О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 174                                      11.03.2013 година             ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД,            НАКАЗАТЕЛНО    ОТДЕЛЕНИЕ

В закрито заседание на единадесети март                              2013 година

в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИАНА ХРИСТАКИЕВА

 

                                 ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                              КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ

 

СЕКРЕТАР:

ПРОКУРОР:

като разгледа докладваното от  съдия  ГЕОРГИЕВ 

ВЧНД № 1009 по описа за 2013 година на Окръжен съд – Стара Загора,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

             Производството е по реда на чл. 243, ал. 7 от НПК.

 

             Същото е образувано въз основа на въззивна жалба /наречена възражение/ от В.Й.К., ЕГН – ********** против определение от 30.11.2012г., постановено по ЧНД № 1324/2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, потвърждаващо Постановление на Районна прокуратура – Казанлък от 07.11.2012г., с което частично е прекратено наказателното производство по ДП № ЗМ 1184/2012г. по описа на РУП - Казанлък, водено срещу С. С. С., ЕГН – ********** за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и е спряно наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК срещу неизвестен извършител.

 

               В жалбата се твърди, че обжалваното определение е незаконосъобразно, като се прави искане за неговата отмяна и връщане на делото за разследване от Районна прокуратура гр. Казанлък.

 

Окръжен съд гр. Стара Загора, след като се запозна с доказателствата по делото и становищата на страните, намира за установено следното:

 

Жалбата е подадена от лице, притежаващо легитимация за това, поради което се явява допустима, разгледана по същество, е основателна.

 

               С определение от 30.11.2012г., постановено по ЧНД № 1324/2012г. по описа на Районен съд – Казанлък, е потвърдено Постановление на Районна прокуратура – Казанлък от 07.11.2012г., с което частично е прекратено наказателното производство по ДП № ЗМ 1184/2012г. по описа на РУП - Казанлък , водено срещу С. С. С., ЕГН – ********** за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и е спряно наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК срещу неизвестен извършител.

 

С Постановление от 29.10.2012г., С. С. С. по ДП № ЗМ 1184/2012г. по описа на РУП - Казанлък – гр. Казанлък, е привлечен като обвиняем за това, че в периода 01.07 – 08.07.2012г. в с. *****, общ. *****, обл. ***, чрез разрушаване на прегради здраво направени за защита на имот, е отнел чужди движими вещи на обща стойност 311 лева от владението на В.Й.К., без нейно съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК.

 

               С Постановление на Районна прокуратура – Казанлък от 07.11.2012г., частично е прекратено наказателното производство по ДП № ЗМ 1184/2012г. по описа на РУП - Казанлък, водено срещу С. С. С., ЕГН – ********** за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 от НК и е спряно наказателното производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 2 от НПК срещу неизвестен извършител.

 

С Определение от 30.11.2012г., постановено по ЧНД № 1324/2012г. по описа на Казанлъшки районен съд, горното  постановление е потвърдено.

 

За да потвърди обжалваното прокурорско постановление, решаващият съд е възприел изложената от Районна прокуратура – Казанлък фактическа обстановка в следния смисъл:

 

Свидетелката В.К. притежавала къща в с. ******, общ. ****. Къщата не била постоянно обитавана, като последно била посетена от свидетелката на 01.07.2012г., като при тръгването си свидетелката заключила имота и го оставила в нормалния му вид. На 08.07.2012г. сутринта, свидетелката посетила процесния имот и установила, че единия от прозорците на остъкленото предверие пред къщата е счупен и от там е проникнато в къщата. Стъкла от счупения прозорец имало както на пода в къщата, така и от външната страна в предверието. Пострадалата установила, че от къщата били отнети следните вещи: хладилник марка “****”, електрическа скара, електрическа печка, комплект ключове, клещи, чукове, лозарска ножица, брадва, тесли и др. За извършената кражба свидетелката съобщила в РУП – Казанлък. Бил извършен оглед на местопроизшествието, като при огледа е иззета дактилоскопна следа от десния среден прозорец отвътре на височината на дръжката за отваряне на левия прозорец. Заключението на назначената дактилоскопна експертиза, е категорично, че намерената и иззетата дактилоскопна следа на 08.07.2012г. от прозорец, през който е проникнато при извършен оглед на взломна кражба от частен дом в с. ****, е оставена от лицето С. С. С., ЕГН **********.

