П  Р  О  Т  О  К  О  Л     

 

26.04.2013 година                                                                 гр. Стара Загора

 

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪЖЕН  СЪД, наказателно отделение, в публично заседание на двадесет и  шести април, две хиляди и тринадесета  година, в състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СОНЯ КАМЕНОВА

       

СЕКРЕТАР:  И.Г.

ПРОКУРОР: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ

 

сложи за  разглеждане докладваното от съдия КАМЕНОВА НОХД
№ 223  по описа за 2013 година.

         

На именното повикване в  9.30 часа се явиха:

 

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА – Стара Загора – явява се прокурор Петко Георгиев. 

 

ПОДСЪДИМ:

Т.Т.Д. – лично и със защитника си – адв.Н.М..

 

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 274  от НПК, а именно правото им на отводи срещу членове от състава на съда, прокурора, защитниците, съдебния секретар.

Председателят на състава разясни на страните правата им по НПК.

Председателят на състава разясни на страните правата им по чл. 275 от НПК, а именно правото на нови искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Не правя отводи. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че няма процесуални пречки за даване ход на делото

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Споразумението, въз основа на което е образувано делото по реда на чл.381 и сл. от НПК, сключено между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия Т.Т.Д. за прекратяване на наказателното производство  по ДП № 65/2013 г. по описа на 02 РУ “Полиция” -  Стара Загора, с оглед повдигнатото обвинение срещу му за престъпление по чл.142, ал.3, предложение второ във връзка с ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК се докладва от съдията-докладчик.

 

Сне се самоличността на подсъдимия, както следва:

Т.Т.Д., ЕГН **********.

 

На основание чл.382, ал.4 от НПК съдът запита подсъдимия Т.Т.Д. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

                               

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Т.Д.: Разбирам обвинението, предявено срещу мен. Признавам се за виновен. Запознат съм със споразумението и последиците от същото, а именно, че има силата на присъда. Доброволно съм подписал споразумението и декларацията към същото. Мога да се подписвам. Мога и да чета, ама много бавно. Завършил съм първи клас. Втори клас го започнах, ама не го доизкарах.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам направеното предложение от Окръжна прокуратура – Стара Загора за прекратяване чрез споразумение на наказателното производство по ДП № 65/2013 г. по описа на 02 РУ “Полиция “– Стара Загора, водено срещу подсъдимия Т.Т.Д..

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Т.Д.: Подписал  съм споразумението и го поддържам.

 

АДВ.М.: Като защитник на подсъдимия Т.Т.Д.  съм подписал споразумението, което поддържам.

 

СЪДЪТ на основание чл.382, ал.5 от НПК предложи на страните в споразумението да бъдат внесени следните корекции:

Първо: Поради това, че е пропуснато посочването на т.1 от ал.3 на чл.142, ал.3 от НК, отговаряща на фактологичното обвинение, че деянието представлява опасен рецидив,  посоченият пропуск да бъде отстранен като дадената на престъплението правна квалификация се чете - чл.142, ал.3, т.1, предложение второ във връзка с ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК.

Второ: Тъй като в споразумението не е посочен типа затворническо заведение, в което да се търпи  наказанието лишаване от свобода, да се уточни, че на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС същото е затворническо общежитие от закрит тип.

Трето: да се уточни в споразумението, че  размерът на дължимите от подсъдимия разноски е 100 лв., платими по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора.

АДВ.М.: От името на подзащитния ми заявявам, че съм съгласен с предложените промени от съда. Те по своето естество представляват корекции, чрез които се отстраняват технически пропуски в споразумението.

 

ПОДСЪДИМИЯТ Т.Т.Д.: Съгласен съм с предложените от съда промени в споразумението.

 

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм с предложените от съда промени в споразумението. Както заяви защитата, те по своето естество представляват корекции, чрез които се отстраняват технически пропуски в споразумението.

 

На основание чл.382, ал.6 от НПК съдът вписва в протокола  постигнатото между страните  окончателно споразумение, както следва:

 

Подсъдимият Т.Т.Д., ЕГН **********, се признава за виновен в това, че на 21.01.2013 г., в град Стара Загора, е отвлякъл Р.Ж.К., ЕГН **********, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини и е извършено в условията на опасен рецидив, поради което на основание чл.142, ал.3, т.1, предложение второ във връзка с ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК  се осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

Подсъдимият Т.Т.Д. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  100.00 лв. (сто лева), платими по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора.

 

 

ПРОКУРОР:                      ПОДСЪДИМ:

      /Т.Т.Д./

 

ЗАЩИТНИК:

/АДВ.Н.М./

 

След подписване на споразумението от страните, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала, поради което и на основание чл. 382, ал.7 от НПК

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОДОБРЯВА споразумението между Окръжна прокуратура – Стара Загора и подсъдимия Т.Т.Д. и защитникът му адв.Н.М., както следва:

 

Подсъдимият Т.Т.Д., ЕГН **********, роден на *** ***, български гражданин, неженен, неграмотен, безработен, с постоянен адрес ***, се признава за виновен в това, че на 21.01.2013 г., в град Стара Загора, е отвлякъл Р.Ж.К., ЕГН **********, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини и е извършено в условията на опасен рецидив, поради което на основание чл.142, ал.3, т.1, предложение второ във връзка с ал.1 във връзка с чл.18, ал.1 във връзка с чл.29, ал.1, б.”а” и б.”б” от НК  се осъжда на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи при първоначален “строг” режим в затворническо общежитие от закрит тип.

 

Подсъдимият Т.Т.Д. – с посочена по-горе самоличност - се осъжда да заплати направените по делото разноски в размер на  100.00 лв. (сто лева), платими по бюджетната сметка на ОД на МВР – Стара Загора.

 

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД
№ 223/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протестиране.

 

Протоколът, изготвен в с.з., което приключи в  10.00  часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР: