ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

                                               25.03.2013 г.                         град Стара Загора

 

        В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН СЪД              ІІІ НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На 25 март                                                                                    година 2013

В закрито заседание в следния състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СПАСЕНА ДРАГОТИНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ: ИВА СТЕФАНОВА

                                                                            КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия КРАСИМИРА ДОНЧЕВА

ВЧНД № 1082 по описа за 2013 година, и за да се произнесе, съобрази:

 

Производството е по реда на глава ХХІІ от НПК във връзка с чл.249, ал.3 от НПК.

   

    С Разпореждане № 740 от 06.02.2013 г. по НОХД № 2741/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора за отстраняване на допуснато на досъдебното производство отстраними съществени процесуални нарушения, посочени в обстоятелствената част на разпореждането.

 

В срока по чл.249, ал.3 от НПК е депозиран частен протест от прокурор при Районна прокуратура – Стара Загора срещу горепосоченото разпореждане. В частния протест се развиват съображения за това, че в хода на досъдебното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните  права на обвиняемия А.С. и на пострадалото юридическо лице. Прокурорът намира протестираното разпореждане за незаконосъобразно и неправилно, поради което моли въззивният съд да го отмени и да върне делото на Районен съд – Стара Загора за разглеждане на внесения обвинителен акт.

 

     Окръжен съд – Стара Загора, след като извърши цялостна служебна проверка на разпореждането и по повдигнатите в частния протест оплаквания, прие следното:

 

     Производството пред Районен съд – Стара Загора по НОХД № 2741/2012 г. по описа на съда е образувано въз основа на обвинителен акт на Районна прокуратура – Стара Загора срещу обвиняемите Д.И.К. и А.М.С., които се предават на съд с обвинение в извършване на престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и т.5, вр. с чл.194, ал.1, вр. с чл.18, ал.1 от НК.

Съдията - докладчик в разпоредително заседание при извършване на подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание с протестираното разпореждане е приел, че в хода на досъдебното производство са допуснати отстраними съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия А.М.С. и на пострадалото юридическо лице. Според съдията - докладчик нарушението на правото на защита на обвиняемия С. се изразява в това, че не са били налице предпоставките на чл.206, вр. чл.269, ал.3, т.4, б. “б” от НПК и производството не следва да се провежда в негово отсъствие. Прието е, че същият е следвало да бъде редовно уведомен за извършваните срещу него действия по разследването с оглед осъществяване на правото му на защита, като участието само на служебно назначения му защитник не е достатъчно за охраняване на правата му.

Съдията-докладчик е приел, че при изготвяне на обвинителния акт са допуснати нарушения на чл.246 от НПК, тъй като в обстоятелствената му част не са посочени всички факти, обуславящи обективните признаци на престъплението – не е посочено от чие владение са отнети чуждите движими вещи. 

Относно ограничаване правото на защита на пострадалото юридическо лице в разпореждането съдията-докладчик от първоинстанционния съд е приел, че няма данни същото да е уведомено за правата си в досъдебното производство по чл.75 от НПК. Прието е, че правата са разяснени на Т.П.М. в лично качество, а не като представляващ ощетеното юридическо лице. Освен това, липсвали доказателства пълномощникът на дружеството С.Д.Д. да е получил предварително писмено съгласие от управителя на дружеството във връзка с преупълномощаването на Т.П.М. да представлява дружеството в хода на ДП.

 

Въззивният съд намира, че в хода на досъдебното производство, чрез задочното му приключване спрямо обвиняемия А.С.в, не е допуснато ограничение на правото му на защита. От материалите по досъдебното производство е видно, че А.С. е бил привлечен като обвиняем с постановление от 29.03.2012 г., предявено му лично и в присъствието на назначения служебен защитник адв. И.П. за престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1 от НК. Взета му е мярка за неотклонение “Подписка”. На същата дата е разпитан в качеството на обвиняем, при участието на служебния защитник. На 06.04.2012 г. обвиняемият С. е упълномощил за свой договорен защитник адв. С.П., като на същата дата му е повдигнато ново прецизирано обвинение в опит за кражба - престъпление по чл.195, ал.1, т.4 и 5, вр. чл.194, ал.1, вр. чл.18 от НК. Новото обвинение е повдигнато лично на обвиняемия С. в присъствие на упълномощения защитник адв. П., като е потвърдена взетата спрямо него МН “Подписка” и е извършен незабавен разпит на обвиняемия. В присъствието на обвиняемия А.С. е извършено и друго процесуално следствено действие – разпознаване на лица, при което същият е бил разпознат като едно от лицата, извършили опита за кражба на дизелово гориво.