 

За да прекрати наказателното производство против С. С. С., Районна прокуратура – Казанлък, е изложила съображения, че неразделна част от протокола за оглед се явява приложената дактилоскопната следа – отпечатъка върху хартиен носител, на ляв палец, от обвиняемия С., който хартиен носител, обаче не съдържал данните на поемните лица и съответно техните подписи, поради което това доказателствено средство като събрано по неустановения в НПК ред, се явява недопустимо. Също така в постановлението е посочено, че по делото са извършени всички възможни процесуално-следствени действия по събиране на доказателства в подкрепа на обвинителната теза, но въпреки това не са събрани други преки или косвени обстоятелства за виновността на обвиняемия. Тези съображения на прокуратурата са възприети изцяло от Казанлъшкия районен съд, което го е мотивирало да потвърди обжалваното постановление за прекратяване на наказателното производство, водено срещу С. С. С. поради недоказаност на обвинението.

 

Старозагорският окръжен съд намира, че съдържанието на протокола за оглед от 08.07.2012г. /л. 3-4 от ДП/, е съобразено с изискванията на чл. 127 и сл. от НПК и чл. 155 и сл. от НПК. В него са отразени имената на всички лица, които са имали право и са присъствали при извършване на процесуалните действия, както и процесуалното им качество – дознател, поемни лица, специалист - технически помощник. Отразени са и достатъчно идентифициращи личността им данни, което изключва съмнението за манипулация или отразяване на неверни данни за други лица. Положените саморъчни подписи са на лицата, които са присъствали при провеждане на процесуалните действия, с което са утвърдили съответствието им с изискванията по чл. 129 НПК. Присъствието на технически помощник е било необходимо с оглед извършване на процесуални действия, за които се изисква притежаването на специални знания за реда и начина, по който да бъде иззета следата, която е била предмет на експертното изследване. Изземването на следата, е част от действията, извършени в негово присъствие. Предвид изложеното, Окръжен съд – Стара Загора намира, че коментираното доказателствено средство е събрано по реда, предвиден в НПК. Действително, хартиеният носител, върху който е нанесен отпечатъка на ляв палец на обвиняемия С., не е подписан от поемните лица, но това не е необходимо условие за законосъобразност на процесното действие, тъй като както вече бе посочено, самият протокол за оглед на местопроизшествие, отговаря на изискванията на закона. Хартиеният носител е подписан от съответния технически помощник – специалист, лице, чиито специални знания са послужили за изземване на следата.

 

Предвид горното, изводите на Районна прокуратура – Казанлък и Районен съд гр. Казанлък, че коментираното доказателствено средство не е събрано по установения ред, се явяват незаконосъобразни. Поради което обжалвания съдебен акт и постановлението на прокуратурата следва да бъдат отменени. Органът на досъдебното производство при така възприетото от Окръжен съд – Стара Загора, следва да извърши подробен анализ на всички събрани преки и косвени доказателства и едва след това да се произнесе налице ли са основания за прекратяване на наказателното производство поради недоказаност, водено срещу С. С. С.    

 

 Водим от горното, съдът

 

                              О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯВА Определение от 30.11.2012г., постановено по ЧНД № 1324/2012г. по описа на Районен съд гр. Казанлък, като вместо                                него ПОСТАНОВЯВА:

 

              ОТМЕНЯВА Постановление на Районна прокуратура – гр. Казанлък от 07.11.2012г., за частично прекратяване на наказателното производство по ДП № ЗМ -1184/2012г. по описа на РУП – Казанлък, водено срещу С.С.С., ЕГН ********** за престъпление по чл. 195, ал. 1, т. 3 вр. чл. 194, ал. 1 НК и за спиране на наказателното производство срещу неизвестен извършител.

 

ВРЪЩА на Районна прокуратура – гр. Казанлък досъдебно производство № ЗМ - 1184/2012г. по описа на РУП – Казанлък, ведно със заверен препис от настоящия съдебен акт.

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протестиране.

 

                                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 ЧЛЕНОВЕ:      1.

 

 

                          2.