Р Е Ш Е Н И Е

 

  38                                    07.03.2013 година             град Стара Загора

 

   В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД                        ІІ наказателен състав

на двадесет и трети януари                                                    2013 година

В публично съдебно заседание в следния състав:                

               

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

           

                                           ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                        КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР : Р.Р.

ПРОКУРОР: ВЕРОНИКА ГЬОНЕВА

като разгледа докладваното от съдията КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

ВНОХД № 1357 по описа за 2012 година,

за да се произнесе взе в предвид следното:

         

Производството е по реда на глава ХХІ от НПК.

 

С Присъда № 145/25.10.2012г., постановена по НОХД № 585/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд, подсъдимият Ю.Д.Д., ЕГН **********, е признат за виновен в това че, през периода 18.12.2009г. – 29.01.2010г. в с. ****, общ. **** в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – *****, в кръга на службата си е съставил официални документи – пътни листове № 0433 от 08.12.2009г., № 0434 от 09.12.2009г., № 0436 от 11.12.2009г., № 0440 от 28.01.2010г. и № 0461 от 29.01.2010г., в които е удостоверил неверни обстоятелства, а именно извършена дейност с моторен влекач АГМУ2-ХІV и разхода му за гориво, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, поради което и на основание чл. 311, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 и чл. 54 от НК Е ОСЪДЕН на ШЕСТ МЕСЕЦА „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА”.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание е отложено за изпитателен срок от  ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на присъдата.

 

Със същата присъда на основание чл. 25, ал. 1 вр. чл. 23, ал. 1 от НК, е допусната кумулация на така наложеното наказание с наложеното на подсъдимия Д. наказание по НОХД № 839/2012г. по описа на Районен съд - Велико Търново, като му е определено едно общо наказание, най-тежкото от тях, а именно ШЕСТ МЕСЕЦА «ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА», изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от три години, считано от влизане в сила на присъдата.

 

          В срока по чл.319, ал.1 от НПК горепосочената присъда е обжалвана пред Окръжен съд - Стара Загора от подсъдимия Ю.Д. чрез защитника му адв. Д.А.. В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на присъдата, обусловена от неправилен анализ  на събраните по делото доказателства.

 

          Искането в жалбата е присъдата да бъде отменена, като подсъдимият бъде признат за невиновен.        

                  

          Становището на Окръжна прокуратура-Стара Загора е, че обжалваната присъда като незаконосъобразна, следва да бъде отменена.

 

          Окръжният съд след като извърши цялостна служебна проверка на присъдата и взе в предвид основанията изтъкнати в жалбата, прие за установено следното:

 

Против подсъдимия Ю.Д.Д. пред Казанлъшки районен съд е внесен за разглеждане обвинителен акт за извършено престъпление по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК – за това, че през периода 08.12.2009г. – 29.01.2010г. в с. ****, общ. **** в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – ******, в кръга на службата си е съставил официални документи – пътни листове № 0433 от 08.12.2009г., № 0434 от 09.12.2009г., № 0436 от 11.12.2009г., № 0440 от 28.01.2010г. и № 0461 от 29.01.2010г., в които е удостоверил неверни обстоятелства, а именно извършена дейност с моторен влекач АГМУ2-ХІV и разхода му за гориво, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства.

 

При извършената служебна проверка на законосъобразността на обжалваната присъда, въззивният съд намери, че при постановяването й Казанлъшкия районен съд е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила.

 

За да постанови обжалваната присъда, решаващият съд е приел за безспорно установено следната фактическа обстановка:

 

Подсъдимият Д. е изпълнявал длъжност ******* в *****. Със заповед № 178/17.11.2008г. на ****** на подсъдимия е било вменено задължение да попълва и оформя пътните листове, издавани по повод извършената от него работа с предоставения му влекач АГМУ2-14 за нуждите на ремонтна дейност по ж.п. линиите.

 

На 08.12.2009г., на 09.12.2009г., на 11.12.2009г., на 28.01.2010г. и на 29.01.2010г. в с. *****, общ. ****, подсъдимият Д. съставил пътни листове №№ 0433 от 08.12.2009г.; 0434 от 09.12.2009г.; 0436 от 11.12.2009г.; 0440 от 28.01.2010г. и 0461 от 29.01.2010г., в които удостоверил недействително извършвани дейности с влекача и разхода му за гориво, т.е. удостоверил е неверни обстоятелства в официални документи с цел същите да бъдат използвани.

 

Решаващият съд е изложил мотиви, че подсъдимия има качество на длъжностно лице по смисъла на чл. 93, т. 1, б. «б» от НК, както и относно обстоятелствата, обуславящи деянието, извършено като такова в условията на продължавано престъпление.

 

Предвид гореизложеното, в мотивите на обжалваната присъда, първоинстанционният съд е приел, че в периода 08.12.2009г. – 29.01.2010г. подсъдимия Д. *** в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – *****, в кръга на службата си е съставил официални документи – пътни листове № 0433 от 08.12.2009г., № 0434 от 09.12.2009г., № 0436 от 11.12.2009г., № 0440 от 28.01.2010г. и № 0461 от 29.01.2010г., в които е удостоверил неверни обстоятелства, а именно извършена дейност с моторен влекач АГМУ2-ХІV и разхода му за гориво, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства – престъпление по чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

 

В диспозитива на обжалваната присъда, Казанлъшкия районен съд е признал за виновен подсъдимия Д. за това, че в периода 18.12.2009г. – 29.01.2010г. подсъдимия Д. *** в условията на продължавано престъпление, в качеството си на длъжностно лице – *****, в кръга на службата си е съставил официални документи – пътни листове № 0433 от 08.12.2009г., № 0434 от 09.12.2009г., № 0436 от 11.12.2009г., № 0440 от 28.01.2010г. и № 0461 от 29.01.2010г., в които е удостоверил неверни обстоятелства, а именно извършена дейност с моторен влекач АГМУ2-ХІV и разхода му за гориво, с цел да бъдат използвани тези документи като доказателство за тези обстоятелства, поради което на основание чл. 311, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК му е наложил съответно наказание.

В правната теория и практика е закрепено единство на диспозитив и мотиви и всяко противоречие между обстоятелствена част и диспозитив на съдебния акт винаги съставлява съществено процесуално нарушение, тъй като нарушава правото на защита на подсъдимия и съответно е пречка да се провери от контролиращата съдебна инстанция истинската воля на решаващия съд. Настоящият случай е именно такъв, налице е съществено разминаване между инкриминирания период, приет за установен, посочен в мотивната част на присъдата – 08.12.2009г. – 29.01.2010г. и този, посочен в диспозитива на обжалваната присъда – 18.12.2009г. – 29.01.2010г., като липсва оправдателен диспозитив относно периода 08.12.2009г. – 17.12.2009г. /следва да се отбележи, че НПК не познава понятието техническа грешка/.

 

Изложеното налага обжалваната присъда да бъде отменена като постановена при съществено нарушение на процесуалните правила, ограничаващо правото на защита на подсъдимия, което не може да бъде отстранено от настоящата инстанция и делото да се върне на Казанлъшкия районен съд за ново разглеждане от друг състав при спазване на дадените указания. Установеното процесуално нарушение прави безпредметно обсъждането на наведените от защитата доводи в настоящето въззивно производство.

 

Водим от горните мотиви и на основание чл.335 ал.2 НПК, Окръжният съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Присъда № 145/25.10.2012г., постановена по НОХД № 585/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд.

 

ВРЪЩА делото на Казанлъшки районен съд за ново разглеждане от друг състав при спазване на дадените указания.

 

Решението е окончателно.

         

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

        ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                           2.