери - предмет на горепосочените доставки с рекламна цел, като твърди, че същите е раздал на клиенти на бензиностанция „Еко индекс”, собственост на дружеството, находяща се в гр. Ст.Загора, бул. "П.Евтимий" №5 за популяризиране на дейността.

С Договор за наем от дата 01.08.2006 г. цитираната бензиностанция била предоставена за временно и възмездно ползване на ЕТ " И. Желязков" с управител свидетеля И. Желязков.

Макар и договора за наем да е бил сключен с ЕТ "И. Желязков" с управител И. Желязков, обекта бил използван и стопанисван от свидетеля Бойко Търпанов, на основание постигната между двамата договорка в този смисъл.

Подсъдимият Р. в хода на досъдебното производство е предоставил Анекс към Договора за наем .95, том II/, както и Протоколи от дата 01.02.2007 г. - 01.08.2007г., удостоверяващи предаване на ваучери на ползвателите на бензиностанцията . 96-102, том II/.

Свидетелят Бойко Търпанов, от името на който са подписани посочените по-горе протоколи твърди, че никога не е получавал ваучери от подсъдимия Р., нито е подписвал протоколи за това.

И двамата свидетели - Търпанов и Желязков са категорични, че никога не са подписвали нито предявените им протоколи, нито допълнителното споразумение към договора за наем /Анекс/.

Подсъдимият Р. не е предоставил в хода на разследването в оригинал въпросните документи с оглед тяхното графическо изследване.

Установено е, и че бензиностанцията "Еко Индекс"ООД била продадена на 25.09.2007 г.

За цялата 2007 г. приходи на дружеството по сметка 709-1 „Горива” са отчетени в размер само на 36.54 лв., а по сметка 702-2 „Масла” - 936.69 лв..

Горните обяснения на подсъдимия дадени в хода на ДП съдът намира за израз на защитната му позиция. Истинността им изцяло се опровергава от непротиворечивите показания на свидетелите И. Желязков и Бойко Търпанов установяващи, че такива „ваучери" не са им били предавани от подсъдимия и не са били раздавани на клиенти на бензиностанцията. Посоченият оборот, реализиран на бензиностанцията от продажба на горива категорично изключва твърденията на Р. за изразходвани количества ваучери в полза на клиенти на стопанския обект, при установената липсата на продажби. Че такива доставки на стоки - „ваучери" по процесните три фактури не са реално извършени се установява и от самопризнанията на подсъдимия И.Р. на всички обвинителни факти и обстоятелства, описани в обвинителния акт.

 

За данъчен период м.септември 2007г. подсъдимият И.Р., като управител на "Еко Индекс" ООД е подал СД по ЗДДС с вх. 24000945733/09.10.2007г. с прилежащият и дневник за покупки за данъчен период 01.09.2007 г. – 30.09.2007 г. с резултат за периода деклариран ДДС за внасяне в размер на 58 241.00 лв., като данъчният кредит е в размер на 33 425.67 лв.

Данъчният кредит е формиран от общо четири фактури, две от които с доставчик „СИЛА" ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 123627358 – фактура № 6/21.09.2007 г. с данъчна основа 50 000.00 лв. и ДДС - 10 000.00 лв. и фактура №8/24.09.2007 г. с данъчна основа 75 000.00 лв. и ДДС 25000.00 лв..

Фактура № 0000000008/24.09.2007 г. с предмет на доставка „СМР по договор" във връзка с реконструкция на бензиностанция „Еко индекс”, находяща се в гр. Стара Загора, бул."П. Евтимий" № 5. Към издадената фактура има приложен протокол от дата 24.09.2007 г. за установяване на извършените дейности и заплащане на видове СМР: удължаване и ново покритие на козирка, подмяна на външно осветление, почистване и пребоядисване на бензиноколонки, боядисване, изкърпване и подмяна на външна ограда, почистване на резервоари за гориво, циментиране и подмяна на външни капаци на резервоари на гориво, поставяне на нови тротоарни плочи, боядисване на бордюри и острови на бензиноколонки и маркировка.

Договорът за строителство между "Еко Индекс" ООД и "Сила" ООД,  предоставен от подсъдимия Р. е с дата 08.07.2007 г..

