П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

11.04.2013 година                                                                               гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, Наказателно отделение, в публично заседание на единадесети април, две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Д.И.

Д.П.

СЕКРЕТАР:   И.  Г. 

ПРОКУРОР:   РУМЕН АРАБАДЖИКОВ

 

сложи за разглеждане докладваното от съдия СОНЯ КАМЕНОВА
НОХД № 142 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в   9.30  часа се явиха:    

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – явява се прокурор  АРАБАДЖИКОВ.

 

ПОДСЪДИМА:

М.Ж.И. – лично и със служебния си защитник – адв.Д.И.Д., назначена в хода на  досъдебното производство  с постановление на л.9 ДП.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав докладва на страните, че подсъдимата М.Ж.И. е получила препис от обвинителния акт на 19.03.2013 г.

 

ПОСТРАДАЛ:

И.Г.В. – лично.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на състава разясни на подсъдимата М.Ж.И., че на основание чл.94, ал.1, т.6 от НПК участието на защитник спрямо нея в наказателното производство е задължително. В тази връзка й постави въпрос има ли възражение адв.Д.Д., назначена в хода на досъдебното производство като неин защитник, да продължи и в съдебната фаза на производството участието по делото в това си качество или сама ще си осигури защитник.

 

ПОДСЪДИМАТА М.Ж.И.: Не мога сама да си осигуря защитник, съгласна съм да продължи да ме защитава адв.Д.Д..

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар, вещите лица, както и правото им да възразят срещу разпита на някои свидетели.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на съдебния състав разясни на страните, че днешното съдебно заседание е насрочено с оглед обсъждане възможността същото да протече по реда на глава ХХVІІ от НПК.

 

ПОСТРАДАЛИЯТ И.Г.В.: Искам да заявя, че парите са ми възстановени, сумата от 90 лв. ми е дадена от подсъдимата. Не желая повече да бъда търсен във връзка с това дело.

 

СТАНОВИЩЕ ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

 

АДВ.Д.: Нямам искания за отводи, доказателствени искания на този етап също нямам. Тъй като имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по повдигнатото обвинение са възстановени, считам, че може да бъде приключено наказателното производство по настоящото дело чрез споразумение. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим параметрите на такова с представителя на Окръжна прокуратура – Стара Загора.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че са налице законовите основания за даване ход на делото. Нямам искания за отводи. След като са възстановени имуществените щети, причинени в резултат на престъплението по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”б” от НК, няма пречки да постигнем споразумение със защитата и подсъдимата. Моля да ни бъде дадена възможност да обсъдим сключването на такова.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за разглеждане на делото в днешното с.з., приема, че ход на делото следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ПРОВЕРИ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМАТА:

М.Ж.И., ЕГН **********.

СЪДЪТ с оглед направеното искане от подсъдимата  и защитата й за обсъждане на възможността наказателното производство да приключи чрез споразумение, приема, че следва да прекъсне съдебното заседание и да даде възможност на страните за обсъждане на въпросите по чл.381, ал.5 от НПК и представяне на споразумението в писмена форма, тъй както изисква закона.

Явилото се в съдебно заседание пострадало лице И.Г.В. – следва да бъде освободено.

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСВОБОЖДАВА от участие в съдебно заседание пострадалия И.Г.В..

 

Прекъсва съдебното заседание в 10.00 часа, като обяви на страните, че същото ще продължи в 10.30 часа.

 

В 10.30 часа съдебното заседание продължава.

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – се явява прокурор Румен Арабаджиков.

ПОДСЪДИМАТА М.Ж.И. – лично и със защитника си – адв. Д.Д..

 

ПРОКУРОРЪТ: Представям споразумение, подписано от страните. Моля същото да бъде одобрено и прекратено наказателното производство срещу подсъдимата М.Ж.И., водено за престъпление по чл.199, ал.1, т.4 във връзка с чл.198, ал.1 във връзка с чл.29,ал.1, б.”б” от НК.

 

АДВ.Д.: Присъединявам се към искането на прокурора.

   

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимата М.Ж.И. разбира ли обвинението, признава ли се за виновна, разбира ли последиците от споразумението, съгласна ли е с тях и доброволно ли е подписала същото.

                               

ПОДСЪДИМАТА М.Ж.И.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновна. Запозната съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписала споразумението и декларацията към същото.

 

АДВ.Д.: Като защитник на подсъдимата М.Ж.И. съм подписала споразумението, което поддържам.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните споразумение относно следното:

 

Подсъдимата М.Ж.И., ЕГН  се признава за виновна в това, че на 20.02.2013 г., в с.***, обл.Ст.Загора е отнела чужди движими вещи - пари, сумата от 90 лева от владението на И.Г.В. с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребила за това сила и деянието представлява опасен рецидив, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.4  във връзка с чл.198, ал.1  във връзка с чл.29, ал.1, б. „б”  във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което  наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 

На основание чл.59, ал.1 от НК  се приспада при изпълнение спрямо подсъдимата М.Ж.И. – с посочена по-горе самоличност – на наказанието лишаване от свобода, времето на предварителното й задържане по взетата срещу й мярка за неотклонение “задържане под стража” за периода, считано от 20.02.2013 г.

 

ПРОКУРОР:                                        ПОДСЪДИМА:

/М.Ж.И./

 

 

ЗАЩИТНИК:

                                                        /АДВ.Д.Д./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл.384, ал.1 във връзка с чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимата М.Ж.И. и защитникът й адв.Д.Д., съгласно което:

 

Подсъдимата М.Ж.И., ЕГН ******* се признава за виновна в това, че на 20.02.2013 г., в с.****, обл.Ст.Загора е отнела чужди движими вещи - пари, сумата от 90 лева от владението на И.Г.В. с намерение противозаконно да ги присвои, като е употребила за това сила и деянието представлява опасен рецидив, поради което и на основание чл.199, ал.1, т.4  във връзка с чл.198, ал.1  във връзка с чл.29, ал.1, б. „б”  във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК  се ОСЪЖДА на ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, което  наказание да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

 

ПРИСПАДА на основание чл.59, ал.1 от НК при изпълнение спрямо подсъдимата М.Ж.И. – с посочена по-горе самоличност – на наказанието лишаване от свобода, времето на предварителното й задържане по взетата срещу й мярка за неотклонение “задържане под стража” за периода, считано от 20.02.2013 г.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 142//2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  11.15  часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

 

1.

 

2.

 

СЕКРЕТАР: