Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

                                         25.04.2013 година               град Стара Загора 

 

 

                  Днес 25.04.2013 г. съдията Красимира Дончева - докладчик по НОХД № 175/2013 г. по описа на Окръжен съд – Стара Загора, като разгледа материалите по делото установи, че делото е подсъдно на съда, няма основания за прекратяване или спиране на наказателното производство, но в хода на досъдебното производство са допуснати съществени отстраними нарушения на процесуалните правила.

 

Внесеният обвинителен акт не отговаря на изискванията на чл.246 от НПК, поради следното:

 

Обвиняемият Н.М.Д. е предаден на съд за престъпление по чл. 198, ал. 4, предл. II, вр. с чл. 198, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с чл. 20, ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК, затова, че на 01.11.2012 в с. З., общ. С. в съучастие като извършител с А.А.Б. с ЕГН ********** отнел чужди движими вещи - пари на стойност 7.00 лв.; 1 бр. DVD плеър марка "VD ТЕСН" в комплект с принадлежащите му: 1 бр. черна текстилна чанта с презрамка с предна преграда, с бял надпис в долния десен ъгъл "VD ТЕСН", закопчаваща се с черен цип, 1 бр. дистанционно управление, черно на цвят с надпис "VD ТЕСН" и сив надпис на бутоните, 1 бр. антена черна на цвят, 1 бр. зарядно устройство, черно на цвят, модел HY-11210 и 1 бр. захранващ кабел от МПС-во за DVD, черен на цвят на стойност 119.92 лв.; 1 бр. мобилен телефон, марка "Самсунг", модел "SGH-С260" на стойност 74.95 лв., 1 бр. сим карта на стойност 9.60 лв.; 1 бр. мобилен телефон, марка "Нокиа", модел "2100" на стойност 25.00 лв.; 4 бр. секретни ключове на стойност 9.52 лв.; 1 бр. метален ключодържател с форма на "Айфелова кула" на стойност 4.41 лв., всичко на обща стойност 250.40 лв. от владението на собственика И.Т.Ч. с ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и И.Ч. е била приведена в беззащитно състояние, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си;

и за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, предл. II и т. 9, вр. с чл. 115,вр. с чл. 63, ал. 2, т. 1 от НК затова, че на 01.11.2012 в с. З., общ. С. умишлено умъртвил И.Т.Ч. с ЕГН **********, като убийството е извършено предумишлено и по особено мъчителен начин за убитата И.Ч., като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

Обвиняемият А.А.Б. е предаден на съд с обвинение за престъпление по чл. 198, ал. 4, предл. II, вр. с чл. 198, ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2, вр. с чл. 20, ал. 1, вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК затова, че на 01.11.2012 в с. З., общ. С. в съучастие като извършител с Н.М.Д. с ЕГН ********** отнел чужди движими вещи - пари на стойност 7.00 лв.; 1 бр. DVD плеър марка "VD ТЕСН" в комплект с принадлежащите му: 1 бр. черна текстилна чанта с презрамка с предна преграда, с бял надпис в долния десен ъгъл "VD ТЕСН", закопчаваща се с черен цип, 1 бр. дистанционно управление, черно на цвят с надпис "VD ТЕСН" и сив надпис на бутоните, 1 бр. антена черна на цвят, 1 бр. зарядно устройство, черно на цвят, модел HY-11210 и 1 бр. захранващ кабел от МПС-во за DVD, черен на цвят на стойност 119.92 лв.; 1 бр. мобилен телефон, марка "Самсунг", модел "SGH-С260" на стойност 74.95 лв., 1 бр. сим карта на стойност 9.60 лв.; 1 бр. мобилен телефон, марка "Нокиа", модел "2100" на стойност 25.00 лв.; 4 бр. секретни ключове на стойност 9.52 лв.; 1 бр. метален ключодържател с форма на "Айфелова кула" на стойност 4.41 лв., всичко на обща стойност 250.40 лв. от владението на собственика И.Т.Ч. с ЕГН **********, с намерение противозаконно да ги присвои, като употребил за това сила и И.Ч. е била приведена в беззащитно състояние, като макар и непълнолетен е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си.