 „СИЛА" ЕООД е регистрирано със съдебно решение № 796 от 13.07.2007 г. от Ловешки окръжен съд по фирмено дело № 369 от 2007г., тоест към датата на сключване на договора дружеството не е съществувало като юридическо лице в правния мир. Собственик и управител на дружеството е свидетелката Радка Стоянова.

Към момента на сключването на договора "Сила" ЕООД няма регистрирани в ТД на НАП трудови договори. През м. октомври 2008 г. дружеството регистрира четири броя трудови договори с посочена дата на сключване на договорите - 20.09.2007 г.. Видно от показанията на установените работници - свидетелите Людмил Младенов и Атанас Кацаров, същите не са подписвали трудови договори с това дружество и  не са полагали работна сила на никакви негови строителни обекти. Не са събрани гласни доказателства за извършени по стопанския обект – бензиностанция, ремонтни дейности.

От друга страна в счетоводните регистри на дружеството "Сила" ЕООД не са отразени записвания по материални сметки, притежавани ДМА, които биха удостоверили наличие на материален ресурс на дружеството, необходим за извършването на такъв тип услуга.

С оглед на изложеното, посочените доказателства при обсъждането им и от самопризнанието на подсъдимия съдът намира, че доставка на услугата, удостоверена в издадената Фактура № 0000000008/24.09.2007 г. не е била реално извършена.

Фактура № 0000000006/21.09.2007 г. е с предмет на доставка „Проучване, изработване на проект и изработване на количествено-стойностна сметка".

За същата от страна на подсъдимия е предоставен Договор за възлагане на поръчка, с който изпълнителят "Сила" ЕООД се задължава да проучи, изработи проект и количествено-стойностна сметка на обект - хотел в местността "Войводенец" в землището на община Копривщица. Договорът е с дата 28.11.2006 г. и подписан към него анекс от 04.07.2007 г. Договорът е с дата отново преди датата на регистрацията на дружеството "Сила" ЕООД .

Инвестиционният проект ПУП - ПЗ е изготвен от ЕТ „Елит - Никола Георгиев", като приложенията към него са заверени в периода м. 11.2006 г. - м. 03.2007 г. в Камарата на инженерите и архитектите.

Управителя на ЕТ „Елит - Никола Георгиев" – свидетеля Никола Георгиев свидетелства, че не е сключвал договор с "Еко Индекс" или "Сила" ЕООД с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект”, респективно не е получавал плащанията за тази си дейност.

Установено е, че инвестиционният проект е изготвен от свидетелката Даниела Чорбаджиева по директно възлагане от страна на "Еко Индекс" ООД. Уговорената сума - цена на услугата, е била в размер на 3000 лв., които обаче не са били платени на свидетеля.

В този смисъл следва да се има предвид, че всички писма до Община Копривщица, касаещи особения статут на естеството на поръчката са изготвени и депозирани именно от подсъдимия И.Р. /л. 100-103, том 14 от ДП/.

Собственик и управител "Сила" ЕООД от нейното създаване и към момента, в който са издадени процесните два броя фактури е била свидетелката Радка Стоянова.

Свидетелката Радка Стоянова твърди, че е създала дружеството с идеята да осъществява търговия със зеленчуци. До прехвърлянето на собствеността на капитала на "Сила" ЕООД през 2008 г. на Александър Владимиров /с неустановено местонахождение/ Стоянова не е водила счетоводството на "Сила" ЕООД, тъй като не е извършвала никаква търговска дейност.

В показанията си Стоянова твърди, че никога не сключвала договори с "Еко Индекс" ООД и не познава представители на това дружеството.

Видно от предоставените от Агенцията по приходи документи, съдържащи се в данъчното досие на "Сила" ЕООД  от името на Радка Стоянова е издадено Генерално пълномощно от дата 16.08.2007 г. на свидетелката Мария Христева.

Същото пълномощно е приложено и по сметка № РRCBBGSF ВG55РRСВ92301019368815 в Прокредит Банк /България/ АД,  открита на името на "Сила" ЕООД . 5, том 18/, по която са извършени преводи на сумата от общо 150 000 лева на дата 03.10.2007 г. от страна на подсъдимия Р..

Свидетелката Мария Христева Стоева в периода 2004 2009 г. е била пълномощник на множество фирми на територията на РБългария, като е подписвала и депозирала пред ТД на НАП различни документи от тяхно име, като тези си действия е извършвала срещу възнаграждение от страна на лице с имена Кирил Рашков "Барона" /починал/, който й е предоставял и въпросните документи. Свидетелката не е запозната с реалната дейност на тези дружества, в частност не е договаряла и с "Еко Индекс" ООД за осъществяване на съвместна търговска дейност. Парите, които е теглила от банковата сметка на "Сила" ЕООД е предоставяла на лице със собствено име "Светла", за което други данни освен собствено име не може да посочи.

