О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 175                                11.03.2013 година                   ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,            НАКАЗАТЕЛНО    ОТДЕЛЕНИЕ

В закрито заседание на единадесети март                              2013 година

в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                              КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от  съдия  ГЕОРГИЕВ 

ВЧНД  № 1364 по описа за 2012 година на Окръжен съд – Стара Загора,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на чл. 243, ал. 7 от НПК.

 

             Същото е образувано въз основа на въззивна жалба от Д.С.Д., ЕГН ********** и П. Б. Д., ЕГН **********, действащи в качеството им на родители и законни  представители на малолетната си дъщеря С. Д. Д., ЕГН ********** против определение № 608 от 12.10.2012г. по ЧНД № 1140/2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, потвърждаващо Постановление на Районна прокуратура – Казанлък от 05.09.2012г., с което е прекратено наказателното производство, водено против К. С. Д. за престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. с ал. 1 от НК по ДП № ЗМ 1494/2010г. по описа на РУП – гр. Казанлък.

 

               В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се прави искане за неговата отмяна и връщане на делото за разследване от Районна прокуратура гр. Казанлък.

 

Окръжен съд гр. Стара Загора, след като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена от лица, притежаващи легитимация за това, поради което се явява допустима, разгледана по същество, е основателна.

 

               С определение № 608 от 12.10.2012г. по ЧНД № 1140/2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, е потвърдено Постановление на Районна прокуратура – Казанлък от 05.09.2012г., с което е прекратено наказателното производство, водено против К. С. Д. за престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. с ал. 1 от НК по ДП № ЗМ 1494/2010г. по описа на РУП – гр. Казанлък.

 

Досъдебното производство е било образувано срещу К. С. Д., ЕГН ********** за това, че на 10.06.2010г. в с. *****, общ. **** се е заканил с убийство на С. Д. Д. и това заканване е възбудило основателен страх за осъществяването му – престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 от НК.

 

С Постановление от 22.11.2010г. на Районна прокуратура – гр. Казанлък наказателното производство срещу К. С. Д. за престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. ал. 1 от НК по ЗМ 1494/2010г. по описа на РУП – Казанлък, е прекратено.

 

С Определение № 487 от 15.12.2010г., постановено по ЧНД № 1453/2010г. по описа на Казанлъшки районен съд, горното  постановление е потвърдено.

 

С Определение № 76 от 10.06.2011г., постановено по ВЧНД № 1061/2011г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, е отменено Определение № 487 от 15.12.2010г., постановено по ЧНД № 1453/2010г. по описа на Казанлъшки районен съд и Постановление № 2399 от 22.11.2010г. на Районна прокуратура – гр. Казанлък по ДП № ЗМ 1494/2010г. по описа на РУП – гр. Казанлък, като делото е върнато на Районна прокуратура – Казанлък за изпълнение на задължителните указания на съда.

 

              С Постановление на Районна прокуратура – Казанлък от 05.09.2012г., с което е прекратено наказателното производство, водено против К. С. Д. за престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. с ал. 1 от НК по ДП № ЗМ 1494/2010г. по описа на РУП – гр. Казанлък.

 

 

С определение № 608 от 12.10.2012г. по ЧНД № 1140/2012г. по описа на Районен съд – Казанлък , горното  постановление е потвърдено.

 

За да потвърди обжалваното постановление, първоинстанционният съд е приел, че на ДП са събрани две групи гласни доказателства, които си противоречат помежду си, като е възприел извода на Районна прокуратура – гр. Казанлък, че следва да бъдат кредитирани показанията на свидетелите, установяващи тезата на жалбоподателите Д. Д. и П. Д., тъй като в по-голяма степен си кореспондирали със заключенията на съдебнопсихологичните-психиатрични експертизи, от които се установявало, че няма данни детето С. да е изпитало основателен страх за осъществяване на заплахата с убийство от действията на Д.  

 

 Съгласно разпоредбата на чл. 243, ал. 4 от НПК, първоинстанционният съд се произнася по обосноваността и законосъобразността на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В случая, решаващият съд е посочил, че възприема цитираната в обжалваното постановление фактическа обстановка /ако изобщо е налице такава в процесното постановление/, но е лаконичен в мотивите си относно това, защо възприема същата, липсва коментар на събраните по досъдебното производство доказателства. Гореизложеното се отнася и относно обосноваността на процесното постановление, т.е. налице е липса на мотиви както в първоинстанционния съдебен акт, така и в процесното постановление на Районна прокуратура - Казанлък. Следва да се отбележи, че в случая не са изпълнени от Районна прокуратура - Казанлък задължителните указания, дадени от Окръжен съд – Стара Загора с Определение № 76 от 10.06.2011г., постановено по ВЧНД № 1061/2011г. При наличието на противоречиви гласни доказателствени средства, Районна прокуратура – гр. Казанлък и Районен съд – гр. Казанлък са възприели една и съща фактическа обстановка /въззивният съд счита, че такава не е изложена и в двата акта/,  без да изложат съображения, въз основа на кои от доказателствените средства приемат за установени фактическите обстоятелства и по какви съображения отхвърлят другите доказателствени средства. Липсва посочване на доказателствата, въз основа на които се възприемат за установени определени обстоятелства, отнасящи се за време, начин и място на извършване на деянието и т.н., анализ на същите, както и не са изложени съображения, въз основа на които да се отхвърлят другите доказателства.

 

Липсата на мотиви в постановения съдебен акт, респективно прокурорски акт, представлява съществено нарушение на процесуалните правила от категорията на отстранимите, нарушаващо правото на защита на обвиняемия /поставящо в невъзможност въззивния съд да извърши проверка относно правилността на обжалвания акт/, обуславящо отмяната на постановения съдебен акт и постановлението на прокурора, както и връщането на делото на Районна прокуратура – Казанлък за изпълнение на дадените повторно от въззивния съд указания.

 

 

Водим от горното, съдът

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА Определение № 608 от 12.10.2012г., постановено по ЧНД № 1140/2012г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, като вместо                                него ПОСТАНОВЯВА:

 

              ОТМЕНЯВА Постановление на Районна прокуратура – гр. Казанлък от 05.09.2012г., с което е прекратено наказателното производство, водено против К. С. Д. за престъпление по чл. 144, ал. 3 вр. с ал. 1 от НК по ДП № ЗМ 1494/2010г. по описа на РУП – гр. Казанлък.

 

ВРЪЩА на Районна прокуратура – гр. Казанлък досъдебно производство № ЗМ 1494/2010г. по описа на РУП – Казанлък, ведно със заверен препис от настоящия съдебен акт.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

 

                          2.