Обвиняемият и при двете привличания като обвиняем е посочил като адрес за призоваване с. Е., общ. С.. Въпреки взетата мярка за неотклонение “Подписка” същият е напуснал адреса за призоваване, без да уведоми разследващите органи, като е нарушил взетата мярка за неотклонение и е напуснал пределите на Република България. На посочения от него адрес е бил търсен от служители на Второ РУ “Полиция” – Стара Загора на 19.06.2012 г. за връчване на призовка за явяването му на 25.06.2012 г. с оглед повдигане на ново прецизирано обвинение и не е намерен на адреса. От извършеното местно издирване е установено, че същият се намира в чужбина, с неустановен адрес. Същият е бил обявен за ОДИ с телеграма № 22796/2012 г. на МВР. Видно от писмо рег. № У-45113/21.08.2012 г. на ГД “Национална полиция” – МВР гр. София А.М.С. на 23.06.2012 г. е бил задържан във връзка с извършени престъпления на територията на Република Италия, като има повдигнато обвинение в опит за изнудване и се намира в затвора в Санта Мария Капуа Ветере.  Последното обвинение срещу обвиняемия С. е повдигнато в присъствието на упълномощения му защитник адв. С.П. и разследването срещу него е приключило задочно при условията на чл.206 от НПК, вр. чл. 269, ал.3, т.4, б. “б” от НПК.

Проверката по делото показва, че обвиняемият А.С. е знаел за провежданото срещу него наказателно преследване  /взел е лично участие в по-голямата му част/ и самоволно се е отклонил от същото, нарушавайки взетата спрямо него мярка за неотклонение “Подписка”, съдържаща задължение да не напуска местоживеенето си без разрешение на съответния орган. С оглед на това законосъобразно и без да нарушават правото му на защита разследващите органи са приключили досъдебното производство при условията на чл.269, ал.3 от НПК, като основанието за това въззивният съд намира, че е чл. 206, вр. чл.269, ал.3, т.1 и т.2 от НПК. Допуснатата неточност от разследващите, посочвайки като правно основание за задочното производство чл.206 от НПК, вр. чл. 269, ал.3, т.4, б. “б” от НПК не се е отразило върху правото на защита на обвиняемия.

Очертаните в чл.55 от НПК основни права на обвиняемия в наказателния процес са диспозитивни. Упражняването на правото на обвиняемия да участва лично в наказателното разследване във всичките му фази и стадии на развитие, правото му да дава обяснения по обвинението и т.н. зависят от волята на обвиняемия и са една правна възможност. От друга страна, тези права не са абсолютни и не могат да препятстват постигането на целите на наказателния процес по чл.1 от НПК за своевременно и ефективно наказателно правосъдие.

ВКС и съдът в Страсбург са категорични, че буквата и духът на чл.6 на ЕКПЧОС не забраняват на едно лице, по своя собствена воля, да се откаже изрично или мълчаливо от правото си на справедлив процес. В случая с поведението си Стефанов е демонстрирал отказа си да участва лично в провежданото срещу него наказателно преследване.

Въззивният съд намира, че е допуснато описаното от районният съд нарушение, изразяващо се в липсата на представено по делото предварително писмено съгласие на управителя на дружеството “***” ООД с преупълномощаването на Т.П.М. да представлява дружеството в хода на досъдебното производство, но същото не съставлява съществено процесуално нарушение ограничаващо правата на пострадалото юридическо лице. Констатираното нарушение може да бъде отстранено от съда в разпоредително заседание чрез даване указания в тази насока или чрез даване указания за явяване в съдебно заседание на управителя на дружеството, който би могъл да потвърди действията, извършени без представителна власт. Още повече, че правата на пострадалото юридическо лице се гарантират в максимална степен в същинската фаза на процеса – съдебната, чрез призоваването му за съдебно заседание с изпращане на съобщение по чл.255 от НПК.

От съдържанието на обвинителния акт ясно се установява кое е пострадалото юридическо лице и от чие владение е направен опит да бъде отнето процесното дизелово гориво, поради което не е допусната непълнота и неяснота в обвинението.

Това, че в списъка по чл.269, ал.4 от НПК не са посочени всички лица, които следва да бъдат призовани от съда за разглеждане на делото – не е посочено пострадалото юридическо лице, не съставлява съществено процесуално нарушение, тъй като същото е посочено във внесения за разглеждане обвинителен акт и за съда не съществува пречка за надлежното му призоваване и приложението на чл.255, ал.1 от НПК.

Не съставлява съществено процесуално нарушение това, че обвинението срещу двамата обвиняеми в диспозитива на обвинителния акт е посочено общо, тъй като за съдът не съществува пречка за всеки от обвиняемите да се произнесе с присъдата чрез отделен диспозитив и обсъждайки за всеки подсъдим въпросите по чл.301 от НК.

 

Въззивният съд по изложите мотиви намери доводите в частния протест за основателни, а протестираното разпореждане на съдията-докладчик за неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено, а делото върнато за разглеждането му от стадия на подготвителни действия за разглеждане в съдебно заседание.

 

Водим от горното, Окръжен съд – Стара Загора

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ОТМЕНЯ Разпореждане от № 740 от 06.02.2013 г. по НОХД № 2741/2012 г. по описа на Районен съд – Стара Загора, с което е прекратено съдебното производство по делото и същото е върнато на Районна прокуратура – Стара Загора за отстраняване на допуснато на досъдебното производство отстранимо съществено процесуално нарушение.

 

ВРЪЩА делото за разглеждането му от същия съд и състав от стадия на глава ХІХ от НПК – Подготвителни действия за разглеждане на делото в съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

 

                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                             ЧЛЕНОВЕ:          1.      

 

 

                             2.