В хода на ДП в обясненията си подсъдимият И.Р. твърди, че сделките му със "Сила" ЕООД са били реално извършени, като заявява , че той самият не познава представител на дружеството и бил използвал посредничеството на свой познат - Огнян Недев Кузманов – починал /Акт за смърт от дата 18.05.2008 г. - л. 113, том 14/. Тези му твърдения не се подкрепят от събраните по делото доказателства, напротив опровергават се от направените от самия него самопризнания в хода на съкратеното съдебно следствие на всички обвинителни факти.

С оглед на гореизложеното, посочените доказателства при обсъждането им и от самопризнанието на подсъдимия съдът намира, че доставка на услугата, удостоверена в издадената Фактура № 0000000006/21.09.2007 г. не е била реално извършена.

 

На 31.03.2008 г. подсъдимият Р. е подал ГДД по ЗКПО с вх. № 24005659/31.03.2008 г. с данъчен финансов резултат – печалба в размер на 28 397,98 лв. и декларирал дължим корпоративен данък в размер на 2 839,80 лв.

По ГДД по ЗКПО за 2007 г. на „Еко индекс” ООД е обявен приход в големи размери и разход в големи размери, като получения резултат за периода след данъчно преобразуване е печалба в размер на 28 397,98 лв. За тази отчетна 2007 г. дружеството е без наличие на технически и кадрови потенциал за осъществяване на декларираната дейност. На трудов договор има назначено едно лице, което за периода е във временна нетрудоспособност поради бременност и раждане и впоследствие в отпуск за отглеждане на дете. Декларираната търговска дейност за периода в представената ГДД и придружаващият Годишен финансов отчет на дружеството е „Търговия с горива и смазочни материали”.  През периода, за който е подадена ГДД по ЗКПО за 2007 г. са декларирани сделки с дружествата „Мобил 1” ООД, ЕТ ”Н. Башков” и „Сила” ЕООД, за които сделки липсва реално извършване на доставка, което води до липса на реално извършвана търговска дейност за периода съгласно чл. 6 от ЗДДС. За периода предвид липсата на реално извършени сделки с дружествата „Мобил 1” ООД, ЕТ ”Н. Башков” и „Сила” ЕООД не е признат на „Еко индекс” ООД данъчен кредит в размер на 65 000,26 лв.. Стойността на фактурите за периода 01.08.2007 г. – 30.09.2007 г., за които не е доказано извършване на сделки от страна на доставчиците -  дружествата „Мобил 1” ООД, ЕТ ”Н. Башков” и „Сила” ЕООД е 325 001,29 лв. Тези фактури са осчетоводени в счетоводството на „Еко индекс” ООД и с тях са формирани недействителни разходи в размер на 325 001,29 лв., което представлява непризнати разходи за 2007 г..

Финансовият резултат на „Еко индекс” ООД в размер на 28 397,98 лв. печалба, деклариран в ГДД по ЗКПО за 2007 г. следва да бъде увеличен с размера на непризнатите разходи за 2007 г., а именно 325 001,29 лв. или общо в размер на 353 399,27 лв. На база този финансов резултат следва да се определи корпоративния данък, дължим от „Еко индекс” ООД, който представлява 10% от облагаемата печалба за определяне на размера на данък върху печалбата след увеличение и същият е следвало да е в размер на 35 339,93 лв..

Подсъдимият Р., в подадената ГДД по ЗКПО с вх. № 24005659/31.03.2008 г. е декларирал корпоративен данък в размер на 2 839,80 лв.. Подсъдимият Р. внесъл авансови вноски през 2007 г. в размер на 30,00 лв. и е внесъл корпоративен данък след корекция в размер на 2 809,30 лв.

Предвид това подсъдимият Р. в подадената ГДД по ЗКПО с вх. № 24005659/31.03.2008 г. не е декларирал дължим корпоративен данък в размер на 32 500,13 лв. и това е размера на невнесения и дължим от „Еко индекс” ООД  корпоративен данък за 2007 г..