 

Съдията-докладчик констатира, че в обстоятелствената част на  внесения за разглеждане обвинителен акт след изложение на фактическата обстановка и обсъждане на заключенията на изготвените в хода на досъдебното производство експертизи прокурорът е посочил само правната квалификация на деянията, извършени от обвиняемите Н.Д. и А.Б., без да изложи фактическите си и правни изводи, обуславящи съставомерността на деянията от обективна страна, като престъпления от съответния вид. Нито един от съставомерните признаци на деянията по обвиненията срещу Д. и Б. не са вписани в обстоятелствената част на обвинителния акт и не са мотивирани. По отношение на обвиняемия Д. за обвинението в извършване на престъпление по чл.116, ал.1, т.6, предл.2 и т.9, вр. чл.115, вр. чл.63, ал.2, т.1 от НК не са обосновани и квалифициращите признаци на убийството – по т.6  - по особено мъчителен начин за убитата И.Ч. и по т.9 – извършено предумишлено /междувпрочем, квалифициращите признаци по обвинението дори не са посочени текстово/. По отношение на двамата обвиняеми не е обоснован умисъла им за извършване на конкретното/конкретните деяния по обвинението.

Съдията-докладчик  констатира, че в обстоятелствената част на обвинителния акт липсва индивидуализация на вещите, предмет на грабежа, за който е повдигнато обвинение на всеки от обвиняемите Д. и Б., чрез посочване на индивидуализиращите ги белези и стойността им съгласно заключението на Съдебно оценителната експертиза.

От друга страна, налице е противоречие между общата стойност на вещите, предмет на грабежа, посочена в обстоятелствената част на обвинителния акт и тази – в диспозитива. В обстоятелствената част пазарна стойност на вещите, отнети от пострадалата И.Ч. е в общ размер от 243,40 лв., а в диспозитива – 250,40 лв. Следва да се посочи, че парите също са движима вещ и стойността им следва да бъде включена в общата стойност на вещите, отнети от владението на пострадалата Ч..

Съдията-докладчик намира, че изброените непълноти и противоречие  в обвинението поотделно и в съвкупност водят до нарушаване правото на защита на обвиняемите Д. и Б., тъй като са лишени от възможността да научат пълният обхват и предмет на обвинението, срещу което следва да се защитават.

В обстоятелствената част на обвинителния акт прокурорът задължително трябва да посочи всички факти, които обуславят съставомерността на деянията и участието на обвиняемите в осъществяването им. Липсата на посочване на всички тази факти е от категорията на съществените нарушения на процесуалните правила и са неотстраними в хода на съдебната фаза.

Горепосоченото относно съдържанието на обвинителния акт налага извод, че в същия обвинителната теза не е развита по начин, отговарящ на главното му предназначение -  да формулира обвинението така, че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното/ите престъпление/я и участието на обвиняемия/те в него и по този начин да се поставят основните рамки на процеса на доказване и осъществяване правото на защита. Касае се да за допуснато нарушение на правото на защита на обвиняемите лица, което винаги съставлява съществено нарушение на процесуалните правила (ТР № 2 /07.10.2002 г. на ВКС на РБ).

Съдията-докладчик констатира и друго нарушение, което макар и да не е от категорията на съществените, е от значение за съдържанието на обвинителния акт, както и за списъка на лицата, които трябва да бъдат призовани за съдебно заседание. Касае се за това, че фактът на непълнолетие на двамата обвиняеми се посочва едва в края на фактическото обвинение /без да се сочат годините им/ макар, че обвиненията и срещу двамата са за престъпления, извършени от тях като непълнолетни. Разпоредбата на чл.246, ал.2 от НПК изисква в обстоятелствената част на обвинителния акт да се посочат пълни данни за личността на обвиняемия, а в ал.4 се съдържа изисква към обвинителния акт прокурорът да изготви списък на лицата, които трябва да бъдат призовани за съдебно заседание, като в случаите на непълнолетие на някой от подсъдимите, следва да бъдат вписани имената и адресите на родителите за призоваването им от съда в съдебно заседание.

 

Предвид изложеното и на основание чл.249, ал.2  във връзка с чл.248, ал.2, т.3 от НПК съдебното производство следва да бъде прекратено и делото върнато на прокурора за отстраняване на указаното в настоящото разпореждане съществено нарушение на процесуалните правила.

 

Водим от от гореизложеното, съдията – докладчик

 

                          Р А З П О Р Е Ж Д А :

 

ПРЕКРАТЯВА  съдебното производство по НОХД № 175/2013 година по описа на Окръжен съд – Стара Загора.

 

 ВРЪЩА делото на Окръжна прокуратура – Стара Загора  за отстраняване на допуснатите при съставянето на обвинителния акт отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, описани в обстоятелствената част на разпореждането.

 

Разпореждането подлежи на обжалване и/или протестиране с частна жалба и/или  частен протест  пред Апелативен съд - Пловдив  в 7-дневен срок от получаване на препис от същото.

 

                                                           

                                                   СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК: