О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 176                               11.03.2013 година                    гр.СТАРА ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,            НАКАЗАТЕЛНО    ОТДЕЛЕНИЕ

В закрито заседание на единадесети март                              2013 година

в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                             КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от  съдия  ГЕОРГИЕВ  

ВЧНД № 1380 по описа за 2012 година на Окръжен съд – Стара Загора,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 249 НПК.

 

Същото е образувано въз основа на частен протест от Районна прокуратура гр. Казанлък против Разпореждане от 13.11.2012г. на съдията-докладчик по НОХД № 1187/2012г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, с което е било прекратено съдебното производство по същото и делото е върнато на Районна прокуратура гр. Казанлък за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения.

 

Прокурорът в частния протест излага подробни доводи за необоснованост и незаконосъобразност на протестираното разпореждане, като прави искане същото да бъде отменено и делото да бъде върнато на Районен съд гр. Казанлък за продължаване на съдопроизводствените действия.

 

Окръжният съд, след като се занима с оплакванията в протеста и направи служебна проверка на обжалвания съдебен акт, приема за установено следното:

 

ПРОТЕСТЪТ Е НЕОСНОВАТЕЛЕН. 

 

За да прекрати съдебното производство и върне делото на Районна прокуратура гр. Казанлък, съдията-докладчик е приел, че на досъдебното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила от категорията на отстранимите.

 

Чрез обвинителния акт прокурорът развива в пълнота своята обвинителна теза пред решаващия съдебен орган. Съгласно тълкувателно решение № 2 по тълкувателно дело № 2/2002г. на ВКС, главното предназначение на обвинителния акт е да формулира така обвинението, че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното престъпление и участието на обвиняемия в него и по този начин да постави основните рамки на процеса на доказване и осъществяване правото на защита. С обвинителен акт подсъдимия Е. С. Б. е предаден на съд за това, че в условията на продължавано престъпление от 01.12.2008г. до 10.08.2010г. в гр. ***** съзнателно се е ползвал пред нотариус Д. К. – нотариус с район на действие – ****** районен съд, вписана под № 574 в Нотариалната камара гр. ****, пред Общинска служба “Земеделие и гори” – гр. ***** от официален документ с невярно съдържание, удостоверяващ учредяване право на собственост – превод на съдебно удостоверение за наследство, издадено с решение № 1370/2003г. по гр.д- № 1036/2003г. на Първи граждански съд, район **** – *****, за да докаже, че съществува някое право – правото на заветник на имотите в ****** на наследодателката Ф.В., като деянието е извършено с цел имотна облага, като от същия за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 3 вр. чл. 308, ал. 2, вр. чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК.

 

Обвинението, както от фактическа, така и от правна страна следва да бъде формулирано ясно и точно, тъй като в противен случай подсъдимия е поставен в невъзможност да разбере точно в какво е обвинен, а от тук се нарушава правото му на защита. В случая, Окръжен съд - Стара Загора споделя изложените изводи в обжалваното постановление за непрецизност на обвинението от юридическа страна. Така формулирано текстово, обвинението не съответства на текста на нито един състав от НК. Както вече бе посочено, подсъдимия е предаден на съд за престъпление по чл. 316 вр. чл. 308, ал. 3 вр. чл. 308, ал. 2, вр. чл. 308, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 НК, но текстово в обвинителния акт е изписано, че същия се е ползвал от документа, за да докаже, че съществува някое право – правото на заветник на имотите в ****** на Ф. В., т.е. налице е смесване на престъпните състави на чл. 308, ал. 1 и чл. 309, ал. 1 НК, както правилно е отбелязал съдията-докладчик.

 

В тази връзка въззивният съд споделя изводите на първоинстанционния съд, че при изготвяне на обвинителния акт е допуснато съществено процесуално нарушение от категорията на отстранимите, ограничаващо правото на защита на подсъдимия. Следва да се отбележи, че обвинението е формулирано по същия начин и на досъдебното производство – постановление за привличане на обвиняем от 27.08.2012г. /л. 248 от ДП/.

 

Не на последно място Окръжен съд – Стара Загора намира за необходимо да отбележи, че с Определение № 130 от 13.11.2009г., постановено по ВЧНД № 806/2009г. по описа на Старозагорски окръжен съд, е потвърдено определение на Казанлъшки районен съд по ЧНД № 971/2009г., потвърждаващо постановление на Районна прокуратура – Казанлък от 26.06.2009г. за прекратяване на наказателното производство по сл.дело № 266/2002г. на ОСлО при ОП – Стара Загора. Предмет на процесния обвинителен акт срещу подсъдимия Б., внесен пред Районен съд – Казанлък, по който е постановено атакуваното разпореждане на съдията-докладчик, е същото деяние, наказателното производство, за което е прекратено с влязло в сила постановление на Районна прокуратура – Казанлък. Налице е препокриване на инкриминирания период, посочен в постановлението на Районна прокуратура – Казанлък от 26.06.2009г. и част от инкриминирания период в процесния обвинителен акт. Това обстоятелство следва да се вземе предвид от органите на досъдебното производство.

 

Водим от гореизложеното, съдът намира, че протестираното разпореждане следва да бъде потвърдено.

 

Водим от горното, съдът

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждане от 13.11.2012г. на съдията-докладчик по НОХД № 1187/2012г. по описа на Районен съд гр. Казанлък.

 

 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

                         2.