Видно от заключенията на назначените по досъдебното производство счетоводна /л. 75-87, том 14/ и допълнителна счетоводна експертиза /л. 30-35, том 17/ ,,ЕКО ИНДЕКС” ООД има заведена счетоводна отчетност за периода от 01.08.2007г. - 30.09.2007 г. съгласно Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Не са спазени всички принципи за водене на счетоводна отчетност, определени от Закона за счетоводството.

1. Отчетните регистри "Дневник за продажби" и "Дневник за
покупки" - гр. Ст
ара Загора на „ЕКО ИНДЕКС” ООД гр. Ст. Загора са изготвени на основание чл. 104 от ЗДДС при използване на програмен продукт.

2.  Справките-декларации, изготвени от „ЕКО ИНДЕКС” ООД са на основание данни от "Дневник за продажби" и "Дневник за покупки" за съответния данъчен период по смисъла на чл. 100 от ЗДДС.

От доказателствата по досъдебното производство и от самопризнанията на подсъдимия се установява по безспорен начин, че няма реално извършени доставки по смисъла на чл.6 от ЗДДС, чл.9 от ЗДДС и липсва основание по чл.25 от ЗДДС за период м.август 2007 г. - м. септември 2007 г.

Данъчно задълженото лице е ползвало данъчен кредит и размера му по данъчни периоди по фактури и доставчици, за които не е доказано извършване на реална доставка за период м.август 2007 г. - м.септември 2007 г. е както следва:

 

 

№ по ред

Данъчен период

Фактура / Дата

Доставчик

Непризнат данъчен кредит

1

01.08.2007 г.- 31.08.2007 г.

0000000182/23.08.2007 г.

“Мобил 1” ООД

13000,45

2

01.08.2007 г.- 31.08.2007 г.

0000000185/24.08.2007 г.

“Мобил 1” ООД

14999,81

3

01.08.2007 г.- 31.08.2007 г.

0000000251/29.08.2007 г.

“Н. Башков” ЕТ

12000,00

 

 

ОБЩО:

 

40000,26

 

Общият неправомерно ползван данъчен кредит от данъчно задълженото лице „Еко индекс" ООД за данъчен период м.август 2007 г. е в размер на 65 000.26 лв. (шестдесет и пет хиляди лева и 26ст.)

Размерът на неправомерно приспаднатия данъчен кредит от „Еко индекс" ООД - Стара Загора, който не следва да се признае по фактури от доставчици „МОБИЛ І” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 123627358, ЕТ „Н. Башков" с ЕИК по БУЛСТАТ 833161035 и „СИЛА" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 110570779 по отделни данъчни периоди и общо за периода от 01.08.2007 г. до 30.09.2007 г., съгласно заслючението на ССЕ,  задача трета е, както следва:

 

 № по ред

       Данъчен период

        Непризнат данъчен кредит

       1

    01.08.2007-31.08.2007  31.08.2007

     40 000.26

       2

    01.09.2007-30.09.2007

     25 000.00

 

Обща стойност:

     65 000.26

 

Съгласно заключението на ССЕ, размерът на дължимия корпоративен данък за 2007 г. по ГДД вх. № 24005659/31.03.2008 г. на "ЕКО ИНДЕКСООД - Стара Загора е 35 339.93лв. (Тридесет и пет хиляди триста тридесет и девет лева и 93ст.).

Декларираният данък е в размер на 2 839.80 лв., внесени авансови вноски през 2007 г. в размер на 30.00 лева и внесен данък по ГДД  2007г. -  2 809.80 лв.

Размерът на невнесения данък от "ЕКО ИНДЕКСООД за 2007 г. е 32 500,13 лв. (Тридесет и две хиляди и петстотин лева и 13ст.).

Макар, че в заключението на допълнителна счетоводна експертиза /назначена по искане на подсъдимия/ е констатирано, че има извършени плащания от страна на "Еко Индекс" ООД по отразените в СД ЗДДС фактури, вещото лице приема, че това не е основание за коригиране на констатациите, изложени в първоначалната счетоводна експертиза.

Съдът възприема заключенията на основната и допълнителната ССЕ, като компетентно изготвени, обосновани и съдържащи отговор на всички поставени въпроси.

СД по ЗДДС с вх. 24000939022/09.09.2007 г. и СД по ЗДДС с вх. 24000945733/09.10.2007 г. и дневниците към тях на "Еко Индекс" ЕООД са подадени в ТД на НАП по електронен път, като електронният подпис е регистриран на името на "Стела 2002" ООД с управител свидетелката Ваня Синилкова - счетоводител на "Еко Индекс" ООД.

Данните, включени в СД по ЗДДС свидетелката Синилкова е отразявала на основание носените и от подсъдимия Р. първични счетоводни документи.

Видно от заключението на назначената по ДП графическа експертиза, подписът срещу реквизит "подпис на представляващия" в ГДД по ЗКПО с вх. № 24005659/31.03.2008 г. на "ЕКО ИНДЕКС” ООД - Стара Загора е изпълнен от подсъдимия И.Р..

 

Данъчно задължените лица, в случая подсъдимия Р., е бил длъжен да води дневници за извършени покупки и продажби през съответния данъчен период и въз основа на тях да бъде изготвена СД по ЗДДС по чл.125 ЗДДС, в която е следвало да се обективира крайния резултат, който съгласно чл.88 от ЗДДС представлява разлика между общата сума на данъка, изискуем от лицето за данъчния период и общата сума на данъчния кредит, за който е упражнено право на приспадане. Когато начисленият данък превишава данъчния кредит разликата представлява ДДС за внасяне за периода. Когато данъчният кредит превишава начисления данък, разликата представлява ДДС за възстановяване. Данъчният субект определя сам резултата за всеки данъчен период до 14 число на месеца, следващ данъчно отчетния период, като представи пред органите по приходите съответната СД по ЗДДС и дневниците за покупки и продажби. Тези документи се подават лично от управителите на дружествата или от надлежно упълномощени от тях лица.

 

С оглед на гореизложеното досежно нереалността на доставките на стоки и услуги по процесните фактури съдът намира, че СД по ЗДДС вх. 24000939022/09.09.2007г. и прилежащия й дневник за покупки за данъчен период 01.08.2007 г. до 31.08.2007 г. и СД по ЗДДС с вх. 24000945733/09.10.2007г. с прилежащият и дневник за покупки за данъчен период 01.09.2007 г. – 30.09.2007 г., използвани от подсъдимия И.Р. при представяне пред органите по приходите на информация, като представляващ „Еко индекс” ООД – Стара Загора са документи с невярно съдържание, тъй като обективираните в тях правни събития – сделки по смисъла на чл. 6 от ЗДДС, не отговарят на обективната действителност. Чрез подаване на посочените документи – СД по ЗДДС и дневници за покупки неправомерно е приспаднат данъчен кредит в размер съответно по периоди  40 000,26 лв. и 25 000,00лв., или общо  65 000,26 лв., което представлява данък в особено големи размери по смисъла на чл. 93, т.14 от НК. Подсъдимият Р., с представяне на документи с невярно съдържание пред органите по приходите – ТД на НАП, а именно съответните СД по ЗДДС и дневници за покупки, е избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС, като неправомерно е приспаднал данъчен кредит на „Еко индекс” ООД.

Съгласно действащата нормативна данъчна и търговска уредба, приложените по делото съдебни решения, отговорността за управлението и упражняването на търговската дейност, както и воденето на търговските и счетоводни книги на „Еко индекс” ООД е на подсъдимия И.Р. като управител на дружеството. Негова е била и отговорността отчетността на дружеството „Еко индекс” ООД да се извършва в съответствие с действащото законодателство – ЗДДС, ЗСч, ДПК.

Ето защо, при установените и описани по-горе фактически обстоятелства се налага единствения възможен извод, че подсъдимият Р., с цел да създаде у данъчните органи погрешно впечатление за реализирани действителни сделки – получени доставки, е осъществил привидна документална обосновка, осчетоводявайки в счетоводството на дружеството и включвайки в подаваните справки декларации данъчни фактури, с които са удостоверени неверни обстоятелства, че описаните в тях доставки са реално възникнали облагаеми данъчни събития, по които е начислен ДДС. Това е сторено с цел да му послужи за реализиране на данъчен кредит по ЗДДС, за който няма основание, с цел да бъде намалено данъчното задължение и съответно ощетен Републиканския бюджет.

Размерът на данъчните задължения, чието установяване и плащане е избегнато е в особено големи размери, тъй като многократно надхвърля предвидения в чл. 93, т.14 от НК минимален размер от дванадесет хиляди лева.

 

Съдът намира, че гореизложената фактическа обстановка се установява по безспорен начин от направените от подсъдимият И.Р. самопризнания на всички факти, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и от доказателствата, събрани в хода на досъдебното производство, подкрепящи самопризнанията и приобщени към доказателствата по делото, по реда на чл.283 от НПК, както и от писмените доказателства, събрани в хода на съдебното следствие.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ДЕЯНИЕТО

 

С оглед на приетата за установена фактическа обстановка, съдът намери за безспорно установено по делото, че по описания начин с деянията си подсъдимият И.Г.Р. е осъществил от обективна и субективна страна съставите на престъпления:

- по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.6 и т.7 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, като през периода 01.08.2007 г. - 09.10.2007 г., в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление на два пъти, като управител на „ЕКО ИНДЕКСООД - Стара Загора с ЕИК по БУЛСТАТ 833170135 избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „ЕКО ИНДЕКС" ООД по ЗДДС в особено големи размери, като съставил и използвал документи с невярно съдържание - месечни справки декларации /СД / по ЗДДС и прилежащите им дневници за покупки за месец август и месец септември 2007 г., в които невярно е документирано, че са получени доставки с описаните в тях стоки и услуги и е платен начисления ДДС при водене на счетоводство и при представяне на информация пред органите по приходите - ТД на НАП Стара Загора и приспаднал неследващ се данъчен кредит, както следва:

1.3а данъчен период 01.08.2007 г. - 31.08.2007 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. 24000939022/09.09.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

ФАКТУРА

ДАТА

ДОСТАВЧИК

СТОЙ НОСТ

ДДС

1

0000000182

23.08.2007

“МОБИЛ-1” ООД

65002,25

13000,45

2

0000000185

24.08.2007

“МОБИЛ-1” ООД

74999,04

14999,81

3

0000000251

29.08.2007

“Н. БАШКОВ” ЕТ

60000,00

12000,00

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

200001,29

40000,26

 

и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 40 000.26 лева;

 

2.3а данъчен период 01.09.2007 г. - 30.09.2007 г. съставил и използвал СД по ЗДДС с вх. 24000945733/09.10.2007 г. и прилежащия й дневник за покупки с включени фактури за покупки от доставчици, както следва:

 

ФАКТУРА

ДАТА

ДОСТАВЧИК

СТОЙ НОСТ

ДДС

1

0000000006

21.09.2007

“СИЛА” ЕООД

50000,00

10000,00

2

0000000008

24.09.2007

“СИЛА” ЕООД

75000,00

15000,00

 

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ:

125000,00

25000,00

 

и приспаднал неследващ се данъчен кредит в размер на 25 000.00 лева, като данъчните задължения на „ЕКО ИНДЕКС” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 833170135 са в особено големи размери - 65 000,26 лева /шестдесет  и пет хиляди лева и двадесет и шест стотинки/ и

- по чл.255, ал.3, във вр. с ал.1, т.2 от НК, като на 31.03.2008 г. в гр. Стара Загора, като управител на „ЕКО ИНДЕКС” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 833170135, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения на „ЕКО ИНДЕКСООД по ЗКПО в особено големи размери - 32 500.13 лева /тридесет и две хиляди и петстотин лева и тринадесет стотинки/, като потвърдил пред ТД на НАП - Ст.Загора неистина в подадена декларация - ГДД по ЗКПО за 2007г. с вх. № 24005659/31.03.2008 г., в която декларирал дължим корпоративен данък в размер на 2 839.80 лева вместо реално дължимия в размер на 35 339,93 лева.

 

От субективна страна деянията са извършено виновно от подсъдимия, под формата на пряк умисъл, като същият е съзнавал обществено опасния им характер, предвиждал е общественоопасните последици на всяко от тях и е искал настъпването им.

 

ПО ВИДА И РАЗМЕРА НА НАКАЗАНИЯТА

 

При определяне вида и размера на наказанието съдът се съобрази с принципите на законоустановеност и индивидуализация на наказанието.

Съгласно първия принцип в специалната част на закона за извършените от подсъдимия И.Г.Р. две отделни престъпления чл.255, ал.3 от НК, първото във вр. с чл.255, ал.1, т.6 и т.7 и чл.26, ал.1 от НК, а второто във вр. с чл.255, ал.1, т.2 от НК е предвидено наказание лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или цялото имущество на виновния.

При определянето и индивидуализацията на наказанията за всяко от посочените престъпления съдът обсъди направеното от подсъдимия самопризнание по реда на чл. 371, т.2 от НПК и анализира обществено опасния характер на деянието, личността на подсъдимия, подбудите за извършване на деянието, както и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.

С оглед на това и на основание чл. 373, ал.2 от НПК съдът определи и наложи на подсъдимия Р. за извършеното престъпление по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.6 и т.7 и чл.26, ал.1 от НК наказание лишаване от свобода под минимума от три години, предвиден в закона, при условията на чл.58а от НК в редакцията му към момента на извършване на деянието, ДВ, бр.27/2009г., във връзка с чл.2, ал.2 от НК като най-благоприятен за дееца закон, предвиждащ при определяне на наказанието императивно приложението на чл.55 от НК, в случая на чл.55, ал.1, т.1 от НК.   При индивидуализация на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства – изразената критичност към извършеното и добрите му характеристични данни предвид трудовата му и семейна ангажираност. Като отегчаващо отговорността му обстоятелство съдът отчете предишното му осъждане за друго престъпление от същия вид.

Съдът, след като съобрази обстоятелствата по чл.54 от НК от значение за индивидуализацията на наказанието и целите по чл.36 от НК, определи и наложи на подсъдимият Р. за първото престъпление наказание лишаване от свобода за срок от две години и единадесет месеца.

Съдът на основание чл. 373, ал.2 от НПК определи и наложи на подсъдимия Р. за извършеното престъпление по чл.255, ал.3 във вр. с ал.1, т.2 от НК наказание лишаване от свобода под минимума от три години, предвиден в закона, при условията на чл.58а от НК в редакцията му към момента на извършване на деянието, ДВ, бр.27/2009г., във връзка с чл.2, ал.2 от НК като най-благоприятен за дееца закон, предвиждащ при определяне на наказанието императивно приложението на чл.55 от НК, в случая на чл.55, ал.1, т.1 от НК. При индивидуализация на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства – изразената критичност към извършеното и добрите му характеристични данни предвид трудовата му и семейна ангажираност. Като отегчаващо отговорността му обстоятелство съдът отчете предишното му осъждане за друго престъпление от същия вид.

Съдът, след като съобрази обстоятелствата по чл.54 от НК от значение за индивидуализацията на наказанието и целите по чл.36 от НК, определи и наложи на подсъдимият Р. за второто престъпление наказание лишаване от свобода за срок от две години и единадесет месеца.

Съдът отчете като причини и условия за извършване на престъпленията –стремежът му за облагодетелстване по престъпен начин.

  

Съдът като отчете наличието на материално правните предпоставки на чл.23, ал.1 от НК допуска групиране на наказанията наложени на подсъдимия И.Р. за двете отделни престъпления, като му определи и наложи едно общо наказание – лишаване от свобода за срок от две години и единадесет месеца.

Съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на подсъдимия И.Р., който е интелигентна личност, трудово и семейно ангажиран, определеното наказание «лишаване от свобода» не е наложително да бъде изтърпяно ефективно. С оглед на това и при наличието на материалноправните предпоставки по чл.66, ал.1 от НК, съдът отложи изпълнението на наказанието за изпитателен срок от пет години.

Съдът не наложи на подсъдимия кумулативно предвиденото наказание «конфискация», поради липсата на доказателства установяващи подсъдимият да притежава имущество.

 

ОТНОСНО определянето на общо наказание на основание чл.25, ал.1, във вр. с чл.23, ал.1 НК.

 

Съдът намери, че са налице условията за групиране на наказанията наложени на подсъдимия И.Р. по НОХД № 401/2008г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора и по настоящото дело, поради което и на основание чл.25 ал.1, във вр. чл.23 ал.1 НК му наложи едно общо най-тежко наказание, а именно – ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ ГОДИНИ, като на основание чл.66, ал.1  от НК отложи изпълнението му за изпитателен срок от пет години, считано от влизане на присъдата в сила. Съдът на основание чл.23, ал.3 от НК към така определеното на подсъдимия Р. общо наказание лишаване от свобода, присъедини наказанието “глоба” в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева), наложено му по НОХД № 401/2008г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

 На основание чл.189, ал.1 НПК, съдът възложи в тежест на подсъдимия направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на по 575 лева, които да заплати в полза на държавата по бюджетната сметка на ВСС.

 

Водим от горните мотиви, съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: